فهرست مقالات برحسب موضوع مدیریت تولید


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مدل نقش دانش بازار و ابعاد آن در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه
   حسین  ابوالحسنی لطف الله فروزنده دهکردی جهانگیر  یدالهی فارسی علی  داوری
   کارآفرینی را می توان بصورت خلاصه تشخیص و بهره برداری از فرصتها تعریف نمود و تشخیص فرصت نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می نماید. كارآفرين ميبايست محيط بازار را خوب درك نموده، نيروهاي مشتق و عوامل بحراني را شناسايي كرده و به رابطه پوياي واقعي در بين اين اجزا پي ببرد. در ای چکیده کامل
   کارآفرینی را می توان بصورت خلاصه تشخیص و بهره برداری از فرصتها تعریف نمود و تشخیص فرصت نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می نماید. كارآفرين ميبايست محيط بازار را خوب درك نموده، نيروهاي مشتق و عوامل بحراني را شناسايي كرده و به رابطه پوياي واقعي در بين اين اجزا پي ببرد. در این پژوهش که از نوع اكتشافي می باشد، با رویکرد پژوهشی، بر روی مطالعات حوزه تشخیص فرصتهای کارآفرینانه استوار بوده و مدل مفهومی جدیدی در زمينه تاثیر دانش بازار بر روی تشخیص و بهره برداری از فرصتها را ارائه می نماید. این مدل مفهومی بر اساس آرای دیگر محققان تدوین و ابتدا بر اساس نظرات خبرگان صنعتی و علمی ارزیابی و سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده از صنایع غذایی مورد آزمایش قرار گرفته و سپس تحلیل و روایی آن بررسی گردیده است. نتایج تحلیلهای آماری قابلیت اعتماد این مدل را تایید می نماید. این مدل می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاستگذاران دولتی، صاحبان صنایع و محققان در جهت دهی فعالیتهای کارآفرینانه مبتنی بر دانش مورد استفاده قرار گیرد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - برنامه‌ریزی تولید ادغامی شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران با رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی خاکستری
   سید محمد‌علی  خاتمی فیروز‌آبادی وحید  پیری
   در عصر حاضر، موفقیت سازمان‌ها در گرو برنامه‌ریزی است. هدف از برنامه‌ریزی میان‌مدت تولید، استفاده مطلوب از منابع‌انسانی، تجهیزات و ظرفیت به منظور تأمین تقاضا در طول یک دوره معین است. همواره در سازمان‌ها اهداف متعدد و بعضاً متعارضی در زمینه برنامه‌ریزی وجود دارد که این ام چکیده کامل
   در عصر حاضر، موفقیت سازمان‌ها در گرو برنامه‌ریزی است. هدف از برنامه‌ریزی میان‌مدت تولید، استفاده مطلوب از منابع‌انسانی، تجهیزات و ظرفیت به منظور تأمین تقاضا در طول یک دوره معین است. همواره در سازمان‌ها اهداف متعدد و بعضاً متعارضی در زمینه برنامه‌ریزی وجود دارد که این امر استفاده از مدل‌های انعطاف‌پذیری که بتوانند این شرایط را در نظر بگیرند را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. از سوی دیگر، مدل‌های برنامه‌ریزی تولید باید به گونه‌ای طراحی شوند که توانایی مواجهه با عدم‌اطمینان و کمبود اطلاعات را دارا باشند. تکنیک برنامه‌ریزی آرمانی خاکستری روشی است که هم امکان در نظر گرفتن اهداف متعدد و متعارض و هم امکان مواجهه با عدم‌اطمینان و کمبود اطلاعات را دارا می‌باشد. در این پژوهش به منظور تهیه برنامه میان‌‌مدت تولید در شرکت لوله و ماشین ‌سازی ایران از مدل برنامه‌ریزی آرمانی خاکستری استفاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - استراتژی ارزیابی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین ناب/چابک در جهت توسعه صنعت سیمان کشور با مدل AHP-Fuzzy
   مهدي  غضنفري سید علی بنی هاشمی
   در سال های اخیر، مدیریت زنجیره تأمین توجه بسیاری از دانشگاهیان و صنعتگران را به خود جلب کرده است. فلسفه وجودی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت یکپارچه سازی جریان مواد، اطلاعات و محصولات، از تأمین کنندگان اولیه تا مشتری نهایی است. شرایط در حال تغییر دنیای رقایت، باعث شده، ساز چکیده کامل
   در سال های اخیر، مدیریت زنجیره تأمین توجه بسیاری از دانشگاهیان و صنعتگران را به خود جلب کرده است. فلسفه وجودی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت یکپارچه سازی جریان مواد، اطلاعات و محصولات، از تأمین کنندگان اولیه تا مشتری نهایی است. شرایط در حال تغییر دنیای رقایت، باعث شده، سازمان ها جهت افزایش کارآمدی و پاسخگویی، به مفاهیم زنجیره تأمین ناب و چابک روی آورند. استراتژی ناب بودن با مفاهیمی چون مدیریت کیفیت جامع و تولید به موقع مرتبط است و بیشتر بر استفاده بهینه منابع از طریق کاهش و حذف اتلاف تأکید دارد. استراتژی چابکی نیز با تولید انعطاف پذیر و تولید انبوه سفارشی مرتبط است. هدف از نگارش این مقاله، شناسایی و ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور با استفاده از دو پارادایم زنجیره تأمین ناب و زنجیره تأمین چابک و سپس بررسی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین می باشد. به همین منظور، با بررسی ادبیات تحقیق، معیارهای مورد نظر جمع آوری گردید و در نهایت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت به عنوان مهم ترین معیار، بهبود مستمر به عنوان مهمترین زیرمعیار و در نهایت استراـژی زنجیره تأمین ناب، مهمترین استراتژی در زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تأثیر نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بازار سرمایه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
   سید محمد آقا میری
   هدف از این پژوهش بررسی نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر به بررسی نااطمینانی در متغیرهای عرضه‌ي پول و مخارج دولت بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1387 با استفاده از داده‌های ماهانه پرداخته است. بر ا چکیده کامل
   هدف از این پژوهش بررسی نااطمینانی سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر به بررسی نااطمینانی در متغیرهای عرضه‌ي پول و مخارج دولت بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1387 با استفاده از داده‌های ماهانه پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید که متغیر عرضه پول با مشکل نااطمینانی روبرو بوده؛ اما متغیر مخارج دولت با چنین وضعیتی مواجه نیست. بر اساس نتایج مدل MSEGARCH نااطمینانی در متغیر عرضه‌ي پول هم در نوسانات بالا و هم در نوسانات پایین تأثیر منفی بر بازدهی بورس دارد. همچنین بر اساس نتایج مدل VAR- MSمخارج دولت در دو رژیم رونق و رکود شاخص بورس تأثیر معناداری بر این شاخص دارد. بر این اساس مشاهده می‌شود نااطمینانی در سیاست‌های مدیریت تقاضا بر بازدهی سهام اثرگذار بوده و این تأثیرات با یکدیگر متضاد هستند، در نتیجه پیشنهاد می‌گردد سیاست‌گذاران دولتی (مخارج دولت) و بانک مرکزی (عرضه پول) هماهنگی بیش‌تری در اجرای سیاست‌ها داشته باشند؛ تا میزان این تأثیرات متضاد کاهش یابد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - نقش ويژگي¬هاي صنعتي درانتخاب شيوه¬هاي ¬مديريت منابع انساني و تقویت سرمايه اجتماعي سازمانی درکشور ایران
   سید محسن اقبالی علیرضا علی احمدی
   بسياري از دانشمندان علم منابع انساني و مديريت توليد، دهه ي آينده را دهه منابع انساني ناميده اند. در اين پژوهش بدنبال ارتباط شيوه هاي مديريت منابع انساني در راستای تقویت سرمايه ي اجتماعي سازمان و نقش تعديل کننده ي مشخصه هاي صنعتي بر روي آنها مي باشيم. بر اساس مطالعه اي ک چکیده کامل
   بسياري از دانشمندان علم منابع انساني و مديريت توليد، دهه ي آينده را دهه منابع انساني ناميده اند. در اين پژوهش بدنبال ارتباط شيوه هاي مديريت منابع انساني در راستای تقویت سرمايه ي اجتماعي سازمان و نقش تعديل کننده ي مشخصه هاي صنعتي بر روي آنها مي باشيم. بر اساس مطالعه اي که روي 30 شرکت برتردر صنايع مختلف در کشور ايران انجام گرفت، نتايج نشان داد که شيوه هاي مديريتي که روي تسهيل ارتباط ميان کارکنان تمرکز مي کنند، دررابطه با سرمايه ي اجتماعي سازمان بسيار مثبت تر و کاراتر مي باشند. همچنين سبب ارتباط قويتري براي شرکت هاي فعال در صنايع با پيچيدگي پايين تر مي شوند. نتايج نشان دادکه شدت دانش به خودي خود هيچ تاثير تعديل کننده اي ندارد و فقط به نظر مي رسد، وجود آن جهت پيوستن به مقررات صنعتي و نفوذ و اتصال آن با شيوه هاي مديريت منابع انساني و سرمايه ي اجتماعي سازماني لازم است. يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل هاي آماري نشان مي دهد که شيوه هاي مديريت منابع انساني اثر مثبت و با شدت بالايي بر روي سرمايه اجتماعي سازماني در صنايعي با حيطه ي کنترل پايين تر دارد. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع تحقيقات توصیفی-پیمایشی بوده و جمع آوري اطلاعات به صورت هاي کتابخانه اي- اسنادي و پرسشنامه اي- ميداني صورت گرفته است. بمنظور تجزيه و تحليل داده ها نيز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - یک مدل کاربردی در تشخیص و رتبه بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی و اجرای نظام مديريت ريسك پروژه (موردکاوی: پژوهشگاه صنعت نفت)
   محمدعلی هاتفی
   مديريت ريسك پروژه عبارتست از فرايندي نظام مند براي شناسايي و ارزشيابي ريسك ها و توسعه پاسخ ها جهت كاهش تهديد ها و افزايش فرصت ها، در راستاي بهبود عملكرد پروژه. در ادبيات موضوع مديريت ريسك پروژه، برخی فاكتورها براي موفقيت مديريت ريسك، مطرح شده است اما تاکنون تلاشی برای ر چکیده کامل
   مديريت ريسك پروژه عبارتست از فرايندي نظام مند براي شناسايي و ارزشيابي ريسك ها و توسعه پاسخ ها جهت كاهش تهديد ها و افزايش فرصت ها، در راستاي بهبود عملكرد پروژه. در ادبيات موضوع مديريت ريسك پروژه، برخی فاكتورها براي موفقيت مديريت ريسك، مطرح شده است اما تاکنون تلاشی برای رتبه بندی آنها صورت نگرفته است. مقاله حاضر، یک مدل کاربردی را ارائه می دهد که در آن با استفاده از نظرات خبرگان، فاکتورهای کلیدی موفقیت مدیریت ریسک یک پروژه مفروض، شناسایی شده و رتبه بندی می شوند. قطعا داشتن اطلاعات رتبه بندی این فاکتورها می تواند نگاه مد پروژه را برای تمرکز بر نقاط بحرانی مدیریت ریسک پروژه ه، هدایت نموده و از اتلاف منابع در این زمینه، جلوگیری نماید. مدل رتبه بندی ارائه شده در این مقاله می تواند برای تحلیلگران سایر حوزه های مدیریتی، علاوه بر مدیریت ریسک پروژه نیز سودمند واقع گردد. در انتهای مقاله، مطالعه موردی صورت گرفته با اعمال مدل پیشنهادی، ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی اثر تکانه‌های نفتی بر رابطه درآمد- مخارج دولت ایران و چالش‌های مدیریت و کنترل آن
   جابر اکبری صادق بختیاری مرتضی صامتی همایون رنجبر
   چکیده تغییرات پیش‌بینی‌نشده قیمت نفت در بازارهای بی‌ثبات بین‌المللی همواره برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را (به سبب وابستگی بودجه به نفت و سهم بالای دولت در اقتصاد) تحت تأثیر خود قرار داده است. مدیران مالی و برنامه‌ریزان اقتصادی در به‌کارگیری یک سیاست همواره سایر شرایط را ثا چکیده کامل
   چکیده تغییرات پیش‌بینی‌نشده قیمت نفت در بازارهای بی‌ثبات بین‌المللی همواره برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را (به سبب وابستگی بودجه به نفت و سهم بالای دولت در اقتصاد) تحت تأثیر خود قرار داده است. مدیران مالی و برنامه‌ریزان اقتصادی در به‌کارگیری یک سیاست همواره سایر شرایط را ثابت در نظر می‌گیرند ولی در عمل، متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله درآمد و مخارج دولت از تکانه‌های پیش‌بینی ‌نشده داخلی و خارجی متأثر بوده‌اند و این عامل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را مختل کرده و اثربخشی سیاست‌های اعمالی را دچار وقفه می‌کنند. از این رو مقامات سیاستگذاری ایران همواره با چالش مدیریت تکانه‌های درآمدی نفت مواجه بوده‌اند. نظر به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر با به کارگیری الگوهای TVP و TVPFAVAR در نرم‌افزارهای اقتصادسنجی MATLAB و EViews، با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره 1367 تا 1393 به بررسی اثر ورود تکانه نفتی بر رابطه درآمد - مخارج در کشور ایران پرداخته است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی از کانال ترخ ارز وارد اقتصاد می‌شود اثر تکانه‌های نرخ ارز بر رابطه مذکور نیز برآورد گردیده است. براساس نتایج تغییرات در تکانه‌های درآمدهای نفتی موجب افزایش رابطه درآمد-مخارج دولت شده است. بدین معنی که میزان بیشتری از درآمد حاصله صرف مخارج دولت شده است و مخارج دولت نسبت به تکانه‌های منفی درآمدی انعطاف‌ناپذیر بوده است، بر اساس نتایج کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در طی زمان مشاهده نمی‌گردد. همچنین تکانه‌های نرخ ارز موثر سبب کاهش رابطه درامد-مخارج شده است. به عبارتی افزایش نرخ ارز در طی زمان نتوانسته است منبع درآمدی برای دولت، جهت تأمین مخارج خود باشد. در نتیجه پیشنهاد می‌گردد مدیران و سیاست‌گذاران دولتی جهت بهبود وضعیت رابطه درآمد- مخارج از سیاست‌های صلاحدیدی و درمانی موقت خودداری نموده و اقدام به اجرای سیاست‌های پیشگیری و نظامند نمایند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - ارایه یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکردهای کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی یکی از شرکت‌های صنایع غذایی کشور
   شیرین عادلی روزبه قوسی رامیار دباغیان
   نقش مهم محصولات تولیدی صنایع غذایی در ارتقاي شاخص‌هاي مختلف سلامت و اقتصادي كشورها، سازمان‌هاي درگير در اين امر را مصمم كرده است كه با بازنگري اساسي در شيوه‌هاي مديريت، بيش از پيش در جهت اجراي كارامدترين روشها در به كارگيري منابع محدود موجود و تأمين سلامت آحاد جامعه و ر چکیده کامل
   نقش مهم محصولات تولیدی صنایع غذایی در ارتقاي شاخص‌هاي مختلف سلامت و اقتصادي كشورها، سازمان‌هاي درگير در اين امر را مصمم كرده است كه با بازنگري اساسي در شيوه‌هاي مديريت، بيش از پيش در جهت اجراي كارامدترين روشها در به كارگيري منابع محدود موجود و تأمين سلامت آحاد جامعه و رشد اقتصادی کشور فعاليت نمايند. کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از ابزارهای موفق در زمینه ارزیابی عملکرد، میزان اهمیت مناظر و همچنین شاخص‌های تحت هر منظر را، ارائه نمی دهد، لذا در این پژوهش برای رفع این نقص، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت وزن‌دهی به مناظر و شاخص‌های کارت امتیاز ی متوازن استفاده شده است. در پژوهش حاضر ابتدا لیستی از شاخصهای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه شده و مقایسات زوجی از روش میدانی و توزیع پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی استاندارد با نرخ سازگاری کمتر از 1/0 میان خبرگان به دست آمد. در پایان میزان تحقق موزون هر یک از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به مقایسات زوجی انجام شده میان مناظر توسط خبرگان، منظر مشتری با وزن 328/0 دارای بیشترین اهمیت، پس از آن منظر مالی با وزن 290/0 دارای اهمیت دوم، منظر فرآیند داخلی با وزن 239/0 دارای رتبه سوم و منظر رشد و یادگیری با وزن 143/0 در اهمیت چهارم قرار دارد. بر اساس وزن‌های قطعی بدست آمده درآمد اضافه شده نسبت به سال قبل با وزن 121/0 در رده نخست، تعداد شکایات مشتریان با وزن 094/0، میزان رضایت مشتریان با وزن 086/0در رده‌های بعدی قرار دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی سیستم ERP در شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر چرخه حیات این سیستم
   مرضیه  باباییان پور مصطفی نیک پور سید محمد حسن حسینی
   اجرای موفق سیستم ERP در یک سازمان، تمام فرایندهای آن سازمان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش راندمان و بهره‌وری کلی در سازمان می شود. اما سازمان‌ها در طول فرایند طراحی و پیاده‌سازی ERP با مشکلات و موانعی مواجه هستند که آنها را از رسیدن به اهداف مطلوب این سیستم ب چکیده کامل
   اجرای موفق سیستم ERP در یک سازمان، تمام فرایندهای آن سازمان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش راندمان و بهره‌وری کلی در سازمان می شود. اما سازمان‌ها در طول فرایند طراحی و پیاده‌سازی ERP با مشکلات و موانعی مواجه هستند که آنها را از رسیدن به اهداف مطلوب این سیستم باز می دارد. در تحقیق حاضر به شناسایی و رتبه بندی موانع پیاده‌سازی موفق ERP با درنظر گرفتن چرخه حیات این سیستم پرداخته می شود. از آنجا که بنگاه‌های كوچك و متوسط یكی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور می باشد لذا در این تحقیق بر صنایع کوچک و متوسط متمرکز شده و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی سفیدرود رشت به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته ‌شده است. اندازه نمونه مورد نیاز طبق فرمول کوکران تعداد 166 نفر پاسخ‌دهنده بوده و برای تحلیل و بررسی نتایج از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده گویای تأیید عوامل استراتژی شرکت، مدیریت دانش و دقت اطلاعات، ساختار سازمانی، تجربه، دانش و تخصص اعضای تیم پروژه، و پشتیبانی و مشارکت مدیران عالی‌رتبه در مرحله قبل از پیاده‌سازی، و تأیید تمامی عوامل مؤثر در حین پیاده‌سازیERP می باشد. همچنین عوامل مدیریت تغییر، سیستم پذیرش/ مقاومت ERP، همکاری و ارتباط بین بخش‌ها، مشارکت ذینفعان (کاربران نهایی، سهامداران و...)، و استفاده از یک کمیته راهبری نیز مورد تأیید نمونه‌ی آماری در مرحله بعد از پیاده‌سازی ERP قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - بررسی تأثیر زنجیره¬تأمین پایدار بر عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: پالایشگاه گاز فجر جم)
   عباس شول سعید  صادقی لاله  عباسلو
   مفهوم مدیریت زنجیره تأمین پایدار (SSCM) به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی به منظور دستیابی به منافع بیشتر از طریق کاهش مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی در نظر گرفته می شود. در واقع مدیریت زنجیره تأمین پایدار با تأکید بر حفاظت از محیط‌ زیست و مسئولیت اجتماعی، یکی از مهم ترین مس چکیده کامل
   مفهوم مدیریت زنجیره تأمین پایدار (SSCM) به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی به منظور دستیابی به منافع بیشتر از طریق کاهش مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی در نظر گرفته می شود. در واقع مدیریت زنجیره تأمین پایدار با تأکید بر حفاظت از محیط‌ زیست و مسئولیت اجتماعی، یکی از مهم ترین مسائل مشتریان، سهام داران، دولت ها، کارکنان و رقبا است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي تأثير مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر عملکرد پالایشگاه گاز فجر جم با رویکرد کارت امتیازی متوازن است. داده هاي اين پژوهش، از طريق پرسشنامه ارسالي به 80 نفر از مديران و کارشناسان پالایشگاه گاز فجر جم جمع آوری شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش حداقل مربعات جزئي و نرم افزارSmartPLS-Graph نسخه 3 استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه زنجیره تأمین پایدار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد پالایشگاه گاز فجر جم دارد. در پایان برخی پیشنهادها و استراتژی های کاربردی برای مدیران و برخی پیشنهادات برای پژوهش-های آتی پژوهشگران ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - طراحی یک مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات با استفاده از نظریه ساختار سازی تفسیری ISM ( مورد مطالعه: یک سازمان فناور )
   حسین  بیگیان محمدحسین کریمی گوارشکی جعفر قیدار خلجانی
   با توجه به توسعه مدل‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات در سطح جهانی، ضروري است که سازمان‌ها براي موفقیت به تفاوت‌های محیطی بین سازمان‌های مختلف توجه کنند و مدل موردنیاز خود را با شرایط خاص حاکم بر سازمان خود متناسب و سازگار سازند. در این تحقیق، توسعه یک مدل اجرایی از مدیریت چکیده کامل
   با توجه به توسعه مدل‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات در سطح جهانی، ضروري است که سازمان‌ها براي موفقیت به تفاوت‌های محیطی بین سازمان‌های مختلف توجه کنند و مدل موردنیاز خود را با شرایط خاص حاکم بر سازمان خود متناسب و سازگار سازند. در این تحقیق، توسعه یک مدل اجرایی از مدیریت نگهداری و تعمیرات به کمک نظریه ساختار سازی تفسیری ISM صورت گرفته است. به این منظور، در گام اول عناصر تشکیل‌دهنده مدل نگهداری و تعمیرات با انجام مطالعات و مصاحبه‌های قبلی به‌دست‌آمده است. خروجی این مرحله شناسایی پنجاه و شش زیرمولفه، چهارده مؤلفه در قالب شش بعد اصلی می باشد. در گام بعدي به‌منظور برقراري ارتباط و توالی بین ابعاد و مؤلفه‌ها، از روش مدل‌سازی ساختاري تفسیري بهره گرفته‌شده است. در این روش بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه‌وتحلیل‌های صورت گرفته، ساختار مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات استخراج گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که شش بعد اصلی (رهبری، زیرساخت، اصــول و مبـانی، پشتیبـــانی، بهبـود و تعــالی) در هر سازمان فن‌آور با شرایط سازمان هدف، پایه‌های بنیادین هر مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات را تشکیل می‌دهد و سایر مؤلفه‌ها و زیرمولفه های مدل مورد تحقیق عملاً از این شش بعد آغاز می شوند و در نهایت منجر به بهبود و تعالی سازمان می گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - ارایه یک رویکرد فازی جهت مدیریت عملکرد پروژه ها در شرایط عدم اطمینان
   علیرضا قنبری هوشنگ  تقی زاده سلیمان  ایرانزاده
   کی از مهمترین فعالیت های مدیران پروژه ، مدیریت و نظارت بر عملکرد پروژه است. تکنیک مدیریت زمان کسب شده ( EDM ) به عنوان جدید ترین تکنیک در این حوزه، برخلاف روش های پیشین برای اندازه گیری عملکرد زمانی پروژه از داده های بر پایه زمان استفاده می کند؛ این تفاوت منجر به نتایج چکیده کامل
   کی از مهمترین فعالیت های مدیران پروژه ، مدیریت و نظارت بر عملکرد پروژه است. تکنیک مدیریت زمان کسب شده ( EDM ) به عنوان جدید ترین تکنیک در این حوزه، برخلاف روش های پیشین برای اندازه گیری عملکرد زمانی پروژه از داده های بر پایه زمان استفاده می کند؛ این تفاوت منجر به نتایج واقع گرایانه تر در حوزه عملکرد خواهد شد. رویکرد جدیدی که در این پژوهش ارائه شده است، استفاده از رویکرد فازی جهت سنجش عملکرد پروژه در شرایط عدم اطمینان با استفاده از تکنیک نوظهور EDM می باشد. در این راستا از متغیرهای کلامی جهت اظهار درصد پیشرفت فعالیت ها و توسعه شاخص های این تکنیک به شاخص های توسعه یافته فازی که توانایی سنجش عملکرد پروژه را در شرایط عدم اطمینان دارند استفاده شده است. جهت رتبه بندی اعداد فازی نیز از روش جدیدی که بر پایه رابطه اولویت نسبی استوار است استفاده و برای شفاف سازی رویکرد ارائه شده، این رویکرد در یک پروژه نمونه واقعی در صنایع راه سازی پیاده سازی شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - عوامل موثر بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید(مورد مطالعه صنایع غذایی استان مازندران)
   خورشید فروغی نیا علی اکبر جوکار محمد محمودی میمند میرزا حسن حسینی
   چکیده تغییرات مداوم محیط کسب وکار شرکت ها را وادار می کند تا به فکر توسعه محصول جدید باشند. برای ارضا نیازهای مشتری، تعامل فعال با مشتری و بصورت خاص تر؛ مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول ضروری می باشد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر مشارکت مشتریان در فرایند تو چکیده کامل
   چکیده تغییرات مداوم محیط کسب وکار شرکت ها را وادار می کند تا به فکر توسعه محصول جدید باشند. برای ارضا نیازهای مشتری، تعامل فعال با مشتری و بصورت خاص تر؛ مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول ضروری می باشد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر مشارکت مشتریان در فرایند توسعه محصول جدید در صنایع غذایی استان مازندران می باشد. شش متغیر اثرگذار شامل؛ استراتژی سازمان، ویژگی های محصول جدید، محیط برون سازمانی، ویژگی های سازمان، ویژگی های مشتری و عوامل رابطه ای می باشند. جامعه آماری پژوهش مدیران بخش های مختلف شرکت های صنایع غذایی استان مازندران اعم از تولید، محصول، بازاریابی، برند می باشند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای استراتژی سازمان، ویژگی های سازمان، ویژگی های مشتری و عوامل رابطه ای بر مشارکت مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تاثیر گذارند. در حالی که دو متغیر ویژگی محصول و محیط اثر معناداری بر مشارکت مشتری ندارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده شرکت های صنایع غذایی می بایست جهت جلب مشارکت بیشتر مشتریان در توسعه محصولات جدید، به تقویت این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت متمایزسازی رقابتی با استفاده از روش Delphi Fuzzy
   سید نجم الدین موسوی علی  شریعت نژاد
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین مولفه های مدیریت متمایزسازی رقابتی در صنعت داروسازی با استفاده از روش دلفی فازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارخانجات داروسازی، بنگاه های تولید دارو و شرکت های داروسازی د چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین مولفه های مدیریت متمایزسازی رقابتی در صنعت داروسازی با استفاده از روش دلفی فازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارخانجات داروسازی، بنگاه های تولید دارو و شرکت های داروسازی در استان لرستان هستند که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای اعضای نمونه آن انتخاب شده اند. از آنجا که پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی است، به طور توامان از هر دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده می شود. روایی و پایایی ابزار مصاحبه به ترتیب با روش CVR و آزمون کاپای کوهن و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش های روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. در خصوص چگونگی تحلیل داده های پژوهش نیز لازم به ذکر است که برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار ATLAS.TI و در مرحله کمی پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی Delphi Fuzzy داده ها تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که دشواری دسترسی به منابع مالی در جهت توسعه تکنولوژی، زنجیره دانش قدرتمند در تولید دارو، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه خرید مواد اولیه و توانایی تولید دارو در طیف متنوع و گسترده با قابلیت صادراتی از مهمترین عوامل اثرگذار بر مدیریت متمایزسازی رقابتی شرکت های داروسازی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - تحلیل پادشکنندگی زنجیره تامین خدمات در صنعت بیمه ایران
   سید میثم مومنی احمدرضا قاسمی میثم شهبازی امیر  صفری
   پادشکنندگی به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از رویدادهای ناشناخته‌ها خود را در موقعیتی بهتر از قبل قرار دهند. هدف این پژوهش شناسایی و اهمیت‌سنجی شاخص‌های موثر بر پادشکنندگی زنجیره تامین خدمات در صنعت بیمه و تعیین روابط علی میان این شاخص‌‌ها است. این پژوهش با اس چکیده کامل
   پادشکنندگی به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از رویدادهای ناشناخته‌ها خود را در موقعیتی بهتر از قبل قرار دهند. هدف این پژوهش شناسایی و اهمیت‌سنجی شاخص‌های موثر بر پادشکنندگی زنجیره تامین خدمات در صنعت بیمه و تعیین روابط علی میان این شاخص‌‌ها است. این پژوهش با استفاده از روش آمیخته انجام شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش روش دلفی در فاز کیفی و روش دیمتل خاکستری در فاز کمی هستند. شرکت‌های بیمه به منظور پادشکننده شدن زنجیره تامین‌شان می‌بایست شاخص‌ها، روش‌ها و مکانیزم‌هایی را به کار گیرند، ولی توجه همزمان به تمامی شاخص‌ها غیر ممکن بوده و از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. از این رو با استفاده از یافته‌های این پژوهش و تعیین اهمیت‌ هر یک از شاخص‌ها و همچنین روابط علی میان آنها، می‌توانند در خصوص اینکه چه شاخص‌هایی دارای اولویت در سرمایه‌گذاری هستند تصمیم‌گیری نمایند. طبق نتایج حاصل از اجرای روش دلفی 49 شاخص به منظور پادشکنندگی زنجیره تامین خدمات در صنعت بیمه در ذیل 8 فرایند اصلی استخراج شد. همچنین براساس نتایج پژوهش مشخص شد جهت سوق زنجیره تامین صنعت بیمه به سوی پادشکنندگی در ابتدا می‌بایست فرایندهای "مدیریت دانش و اطلاعات" و "مدیریت ریسک" را مدنظر قرار داد. طبق نظر خبرگان شاخص‌های "سیستم اطلاعات مدیریت" و "پیاده‌سازی مدیریت دانش" به عنوان علّی‌ترین شاخص‌های پادشکنندگی فرایند مدیریت دانش و اطلاعات و شاخص‌های "تدوین استراتژی ریسک" و "استفاده از پایگاه داده ریسک" به عنوان علی‌ترین شاخص‌های پادشکنندگی مدیریت ریسک انتخاب شده‌اند. پرونده مقاله