• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین فرایندهای مدیریت دانش و عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990522248894 بازدید : 3131 صفحه: 31 - 60

20.1001.1.22286047.1400.20.69.3.9

نوع مقاله: پژوهشی