مقاله


کد مقاله : 13971129177651

عنوان مقاله : تحلیل بین المللی سازی آموزش عالی ¬در ایران با تاکید بر نقش بازیگران

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 84

فایل های مقاله : 734 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فیروزه اصغری firoozeh.asghari@gmail.com مربی دکترا

چکیده مقاله

بين المللي سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. موج جدید بین المللی سازی آموزش عالی درکشور براساس برنامه ششم توسعه (1396)، نشان از عزم جدی ایران در اجرایی کردن این سیاست در سطحی گسترده دارد. ¬از این رو این مقاله حاضر تلاش دارد تا از طریق ¬¬ تحلیل ¬ بین المللی سازی آموزش عالی ¬با رویکرد سیاستگذاری، پشتوانه های نظری لازم را برای اجرای آگاهانه این سیاست ، به صورت فرایندی هدفمند، مستمر و نظام مند¬ ارائه نماید. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که علیرغم وجود کمترین چالش در مولفه محتوا به دلیل برخورداری از پشتوانه اسناد بالادستی، بیشترین چالش ¬ به مولفه فرایند بدلیل عدم شفافیت سیاستگذار در ¬ تعریف تصمیم سیاستی در قالب چرخه سیاستگذاری ¬ ¬و همچنین مولفه بازیگران به عنوان عامل تاثیرگذار ¬¬ در اجرای فرایند ¬ تعلق دارد. توصیه سیاستی برای حل این چالش، تعهد و الزام سیاستگذاران و تصمیم گیران به سه نکته اصلی است: 1. ¬ اجرای سیاست¬ بین المللی سازی بر اساس چرخه و مدل های سیاستگذاری. 2. ایجاد شبکه سیاست- دانش از طریق فعال نمودن دفاتر دانشگاه پژوهی در سطح سازمانی و تقویت نهادهای سیاست پژوه در سطح بخشی/ ملی. 3. تقویت نهادهای تسهیلگر در فعالیت های بین المللی.