• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات امید بهبودی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی: بررسی نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی
    مجید  فیض پور امید بهبودی امیر  غفوریان شاگردی
    لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود راهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات و عملکرد سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در یادگیری سازمانی، در این تحقیق سع چکیده کامل
    لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود راهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات و عملکرد سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در یادگیری سازمانی، در این تحقیق سعی بر آن شده است که رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بانک صادرات می باشد که حجم آن 243 نفر می باشد. تعداد نمونه ی برآورد شده براساس فرمول کوکران 108 نفر مشخص و جهت جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است. در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه ی، رهبری تحول آفرین: مک کول-کندی و اندرسون (2002)، یادگیری سازمانی: آراگون و همکاران(2007) و گارسیا مورالس(2004)، و عملکرد سازمانی: مورای و کوتابه (1999)، جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شده است. تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) و لیزرل (Lisrel) و با روش های همبستگی و رگرسیون انجام شده است. نتایج نشان می دهد که رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی چه مستقیم و چه غیر مستقیم تاثیر گذار است. همچنین یادگیری سازمانی نیز بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر توانمندسازی کارکنان
    امیر  غفوریان شاگردی امید بهبودی
    هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار ج چکیده کامل
    هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه¬ی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990)،و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1996) است. برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاکرونباخ استفاده شده که مقدار ضریب بدست آمده برای سه پرسشنامه مذکور به ترتیب 85% ، 78% و 92% بود. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون رگرسیون چندگانه و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتـه¬های پژوهش نشـان می¬دهـد که کیفیت زندگی¬کاری با تعهدسازمانی در ارتباط بوده و بر آن اثر گذار است ، همچنین وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . همچنین وجود رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . علاوه بر این تاثیرات، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر غیر مستقیم کیفیت زندگی کاری بر تعهدسازمانی است که این تاثیر با احتمال 99 درصد مشخص شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - جهت¬گیری¬های راهبردی در سطح کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد برند
    امیر  غفوریان شاگردی علی  پورنگ امید بهبودی
    موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار است. عملکرد شرکت تحت تاثیر مزیت رقابتی، و مزیت رقابتی، نتیجه و خروجی راهبردهای یک بنگاه است که برتری یک شرکت نسبت به رقبایش در بازار را نشان می‌دهد. راهبردهای کسب و کار عبارت است از اقداماتی یکپارچه در جستجوی مز چکیده کامل
    موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار است. عملکرد شرکت تحت تاثیر مزیت رقابتی، و مزیت رقابتی، نتیجه و خروجی راهبردهای یک بنگاه است که برتری یک شرکت نسبت به رقبایش در بازار را نشان می‌دهد. راهبردهای کسب و کار عبارت است از اقداماتی یکپارچه در جستجوی مزیت رقابتی. این راهبرد، به نوعی برنامه مديريت براي يك حوزه فعالیت یا کسب و کار معين از سازمان است كه منابع سازمانی را به منظور دسترسي به عملكرد موفقيت‌آميز در آن کسب و کار، هدايت مي‌كند. پژوهش حاضر به بررسی جهت گیری های راهبردی در سطح کسب وکار و تاثیر آن بر عملکرد برند شرکت‌های پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1393 پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت¬های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بود که با فیلترهای صورت گرفته در نهایت تعداد 110 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. در اين پژوهش شرکت‌ها از نظر جهت گیری¬های راهبردی در سطح کسب وکار به دو دسته‌ شرکت‌های آينده‌نگر و شرکت‌های تدافعی تقسیم شده اند و برای تعیین راهبرد هر شرکت از سیستم امتیازدهی ترکیبی استفاده شد. همچنین برای اندازه‌گیری عملکرد برند از دو شاخص مالی بازده دارايي‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. نتايج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نوع جهت گیری های راهبردی شرکت¬ها در سطح کسب و کار تاثیر معناداری بر عملکرد برند شرکت از طریق هر دو شاخص مورد استفاده دارد؛ به عبارت دیگر رابطه مستقیم و معنادار بین جهت گیری های راهبردی شرکت¬ها در سطح کسب و کار و عملکرد برند آن‏ها از طریق شاخص‏های مالی عملکرد برند وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر توانمندسازی کارکنان
    امید بهبودی
    هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار ج چکیده کامل
    هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه¬ی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990)،و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1996) است. برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاکرونباخ استفاده شده که مقدار ضریب بدست آمده برای سه پرسشنامه مذکور به ترتیب 85% ، 78% و 92% بود. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون رگرسیون چندگانه و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتـه¬های پژوهش نشـان می¬دهـد که کیفیت زندگی¬کاری با تعهدسازمانی در ارتباط بوده و بر آن اثر گذار است ، همچنین وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . همچنین وجود رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی با احتمال 99 درصد شناسایی شده است . علاوه بر این تاثیرات، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر غیر مستقیم کیفیت زندگی کاری بر تعهدسازمانی است که این تاثیر با عدد 0.45 و با احتمال 99 درصد مشخص شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسي تاثير درگيري شغلي کارکنان بر رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديل-‏گري هويت سازماني
    سید مرتضی غیور باغبانی امید بهبودی علی پورنگ سید علی قادری الهام نصیری
    مهمترين منبع هر سازمان كه تعيين‏¬كنندة جهت¬گيري و عملکرد آن مي¬باشد، منابع انساني است. رفتار شهروندي سازماني پيامد مطلوبي است که مديران درصدد افزايش بروز آن در بين منابع انساني هستند. هدف اين پژوهش بررسي اثر درگيري شغلي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديل‏¬گري هويت سا چکیده کامل
    مهمترين منبع هر سازمان كه تعيين‏¬كنندة جهت¬گيري و عملکرد آن مي¬باشد، منابع انساني است. رفتار شهروندي سازماني پيامد مطلوبي است که مديران درصدد افزايش بروز آن در بين منابع انساني هستند. هدف اين پژوهش بررسي اثر درگيري شغلي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديل‏¬گري هويت سازماني بوده است. جامعه آماري پژوهش، نمايندگي¬‏هاي شرکت بيمه ايران در شهر مشهد به تعداد 300 نمايندگي است. با توجه به پراكندگي نمايندگي¬هاي مذكور در سطح شهر، روش خوشه¬اي دو مرحله¬اي براي نمونه¬گيري استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 167 نمايندگي تعيين شد. ابزار جمع¬‏آوري داده¬‏ها، سه پرسشنامه است که روايي آن¬ها به روش سازه و پايايي با استفاده از آلفاي کرونباخ احراز گرديد. جهت اطمينان از بازگشت تعداد مكفي از پرسشنامه¬ها، 170 پرسشنامه توزيع و 167 پرسشنامه برگشت داده شد. داده‏¬هاي پژوهش با استفاده از مدل‏¬يابي معادلات ساختاري و روش حداقل مربعات جزئي (PLS) تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحقيق نشان داد که درگيري شغلي بر رفتار شهروندي سازماني، اثر معني¬‏دار و مثبتي دارد. همچنين نقش تعديل¬‏گري هويت سازماني در رابطه بين درگيري شغلي و رفتار شهروندي سازماني نيز مورد تاييد قرار گرفت. پرونده مقاله