• صفحه اصلی
  • تاثیر خدمات ارائه شده از سوی کارکنان برمقاصد رفتاری مشتریان با نقش میانجی رضایت آنان (موردمطالعه: مشتریان بیمه رازی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990513248724 بازدید : 1188 صفحه: 103 - 132

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط