مقاله


کد مقاله : 139412082239291235

عنوان مقاله : مدیریت عملیات امداد رسانی در شرایط اضطرار با استفاده از مفهوم تور پوششی و امکان ارسال مستقیم

نشریه شماره : 42 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 761

فایل های مقاله : 550 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین جمالی hossein.jamali.2007@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 مهدی بشیری 12@112.com استاد دکترا
3 رضا توکلی مقدم 13@13.com استاد دکترا

چکیده مقاله

یکی از مفاهیمی که در مدیریت نوین مطرح می باشد، مدیریت پایدار است که در آن جنبه های اجتماعی (و انسانی) و زیست محیطی در کنار جنبه اقتصادی مد نظر قرار می گیرند. در این خصوص برای یکی از جنبه های اجتماعی میتوان آمادگی برای امداد رسانی چابک در شرایط اضطرار را مطرح نمود. برای دستیابی به مدیریت چابک در چنین شرایطی، تعمیمی از مسأله تور پوششی ظرفیت داربا امکان امداد رسانی مستقیم به نقاط آسیب دیده، با پنجره های زمانی سخت ارائه شده است. در این مسأله نقاط حادثه دیده یا توسط پایگاه مرکزی و پایگاههای امداد برپا شده پوشش داده می شوند و یا در صورت عدم پوشش توسط این پایگاهها باید از طریق پایگاه امداد مرکزی و توسط وسایل حمل و نقل خاص، امداد رسانی مستقیم به آنها صورت گیرد.هدف این مقاله، تعیین مجموعه ای بهینه از پایگاههای امداد برپا شده و استقرار تیم های امداد رسان از پایگاه امداد مرکزی در این پایگاهها و همچنین اعزام تیم های امداد رسان به نقاط حادثه دیده ای است که تحت پوشش هیچ پایگاه امدادی قرار ندارند، به طوریکه کمترین هزینه را در برداشته و در سریع ترین زمان ممکن اتفاق افتد. یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای این مساله ارائه شده و الگوریتم ژنتیک برای حل آن در اندازه های متوسط و بزرگ پیشنهاد شده است. نتایج بررسی مثالهای عددی مختلف، حاکی از صحت مدل و کارایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی است.