مقاله


کد مقاله : 13980224179370

عنوان مقاله : ارايه یک مدل تلفیقی BSC - DEA با حضور وروديها و خروجیهای غير قابل كنترل برای اندازه گیری عملکرد

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 592

فایل های مقاله : 1/06 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی نمکین namakinali56@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
2 محمد فلاح mohammadfallah553@gmail.com استادیار دکترا
3 سید اسماعیل نجفی seyedesmailnajafi@gmail.com استادیار دکترا
4 مهرداد جوادی mehrdadjavadi9@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

استراتژي اصلي ترين منبع رشد بلند مدت سازمانها مي باشد و در صورت عدم اجراي موفق استراتژي ، حتي اگر استراتژيهاي مناسبي اتخاذ شده باشد اين فرآيند بيهوده است. در راستای اجرای صحیح و درست آن برنامه ها به غیر از جنبه های مالی بایستی از جوانب دیگری نیز سازمان ها به طور توام و همزمان مورد ارزیابی قرار گیرند كارت امتيازي متوازن كه بر چهار جنبه، مالي به عنوان نتيجه عملكرد گذشته (شاخص‌هاي گذشته نكر) و سه جنبه فرآيندها؛ مشتري و رشد و یاد گیری (شاخص‌هاي آينده‌نگر) توجه دارد به عنوان یک چارچوب جامع ارزیابی عملکرد و پیشبرد استراتژی، مطرح می باشد .از طرفی می دانیم بسیاری از عوامل تاثير گذار بر سازمانها بعضاٌ از حيطه كنترل مديريت خارج مي باشد از اينرو حياتي است كه ميزان اين تاثيرات مورد ارزيابي قرار گيرد. روش تحلیل پوششی داده ها یکی از بهترین روشهای ریاضی برای محاسبه کارایی سازمان می باشد .یکی ازضعف های روش کارت امتیازی متوازن با وجود توانایی بالا در ارزیابی عملکرد ، عدم اندازه گیری کمی عملکرد سازمان با استفاده از روش ریاضی مي باشد برای حل این مهم از تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است . در اين مقاله به تلفيق دو نظام ياد شده پرداخته و سعي شده است از BSC به عنوان ابزاري براي طراحي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و از DEA به عنوان ابزاري براي ارزيابي عملكرد با وجود شاخصهاي غير قابل كنترل استفاده شود.