• صفحه اصلی
  • مطالعه اثرات چابکی زنجیره تأمین بر سودآوری با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت ماموت)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950712812233524 بازدید : 4661 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط