مقاله


کد مقاله : 13990326237784

عنوان مقاله : ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 209

فایل های مقاله : 904 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسام الدین جعفری ندوشن hesamadin.jafari@gmail.com دانشجو دکترا
2 سید حیدر میرفخرالدینی mirfakhr@yazd.ac.ir دانشیار دکترا
3 سید محمود زنجیرچی zanjirchi@yazd.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در یک جامعه است و فعالیت‌های صنعتی به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. هدف این پژوهش ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد، بود. جهت دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از دو روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند و نمونه‌گیری گلوله برفی، از نظرات 15 نفر از مدیران و سیاست‌‌گذاران سازمانی شهرک‌های صنعتی استان یزد (خبرگان صنعت)، استفاده شد. فرایند انجام این پژوهش شامل سه مرحله الف) شناسایی راهبردهای توسعه پایدار صنعتی در استان یزد از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان، ب) غربالگری راهبردهای شناسایی شده با استفاده از تکنیک دلفی فازی ج) ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد، با استفاده ازروش DEMATEL-ISM، می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل راهبرد توسعه پایدار صنعتی در استان یزد، دارای چهار سطح می‌باشد. که دربالاترین سطح، راهبرد "انجام طرح مطالعاتی جهت شناسایی بازارهای هدف جهان، متناسب با کالا و خدمات یزد و تهیه کتابچه های راهنمای بازرگانی کشورها" قرار دارد که این عامل همانند سنگ زیربنای مدل عمل می‌نمایند. بنابراین لازم است توسعه پایدار صنعتی در استان یزد با راهبرد مذکور شروع شود تا زمینه برای اجرایی شدن راهبردهای پانزده گانه این پژوهش، درسطوح بالاتر فراهم گردد.