مقاله


کد مقاله : 13980928204151

عنوان مقاله : مدل عمومی چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه در سازمان‌های تحقیقاتی با رویکرد مهندسی سیستم‌ها

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 206

فایل های مقاله : 0/99 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد فروزنده mforozandeh@mut.ac.ir مدرس دکترا
2 عباس طهماسبی A_tahmasebi@modares.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
3 سید طه حسین مرتجی mortagi@ind.iust.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تدوین مدل چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌های تحقیقاتی به شمار می‌رود. بطوریکه استفاده از یک مدل استاندارد، منجر به ایجاد زبان مشترک بین سازمان و فراهم‌کنندگان بیرونی محصولات، خدمات و فرایندهای سازمان می‌شود. هدف از این مقاله ارائه یک مدل چرخه‌عمر عمومی برای تحقیق و توسعه در سازمان‌های تحقیقاتی است که مورد تائید مجریان، ناظران و ممیزان مختلف قرار بگیرد. مدل ارائه شده در این پژوهش مبنایی را برای ارزیابی فعالیت‌های مجریان فراهم ساخته و ارزیابی و ممیزی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را تسهیل می‌نماید. مدل ارائه شده در این پژوهش دارای 4 بعد، 17 مولفه،3 نقطه کلیدی تصمیم و 156 شاخص است. ابعاد مدل شامل فرایندهای نیازسنجی، طراحی و ساخت نمونه، مهندسی ساخت و مدیریت تولید، و بهره‌برداری و پشتیبانی است. روایی پرسشنامه محقق‌ساخته توسط 9 نفر از خبرگان موضوع مورد بررسی قرار گرفته و 3 سؤال حذف گردیده است. همچنین در بررسی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.982 به دست آمده است. این نتایج، کلیه فرضیه‌های تحقیق را مورد تأیید قرار داده و رتبه مولفهها در هر بعد نیز مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده، بعد نیازسنجی از اهمیت بیشتری در چرخه‌عمر تحقیق و توسعه سازمان‌های تحقیقاتی برخوردار است. استفاده از مدل این تحقیق سازمان‌های تحقیقاتی را قادر به پیاده‌سازی اثربخش فرایندهای مورد نیاز برای تحقیق و توسعه نموده و به مدیران و ذینفعان سازمان تحقیقاتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری کمک می‌کند.