مقاله


کد مقاله : 13990823250719

عنوان مقاله : مدل‌سازی نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی شبکه بانکی در ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان کشور

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 230

فایل های مقاله : 905 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهاره بهزادی behzadi.vet75@gmail.com دانشجو دکترا
2 محمد رضا حمیدی زاده M-Hamidizadeh@sbu.ac.ir استاد دکترا
3 مریم خوشنویس khoshnevis57@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه نوآوری مبنای کارآفرینی و خلق ارزش و نیز ارائه خدمات بانکی با ارزش‌افزوده بالا است و این خود یکی از عوامل اصلی توسعه در شبکه بانکی و ارتقای توان‌مندی مزیت رقابتی و عملکرد بانک‌ها محسوب می شود. لذا هدف مقاله مدل‌سازی نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی بر پایه عملکرد اقتصاد کلان کشور برای تبیین کارکردهای نوآوری آنها در شبکه بانکی کشور است. برای دستیابی به این هدف با تدوین یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی،تعامل ساختاری رفتارهای نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی 10 بانک منتخب بر عملکرد اقتصاد کلان کشور طی دوره زمانی 1388 الی 1397 بررسی گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع ماهیت، نوع داده¬ها و روش گردآوری آنها، توصیفیِ علّی و تحلیلی مبتنی بر مدل‌سازی و فنون اقتصادسنجی و تکنیک گشتاورهای تعمیم ‌یافته سیستمی است. در این پژوهش متغیرهای رشد اقتصادی و ارزش کل صادرات، متغیرهای وابسته و متغیرهای نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی شبکه بانکی با نقش تبیین‌گری عملکرد اقتصادی ارزبابی کردند. مطابق نتایج پژوهش، نوآوری تکنولوژیکی با اثر مثبت 09/0 درصدی و متغییر نوآوری بازاریابی با تأثیر مثبت 54/0 درصدی باعث افزایش رشد اقتصادی، همچنین نوآوری تکنولوژیکی با تأثیر مثبت 08/0 درصدی و نوآوری بازاریابی با تأثیر مثبت 07/0 درصدی باعث افزایش کل صادرات در شبکه بانکی گردیده است. لذا نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی و ارزش کل صادرات کشور داشته است، بنابراین، پنج فرضیه¬ تحقیق مطابق کارکرد بانک‌ها و شرایط داده‌ها، مورد تایید قرار گرفتند.