مقاله


کد مقاله : 1396111313263050598

عنوان مقاله : بررسی تاثیر برند کارفرما بر بهره وری نیروی انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 848

فایل های مقاله : 679 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یونس نظری y.nazari7@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مجید رمضان ramezan@mut.ac.ir استادیار دکترا
3 محمد ابراهیم سنجقی sanjaghi@yahoo.com استاد دکترا
4 مسیح ابراهیمی masihebrahimi@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

سازمان های دولتی ایران، براي تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، نیازمند توجه ویژه به بهره وری نیروی انسانی هستند . این امر ماندگاري بیشتر مشتریان، و بهبود عملکرد مالی و سودآوري را به دنبال خواهد داشت . از طرفی برند کارفرما، یک راهبرد بلندمدت، برای جذب، نگهداشت و توسعه منابع انسانی است که می تواند از عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی باشد. . هم چنین تحقیقات نشان داده است که یکی از عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی، مدیریت استعداد می¬باشد. بدین منظور، این پژوهش ، ضمن بررسی تاثیرگذاری برندکارفرما بر بهره وری نیروی انسانی، به ارزیابی نقش میانجی مدیریت استعداد در تاثیرگذاری برندکارفرما بر بهره وری نیروی انسانی، پرداخته است. اجرایی شدن دستاوردهای این پژوهش، موجبات افزایش بهره وری نیروی انسانی را در سازمان مذکور فراهم می آورد. جامعه آماری این پژوهش محققین یک سازمان دفاعی(کسانی که در دفاتر طراحی کار می کنند) می باشد . این مطالعه در نمونه¬ای 45 نفری از محققین صورت پذیرفته است. نمونه گیری به صورت سرشماری بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسش¬نامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده¬ها به کمک روش مدل-سازی معادلات در نرم¬افزار پی ال اس انجام گرفته است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد، برندکارفرما و مدیریت استعداد بر بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذار هستند و هم چنین، برندکارفرما بر مدیریت استعداد تاثیرگذار می باشد.