مقاله


کد مقاله : 139606231552588053

عنوان مقاله : بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره¬تأمین جهانی

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 1039

فایل های مقاله : 1/46 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عطیه یوسفی atyousefi@ymail.com استاد دکترا
2 میرسامان پیشوایی pishvaee@iust.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

تاثیر مستقیم منابع مالی بر چگونگی تصمیمگیری در تمامی سطوح، سبب شده تا در سالهای اخیر به مدلسازی و بهینهسازی جریان مالی در زنجیرههای تأمین پرداخته شود. همچنین با توجه به توسعه بازارهای جهانی و حرکت شرکت‌ها به سمت جهانی شدن، بررسی فاکتورهای مالی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از تحقیق پیش‌رو، توسعه مدلی MILP با تمرکز همزمان بر جریان مالی و فیزیکی در زنجیره¬تأمینی جهانی می‌باشد. نوآوری اصلی این پژوهش، بهینه‌سازی یکپارچه جریان مالی و فیزیکی در یک زنجیره‌¬تأمین جهانی می¬باشد که تا‌‌کنون در ادبیات جریان مالی بدان پرداخته نشده است. در این تحقیق به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای مالی و سود کلی زنجیره پرداخته شده است. به منظور نمایش کارایی مدل از یک مسئله نمونه و داده‌های تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ ارز به میزان 0.1 واحد، باعث افزایش حدودا 6 درصدی سود می¬شود. همچنین نوسانات نرخ ارز، تغییرات قابل توجهی در فاکتورهای مالی ایجاد می¬کنند.