مقاله


کد مقاله : 1396122202355101272

عنوان مقاله : برنامه ریزی استراتژیک شرکت های تعاونی براساس مدل SWOT مورد مطالعه استان خراسان جنوبی

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 352

فایل های مقاله : 679 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید علیرضا محمدزاده mohamadzadeh@pnu.ac.ir مربی کارشناسی ارشد
2 مهدی ثقفی m.s_accountant@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا
3 مهدی فغانی faghani@acc.usb.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر برنامه¬ریزی استراتژیک شرکت¬های تعاونی استان خراسان جنوبی براساس مدل SWOT می-باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیل بوده، و از نظر جمع¬آوری اطلاعات، میدانی می¬باشد. داده¬های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع¬آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 782 شرکت تعاونی فعال استان خراسان جنوبی می¬باشد. داده¬های پژوهش به کمک نرم¬افزارspss استخراج و با روش swot تحلیل گردیده¬اند. یافته¬های این پژوهش بیان می¬دارد که وضعیت شرکت¬های بخش تعاون استان خراسان جنوبی از حیث تبدیل به دانش بنیان شدن در سطح پایینی قرار دارند، بنابراین می¬توان گفت در شرایط فعلی وضعیت موجود شرکت های مورد مطالعه در سطح کمتر از 30 درصد توان تطبیق با شاخص های دانش بنیان شدن را دارا می باشند. لذا به نظر می¬رسد نیاز سنجی آموزشی و برنامه¬ریزی در راستای ارتقای شاخص¬های دانش بنیانی در شرکت¬های بخش تعاون استان خراسان جنوبی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، که می¬تواند آینده نوید بخشی را برای این تعاونی¬ها، در سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی و تولیدات دانش بنیانی و خودکفایی و اشتغال و کارفرآینی رقم بزند. در خاتمه با عنایت به راهبردهای چهارگانه مدل swotبرای شرکت های تعاونی استان پیشنهادهایی ارائه گردیده است.