مقاله


کد مقاله : 1397021816336111989

عنوان مقاله : بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 954

فایل های مقاله : 786 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فخریه حمیدیان پور hamidianpour@pgu.ac.ir استادیار دکترا
2 زهرا حصیری zhasiri@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و دو نقش استراتژیک آن بر ظرفیت نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. در این پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، پس از مرور پژوهش¬های پیشین، ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه¬ای تهیه و در اختیار 72 کارشناس شرکت‎‌های دانش بنیان استان بوشهر که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردید بودند قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم‌افزارهای spss و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که شرکت‌های دانش بنیان استان بوشهر از لحاظ نقش‌های استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت نوآوری و سایر مؤلفه‌ها از وضعیت بالاتر از حد متوسط برخوردارند و وضعیت قابل قبولی دارند. سایر یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوری دارد و همچنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی از طریق یادگیری سازمانی نیز بر ظرفیت نوآوری تأثیر دارد.