مقاله


کد مقاله : 1397061915526164283

عنوان مقاله : پیش¬بینی رشد شرکت¬های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم¬های فراابتکاری

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 137

فایل های مقاله : 1/04 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد ابراهیم خانی hamed.ebrahimkhani@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مصطفی کاظمی mostafakazemi.um@yahoo.com استاد دکترا
3 علیرضا پویا alirezapooyaa@um.ac.ir دانشیار دکترا
4 امیر محمد فکور ثقیه amfs.@um.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

رشد یک شرکت برای دستیابی به اهداف اقتصادی مهم تلقی می¬شود. با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط به فرایند رشد نمی¬رسند و در سال¬های اولیه فعالیت خود شکست می¬خورند، یک سیستم پیش¬بینی رشد شرکت¬ها می¬تواند از هزینه¬های هنگفتی که در شروع کسب و کارها، کارآفرینان و شرکت¬ها پرداخت می¬کنند، جلوگیری نماید. بر همین اساس هدف این تحقیق، پیش¬بینی رشد شرکت¬های کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم¬های فراابتکاری بوده است. هدف این تحقیق کاربردی و بر اساس روش انجام کار توصیفی- مدل¬سازی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت¬های کوچک و متوسط استان زنجان بوده است. حجم نمونه آماری با توجه به رشد شرکت¬ها، 158 شرکت تعیین شده است. به منظور جمع¬آوری داده¬ها در این تحقیق از مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک شرکت¬ها استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب به صورت روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬های تحقیق از روش¬های تحلیل عاملی تأییدی، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج نشان می¬دهد که هر سه روش قادر به پیش¬بینی رشد شرکت بوده و در بین این سه روش بهترین روش پیش¬بینی رشد شرکت، شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات با کمترین مقدار خطا نسبت به دو روش دیگر می¬باشد.