مقاله


کد مقاله : 13970612112359164158

عنوان مقاله : ارتقاء شخصیت برند براساس متغیرهای تأثیرگذار بر برند

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 291

فایل های مقاله : 872 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید میر s.mir@khoiau.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 علی رشیدپور rashidpoorali@khuisf.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف ارتقاء شخصيت برند بر اساس متغيرهاي تأثيرگذار بر برند با استفاده از رویکرد ISM انجام پذیرفت. اين پژوهش بر پایه پژوهش¬های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی- استقرایی است که از نظر هدف، كاربردي و از حيث ماهيت و روش، توصيفي پيمايشي می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی، 15 نفر از خبرگان در دانشگاه هستند که بر اساس روش نمونه¬گیری هدفمند و تا سرحد اشباع اطلاعات مورد نیاز و کفایت نظری مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوري اطلاعات متون بر اساس تکنیک تحلیل محتوا است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه ماتریس ISMاست که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفت. در بخش کیفی، داده¬های بدست آمده از تکنیک تحلیل محتوا و در بخش کمی پژوهش، داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار Matlab تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر معرفی ابعاد هشت گانه موثر در ارتقاء شخصیت برند است که در قالب مدل نهایی پژوهش معرفی گردید. این ابعاد عبارتند از: شخصیت برند، عملکرد برند، آمیخته بازاریابی، طراحی برند، فناوری و شبکه های اجتماعی، مشتری، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی.