مقاله


کد مقاله : 13970810165345

عنوان مقاله : تاثیر رفاه روانی کارکنان بر ایجاد انگیزه جهت نوآوری در شرکت (موردمطالعه: شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر)

نشریه شماره : 64 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 245

فایل های مقاله : 1/03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسیم بهشت خو N.beheshtkhoo@pgu.ac.ir دانشجو کارشناسی ارشد
2 فخریه حمیدیان پور hamidianpour@pgu.ac.ir استادیار دکترا
3 مجید اسماعیل پور majidesmailpour@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در دنیاي رقابتی امروزه، نوآوري یک ضرورت و شرط بقاي سازمان‌هاست که از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. درواقع سرمایه فکری و منابع انساني سازمان يكي از غنی‌ترین منابع به شمار می‌آید كه با نيروي تفكر و نوآوري خود می‌توانند موجب رشد و توسعه سازمان شوند. بنابراین دستیابی سازمان به نوآوری تنها از طریق منابع انسانی و ایجاد انگیزه در کارکنان خود امکان‌پذیر خواهد بود. یکی از عواملی که می‌تواند به تقویت انگیزه کارکنان جهت دستیابی به نوآوری کمک کند، فراهم کردن آسایش و رفاه روانی منابع انسانی توسط سازمان است. لذا هدف این پژوهش ارزیابی رفاه روانی کارکنان و تأثیر آن بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده یک پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پتروشیمی فعال در استان بوشهر می‌باشد. به‌علت بزرگ بودن جامعه آماری، از نمونه‌گیری استفاده شد. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. روایی ابزار گرداوری داده‌ها از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرزار گرفت. پرسشنامه‌ پژوهش در اختيار 315 نفر از كاركنان شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر قرار گرفت. روش تجزیه‌و تحلیل داده‌ها در این پژوهش روش معادلات ساختاري است. یافته¬های پژوهش نشان داد که از تمامی شش بعد متغیر رفاه روانی یعنی استقلال، خویشتن پذیری، سلطه محیطی، رشد شخصی، هدف در زندگی و روابط مثبت با دیگران بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری تأثیر مثبت و معنا¬داری دارند.