مقاله


کد مقاله : 13980721192869

عنوان مقاله : تحلیل ارتباط معیارهای سرمایه¬گذاری در توسعه فناوری مبتنی بر طرح، پروژه و پرتفوی با استفاده از ISM و DEMATEL

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 510

فایل های مقاله : 2/02 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدعلی افشارکاظمی dr.mafshar@gmail.com دانشیار دکترا
2 محمد صادق بهروز sadeqbehruz@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
3 حامد صوفی hamedsuofi@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه موفقیت در زمینه توسعه فناوری، مفهومی چندبُعدي است که با پویایی و پیچیدگی¬های محیطی مرتبط می¬باشد. از این رو شناسایی شاخص¬های عملکردی بنیادین جهت سرمایه¬گذاری در زمینه توسعه فناوری حائز اهمیت است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش دست¬یابی به تحلیل دقیق کمی و کیفی در مورد تعامل شاخص¬های کلیدی با یکدیگر در مسیر تصمیم¬گیری صحیح برای سرمایه¬گذاری در زمینه توسعه فناوری است. در این پژوهش، معیارهای موفقیت با رویکردی جدید از نقطه نظر تمایز پروژه، طرح و پرتفوی شناسایی، دسته بندی و اهمیت آنها از طریق پرسشنامه سنجش شده است. در ادامه روابط بین معیارها با دو رویکرد کیفی و کمی از طریق مدلسازی ساختاری تفسیری و تکنیک DEMATEL، با بهره¬گیری از نظرات خبرگان صنعتی و دانشگاهی در دو گروه مجزا، تعیین و مورد تحلیل قرار گرفته و و با مقایسه نتایج دو گروه، تفاوت دیدگاه¬ها در قضاوت¬های خبرگان دانشگاهی و صنعتی مشخص شده است. دستیابی به مدل کیفیِ تحلیلی در رابطه با نحوه تعامل شاخص¬ها، تعیین مقادیر مربوط به شدت تأثیرگذاری، تأثیرپذیری و اهمیت هر یک از آن¬ها بر اساس میزان تعاملات از نظرخبرگان دانشگاهی و صنعتی و در نهایت تعیین میزان تطابق قضاوت¬های این دو گروه، از جمله دستاوردهای پژوهش می¬باشد. تجزیه و تحلیل¬های صحیح بر اساس نتایج کیفی و کمی پژوهش، می¬تواند مبنایی باشد برای تصمیم¬گیران جهت تدوین سناریوهای مختلف در راستای انجام سرمایه¬گذاری¬های موفق در زمینه توسعه فناوری.