مقاله


کد مقاله : 13970229194716112240

عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد بیمارستان های خصوصی استان گیلان با رویکردBSC و به روش ANP

نشریه شماره : 64 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 161

فایل های مقاله : 648 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهناز همتی نوعدوست گیلانی mahtty41@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

بيمارستان ها براي توسعه و رقابت ،به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد نياز دارند تا كارايي و اثربخشي برنامه ها، فرآيندها و نيروي انساني خودرا بسنجند. اين پژوهش با هدف طراحي الگوي ارزيابي عملكرد براي بيمارستان های خصوصی با استفاده از رویکرد ارزيابي متوازن و روش تحلیل شبکه ای انجام شد.در این تحقیق که از نوع استنباطی و از حیث هدف کاربردی است، جامعه آماری شامل هفت بیمارستان خصوصی استان گیلان و روش نمونه گیری بصورت سرشماری انجام شد. ابتدا لیستی از شاخص های عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه شد و پس از برگزاری جلسات متعدد با خبرگان تحت تکنیک دلفی، 16 شاخص در چهار بُعد کارت امتیازی به عنوان سنجه ای مناسب در ورود به پرسشنامه مقایسات زوجی محرز گردید. سپس توسط نرم افزار سوپر دسیژن، داده هایی که توسط 4 خبره تصمیم گیری بدست آمد، در قالب سه ماتریس موزون، ناموزون و محدود شده محاسبه شد و وزن هر شاخص و منظر با نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 بدست آمد.براساس تحقیق، شاخص های افزایش درآمد l4)) و افزایش رضایت کارکنان (l7) همواره از موثرترین شاخص ها در تمام بیمارستان ها محسوب می شوند و همانطور که انتظار می رفت، افزایش درآمد زایی به جهت عدم وابستگی به بودجه دولتی و همچنین تلاش برای نگهداشت نیروی انسانی که بتواند با کیفیت کاری باعث جذب مشتریان به بیمارستان متبوع گردد، می تواند از جمله اهداف استراتژیک اکثر بیمارستان های خصوصی شود. این تحقیق یک رویکرد ترکیبی(ANP-BSC) را بمنظور بهبود ارزیابی عملکرد بیمارستان های غیردولتی پیشنهاد می کند و می تواند کیفیت تصمیم گیری برای مدیران و یافتن نقاط ضعف عملکردی و در نهایت افزايش رضايت بيماران و جامعه را به دنبال داشته باشد.