مقاله


کد مقاله : 13990217237006

عنوان مقاله : مدلسازی معادلات ساختاری عوامل ارتقاء ربط عملی تحقیقات سازمانی در بخش دولتی ایران

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 366

فایل های مقاله : 1/11 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 hamid arvand hamid4964@gmail.com دانشجو دکترا
2 محمدجواد حضوری hozoori@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مساله و هدف: هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدلی بومی ارتقاء ربط عملی تحقیقات سازمانی در بخش دولتی ایران می باشد. روش: با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال ارائه مفهوم سازی و تکمیل نظری پدیده مورد مطالعه می باشد از حیث هدف بنیادین بوده و راهبرد تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی (کیفی – کمی) می باشد. در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد کلاسیک (رهیافت گلیزر) و در مرحله کمی از رهیافت پیمایشی استفاده شده است. برای گرداوری داده ها در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه ساختارمند و در مرحله کمی از پرسشنامه استفاده گردیده است. روش تحلیل در مرحله کیفی کدگذاری داده ها و در مرحله کمی مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS می باشد. یافته ها: در مرحله کیفی « معنابخشی به محتوا » به عنوان مقوله اصلی شناسایی گردیده و مقوله های زیست بوم پژوهشی و خبرگی پژوهشگر به عنوان عوامل زمینه ای ، مقوله های مهارت مدیریت پژوهش، جایگاه پژوهش در تصمیم سازی کاربر و سلامت پژوهش به عنوان عوامل حاکمیتی و مقوله های اقناع بهینه کاربر و عملگرایی در طرح پژوهش به عنوان عوامل رفتاری محقق، مرتبط با مقوله اصلی استخراج گردیدند. در مرحله کمی نیز تحلیل های آماری حاکی از تایید مدل تحقیق و روابط فرضیه سازی شده میان متغیرها است. نتیجه گیری: چنین نتیجه گیری گردید که در اوج حساسیت های جامعه علمی و مدیریتی کشور نسبت به موضوع شتاب علمی، بکارگیری مدل تحقیق می تواند ربط عملی تحقیقات سازمانی و شتاب علمی بخش دولتی را ارتقا بخشد.