• صفحه اصلی
  • طراحی مدل بازاریابی سبز در بازارهای مصرفی در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای بین المللی با رویکرد متدولوژی سیستم نرم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000325273851 بازدید : 562 صفحه: 51 - 82

20.1001.1.22286047.1400.20.69.4.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط