• صفحه اصلی
  • کاربست رویکرد مدل¬یابی ساختاری – تفسیری در طراحی مدل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی شرکت¬های دانش¬¬بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139612152564091173 بازدید : 1854 صفحه: 63 - 82

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط