مقاله


کد مقاله : 13970416205015133138

عنوان مقاله : تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک دفاعی)

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 785

فایل های مقاله : 930 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه محرابی گوروان mehrabi@mut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 ابراهیم محمودزاده maheb20@mut.ac.ir دانشیار دکترا
3 علیرضا بوشهری arb1148@mut.ac.ir استادیار دکترا
4 مجید رمضان ramezan@mut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

سازمان¬های دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر به دلیل ویژگی¬های خاص مانند: وابستگی به نوآوری، اهداف راهبردی، اتکا به دانش کاربردی و ماهیت پویا، نیازمند توجه بیشتر به قابلیت¬های متناسب با شرایط خود، از جمله قابلیت نوآوری می¬باشند. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی اثر قابلیت نوآوری محصول و فرایند، قابلیت فناورانه و دوسوتوانی بر عملکرد محصول دفاعی پرداخته شده است. روش تحقیق از منظر هدف، اکتشافی و توصیفی و از منظر دستاورد، کاربردی است. در راستای بومی¬سازی متغیرهای ادبیات موضوع با سازمان¬های دفاعی مبتنی بر فناوری برتر در ایران، از روش گروه کانونی استفاده و داده¬های موردنیاز، در قالب پرسشنامه از 58 سازمان دفاعی حوزه الکترونیک (به عنوان یک صنعت مبتنی بر فناوری برتر) جمع¬آوری شد. تحلیل داده های حاصل با کمک مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی نشان داد که قابلیت¬های: نوآوری محصول، نوآوری فرایند، دوسوتوانی و فناورانه، عملکرد محصول را تحت تاثیر قرار می دهند. یافته¬های تحقیق، مدیران صنعت الکترونیک دفاعی را به سمت توانمندسازی سازمان در حوزه نوآوری محصول و فرایند و ارتقای قابلیت فناورانه و قابلیت دوسوتوانی هدایت می نماید.