• صفحه اصلی
  • طراحی راهکارهای برون رفت از آسیبهای موجود قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقاء اثربخشی آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396122022328101241 بازدید : 2379 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط