• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت بندی توانایی‌های کلیدی تاثیرگذار بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع پایین دستی پتروشیمی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990124236515 بازدید : 1752 صفحه: 185 - 200

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط