مقاله


کد مقاله : 13980521191498

عنوان مقاله : ارائه چارچوبی برای اصلاح و بهبود فرآیندها با استفاده از رویکرد ترکیبی QFD و تصمیم‌گیری چندمعیاره در بستر استاندارد BPMN.2

نشریه شماره : 64 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 77

فایل های مقاله : 1/65 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 دکتر رضا عباسی r.abbasi@shahed.ac.ir استادیار دکترا
2 سمانه غیاثی samane.ghiasi@shahed.ac.ir دانشجو کارشناسی ارشد
3 سعید صفری safari@shahed.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه تقریباً تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، به اهمیت موضوع بهبود فرآیندها (IM ) پی برده‌اند و تجربه مشاوره در این زمینه را داشته یا در آغاز این راهند. به همین جهت مقاله‌ای در حوزه مدیریت فرآیندها و با هدف ارائه چارچوبی جهت اصلاح و بهبود فرآیندهای شرکت موردمطالعه به انجام رسید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی اکتشافی بوده است. در این پژوهش، با بهره‌گیری از مشاهده و مصاحبه، فرآیندهای جاری جامعه موردمطالعه، بررسی و با استفاده از زبان استاندارد مدل‌ها و نمادهای فرآیند کسب‌وکار (BPMN.2 ) و نرم‌افزار ویژوآل پارادایم ترسیم گردیدند. در مرحله بعد مشکلات موجود پس از استخراج از طریق مصاحبه با مدیران و کارشناسان شرکت موردتحقیق که قبلاً از مشتریان خود دریافت کرده بودند، در قالب نمودار علت‌ومعلول رسم شدند. سپس به استخراج راه‌حل‌ها از طریق پرسشنامه باز پرداخته شد. راه‌حل‌ها طی چند مرحله به روش دلفی تکمیل گردیدند. در ادامه به طراحی پرسشنامه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (AHP ) و جدول خانه کیفیت پرداخته شد که با تکمیل آن‌ها توسط خبرگان شرکت، وزن نهایی مشکلات و راه‌حل‌ها به دست آمد. در نهایت با استخراج شاخص‌های ارزیابی به تجزیه‌وتحلیل فرآیندها پرداخته شد و پیشنهادهای اصلاح و بهبود در مدل فرآیندها پیاده شد و پژوهش به پایان رسید.