• صفحه اصلی
  • مطالعه اثرات چابکی زنجیره تأمین بر سودآوری با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت ماموت)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله