• صفحه اصلی
  • شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی و اثر آن بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950813184933828 بازدید : 3902 صفحه: 237 - 254

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط