مقاله


کد مقاله : 13981002204222

عنوان مقاله : تبیین انرژی سازمانی بهره ور با استفاده از تحلیل عوامل میدان نیرو

نشریه شماره : 64 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 93

فایل های مقاله : 741 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا حسین بیگی hoseinbeigui@gmail.com استاد دکترا
2 سعیده نصرت ابادی snosratabadee@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
3 عباس شول shoul@vru.ac.ir استادیار دکترا
4 حسین آرمان hosein.arman@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

انرژی سازمانی منبعی تجدید پذیر است که مبنایی برای سنجش عملکرد سازمانی می‌باشد که سطح و شدت آن می‌تواند بر عملکرد ‏کارکنان اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل وادارنده و بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور در قالب تحلیل میدان نیرو ‏می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، از 17 نفر از خبرگان اداره امور شعب بانک ملی استفاده شد. نتایج ‏این تحقیق اکتشافی نشان داد که عوامل اصلی وادارنده انرژی سازمانی بهره ور شامل شناخته شدن، حمایت مدیریت، پاداش، و ‏اعتماد بودند. عوامل اصلی بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور نیز شامل قوانین دست و پاگیر، بی نظمی ‏، کمبود منابع ‏، و عدم تعادل ‏بین کار / زندگی بودند. در ادامه پیامدهای این یافته‌ها نیزمورد بحث قرار گرفته است.