• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی تاثیر صلاحیت های کارکنان صف بر رضایت مشتریان از فروشگاه با نقش تعدیلگر شرایط موقعیتی ( مورد مطالعه : فروشگاه هایپرمی مشهد)
    وجیهه  هوشیار سیده فرناز احمدی سعید
    امروزه رقابت در بازار سرعت بیشتری به خود گرفته است، سازمان ها برای موفقیت و بهره برداری از مزیت رقابتی خود باید دارای قابلیت هایی باشند، که بتوانند با منابعی که دارند، عملکرد ارزشمند و تقلید ناپذیری به کار برند. از طرفی منابع انسانی، مهم ترین دارایی سازمان ها است که با چکیده کامل
    امروزه رقابت در بازار سرعت بیشتری به خود گرفته است، سازمان ها برای موفقیت و بهره برداری از مزیت رقابتی خود باید دارای قابلیت هایی باشند، که بتوانند با منابعی که دارند، عملکرد ارزشمند و تقلید ناپذیری به کار برند. از طرفی منابع انسانی، مهم ترین دارایی سازمان ها است که با فراگیری دانش به بهره وری سازمان کمک می کنند و در ایجاد مزیت رقابتی و موفقیت سازمان در رقابت تاثیر گذار هستند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر صلاحیت های کارکنان صف1 بر رضایت مشتریان با نقش تعدیلگر شرایط موقعیتی2 است. جامعه این پژوهش مشتریان فروشگاه هایپرمی در شهر مشهد می باشد. نمونه گیری این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران و به تعداد 385 نفر از مشتریان است، که داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد پالاسیوس و همکاران (2020) جمع آوری شد. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و رواﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ و .ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در این پژوهش برای بررسی فرضیات از نرم افزارsmart pls استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیان میدارد که صلاحیت تعامل3و صلاحیت وظیفه4 کارکنان صف بر رضایت مشتریان فروشگاه تاثیر دارد. درخواست مشاوره و کمک از کارکنان5، ثاتیر صلاحیت وظیفه بر رضایت مشتریان را تعدیل می کند اما درخواست مشاوره و کمک از کارکنان صف، تاثیر صلاحیت تعامل بر رضایت مشتریان را تعدیل نمی کند. علاوه بر این، ازدحام فروشگاه6، تاثیر صلاحیت وظیفه کارکنان صف بر رضایت مشتریان را تعدیل می کند اما ازدحام فروشگاه، در رابطه تاثیر صلاحیت تعامل کارکنان صف بر رضایت مشتریان نقش تعدیلگر نداشت. لذا، مدیران فروشگاه می بایست با آموزش کارکنان توانمند در ارائه اطلاعات و رفتار مشتری مدار در فروشگاه، رضایت مشتریان از فروشگاه هایپرمی را فراهم کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه مدل رفتارهای نوآورانه به عنوان مصنوعات فرهنگی
    مرتضی مرادی رابعه زندی پاک
    نوآوری کلید توسعه ی اقتصادی است؛ بنابراین، بررسی فرآیندها و سیاست هایی که از نوآوری پشتیبانی می کنند، می بایست مورد توجه باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست ها، نگرش ها و رفتارهای نوآورانه، با توجه به تغییرات بازار و فناوری در شرکت های دانش بنیان، فناور و مراکز رشد است چکیده کامل
    نوآوری کلید توسعه ی اقتصادی است؛ بنابراین، بررسی فرآیندها و سیاست هایی که از نوآوری پشتیبانی می کنند، می بایست مورد توجه باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست ها، نگرش ها و رفتارهای نوآورانه، با توجه به تغییرات بازار و فناوری در شرکت های دانش بنیان، فناور و مراکز رشد است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی_ پیمایشی از نوع همبستگی است. برای تست فرضیات، از پرسش نامه 78 سوالی طبق طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، 600 نفر شاغل در بیش از 180 شرکت دانش بنیان، فناور و مراکز رشد خدماتی واقع در پارک علم وفناوری استان همدان است. حجم نمونه 234 نفر است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شده است که از هر شرکت یک پرسشنامه تحلیل شده است. با استفاده از نرم افزار Spss، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به منظور بررسی اعتبار سازه از نرم افزار Lisrel از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل و برای تحلیل متغیر تعدیل گر از روش آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده گردید. نتایج نشان داد، ارزش های حمایت کننده نوآوری، رفتارهای نوآورانه و هنجارهای نوآوری می توانند بر چابکی و عملکرد شرکت به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر مثبت و معنی داری بگذارند. نتایج آزمون سبل (میانجی) و آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده (تعدیلگر) بیانگر آن بود که چابکی شرکت نقش متغیر میانجی و تلاطم فناوری و تلاطم بازار نقش متغیر تعدیل گر را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - هماهنگی تأمین و توزیع اقلام امدادی در لجستیک بشردوستانه بر اساس قرارداد انعطاف‌پذیری کمیت و برون‌سپاری
    پروانه سموئی حمیرا کرد
    در این پژوهش یک زنجیره تأمین‌ چند محصولی و چهار سطحی شامل تأمین‌کنندگان (داخلی و خارجی)، سازمان‌های امدادرسان (سازمان هلال‌احمر)، نقاط تقاضا (بخش‌های مخصوص بیماران در بیمارستان) را بررسی می‌نماییم. قرارداد انعطاف‌پذیری کمیت با تعیین مقدار سفارش بین سازمان امداد و تأمین‌ چکیده کامل
    در این پژوهش یک زنجیره تأمین‌ چند محصولی و چهار سطحی شامل تأمین‌کنندگان (داخلی و خارجی)، سازمان‌های امدادرسان (سازمان هلال‌احمر)، نقاط تقاضا (بخش‌های مخصوص بیماران در بیمارستان) را بررسی می‌نماییم. قرارداد انعطاف‌پذیری کمیت با تعیین مقدار سفارش بین سازمان امداد و تأمین‌کننده داخلی هماهنگی را برای مدیریت موجودی در نظر می‌گیرد. به دلیل وجود کمبودهای فراوان، داشتن زمان محدود برای ساخت و نبود امکانات لازم برای ساخت انبوه و افزایش هزینه‌ها، استفاده از برون‌سپاری می‌تواند فروش مورد انتظار زنجیره را افزایش دهد و همچنین باعث امدادرسانی سریع‌تر در شرایط بحران شود. ازاین‌رو با ارائه یک مدل ریاضی برای حداقل کردن هزینه‌ها و زمان‌ها سعی داریم تا با کمترین هزینه و در سریع‌ترین زمان امدادرسانی به آسیب دیدگان انجام دهیم. با حل مدل دریافتیم از بین پارامترهای مختلف که تابع هدف به پارامتر تقاضا و ظرفیت تولیدکننده داخلی حساسیت بیشتری نسبت به سایر پارامترهای در نظر گرفته‌شده دارد که این موضوع دقت لازم برنامه ریزان این حوزه به این پارامترها را در شرایط بحران نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسي تاثیر مولفه‌های استراتژی بازاريابي حسي بر ارزش ويژه برند با میانجي‌گری رضايت مخاطبین و اعتبار برند (مورد مطالعه: برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران)
    حسام الدین نعمتی یاسر سبحانی فرد علی جعفری
    در تحقیق حاضر، به دنبال بررسی تاثیر مولفه‌های بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند با میانجی‌گری رضایت مخاطب و اعتبار برند در مورد برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران هستیم. قلمروی تحقیق شامل کلیه مخاطبین برنامه‌های صداوسیما می‌باشد که طبق جدول مورگان حجم نمونه تعداد ۳۸۴ به چکیده کامل
    در تحقیق حاضر، به دنبال بررسی تاثیر مولفه‌های بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند با میانجی‌گری رضایت مخاطب و اعتبار برند در مورد برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران هستیم. قلمروی تحقیق شامل کلیه مخاطبین برنامه‌های صداوسیما می‌باشد که طبق جدول مورگان حجم نمونه تعداد ۳۸۴ به دست آمد که جهت اطمینان از پرسشنامه، تعداد 449 پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آن‌ها توزیع گردید. پرسشنامه این تحقیق، مبتنی بر تحقیقات مرتبط دارای سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد که بر مقیاس لیکرت طراحی شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روابط رگرسیون خطی در نرم افزار spss و تحلیل مسیر در نرم افزار pls استفاده شده است. نتایج نشان داد که بازاریابی حسی بر اعتبار برند تأثیر مستقیم دارد و همچنین بازاریابی حسی بر رضایت مخاطب تأثیر مستقیم دارد. علاوه براین متغیر میانجی اعتبار برند رابطه مستقیم با ارزش ویژه برند دارد و همچنین متغیر میانجی رضایت مخاطب رابطه مستقیم با ارزش ویژه برند دارد و لذا با توجه به برقراری چهار شرط بین رضایت مخاطبین و اعتبار برند در رابطه بین بازاریابی حسی و ارزش ویژه برند، تاثیر میانجی‌گری دارد. این تحقیق که برای نخستین درباره برنامه‌های صداوسیما انجام شده است، بدنبال بررسی این موضوع است که آیا مولفه‌های استراتژی بازاريابي حسي بر ارزش ويژه برند با میانجي‌گری رضايت مشتری و اعتبار برند در برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اثر دارد یا خیر؟ تا با ایجاد ارزش ویژه برند بتواند اولا حفظ حداکثری مخاطبین را در پی داشته باشد و ثانیا مخاطب بیشتری برای صداوسیما جذب کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - واکاوی کیفی عوامل موثر در اجرای موفق استراتژی ها در سازمان های ایرانی
    حسین وحیدی صادق شهبازی محمد صابر شهرستانی
    با توجه به نرخ نسبتا بالای شکست اجرای استراتژی ها در سازمان ، شناخت جامع عوامل موثر بر اجرای موفق استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، علی رغم اهمیت این موضوع تاکنون پژوهش جامعی پیرامون تبیین عوامل مذکور در سازمان صورت نگرفته است. هدف : هدف از انجام این تحقیق شنا چکیده کامل
    با توجه به نرخ نسبتا بالای شکست اجرای استراتژی ها در سازمان ، شناخت جامع عوامل موثر بر اجرای موفق استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، علی رغم اهمیت این موضوع تاکنون پژوهش جامعی پیرامون تبیین عوامل مذکور در سازمان صورت نگرفته است. هدف : هدف از انجام این تحقیق شناسایی جامع و دسته بندی عوامل موثر بر اجرای موفق استراتژی ها در سازمان های ایرانی بر اساس مطالعات پیشین در این حوزه است. روش شناسی : این پژوهش از نظر روش تحقیق کیفی، به لحاظ گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای و از نظر هدف کاربردی است در این مطالعه بر اساس جستجوهای صورت گرفته در بین پایگاه های مقالات ایرانی و منابع اینترنتی در بین سالهای 1391 تا 1401، ابتدا 108 مقاله مرتبط با موضوع کشف و با بهره گیری از روش تحلیل کیفی فراترکیب و معیارهای ورود، در نهایت 21 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها : بر اساس روش 7 مرحله ای باروسو و سندلوسکی و شیوه کدگذاری باز، 45 عامل(کد) شناسایی و استخراج گردیدند و در 5 مولفه برنامه ریزی و مدیریت(18 کد)، زیر ساخت و ساختار( 5 کد)،منابع انسانی(13 کد)، فرهنگ سازمانی(4 کد) و مولفه مالی و اعتباری(5 کد) دسته بندی شدند. نتیجه گیری : در بین مقالات نهایی عامل فرهنگ سازمانی دارای بیشترین تکرار و عواملی نظیر تناسب بودجه ریزی استراتژیک، همترازی عمودی راهبردها و غیره دارای کمترین تکرار در بین مقالات مورد مطالعه بودند ، در پایان بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - فراترکیب پیش‌آیند‌ها و پیامد‌های بازاریابی دیجیتال
    نفیسه  بلاغت نیا محمد غفاری حسین شیرازی حسین جنتی فر
    تلاش کسب و کار‌های نوپا برای حفظ و توسعه خود، مطالعه مفهوم بازاریابی را در این راستا امری ضروری ساخته است از طرفی با ظهور عصر فن‌آوری که سرشار از تناقض‌ها، مشارکت‌ها و ارتباطات است رویکرد یازاریابی دیجیتال نقشی موثر پیدا کرده است که در آن پیش آیند‌ها و از سوی دیگر مطالع چکیده کامل
    تلاش کسب و کار‌های نوپا برای حفظ و توسعه خود، مطالعه مفهوم بازاریابی را در این راستا امری ضروری ساخته است از طرفی با ظهور عصر فن‌آوری که سرشار از تناقض‌ها، مشارکت‌ها و ارتباطات است رویکرد یازاریابی دیجیتال نقشی موثر پیدا کرده است که در آن پیش آیند‌ها و از سوی دیگر مطالعه پیامد‌های ناشی از آن بر این کسب و کار‌ها ضرورت می‌یابد. پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری از نوع تحقیقات بنیادی است. بر مبنای مدل پیاز پژوهش ساندرز در لایه پارادایم تفسیری قرار دارد و از لحاظ قیاسی یا استقرایی بودن، تحقیقی استقرایی محسوب می‌شود که با رویکرد کیفی نگارش شده است. گردآوری مبانی نظری به صورت کتابخا‌نه‌ای انجام شده است. استراتژی پژوهش بر مبنای مطالعه‌ی موردی بوده و هدف نهایی آن اکتشاف پیش‌آیند‌ها و پیامد‌های بازاریابی دیجیتال است. برای رسیدن به این هدف، به منظور گردآوری و تحلیل اطلاعات از روش‌های مرور نظام‌مند و تحلیل مضمون استفاده شده است. از حیث روش‌شناسی برای تحقق هدف نهایی پژوهش، از روش فراترکیب استفاده شده است. 422 پژوهش برای فراترکیب پیش‌آیند‌ها و پیامد‌های بازاریابی دیجیتال انتخاب شد و اطلاعات به کمک نرم‌افزار Nvivo12 مورد تحلیل قرار گرفت. با نگاه کلی به نتایج حاصل از پیش‌آیند‌ها و پیامد‌های بازاریابی دیجیتال، 12 مضمون سازمان‌دهنده که شامل7 دسته پیش‌آیند و 5 دسته پیامد بودند و همچنین 489 عنوان در قالب مضامین پایه تعیین و معرفی شده‌اند. که پیش‌آیند‌ها در خود شامل 381 عامل تاثیرگذار بر بازاریابی دیجیتال و پیامد‌ها نیز شامل 128 عامل تاثیرپذیر از بازاریابی دیجیتال بودند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - انتخاب بهينه سيستم‌هاي ساختماني صنعتي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي: مطالعه‌ي موردي مدارس استان كرمان
    امیرعباس  ابوئی مهریزی حمزه دهقانی
    هدف: هدف از انجام این پژوهش، انتخاب بهینه سیستم‌های ساختمانی صنعتی در مدارس استان کرمان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی است. ضرورت: صنعتی‌سازی ساختمان‌ها به عنوان روشی تجربه‌شده و نظام‌مند جهت نیل به ارتقا كيفيت و سرعت ساخت، مد‌نظر مديران و سياست‌گذاران ساختمان‌سا چکیده کامل
    هدف: هدف از انجام این پژوهش، انتخاب بهینه سیستم‌های ساختمانی صنعتی در مدارس استان کرمان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی است. ضرورت: صنعتی‌سازی ساختمان‌ها به عنوان روشی تجربه‌شده و نظام‌مند جهت نیل به ارتقا كيفيت و سرعت ساخت، مد‌نظر مديران و سياست‌گذاران ساختمان‌سازی بوده است. همچنین در سال‌هاي اخير، صنعتي‌سازي يكي از سياست‌هاي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس است. روش شناسی: ابتدا چهار معيار اصلي و بيست زيرمعيار جهت مقايسه و ارزيابي سيستم‌هاي صنعتي مناسب مدارس، شناسايي گرديد. همچنين براساس مقررات ملي ساختمان مبحث يازدهم، سيستم قاب سبك فولادي، ساختمان‌هاي بتني پيش‌ساخته، سيستم ديوار سازه‌اي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار و سيستم پانل پيش‌ساخته سبك سه بعدي براي ارزيابي استفاده شده است. در این پژوهش از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به-منظور رتبه‌بندی عوامل موثر در انتخاب بهینه سیستم‌های ساختمانی صنعتی در مدارس استان کرمان استفاده شده است. یافته‌ها: تحليل داده‌ها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبي انجام شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه سيستم قاب سبك فولادي با امتياز 303/0 مناسب‌ترين گزينه مي‌باشد. همچنين امتياز سيستم ساختمان‌هاي بتني پيش‌ساخته، سيستم پانل پيش‌ساخته سبك سه بعدي و سيستم ديوار سازه‌اي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار به ترتيب 266/0، 22/0 و21/0 بدست آمدند. نتیجه‌گیری: در اين پژوهش از چهار معيار اصلي استفاده شده است. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد كه معيار قابليت اجرايي با وزن نسبي 427/0مهمترين معيار اصلي است. پس از آن به ترتيب كيفيت و قابليت فني، هزينه و زمان با وزن نسبي 401/0، 106/0 و 067/0 در اولويت‌هاي بعدي قرار گرفتند. پرونده مقاله