• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات امیر غفوریان شاگردی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی: بررسی نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی
    مجید  فیض پور امید بهبودی امیر  غفوریان شاگردی
    لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود راهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات و عملکرد سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در یادگیری سازمانی، در این تحقیق سع چکیده کامل
    لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود راهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات و عملکرد سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در یادگیری سازمانی، در این تحقیق سعی بر آن شده است که رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بانک صادرات می باشد که حجم آن 243 نفر می باشد. تعداد نمونه ی برآورد شده براساس فرمول کوکران 108 نفر مشخص و جهت جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است. در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه ی، رهبری تحول آفرین: مک کول-کندی و اندرسون (2002)، یادگیری سازمانی: آراگون و همکاران(2007) و گارسیا مورالس(2004)، و عملکرد سازمانی: مورای و کوتابه (1999)، جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شده است. تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) و لیزرل (Lisrel) و با روش های همبستگی و رگرسیون انجام شده است. نتایج نشان می دهد که رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی چه مستقیم و چه غیر مستقیم تاثیر گذار است. همچنین یادگیری سازمانی نیز بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی تاثیر سبک حل مساله شهودی بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش تعدیلگر رفتار تسهیم دانش
    سید مرتضی غیور امیر  غفوریان شاگردی یحیی کاتب
    نوآوری در دنیای رقابتی و محیط متغیر امروز، نه تنها برای رشد سازمان‌ها، بلکه برای بقای آن‌ها نیز ضروری است. شرکت‌های فناوری اطلاعات، به دلیل سرعت بالای تغییرات در این حوزه، بیش از سایرین به نوآوری مستمر نیاز دارند و اگر نوآور نباشند، در صنعت پررقابت فناوری اطلاعات، ب چکیده کامل
    نوآوری در دنیای رقابتی و محیط متغیر امروز، نه تنها برای رشد سازمان‌ها، بلکه برای بقای آن‌ها نیز ضروری است. شرکت‌های فناوری اطلاعات، به دلیل سرعت بالای تغییرات در این حوزه، بیش از سایرین به نوآوری مستمر نیاز دارند و اگر نوآور نباشند، در صنعت پررقابت فناوری اطلاعات، به سرعت از گردونه خارج می‌شوند. کلید نوآوری نیز در رفتار نوآورانه کارکنان سازمان است. عوامل مختلفی بر رفتار نوآورانه تاثیر دارند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبک حل مساله شهودی بر رفتار نوآورانه و نقش تعدیلگر رفتار تسهیم دانش پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و متخصصان فناوری اطلاعات شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می‌باشند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه مقیاس سبک حل مساله جبری، رفتار تسهیم دانش مورا و رفتار نوآورانه جانسن ، با طیف 5 گزینه ای لیکرت (جمعا شامل 26 سوال)، استفاده گردید. نمونه گیری به روش خوشه ای صورت پذیرفت و شامل 290 نفر از کارشناسان فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. این تحقیق نشان داد سبک حل مساله شهودی بر تولید ایده، ترویج ایده و پیاده سازی ایده (ابعاد رفتار نوآورانه)، دارای تاثیر مثبت و معنادار می‌باشد و نیز رفتار اشتراک دانش رابطه میان سبک حل مساله شهودی و رفتار نوآورانه را در سه بعد تولید ایده، ترویج ایده، پیاده سازی ایده تعدیل می‌کند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر توانمندسازی کارکنان
    امیر  غفوریان شاگردی امید بهبودی
    هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار ج چکیده کامل
    هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990)،و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1996) است. برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاکرونباخ استفاده شده که مقدار ضریب بدست آمده برای سه پرسشنامه مذکور به ترتیب 85% ، 78% و 92% بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتـه های پژوهش نشـان می دهـد که کیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی در ارتباط بوده و بر آن اثر گذار است ، همچنین وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . همچنین وجود رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . علاوه بر این تاثیرات، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر غیر مستقیم کیفیت زندگی کاری بر تعهدسازمانی است که این تاثیر با احتمال 99 درصد مشخص شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - جهت¬گیری¬های راهبردی در سطح کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد برند
    امیر  غفوریان شاگردی علی  پورنگ امید بهبودی
    موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار است. عملکرد شرکت تحت تاثیر مزیت رقابتی، و مزیت رقابتی، نتیجه و خروجی راهبردهای یک بنگاه است که برتری یک شرکت نسبت به رقبایش در بازار را نشان می‌دهد. راهبردهای کسب و کار عبارت است از اقداماتی یکپارچه در جستجوی مز چکیده کامل
    موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار است. عملکرد شرکت تحت تاثیر مزیت رقابتی، و مزیت رقابتی، نتیجه و خروجی راهبردهای یک بنگاه است که برتری یک شرکت نسبت به رقبایش در بازار را نشان می‌دهد. راهبردهای کسب و کار عبارت است از اقداماتی یکپارچه در جستجوی مزیت رقابتی. این راهبرد، به نوعی برنامه مديريت براي يك حوزه فعالیت یا کسب و کار معين از سازمان است كه منابع سازمانی را به منظور دسترسي به عملكرد موفقيت‌آميز در آن کسب و کار، هدايت مي‌كند. پژوهش حاضر به بررسی جهت گیری های راهبردی در سطح کسب وکار و تاثیر آن بر عملکرد برند شرکت‌های پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1393 پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بود که با فیلترهای صورت گرفته در نهایت تعداد 110 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. در اين پژوهش شرکت‌ها از نظر جهت گیری های راهبردی در سطح کسب وکار به دو دسته‌ شرکت‌های آينده‌نگر و شرکت‌های تدافعی تقسیم شده اند و برای تعیین راهبرد هر شرکت از سیستم امتیازدهی ترکیبی استفاده شد. همچنین برای اندازه‌گیری عملکرد برند از دو شاخص مالی بازده دارايي‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. نتايج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نوع جهت گیری های راهبردی شرکت ها در سطح کسب و کار تاثیر معناداری بر عملکرد برند شرکت از طریق هر دو شاخص مورد استفاده دارد؛ به عبارت دیگر رابطه مستقیم و معنادار بین جهت گیری های راهبردی شرکت ها در سطح کسب و کار و عملکرد برند آن‏ها از طریق شاخص‏های مالی عملکرد برند وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - رهبری تضایف¬گرانه، رویکردی فرا نوگرا در راستای انعطاف¬پذیری منابع انسانی و آوای کارکنان
    سعید آیباغی اصفهانی امیر  غفوریان شاگردی رامین  الهی
    امروزه در کشورهای در حال توسعه مشارکت زنان در بخش های عالی سازمان ها نسبت به مردان کمتر بوده و سقف و دیوار شیشه ای حرکت افقی و عمودی زنان در سازمان ها را محدود کرده است. تئوری رهبری تضایف گرایانه رویکردی فرانوگرا به رهبری است که حضور زنان در جایگاه رهبری سازمان را به عن چکیده کامل
    امروزه در کشورهای در حال توسعه مشارکت زنان در بخش های عالی سازمان ها نسبت به مردان کمتر بوده و سقف و دیوار شیشه ای حرکت افقی و عمودی زنان در سازمان ها را محدود کرده است. تئوری رهبری تضایف گرایانه رویکردی فرانوگرا به رهبری است که حضور زنان در جایگاه رهبری سازمان را به عنوان عامل هم افزایی در سازمان مفهوم سازی می کند. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نحوه تاثیرگذاری رهبری تضایفی بر انعطاف پذیری منابع انسانی بپردازد و در این راستا اثر رفتارهای آوایی کارکنان به عنوان متغیر میانجی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي است. حوزه پژوهش حاضر، ادارات سازمان تامین اجتماعی واقع در شهر تهران می باشد. در راستای انجام این تحقیق برای سنجش و اندازه گیری رهبری تضایفی در سازمان پرسشنامه رهبری تضایف گرایانه طراحی گردید که پس از آزمون های اعتبارسنجی، پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحليل داده ها با استفاده از آزمون رگرسيون و معادلات ساختاري از طریق نرم افزارAmos صورت گرفته و نتايج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت رهبری تضایفی بر انعطاف پذیری منابع انسانی می باشد، همچنین اثر مثبت و معنادار رهبری تضایفی بر رفتارهای آوایی کارکنان و نقش میانجی گری رفتار آوایی تایید گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی تاثیر معنویت در کار بر کیفیت خدمات با تاکید بر رفتار شهروندی سازمان
    سید نجم الدین موسوی امیر  غفوریان شاگردی علی  شریعت نژاد
    هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر معنویت در کار بر کیفیت خدمات با تاکید بر رفتار شهروندی سازمان است. با توجه به استفاده از نتایج پژوهش در عمل این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماري این پژوهش، شامل280 نفر از کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر چکیده کامل
    هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر معنویت در کار بر کیفیت خدمات با تاکید بر رفتار شهروندی سازمان است. با توجه به استفاده از نتایج پژوهش در عمل این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماري این پژوهش، شامل280 نفر از کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان خرم آباد بوده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه برابر با 162 بدست آمد. روش نمونه گيري در این تحقیق به صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS 18 استفاده می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95% معنویت در کار تاثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره)دارد. به علاوه نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات در کمیته امداد امام خمینی (ره) خرم آباد تاثیر مثبت و معنی داری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت
    محمد سجاد غفوریان شاگردی امیر  غفوریان شاگردی
    تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق ش چکیده کامل
    تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه‌گیری، بالغ بر 147 شرکت و در یک دوره زمانی 6 ساله از سال 1390 الی 1395 است، می‌باشد. برای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا مبتنی بر چک لیست اطلاعات و کدگذاری آن ها و سرمایه فکری از (مدل پالیک، 2000) استفاده شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با بهره‌گیری از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد، ساختار مالکیت شرکت‌ها نیز بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری تاثیر معناداری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - آینده پژوهی ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور (مبتنی بر تکنیک تحلیل شبکه)
    سید اکبر منچگانی امیر  غفوریان شاگردی گلنار شجاعی باغینی
    در این مقاله، سعی بر آن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و داده های کمی- کیفی پیمایشی برگرفته از ابزار پرسشنامه نتایج تحقیقی را ایفاد نماییم. دلایلی نظیر دستیابی به اثربخشی کارکردهای نظام مالیاتی، برقراری عدالت اجتماعی، نارضایتی مودیان و بخصوص فرهنگ فرارمالیات چکیده کامل
    در این مقاله، سعی بر آن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و داده های کمی- کیفی پیمایشی برگرفته از ابزار پرسشنامه نتایج تحقیقی را ایفاد نماییم. دلایلی نظیر دستیابی به اثربخشی کارکردهای نظام مالیاتی، برقراری عدالت اجتماعی، نارضایتی مودیان و بخصوص فرهنگ فرارمالیاتی مودیان، موجب گردید فاکتورهای تاثیر گذار بر دستیابی به آینده ای مطلوب در ارتباطات اجتماعی با مودیان در این حوزه، از دیدگاه خبرگان سازمانی را مورد بررسی قرار دهیم. نظر به محدودیت تعداد خبرگان سازمان مالیاتی کشور، از نمونه دردسترس استفاده شد. لذا در ابتدا مولفه هایی به کمک مستندات سازمانی و خبرگان شناسایی و استخراج و سپس با کمک روش تحلیل سلسله شبکه اولویت بندی شدند و سپس بر اساس تکنیک دیمتل به بررسی شدت تاثیرو تاثر و شبکه ارتباطات فاکتورهای مورد بررسی با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شد. پس از ارزیابی این فاکتورها از دیدگاه خبرگان اولویتهای معیارهای فرعی نیز صورت پذیرفت. نتایج این تحلیل، نشان داد خبرگان منابع مبتنی بر افراد و سازمان و مسئولیتهای اجتماعی سازمان را بعنوان مهمترین اولویتهای اصلی یکپارچه سازی ارتباطات بازاریابی اجتماعی در حوزه نظام مالیاتی کشور پیش بینی نمودند و از میان معیارهای فرعی نیز تمایل انگیزشی، همکاری مخاطبین و نیازهای اقتصادی بعنوان اولویت دار ترین فاکتورهای اثرگذار پیش بینی شدند. نتایج تحقیق حاضر را میتوان در تبیین استراتژیهای بازاریابی اجتماعی و طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی نظام مالیاتی کشور مورد استفاده قرار داد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تحلیل نقش سبک زندگی و قوم‌گرایی بر قضاوت مصرف‌کنندگان درباره محصولات لوازم خانگی داخلی
    رضا شافعی امیر  غفوریان شاگردی سارا ساعدی
    ازآنجا که مصرف کنندگان نقطه عطف تمام فعالیت های بازاریابی هستند، شرکت ها نیاز دارند که از متغیرهای اساسی تصمیم-گیری خرید آگاه باشند زیرا شناخت ساختار ذهنی مصرف کنندگان به پیش بینی رفتار خرید آنان کمک بسزایی می نماید. از این ‌رو مطالعه حاضر باهدف شناسایی تعیین درجه اهمیت چکیده کامل
    ازآنجا که مصرف کنندگان نقطه عطف تمام فعالیت های بازاریابی هستند، شرکت ها نیاز دارند که از متغیرهای اساسی تصمیم-گیری خرید آگاه باشند زیرا شناخت ساختار ذهنی مصرف کنندگان به پیش بینی رفتار خرید آنان کمک بسزایی می نماید. از این ‌رو مطالعه حاضر باهدف شناسایی تعیین درجه اهمیت عوامل روان‌شناختی سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی از جانب مصرف‌کنندگان است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بوده که در مرحله نخست پژوهش، به‌منظور شناسایی ابعاد قضاوت محصول از ۸ خبره دانشگاهی مصاحبه ساختاریافته صورت گرفته و در مرحله دوم به‌منظور بررسی تأثیر میزان دو متغیر سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی و باهدف جمع آوری داده ها، از ابزار پرسش نامه استفاده‌شده است که توزیع آن به روش تصادفی ساده در میان مشتریان لوازم‌خانگی بوده است. داده ها ﺑﺎ ﻛﻤﻚ نرم‌افزار SPSS و AMOOS مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته های حاصل از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی به شناسایی ۶ بعد (تصویر ذهنی برند، سهولت استفاده، خدمات پس از فروش، کیفیت ادراک‌شده، قیمت محصول و کارکنان فروش) انجامید و پس از تحلیل داده های قسمت کمی پژوهش مشخص شد که سبک زندگی و قوم گرایی بر قضاوت محصولات داخلی تأثیر دارد. نتایج پژوهش انجام‌شده نشان داد که سبک زندگی و قوم گرایی به‌عنوان ساختارهای ذهنی و روان‌شناختی می-توانند بر قضاوت مصرف‌کننده مؤثر باشند. از میان ابعاد سبک زندگی علایق و بعد وطن پرستی از میان ابعاد قوم گرایی بیشترین تأثیر را بر قضاوت محصولات داخلی دارد. پرونده مقاله