• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی ساختار سازمانی منطبق با فعالیت¬های کارکردی مسجد
    مرتضی رجوعی سید مرتضی غیور باغبانی مصطفی صنعتی حجار
    مسجد مهمترین نهاد دینی در اسلام است. از سده های نخستین اسلام در عموم مجامع اسلامی مسجد به عنوان شاخص ترین و بارزترین نهاد اسلامیت تجلی داشته است. از این روی توجه به توسعه‎ی سخت افزاری و نرم افزاری مسجد به عنوان یک ابزار مهم و جریان ساز رشد و تعالی، متناسب با اقتضائات زم چکیده کامل
    مسجد مهمترین نهاد دینی در اسلام است. از سده های نخستین اسلام در عموم مجامع اسلامی مسجد به عنوان شاخص ترین و بارزترین نهاد اسلامیت تجلی داشته است. از این روی توجه به توسعه‎ی سخت افزاری و نرم افزاری مسجد به عنوان یک ابزار مهم و جریان ساز رشد و تعالی، متناسب با اقتضائات زمان با هدف حفظ جایگاه استراتژیک آن در جامعه امری ضروری است. به نظر می رسد مسجد در جهت سازگاری با اقتضائات و پاسخگویی به نیازهای جدیدی که منبعث از شیوه های تفکر جدید است، نیازمند تحول ساختاری در نحوه اجرای موثر کارکردهای خود است. با درک این مهم، تحقیق حاضر با استفاده از داده های حاصل از منابع کتابخانه ای و روش کیفی تحلیل محتوای مضمونی، ابتدا به استخراج کارکردهای نو و متناسب با مقتضیات زمان در قالب کارکردهای امروزی مسجد مبادرت نموده و سپس به کمک ادبیات تحقیق و یافته ها، به ارائه ساختاری متناسب با این کارکردها پرداخته است. با توجه به ماهیت مردمی و داوطلبانه مسجد، ساختار پیشنهادی برای مسجد، نوعی ادهوکراسی است که دارای هفت گروه کاری در قالب کارکردهای عبادی- نیایشی، اجتماعی، فرهنگی- تبلیغی، اقتصادی، علمی- آموزشی، نظامی- سیاسی و پشتیبانی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی مؤلفه های سيستم مديريت عملكرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري
    علی اصغر پورعزت حسین ایمانی آرین قلی پور عادل آذر
    یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت منابع انسانی، دستیابی به سلامت نظام اداری است. سلامت اداری وضعیتی است که در آن فساد اداری در یک سازمان به میزان قابل قبولی کاهش یافته باشد و یکی از نشانه های سلامت اداری، استفاده صحیح از منابع، به‌خصوص منابع انسانی است. چنان‌چه مدیریت و چکیده کامل
    یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت منابع انسانی، دستیابی به سلامت نظام اداری است. سلامت اداری وضعیتی است که در آن فساد اداری در یک سازمان به میزان قابل قبولی کاهش یافته باشد و یکی از نشانه های سلامت اداری، استفاده صحیح از منابع، به‌خصوص منابع انسانی است. چنان‌چه مدیریت و سازمان بتواند با ارزیابی عملکرد کارکنان ریشه بسیاری از تخلفات اداری را شناسایی نماید خواهد توانست موجبات ارتقاء سلامت اداري را فراهم آورد. لذا به‌دلیل اهمیت و نقشی که سیستم مديريت عملكرد در ارتقاء سلامت اداری دارد، در پژوهش حاضر درصدد شناسایی مؤلفه‌های سيستم مديريت عملكرد كاركنان در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري در سازمان‌هاي دولتي هستيم. پژوهش حاضر در چارچوب رويكرد كيفي و با استفاده از روش تحليل تم صورت گرفته است و براي استخراج مؤلفه‌هاي سيستم مديريت عملكرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري با متخصصان سازمان اداري و استخدامي كشور با استفاده از شيوه نمونه‌گيري هدفمند مصاحبه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه‌هاي سيستم مديريت عملكرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري در قالب 7 تم اصلي، 19 تم فرعي و 54 مفهوم استخراج شد كه تم‌هاي اصلي عبارت بودند از شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت‌محوری، اخلاق‌محوری، قانون‌محوری، بازدارندگی و حرفه‌ای‌گرایی. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش مواد غذایی
    مهدی حقیقی کفاش زهره دهدشتی شاهرخ وحید  خاشعی ورنامخواستی رضا هاجری
    این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش موادغذایی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، اکتشافی است و از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. در بخش کیفی از تحلیل محتوا و و اجماع 11خبره اجرایی و دانشگاهی و در بخش کمی روش کمی با رو چکیده کامل
    این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت پخش موادغذایی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، اکتشافی است و از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. در بخش کیفی از تحلیل محتوا و و اجماع 11خبره اجرایی و دانشگاهی و در بخش کمی روش کمی با روش پیمایشی 81 پرسشنامه میان مدیران عامل، بازاریابی و فروش 54 شرکت‌های پخش، توزیع شد. داده‌های به روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که اهداف بازاریابی، استراتژی‌های قیمت‌گذاری، استراتژی توزیع مواد غذایی به ترتیب بالاترین عوامل سازنده استراتژی بازاریابی در صنعت پخش مواد غذایی و شایستگی رابطه مدار تیم فروش، عملکرد تیم فروش و رهبری تحول‌آفرین مهم‌ترین عوامل سازنده استراتژی فروش هستند. شواهد حاکی از این است که حضور هر یک از تعدیل‌گرهای سه‌گانه (تهدیدها و فرصت‌های ورود رقبا، نقاط قوت و ضعف شرکت و عوامل کلان تاثیرگذار دوران پسارکود) بر رابطه میان استراتژی‌های بازاریابی و فروش اثرگذار است. اتخاذ رویکردی جامع نسبت به عناصر تشکیل دهنده استراتژی های بازاریابی و فروش و هماهنگی بین آن ها، در نظر گرفتن رکود اقتصادی، شرایط تحریم و اوضاع احتمالی پسارکود از موارد مهمی است که تاکنون در تدوین استراتژی‌های فروش و بازاریابی شرکت‌های پخش ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو، صنعت پخش مواد غذایی میبایست ضمن توجه به تمامی عناصر شکل دهنده این استراتژی ها، و در نظر گرفتن ابزارهای بازاریابی فروش و مدیریت گروه‌های محصولی برای ایجاد هماهنگی بین استراتژی های بازاریابی و فروش، به این مسائل تاثیرگذار اقتصادی نیز توجه ویژه داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - رهبری اقتدارگرا و کاهش استعدادهای پروتئین: تحلیل نقش میانجی فرهنگ بروکراتیک ( مورد مطالعه: شرکت های دارویی با مالکیت دولتی)
    رضا سپهوند محمد حکاک مسعود سپه وند فریبرز فتحی چگنی
    یافته: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که رهبری اقتدارگرا هم به صورت مستقیم و هم از طریق فرهنگ بروکراتیک بر کاهش استعداد پروتئین کارکنان دوایر تحقیق و توسعه در شرکت های دارویی با مالکیت دولتی تاثیر می گذارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان ده چکیده کامل
    یافته: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که رهبری اقتدارگرا هم به صورت مستقیم و هم از طریق فرهنگ بروکراتیک بر کاهش استعداد پروتئین کارکنان دوایر تحقیق و توسعه در شرکت های دارویی با مالکیت دولتی تاثیر می گذارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان دهنده این بود که رهبران اقتدارگرا کارکنان را مانند تئوری x مک گریگور ذاتاً تنبل و مسئولیت گریز می دانند و سعی می کنند با ایجاد فرهنگی بروکراتیک در سازمان آنان را تحت کنترل شدید خود دربیاورند. در چنین محیطی هیچگونه تنوع طلبی کاری و ارتقاء مهارت و دانشِ بیش از حد نیاز ارج نهاده نمی شود و هرگونه تلاش خارج از استاندارهای تعیین شده موجب مجازات شدیدی می گردد. لذا بطور قطع روند پرورش استعداد پروتئین در چنین سازمانی به شدت روندکاهشی به خود می گیرد و حتی اگر فردی جدایِ از اهداف سازمانی جهت گیری مسیر شغلی پروتئین را سرمشی خود قرار دهد یا با مجازات های شدید روبه رو خواهد شد یا زمینه خروج خود از سازمان را به صورت ناخواسته فراهم آورده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص های قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از ادغام رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و میک مک فازی
    داود خسروانجم علی  رجب زاده قطری عباس  مقبل
    از دیدگاه مبتنی برمنابع، ارائه خدمات بطور عمده به منابع و قابلیت های سازمان بستگی دارد تا در بلندمدت مزیت رقابتی پایدار را ایجاد نماید. با بررسی ادبیات موضوع مشخص شد که هیچ نوع تحقیقی درباره ارتباط بین ابعاد و شاخص های قابلیت خدماتی جدا از عملکرد شرکت صورت نگرفته و شب چکیده کامل
    از دیدگاه مبتنی برمنابع، ارائه خدمات بطور عمده به منابع و قابلیت های سازمان بستگی دارد تا در بلندمدت مزیت رقابتی پایدار را ایجاد نماید. با بررسی ادبیات موضوع مشخص شد که هیچ نوع تحقیقی درباره ارتباط بین ابعاد و شاخص های قابلیت خدماتی جدا از عملکرد شرکت صورت نگرفته و شبکه ارتباطی و میزان اثربخشی آنها نیز تجزیه و تحلیل نشده و تمرکز بررسی ها بیشتر برروی ارتباط بین ابعاد با عملکرد شرکت بوده است. هدف از این پژوهش، استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری جهت ساختاردهی به روابط بین شاخص های قابلیت های خدماتی و استفاده از تحلیل میک مک فازی جهت خوشه بندی شاخص ها می باشد. لذا براساس دیدگاه مبتنی برمنابع، ابعاد و قابلیت های خدماتی شامل قابلیت های مدیریتی، سازمانی، بازاریابی و کیفیت خدمات به صورت جامع از طریق ادبیات موضوع و مصاحبه با 11 نفر از خبرگان شناسایی و استخراج شدند. نتایج نشان داد که براساس مدل ISM شاخص های "کیفیت شرکت"، "کیفیت تعاملی"، "برنامه ریزی، کنترل و ادغام فعالیتها" و "تفکیک فعالیتها و سطح متمرکزسازی" شاخص های مهم و حیاتی هستند که به عنوان مبنا و پایه ساختار قابیلت های خدماتی محسوب می شوند و همچنین باتوجه به تحلیل میک مک فازی شاخص های "تجزیه و تحلیل و شکل دهی استراتژی"، "برنامه ریزی، کنترل و ادغام فعالیتها" و "کیفیت فیزیکی" در زمره «مهمترین» شاخص های قابلیت های خدماتی قرار گرفتند که قدرت بالایی در تأثیرگذاری بر سایر شاخص ها دارند لذا صنایع کوچک ایران باید گام -های اساسی به منظور تقویت این شاخص ها بر دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تناسب راهبردي سازماني بانک سپه: مطالعه شعب شهر شيراز
    جعفر ترک زاده کبری پورکریم سمیه مزگی نژاد
    هدف پژوهش حاضر، تناسب راهبردي سازماني بانک سپه: مطالعه شعب شهر شيراز می‌باشد. در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی، جامعه آماری کارکنان بانک‌های سپه شهر شیراز (شامل 692 نفر) می‌باشد که در 50 شعبه در سطح شهر شیراز مشغول به کار بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ساد چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، تناسب راهبردي سازماني بانک سپه: مطالعه شعب شهر شيراز می‌باشد. در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی، جامعه آماری کارکنان بانک‌های سپه شهر شیراز (شامل 692 نفر) می‌باشد که در 50 شعبه در سطح شهر شیراز مشغول به کار بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ساده تعداد 30 شعبه (89 نفر) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش بود. بخش اول اطلاعات جمعیت‌شناختی و بخش دوم پرسشنامه تناسب راهبردی بود. پرسشنامه تناسب راهبردی شامل 42 گویه در 3 بعد پاسخ راهبردی، تغییر راهبردی و توفیق راهبردی می باشد که روایی و پایایی آن بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS24 و آزمون های آماری t تک متغیره، تحلیل واریانس درون‌گروهی، تعقیب بنفرونی و تحلیل واریانس ترکیبی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که همه ابعاد تناسب راهبردی سازمان در شعب بانک سپه شیراز بالاتر از سطح متوسط و پایین‌تر از سطح مطلوب می باشد (0/001=p). از نظر کارکنان بالاترین میانگین مربوط به بعد پاسخ راهبردی (3/65) و پایین‌ترین میانگین مربوط به بعد توفیق راهبردی (3/50) می باشد. نتیجه آزمون تعقیبی نشان داد که بین میانگین پاسخ راهبردی با توفیق راهبردی تفاوت معناداری وجود دارد ولی تفاوتی بین سایر میانگین‌ها وجود ندارد. در ارزیابی ابعاد تناسب راهبردی سازمان بر اساس ویژگی های جمعیت ‌شناختی، تفاوت معناداری بر حسب جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه کاری وجود دارد ولی تفاوتی بین دیدگاه مدیران و کارمندان بانک سپه از تناسب راهبردی سازمان وجود ندارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی تاثیر شاخص های آمادگی الکترونیکی کشورهای در حال توسعه بر میزان فساد
    محمد فتحیان یاسر  سبحانی فرد حمید کاظم لو
    امروزه فساد در بخش دولتی و خصوصی معضل و چالش قابل توجه ای است، که مدیران و سران کشورها را بر آن داشته که درصدد یافتن راه حلی برای کاهش فساد باشند. همچنین پژوهشگران و محققان نیز در راستای پیدا نمودن راه حلهای علمی و پژوهشی جهت از بین بردن و کاستن فساد می باشند. از سویی چکیده کامل
    امروزه فساد در بخش دولتی و خصوصی معضل و چالش قابل توجه ای است، که مدیران و سران کشورها را بر آن داشته که درصدد یافتن راه حلی برای کاهش فساد باشند. همچنین پژوهشگران و محققان نیز در راستای پیدا نمودن راه حلهای علمی و پژوهشی جهت از بین بردن و کاستن فساد می باشند. از سویی دیگر، قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرصت‌های بدیع و کم هزینه ای که این مفهوم باعث به وجود آمدن آن شده است منجر به بکارگیری این فناوری در غالب حوزه ها و حل مسائل مختلف شده است. بكارگيري موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مستلزم دستیابی به آمادگی مطلوب کشورها در زمينه هاي زيرساخت؛ استفاده و دسترسی به فناوري مذكور براي بخش عمده اي از جمعيت كشور و چارچوب مناسبی از قوانين و مقررات براي اين فناوری است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل آمادگی الکترونیکی بر کاهش فساد در کشورهای در حال توسعه است. یافته های پژوهش در طی 5 سال متوالی نشان می‌دهد که بین آمادگی الکترونیکی و فساد در کشورهای در حال توسعه یک ارتباط نسبتا قوی وجود دارد که این ارتباط مستقیم می‌باشد و نشانگر این است که کشورهای که دارای آمادگی الکترونیکی بهتری می‌باشند و به اصطلاح آماده تر هستند؛ فساد کمتری دارند. همچنین بررسی این ارتباط در سطح زیر شاخص های چهارگانه آمادگی الکترونیکی نیز نشان می‌دهد که ارتباط تمام زیرشاخص ها نیز با میزان فساد مستقیم می‌باشد و اثر زیرشاخص محیطی آمادگی الکترونیکی بر روی فساد بیشتر از بقیه شاخص ها می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تبیین تحلیلی ـ منطقی (تعریف، پیشینه، تمایز و تشابه، انتشار و گسترش) نوآوری رایگان
    علی اصغر سعدآبادی محمد صادق  خیاطیان فاطمه  محمدی اترگله
    مفهوم نوآوری رایگان در مقایسه با سایر نوآوری ها مورد غفلت زیادی قرار گرفته است. لذا، واكاوي تعریف‌های موجود و ارائه تعريفي واضح، يكپارچه و جامع از نوآوري رایگان ضرورتي اجتناب‌ناپذیر است كه می‌تواند به برداشت و درك مشترك و منطقي از آن كمك نمايد. بدین منظور پژوهش حاضر در چکیده کامل
    مفهوم نوآوری رایگان در مقایسه با سایر نوآوری ها مورد غفلت زیادی قرار گرفته است. لذا، واكاوي تعریف‌های موجود و ارائه تعريفي واضح، يكپارچه و جامع از نوآوري رایگان ضرورتي اجتناب‌ناپذیر است كه می‌تواند به برداشت و درك مشترك و منطقي از آن كمك نمايد. بدین منظور پژوهش حاضر در پی تبیین تحلیلی ـ منطقی (تعریف، پیشینه، تمایز و تشابه، انتشار و گسترش) نوآوری رایگان است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به غنای تئوریک برای تدوین مدل نهایی2 کتاب، ۳۲ سایت مورد تایید نخبگان حوزه، حداقل ۴۱ مقاله مورد تحلیل قرار گرفت. برای دستیابی به تعریف منتخب، مولفه های تمایز و تشابه، عوامل محدودکننده انتشار و راهکارهای برطرف ساختن کمبود انتشار منتخب از روش دلفی فازی استفاده گردید. درمجموع، 16 مصاحبه طی 3 دوره دلفی با 6 خبره برای رسیدن به نقطة اشباع صورت گرفته است. از میان 6 مولفه مطرح شده برای تعریف نوآوری رایگان، سه مولفه رد و سه مولفه مورد تایید خبرگان واقع شد که در نهایت تعریف منتخب نوآوری رایگان از نظر خبرگان، نوآوری هایی است که توسط مصرف کنندگان با هزینه ی شخصی، بدون محدودیت زمانی و مکانی و به طور اختیاری توسعه یافته است. از میان 17 مولفه مطرح شده ی تمایز نوآوری رایگان از سایر نوآوری ها، عدم وجود معاملات جبرانی و مالی، عدم محافظت ها از طرح ها، توجه به کسب ارزش و پاداش از جانب خود، عدم ریسک ناشی از توزیع دانش مهم ترین مولفه های تمایز مورد تایید خبرگان محسوب شدند. در بخش دلفی فازی یافتن محدودیت های گسترش و انتشار نوآوری رایگان، در نهایت محدودیت های قانونی و حقوقی، ارزش زیاد نوآوری از نظر عموم، عدم تمایل به سرمایه گذاری بهینه، عدم اعتماد به نفس نوآوران رایگان، موانع فرهنگی و اجتماعی به ترتیب به عنوان مهمترین محدودیت های انتشار نوآوری رایگان مطرح شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ارائه الگوی خط‌مشی‌های اینترنت اشیا در ایران از طریق کاربست روش تحلیل مضمون
    لیلا حسن زاده گراوند مهدی عبدالحمید امیر ذاکری
    مقاله حاضر با نگاهی آینده نگرانه و با نظرداشت پتانسیل تأثیر فناوری‌های نوظهور نظیر اینترنت اشیاء بر کشورهای در حال توسعه شکل گرفته و با فهم چالش های کنونی اینترنت اشیاء در ایران، الگوی خط‌مشی‌های اینترنت اشیاء در کشور را ارائه کرده است. ماهیت پژوهش حاضر، کیفی اکتشافی اس چکیده کامل
    مقاله حاضر با نگاهی آینده نگرانه و با نظرداشت پتانسیل تأثیر فناوری‌های نوظهور نظیر اینترنت اشیاء بر کشورهای در حال توسعه شکل گرفته و با فهم چالش های کنونی اینترنت اشیاء در ایران، الگوی خط‌مشی‌های اینترنت اشیاء در کشور را ارائه کرده است. ماهیت پژوهش حاضر، کیفی اکتشافی است؛ در مرحله داده‌یابی، از روش‌های مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های نیمه ساخت یافته بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان حوزه اینترنت اشیاء بوده که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌ و تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه ادامه یافته است. روش تحلیل مضمون، روش داده‌کاوی این پژوهش بوده است که مصاحبه‌ها در قالب 548 مضمون پایه، 56 مضمون سازمان دهنده، و13مضمون فراگیر تحلیل شد. در انتها مضامین فراگیر در قالب خط مشی های اینترنت اشیاء در ایران صورت بندی شدند. از جمله مهمترین این خط مشی‌ها عبارتند از: تشکیل و تقویت نهادهای خط‌مشی‌پژوه اینترنت اشیاء دارای صلاحیت‌های قانونی؛ زمینه سازی جهت تولید برنامه‌های کاربردی یکپارچه و گسترده توسط گرو‌ه‌های خلاق بر پایه نظارت و حمایت دولت؛ بومی سازی اینترنت اشیا با نظرداشت فرهنگ اسلامی ایرانی و تدوین قوانین و استانداردهای داخلی اینترنت اشیاء با نظرداشت استانداردهای جهانی و نظارت فعال. عمده نوآوری های نتایج این مقاله، فراتر رفتن از الزامات، و ارائه خط مشی ها و راهکارهای عملیاتی توسعه اینترنت اشیاء است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - ارائه مدل آینده‌پژوهانۀ مدیریت پایدار منابع آب مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی سناریو محور (مورد کاوی: استان گلستان)
    سیدمنصور رحیم حسینی علی اکبر حسنی
    منابع آب همواره در طول تاریخ کانون شکل گیری تمدن‌ها بوده و جوامع بشری ابتدابه‌ساکن حول محور این منابع شکل گرفته‌اند لذا صیانت از منابع آبی برای نسل‌های آینده و بهره برداری اصولی و صحیح از آن‌ها، اهمیت بسیاری در پایداری و توسعه تمدن‌ها و کشورها دارد، تا جایی که اغلب صاحب چکیده کامل
    منابع آب همواره در طول تاریخ کانون شکل گیری تمدن‌ها بوده و جوامع بشری ابتدابه‌ساکن حول محور این منابع شکل گرفته‌اند لذا صیانت از منابع آبی برای نسل‌های آینده و بهره برداری اصولی و صحیح از آن‌ها، اهمیت بسیاری در پایداری و توسعه تمدن‌ها و کشورها دارد، تا جایی که اغلب صاحب‌نظران، جنگ‌های قرن 21 را جنگ بر سر منابع آب شیرین و سالم می دانند. امروزه و با افزایش چشمگیر عدم‌قطعیت های محیطی، روش‌های سنتی برنامه ریزی کارآیی خود را از دست داده اند. برنامه ریزی سناریو یکی از ابزارهای آینده نگاری است که به منظور مواجهه با عدم قطعیت ها در برنامه ریزی، طی دوران جنگ سرد ایجادشده و توسعه یافته است. در این روش، برخلاف روش‌های برنامه ریزی سنتی، آینده امتداد روندهای گذشته در نظر گرفته نمی شود بلکه نیروهای عمدۀ محیطی هستند که وضعیت آیندۀ یک سیستم را نشان می دهند. این پژوهش با توجه به عدم‏قطعیت‏های موجود در مدیریت منابع آب، از رویکرد برنامه‏ریزی سناریو جهت شناخت آینده استفاده نموده‏است و از طریق مصاحبه با خبرگان، داده‏های مورد نیاز را جمع‏آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در نهایت 4 سناریوی مختلف را دربارۀ وضعیت آیندۀ منابع آبی در استان گلستان ارائه نموده و ضمن تعیین سناریوی مطلوب، راهکارهایی را نیز جهت تحقق این سناریو در مدیریت پایدار منابع آب ارائه کرده‏است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تحلیل پادشکنندگی زنجیره تامین خدمات در صنعت بیمه ایران
    سید میثم مومنی احمدرضا قاسمی میثم شهبازی امیر  صفری
    پادشکنندگی به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از رویدادهای ناشناخته‌ها خود را در موقعیتی بهتر از قبل قرار دهند. هدف این پژوهش شناسایی و اهمیت‌سنجی شاخص‌های موثر بر پادشکنندگی زنجیره تامین خدمات در صنعت بیمه و تعیین روابط علی میان این شاخص‌‌ها است. این پژوهش با اس چکیده کامل
    پادشکنندگی به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از رویدادهای ناشناخته‌ها خود را در موقعیتی بهتر از قبل قرار دهند. هدف این پژوهش شناسایی و اهمیت‌سنجی شاخص‌های موثر بر پادشکنندگی زنجیره تامین خدمات در صنعت بیمه و تعیین روابط علی میان این شاخص‌‌ها است. این پژوهش با استفاده از روش آمیخته انجام شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش روش دلفی در فاز کیفی و روش دیمتل خاکستری در فاز کمی هستند. شرکت‌های بیمه به منظور پادشکننده شدن زنجیره تامین‌شان می‌بایست شاخص‌ها، روش‌ها و مکانیزم‌هایی را به کار گیرند، ولی توجه همزمان به تمامی شاخص‌ها غیر ممکن بوده و از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. از این رو با استفاده از یافته‌های این پژوهش و تعیین اهمیت‌ هر یک از شاخص‌ها و همچنین روابط علی میان آنها، می‌توانند در خصوص اینکه چه شاخص‌هایی دارای اولویت در سرمایه‌گذاری هستند تصمیم‌گیری نمایند. طبق نتایج حاصل از اجرای روش دلفی 49 شاخص به منظور پادشکنندگی زنجیره تامین خدمات در صنعت بیمه در ذیل 8 فرایند اصلی استخراج شد. همچنین براساس نتایج پژوهش مشخص شد جهت سوق زنجیره تامین صنعت بیمه به سوی پادشکنندگی در ابتدا می‌بایست فرایندهای "مدیریت دانش و اطلاعات" و "مدیریت ریسک" را مدنظر قرار داد. طبق نظر خبرگان شاخص‌های "سیستم اطلاعات مدیریت" و "پیاده‌سازی مدیریت دانش" به عنوان علّی‌ترین شاخص‌های پادشکنندگی فرایند مدیریت دانش و اطلاعات و شاخص‌های "تدوین استراتژی ریسک" و "استفاده از پایگاه داده ریسک" به عنوان علی‌ترین شاخص‌های پادشکنندگی مدیریت ریسک انتخاب شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - شناسایی و الویت بندی عوامل برون سپاری خدمات (مطالعه موردی: اداره کل راه و شهرسازی مازندران)
    رمضان  غلامی میلاد  غلامی مجتبی  طبری
    سازمان ها امروزه به برون سپاري به ديد يك استراتژي مي نگرند. دستيابي به توانمندي ها و امكانات در كلاس جهاني، انعطاف پذيري در بلندمدت، بهبود عملكرد عملياتي، افزايش بهره وري، زمان پيشبرد کم، استفاده بهتر از تجهيزات، افزايش خروجي ها را می توان به عنوان دلایل برون سپاری نام چکیده کامل
    سازمان ها امروزه به برون سپاري به ديد يك استراتژي مي نگرند. دستيابي به توانمندي ها و امكانات در كلاس جهاني، انعطاف پذيري در بلندمدت، بهبود عملكرد عملياتي، افزايش بهره وري، زمان پيشبرد کم، استفاده بهتر از تجهيزات، افزايش خروجي ها را می توان به عنوان دلایل برون سپاری نام برد. عوامل تاثیرگذار و معیارهایی وجود دارند که باعث بهبود عملکرد می شوند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و الویت بندی معیارهای برون سپاری خدمات در ادراه کل راه و شهرسازی مازندران انجام شد. روش تحقیق، از نظر هدف بنیادی-کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی می ‌باشد. جامعه آماری، مدیران و کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی و کارشناسان شرکت های خدمات دهنده به این اداره کل در سال ۱۳۹۸ بودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هایی که توسط محقق ساخته شده بود استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی این ابزار توسط متخصصان تایید و پایایی آن بر اساس ضریب ناسازگاری کمتر از 0.1 تحلیل گردید. داده های پژوهش پس از توزیع پرسشنامه های زوجی بین افراد، جمع آوری و سپس با کمک نرم افزار Expert Choice تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که معیارهای برون سپاری خدمات شامل: ارزیابی و مدیریت، تصمیم گیری و برنامه ریزی می باشد و همچنین معیار ارزیابی و مدیریت دارای نه زیرمعیار و تصمیم گیری و مدیریت هرکدام دارای هشت زیرمعیار بودند که وزن و درجه اهمیت معیارهای برون سپاری خدمات در این اداره کل دولتی به ترتیب شامل ارزیابی و مدیریت، تصمیم گیری و برنامه ریزی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - تاثیر الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزش عالی بر ارتقاء کارایی آنها
    آمنه ربیعی عصمت مسعودی امينه احمدي
    چکیده هدف: پژوهش حاضر تاثیر الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزش عالی بر کارایی آن ها بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گرداوری داده ها توصیفی (پیمایشی) بود. روش: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل متخصصین، خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل مسؤولین سازمان چکیده کامل
    چکیده هدف: پژوهش حاضر تاثیر الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزش عالی بر کارایی آن ها بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گرداوری داده ها توصیفی (پیمایشی) بود. روش: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل متخصصین، خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل مسؤولین سازمان مرکزی، روسای و معاونین واحدها، روسای دانشکده ها و مدیران گروه و صاحبنظران و مدیران آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بوده اند که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 300 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران آموزش عالی و پرسشنامه کارایی، استفاده شد. یافته ها: براي آزمون تحقیق و بمنظور مشخص کردن قدرت تاثیر دو متغیر از ضرایب مسیر که تحت عنوان "ضرایب بتای استاندارد شده رگرسیون" تفسیرمی شود و همچنین براي بررسی معنادار بودن تأثیر نیز از اندازة تی (t-value) استفاده شد. مقدار ضریب معناداري (آماره t) برای دو متغیر پژوهش بیشتر از 96/1 می باشد و آزمون t محاسبه شده از آزمون t بحرانی در سطح خطا پذیری 1% بزرگتر است، بنابراین اخلاق حرفه ای مدیران بر کارایی سازمانی آنان موثر و میزان اثر آن 913/0 و جهت آن مثبت است. نتیجه گیری: نتیجه پژوهش نشان داد. الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزش عالی برارتقاءکارایی آنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین ارتقاء سطح کارایی کارکنان منوط به داشتن مدیری آگاه، لایق و هنرمند و با اخلاق حرفه ای است. مدیر کارآمد و اثربخش قادر خواهد بود که زمینه بهبود سطح کارایی کارکنان را از طریق رفع موانع و ایجاد شرایط لازم فراهم آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - بررسی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد کارگزاری¬های تامین اجتماعی استان اصفهان
    سیدعلیرضا ابراهیمی سيدحميد  قريشي
    زمینه و هدف: در دنیای رقابتی کنونی رسیدن به بالاترین بهره وری یک ایده آل نیست بلکه یک ضرورت است و سازمانها بدون توجه به اندازه شان برای رسیدن به این هدف ضروری ناگزیرند عملکرد خود را بهبود بخشند. اندازه گیری عملکرد به عنوان جزیی اساسی در زنجیره مدیریت عملکرد امروزه نقش غ چکیده کامل
    زمینه و هدف: در دنیای رقابتی کنونی رسیدن به بالاترین بهره وری یک ایده آل نیست بلکه یک ضرورت است و سازمانها بدون توجه به اندازه شان برای رسیدن به این هدف ضروری ناگزیرند عملکرد خود را بهبود بخشند. اندازه گیری عملکرد به عنوان جزیی اساسی در زنجیره مدیریت عملکرد امروزه نقش غیر قابل انکاری در بهبود و تعالی سازمان ها دارد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موفقیت و کارایی در عملکرد کارگزاری های تامین اجتماعی در استان اصفهان انجام شد. هدف این پژوهش،کاربردی و از نوع توسعه ای و قابل تعمیم به کل کشور می باشد. روش‌شناسی: جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه خبرگان و متخصصان حوزه ي تامین اجتماعی، مدیران ستادی، کارکنان و مشتریان کارگزاری های تامین اجتماعی استان اصفهان که در سال1398 حدود 10300 نفر گزارش گردیدند. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان373نفرتعیین گردید. گردآوری اطلاعات به روش میدانی صورت پذیرفت و ابزارگردآوری، پرسشنامه محقق ساخته شده بود.درتجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده گردید. از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش استفاده گردید. یافته‌ها: یافته ها نشان داد که دیدگاه مشتریان بر ارزیابی موفقیت و کارایی عملکرد کلی در کارگزاریها، (291/2 t=، p<0.01) تاثیر معنی داری دارد. همچنین تاثیر دیدگاه مدیران ستاد بر ارزیابی موفقیت وکارایی عملکرد کلی درکارگزاریها، (988/1 t=، p<0.05)معنی دار می باشد. در حالی که تاثیر دیدگاه کارکنان بر ارزیابی موفقیت و کارایی عملکرد (242/0 t=) معنی دار نبود.سپس نتایج به دست آمده با رعایت ملاحظات جمعیتی و جغرافیایی به سایر استانهای پرجمعیت قابل تعمیم شد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت در بررسی عوامل موفقیت و کارایی در عملکرد کارگزاریهای سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر کارکنان و مدیریت، مشتریان هم نقش به-سزایی دارند در نتیجه می توان گفت در پیشبرد اهداف سازمان نظرات مشتریان نباید نادیده گرفته شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های فرهنگی (موردمطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
    علی  علی محمدی عبدالرضا  سبحانی اسمعیل کاوسی بهرام علیشیری علیرضا ابراهیم پور
    در عصر اقتصاددانشی، سازمان‌های امروزی بیش از هر زمان دیگری به مدیریت دانش نیاز دارند. با توجه به رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی‌های صورت گرفته در این حوزه، بلوغ مدیریت دانش در بسیاری از سازمان‌ها الزامی است و بر عملکرد آتی سازمان تأثیرگذار است. سازمان چکیده کامل
    در عصر اقتصاددانشی، سازمان‌های امروزی بیش از هر زمان دیگری به مدیریت دانش نیاز دارند. با توجه به رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی‌های صورت گرفته در این حوزه، بلوغ مدیریت دانش در بسیاری از سازمان‌ها الزامی است و بر عملکرد آتی سازمان تأثیرگذار است. سازمان فرهنگی شهرداری تهران یکی از سازمان‌های مستعد بلوغ مدیریت دانش است. این پژوهش به روش کیفی در سازمان فرهنگی شهرداری تهران انجام شد. جامعه آماری را خبرگان تشکیل می‌دادند که به روش نمونه‌گیری هدفمند، با 15 مصاحبه به اشباع نظری رسیده شده است. محقق با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری سه‌گانه به مدل بلوغ مدیریت دانش دست‌یافته است. نتایج تحقیق نشان داد شرایط علی (شامل فرهنگ‌سازمانی به اشتراک‌گذاری دانش، دارا بودن زیرساخت فناوری، سرمایه‌گذاری بلندمدت، داشتن یک نقشه راه مدیریت دانش)، شرایط زمینه‌ای (شامل حمایت مدیران عالی، چرخه عمر سازمان، پراکندگی و تعدد مراکز سازمان و نیروی انسانی خبره)، شرایط مداخله‌گر (شامل نقش حاکمیت، حقوق مالکیت مادی و معنوی و رقبا) بر راهبردها (شامل توانمندسازی منابع انسانی، دانش‌محور شدن سازمان، اجرای استراتژی مدیریت دانش، طراحی مجدد سیستم پاداش و طراحی مجدد ساختار) اثرگذار است و راهبردها بر پیامدها (شامل بهبود تصمیم‌گیری، توسعه و خلق دانش جدید، افزایش خلاقیت و نوآوری و هویت بخشی به سازمان) اثرگذار است. همچنین شرایط زمینه‌ای بر مقوله محوری بلوغ مدیریت دانش اثرگذار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - عملکرد محوری دانشگاه‌های دولتی ایران: مطالعه کیفی الزامات و موانع بودجه‌ریزی عملکردمحور بر اساس نظریه ‏مدیریتی کارفرما-کارگزار
    ضرغام فرامرزی نیا حمید فرهادی راد یدالله مهرعلیزاده رحمت الله  قلی پور سوته،
    ‏ سیاست‌گذاران آموزش عالی در ایران علاقه‌مندند که دانشگاه‌ها در برابر منابع مالی تخصیص داده شده پاسخگو باشند و آن را ‏صرف فعالیت‌ها و اقداماتی کنند که بیشترین دستاورد اجتماعی را به دنبال داشته باشد. لذا در سالیان اخیر آموزش عالی دولتی در ایران، ‏از بودجه‌ریزی مبتنی چکیده کامل
    ‏ سیاست‌گذاران آموزش عالی در ایران علاقه‌مندند که دانشگاه‌ها در برابر منابع مالی تخصیص داده شده پاسخگو باشند و آن را ‏صرف فعالیت‌ها و اقداماتی کنند که بیشترین دستاورد اجتماعی را به دنبال داشته باشد. لذا در سالیان اخیر آموزش عالی دولتی در ایران، ‏از بودجه‌ریزی مبتنی بر شاخص‎ ‎های دروندادی، به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمایل پیدا کرده است. این مدل که در یک دهه ‏اخیر در جهان فراگیر شده است، الزامات و پیش‌فرض‌هایی دارد و در مسیر اجرا ممکن است با موانعی روبرو شود؛ بنابراین مسئله ‏اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین الزامات و موانع عملکرد محوری در دانشگاه‎ ‎های دولتی ایران است که این مهم با توجه به نظریه ‏کارفرما-کارگزار صورت گرفته است. برای شناسایی و تبیین الزامات و موانع از رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده شد. ‏مشارکت‌کنندگان بر اساس روش شبکه‌ای (گلوله برفی) از دو شبکه سیاست‌گذاران کلان و مجریان عملیاتی برگزیده شدند. از بین ‏سیاست‌گذاران درون‌سازمانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و از بین سیاست‌گذاران برون‌سازمانی موثر، وزارت امور ‏اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با 10 نفر و از روسای دانشگاه‌ها، مدیران مالی و اعضای هیئت‌علمی ‏متخصص بودجه‌ریزی با 9 نفر مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. تداوم مصاحبه‌ها و حضور دائمی پژوهشگر در میدان عمل تا ‏رسش (اشباع) نظری ادامه داشت. اطلاعات حاصل از مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی و روش کدگذاری استرواس و کوربین ‏‏(2006) تحلیل شدند و جهت اعتبار یافته‌ها از روش مقایسه نظر پژوهشگران با فرد خبره استفاده گردید. نتایج نشان داد که به‌منظور ‏اجرای رویکرد عملکرد محوری، دولت و دانشگاه می‌بایست در سه سطح کلان (دولت)، خرد (دانشگاه) و بین سازمانی (تعامل دولت و ‏دانشگاه) الزاماتی را فراهم و موانعی را از میان ‌بر دارند. مهم‌ترین الزامات در سطح دولت، توسعه اختیار و آزادی دانشگاه‌ها و جلب ‏مشارکت مدیران ارشد و نخبگان دانشگاه‌های دولتی در مرحله طراحی و اجرا بود. مهم‌ترین مانع دولت نیز، مداخله احزاب سیاسی و ‏گروه‌های ذی‌نفع بود. در سطح دانشگاه نیز مهم‌ترین الزامات شامل تدوین برنامه ریزی استراتژیک و اولویت‌گذاری و استقبال دانشگاه از ‏اصلاح فرآیندهای سازمانی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی خود بود. مهم‌ترین مانع در دانشگاه نیز مقاومت مدیران و اعضای هیئت‌علمی ‏و و آماده نبودن دانشگاه جهت اجرای طرح بود. در سطح بین سازمانی، دولت و دانشگاه می‌بایست با مشارکت و تعامل اثربخش، ‏الزاماتی همچون توافق دولت و دانشگاه بر روی شاخص‌های عملکردی و نظارت و ارزیابی بر تحقق شاخص‌های عملکردی را فراهم ‏آورند. همچنین در این سطح، مهم‌ترین مانع، ارتباط نامتوازن و بی‌اعتمادی بین دانشگاه و دولت بود.‏ پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - شناسایی شاخص های موثر بر کیفیت تصمیم‌گیری در سیستم های هوش تجاری با رویکرد دلفی و تکنیک دیمتل
    پیام یاغلی طهمورث سهرابی سید علیرضا درخشان
    دراین مقاله سعی می شود تا در گام نخست در انطباق با مدل تصمیم گیری سایمون، شاخص‌های کلیدی سیستم های هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که موجب بهبود کیفیت نظام تصمیم گیری در سازمان می‌شود شناسایی شوند و درگام دوم روابط بین مراحل تصمیم گیری و شاخص های کل چکیده کامل
    دراین مقاله سعی می شود تا در گام نخست در انطباق با مدل تصمیم گیری سایمون، شاخص‌های کلیدی سیستم های هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که موجب بهبود کیفیت نظام تصمیم گیری در سازمان می‌شود شناسایی شوند و درگام دوم روابط بین مراحل تصمیم گیری و شاخص های کلیدی شناسایی شده در ارتباط با یکدیگر به لحاظ علّی و معلولی مورد ارزیابی قرار گیرند. روش‌شناسی مورد‌استفاده‌در‌این‌مقاله جهت شناسایی شاخص‌های کلیدی در سیستم های هوش تجاری، متناظر با مراحل تصمیم گیری مدل سایمون، روش دلفی است که طی سه مرحله و با طرح سوالات باز و مصاحبه عمیق به روش گلوله برفی با 18 فرد خبره در زمینه توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری در سازمان های مالی، شاخص های نهایی استخراج شده است. پس از شناسایی شاخص های کلیدی با هدف شناسایی روابط علّی و معلولی بین این شاخص ها و همچنین هریک از مراحل تصمیم‌گیری در مدل سایمون، با استفاده از روش دیمتل روابط تاثیرگذاری و تاثیر پذیری شناسایی شده و با اولویت بندی شاخص ها به لحاظ میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری، نتایج مورد بحث و تفسیر قرار گرفته و پیشنهادهای اجرایی برای متولیان توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری در سازمان های مالی ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین تعامل را در بین شاخص های کلیدی استخراج شده، وجود واحد تحلیل کسب و کار در سازمان دارد. همچنین طراحی، پیاده سازی و پایش شاخص های کلیدی عملکرد(KPI ) در سامانه های هوش تجاری نقشی کلیدی در بهبود کیفیت تصمیم گیری برمبنای مدل تصمیم‌گیری سایمون دارد. نتایج این تحقیق در سازمان های مالی که کیفیت تصمیمات نقشی اساسی در موفقیت این سازمان ها در بازار رقابتی دارد می تواند مورد استفاده متولیان توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - فراترکيب روش شناسی تحقیق در عملیات نرم در مطالعات حکمراني
    علیرضا  علی احمدی مهدي  غضنفری غلامرضا سلیمی حسین محمدی محمدباقر  عالی
    انسان و نحوه حضور و ایفای نقش وی در عرصه های مختلف موضوع اصلی حکمرانی است . فلذا بررسی موضوعات مختلف حکمرانی بایستی با توجه به این عامل صورت گیرد . علوم اجتماعی و انسانی استفاده از دیدگاه سیستمی و انواع آن بخصوص روش شناسی نرم را در چند دهه گذشته از علوم مهندسی یاد گرف چکیده کامل
    انسان و نحوه حضور و ایفای نقش وی در عرصه های مختلف موضوع اصلی حکمرانی است . فلذا بررسی موضوعات مختلف حکمرانی بایستی با توجه به این عامل صورت گیرد . علوم اجتماعی و انسانی استفاده از دیدگاه سیستمی و انواع آن بخصوص روش شناسی نرم را در چند دهه گذشته از علوم مهندسی یاد گرفته است . هدف این مطالعه بررسی قابلیت های انواع روش های تحقیق در عملیات نرم در مطالعات حکمرانی طراحی شده و با توجه به سوالات پژوهش بر اساس روش متخذه ( رویکرد کیفی با استفاده از روش فراترکیب) در بازه زمانی 2000 تا 2021 مشخص شد که استفاده از روش های نرم رو به افزایش بوده و در این میان از «روش شناسی سیستم های نرم، برنامه ریزی مبتنی بر سناریو و مدل سیستم های زیینده » برای مطالعات حکمرانی ،حکمرانی شرکتی،حکمرانی امور عمومی و حکمرانی فن آوری اطلاعات استفاده شده است . بررسی های انجام شده منجر به استخراج الگویی برای انتخاب نوع روش تحقیق نرم برای مطالعات حکمرانی شد؛ بنابراین با توجه به اینکه این مطالعه با این ابعاد تاکنون در کشور انجام نشده و نیز منجر به طراحی الگو نشده است از تازگی برخوردار است . همچنین مشخص شد که از روش هایی چون روش شناسی برنامه ریزی با رویکرد عرش تا فرش ، آینده پژوهی، تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک و روش آشکارسازی و آزمون مفروضات استراتژیک در مطالعات حکمرانی کمتر استفاده شده است . پرونده مقاله