مقاله


کد مقاله : 13970912165943

عنوان مقاله : بررسي ارتباط ميان رضايت مشتريان و شكايت و اعتماد مشتريان در شهرداري تهران

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 530

فایل های مقاله : 845 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حميدرضا فولادگر alireza.kh.manager@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
2 عباس سقايي alireza.kh.management@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

از آنجا كه در همه مدل‌هاي نوين كيفيت، رضايت مشتري پيش نياز دستيابي به اهداف مالي است. در اختيار داشتن يك شاخص قابل اعتماد براي سنجش رضايت مشتريان و تحليل نتايج آن مي‌تواند تصويري جامع از عملكرد شركت و امكان برنامه‏ريزي و تصميم‏گيري به موقع براي مديران فراهم نمود. در مدل‏هاي مختلف موجود در اندازه‏گيري رضايت مشتري، بين شكايت و اعتماد مشتريان و رضايت آنان از خدمات بررسي‏هاي مختلفي صورت گرفته است. با توجه به جايگاه شهرداري ها در ارايه خدمات شهري و تفكرات و جهت‏گيري‏هاي مختلف مديريت شهري، در اين تحقيق سعي شده است تاثير رضايت مشتريان بر شكايت و اعتماد مشتريان از خدمات شهرداري تهران مورد بررسي قرار گيرد. نتايج اين بررسي مي تواند رهيافتي مناسب از دلايل اعتماد و شكايات مشتريان ارايه نموده و به مديران كمك نمايد تا رضايت مشتريان را از خدمات شهرداري‏ها ارتقاء بخشند. با توجه به اينكه اين پژوهش دو جامعه آماري دارد. در بخش اول كه بصورت مصاحبه‏هاي عميق و گروه كانون انجام شد. 38 نفر از اعضاي جامعه شامل مديران و كارشناسان خبره شهرداري و مراجعه كنندگان براي شناسايي عوامل مورد مصاحبه قرار گرفتند. و در بخش دوم به منظور جمع آوري داده‏ها تعداد 450 عدد پرسشنامه توزيع شد كه 420 پرسشنامه با داده‏هاي قابل استفاده بازگشت داده شد. روش تجزيه و تحليل داده‏ها با استفاده از معادلات ساختاري بوده و ارزيابي آن‏ها به روش تحليل عامل تاييدي به كمك نرم افزار Lisrel و همچنين بررسي‏هاي مقايسه‏اي از طريق نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه متغيرهاي انتظارات مشتريان، كيفيت ادراك شده از خدمات و تصوير ذهني آنان اثر مثبت و معني‏داري بر رضايت مشتريان شهرداري تهران دارند. و همچنين رضايت مشتري اثر مثبت و معني داري بر اعتماد و ارتباط منفي با شكايات دارد.