مقاله


کد مقاله : 13990214236938

عنوان مقاله : طراحی مدل سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 210

فایل های مقاله : 1/08 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی صفاری دربرزی asafaari@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 حبیب زارع احمدآبادی zareyazduni28@gmail.com استادیار دکترا
3 سیدرضا سلامی rz_salami@yahoo.com استادیار دکترا
4 داود عندلیب اردکانی Davood.andalib@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

به دليل پيچيدگي زيادي كه نظام علم، فناوري و نوآوري دارد، طراحـي مدلی جـامع بـراي سیاست‌گذاری اين حوزه، يكي از دغدغه‌هاي مهم سياست‌گذاران و تصميم‌گيـران اسـت. بنابراین درک، فهم و استخراج روابط مابین شاخص‌های سیاست‌گذاری علم، فناوري و نوآوري ضروری است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ایجاد ارتباط میان شاخص‌ها در قالب نظام نوآوری منطقه‌ای می‌باشد. بدین منظور در گام اول با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و همچنین استفاده از نظرات خبرگان، مهم¬ترین ابعاد اصلی تشکیل‌دهنده مدل سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری شناسایی گردید. سپس در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد اصلی و ارائه مدل ارتباطی از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. طبق نتایج به دست آمده، 56 شاخص در هشت بعد اصلی در پنج سطح قرار گرفت. با اعتبارسنجی مدل به دست آمده با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مشخص شد که دو بعد نهادها و منابع مالی علم و فناوری پایه‌های بنیادین سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد محسوب‌شده که فرایند سیاست‌گذاری عملاً از این دو بعد شروع می‌شود.