مقاله


کد مقاله : 13990331237868

عنوان مقاله : بررسي تاثير اقدامات مديريت زنجيره تامين سبز بر عملکرد اجتماعي و رقابت پذيري در معدن سنگ آهن چادرملو

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 209

فایل های مقاله : 1/27 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید مرتضی غیور باغبانی s.ghayour@yahoo.com استادیار دکترا
2 نیلوفر نجاتی یزدی نژاد nejati83@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 امیر غفوریان شاگردی amghafourian@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

از آنجايي که اقدامات سبز در محيط‌هاي صنعتي بسيار رواج پيدا کرده و عملکرد را تحت الشعاع قرار داده است، پژوهش حاضر به بررسي تأثير اقدامات مديريت زنجيره‌ي تأمين سبز بر عملکرد و رقابت پذيري در معدن سنگ آهن چادرملو مي‌پردازد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ شيوه‌ي تحليل، توصيفي- پيمايشي است. جامعه¬ي آماري اين پژوهش عبارتست از مديران و کارشناسان سازماني شرکت سنگ آهن چادرملو (به تعداد 317 نفر)که از اين ميان 180 نفر به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شد ابزار جمع¬آوري داده¬ها، پرسشنامه¬ي بومي‌سازي شده مبتني بر پژوهش يانگ و همکاران (2013) و يونس و همکاران (2016) بود. اعتبار پرسشنامه با معيار روايي تاييدي و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. براي تحليل داده‌ها از روش مدلسازي معادلات ساختاري و نرم افزار PLS بهره گرفته شد. آزمون فرضيه هاي پژوهش با کمک مدل سازي معادلات ساختاري نشان داد که اقدامات داخلي و همکاري هاي خارجي مديريت زنجيره تامين سبز با عملکرد سبز و رقابت‎پذيري شرکت ارتباط دارد. همچنين، ارتباط هر دو بخش مديريت زنجيره تامين سبز با عملکرد اجتماعي شرکت تائيد شد. از سوي ديگر، ارتباط رقابت پذيري با عملکرد اجتماعي شرکت مثبت و معنادار بود. علاوه بر اين، نقش مياني رقابت پذيري در ارتباط مديريت زنجيره تامين سبز و عملکرد اجتماعي تنها در ابعاد اقدامات داخلي و مشارکت خارجي تائيد شد. در نهايت مي توان گفت، اقدامات داخلي و مشارکت هاي خارجي مديريت زنجيره تامين سبز در شرکت چادرملو سبب تقويت عملکرد اجتماعي شرکت مي گردد.