• صفحه اصلی
  • تاثیر توانمندسازها بر پایداری زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تامین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951206640235108 بازدید : 1851 صفحه: 161 - 178

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط