مقاله


کد مقاله : 13981106215007

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و هزینه¬های نظارت

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 231

فایل های مقاله : 879 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آمنه بذرافشان bazrafshan@imamreza.ac.ir استادیار دکترا
2 اشرف رضایی نسب rezayi.as@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با هزینه¬های نظارت بر عملکرد آنها می¬باشد. به لحاظ نظری شرکت¬های دارای مدیران خودشیفته در مقایسه با سایر شرکت¬ها، ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند. بنابراین حسابرسان برای حفظ سطح قابل قبول ریسک حسابرسی هنگام مواجه شدن با چنین شرکت¬هایی، باید کار بیشتری انجام دهند، و درنهایت حق¬الزحمه بیشتری مطالبه نمایند. برای اندازه¬گیری خودشیفتگی از معیار اندازه¬ی امضاء مدیران استفاده می شود. در این راستا، تعداد 101 شرکت پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8 ساله طی سال¬های 1396-1388 بررسی می¬شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می¬دهد که بین خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره با حق¬الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه خودشیفتگی مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با حق¬الزحمه حسابرسی معنادار نمی¬باشد. این اولین پژوهشی است که رابطه بین خودشیفتگی مدیران و حق الزحمه حسابرسی را در یک بازار نوظهور به صورت تجربی آزمون می کند. همچنین این پژوهش برای اولین بار به بررسی پیامدهای خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره و عضومالی غیرموظف هیئت مدیره در زمینه حق الزحمه حسابرسی می¬پردازد.