• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت متمایزسازی رقابتی با استفاده از روش Delphi Fuzzy
    سید نجم الدین موسوی علی  شریعت نژاد
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین مولفه های مدیریت متمایزسازی رقابتی در صنعت داروسازی با استفاده از روش دلفی فازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارخانجات داروسازی، بنگاه های تولید دارو و شرکت های داروسازی د چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین مولفه های مدیریت متمایزسازی رقابتی در صنعت داروسازی با استفاده از روش دلفی فازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارخانجات داروسازی، بنگاه های تولید دارو و شرکت های داروسازی در استان لرستان هستند که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای اعضای نمونه آن انتخاب شده اند. از آنجا که پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی است، به طور توامان از هر دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده می شود. روایی و پایایی ابزار مصاحبه به ترتیب با روش CVR و آزمون کاپای کوهن و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش های روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. در خصوص چگونگی تحلیل داده های پژوهش نیز لازم به ذکر است که برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار ATLAS.TI و در مرحله کمی پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی Delphi Fuzzy داده ها تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که دشواری دسترسی به منابع مالی در جهت توسعه تکنولوژی، زنجیره دانش قدرتمند در تولید دارو، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه خرید مواد اولیه و توانایی تولید دارو در طیف متنوع و گسترده با قابلیت صادراتی از مهمترین عوامل اثرگذار بر مدیریت متمایزسازی رقابتی شرکت های داروسازی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی چارچوب جامع پایداری در بانکداری: رویکرد فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری
    عماد نوبهار محمود دهقان نیری عادل آذر علی  رجب زاده قطری
    امروزه بانک ها از سوی ذینفعان متنوع برای در نظر گرفتن مسائل پایداری در فعالیت های خود تحت‌فشار قرارگرفته‌اند. از همین رو توجه به پایداری و مسئولیت های اجتماعی در بانکداری روزبه‌روز رو به افزایش است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی به‌منظور پایدارسازی بانک چکیده کامل
    امروزه بانک ها از سوی ذینفعان متنوع برای در نظر گرفتن مسائل پایداری در فعالیت های خود تحت‌فشار قرارگرفته‌اند. از همین رو توجه به پایداری و مسئولیت های اجتماعی در بانکداری روزبه‌روز رو به افزایش است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی به‌منظور پایدارسازی بانک های ایران می باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب کدهای باز مربوط به پایداری در صنعت بانکداری به تعداد 268 کد از مقالات و پژوهش های مرتبط استخراج شدند و کدهای باز به دست آمده، 59 کد بسته را تشکیل دادند سپس این کدهای بسته بر اساس شباهت در مفاهیم در 10 تم مشارکت اقتصادی، عوامل مالی، مصرف انرژی،اقدامات محیط‌زیستی، مشارکت در جامعه، توسعه منابع انسانی، ارتباط با مشتری، محصولات و خدمات، مسائل حقوق بشری و حکمرانی قرارگرفته و نهایتاً در چهار مقوله پایداری اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و حکمرانی دسته‌بندی شدند. برای سطح‌بندی و تعیین رابطه بین تم ها از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. بر اساس نتایج، تم مسائل حقوق بشر در پایین ترین سطح قرار گرفت و به‌عنوان پایه و اساس پایداری بانک اولویت بندی شد. همچنین تم های مسائل حقوق بشر، توسعه منابع انسانی، محصولات و خدمات و ارتباط با مشتریان در ناحیه مستقل نمودار میک مک قرار گرفتند که نشان‌دهنده نقش کلیدی و نفوذ این عوامل بر سایر عوامل در پایدارسازی بانک ها می باشد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بهينه‌سازي تبادل دانش در خوشه صنعتي به روش برنامه‌ريزي آرماني مطالعه موردي خوشه صنعتي خوراک دام گلستان
    حمیدرضا دزفولیان پروانه سموئی
    دانش به عنوان يک منبع استراتژيک در سازمان‌ها، عامل اصلي و موثري در ايجاد و تداوم مزيت رقابتي در آنهاست. در خوشه‌هاي صنعتي که شامل مجموعه‌اي از سازمان‌ها با زمينه فعاليت مشابه است، بين اعضا فعاليت‌هاي مشترکي به منظور صرفه‌جويي در منابع و تقويت توان رقابتيشان انجام مي‌شود چکیده کامل
    دانش به عنوان يک منبع استراتژيک در سازمان‌ها، عامل اصلي و موثري در ايجاد و تداوم مزيت رقابتي در آنهاست. در خوشه‌هاي صنعتي که شامل مجموعه‌اي از سازمان‌ها با زمينه فعاليت مشابه است، بين اعضا فعاليت‌هاي مشترکي به منظور صرفه‌جويي در منابع و تقويت توان رقابتيشان انجام مي‌شود. يکي از اين فعاليت‌هاي مشترک تبادل دانش بين اعضاست که باعث کاهش هزينه کسب دانش، افزايش همکاري بين شرکت‌ها، توانايي نوآوري و تقويت توان رقابتي آنها مي‌شود. در اين مقاله يک مدل برنامه‌ريزي آرماني براي فرآيند تبادل دانش در خوشه‌هاي صنعتي ارائه شده است که بر اساس داده‌هاي خوشه صنعتي خوراک دام، طيور و آبزيان گلستان پياده‌سازي و نتايج حاصل از آن مورد تحليل قرار گرفته است. رسيدن به درجه ايده‌آل دانش در خوشه و ميزان بودجه تعيين شده به عنوان دو آرمان مدل در نظر گرفته شده‌اند. در اين مدل براي فرآيند تبادل دانش دو شيوه حضوري و غيرحضوري در نظر گرفته شده که به لحاظ هزينه و طول دوره انتقال تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي دارند. تحليل پارامترهاي مدل و بررسي نتايج حاصل نشان مي‌دهد، استفاده از دو شيوه حضوري و غيرحضوري براي تبادل دانش اين امکان را براي شرکت‌ها فراهم مي کند که با توجه به شرايط کاري و منابع دردسترس خود به شکلي منعطف بتوانند، ميزان مشارکت خود را در فرآيند تبادل دانش بهبود بخشند. همچنين به مديران خوشه درک بهتري مي‌دهد تا قادر باشند با توجه به منابع موجود و اهداف تدوين شده، تصميم‌گيري ‌و برنامه‌ريزي‌ بهتري براي دستيابي به بازدهي بيشتر از فرايند تبادل دانش داشته باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب سبد سهام با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی
    داریوش فرید ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی داود عندلیب اردکانی حمیدرضا میرزایی
    بازار سهام به عنوان یک ابزار سرمایه گذاري در دستر س هم براي سرمایه گذار و هم براي پذیرنده سرمایه از اهمیت ویژه اي برخوردار است. این ویژگی بازار سهام، یعنی دسترسی آسان، باعث شده است تا عموم مردم نیز علاوه بر سرمایه گذاري کلان به آن متمایل شده و سرمایه گذاري در اوراق بهاد چکیده کامل
    بازار سهام به عنوان یک ابزار سرمایه گذاري در دستر س هم براي سرمایه گذار و هم براي پذیرنده سرمایه از اهمیت ویژه اي برخوردار است. این ویژگی بازار سهام، یعنی دسترسی آسان، باعث شده است تا عموم مردم نیز علاوه بر سرمایه گذاري کلان به آن متمایل شده و سرمایه گذاري در اوراق بهادار به یک شیوه همگانی و رایج سرمایه گذاري تبدیل شود. بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل مؤثر بر قیمت سهام و همچنین پیچیده بودن رابطه بین این عوامل و قیمت سهام، موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه گذاری شده است. یکی ابزارهای کاهش عدم اطمینان و از بحث های بسیار مهم سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، انتخاب سبد بهینه سهام می باشد. در این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان و نیز بررسی مدارک و اسناد موجود، 6 معیار اصلی انتخاب سبد بهینه سهام را شناسایی نموده و با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی، وزن این معیارها و در نهایت وزن شاخص های مربوط به هر معیار را مشخص نمودیم. نتایج نشان می دهد معیارهای سودآوری، کارایی و ریسک به ترتیب مهم ترین معیارها در انتخاب سبد سهام هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایران با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن با روش وزن‌دهی آنتروپی شانون و تکنیک ویکورخاکستری
    سیده وفا موسوی محمد حسن  کامفیروزی
    ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌هاست. شرکت‌های بیمه برای تعیین موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز باید به طور مستمر از روش‌ها و الگوهایی در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد خود و فعالیت‌های جاری در سازمان ب چکیده کامل
    ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت‌هاست. شرکت‌های بیمه برای تعیین موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز باید به طور مستمر از روش‌ها و الگوهایی در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد خود و فعالیت‌های جاری در سازمان بهره گیرند. در این مقاله قصد داریم به ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه با روش وزن‌دهی آنتروپی شانون و رتبه‌بندی با روش ویکورخاکستری بپردازیم. ارزیابی عملکرد را براساس روش کارت امتیازی متوازن پیاده کرده‌ایم. افزون بر این به‌جای استفاده از متغیرهای زبانی و اعداد قطعی از اعداد خاکستری سه پارامتره استفاده می‌کنیم. روش ویکور‌خاکستری یکی از رویکردهای جدید توسعه‌یافته تصمیم‌گیری چندمعیاره در شرایط عدم قطعیت، می‌باشد. در این مقاله مطالعه موردی بر روی پنج شرکت‌ بیمه صورت گرفته است. بعد از توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان و انجام محاسبات با استفاده از وزن‌‌های نهایی حاصل از روش آنتروپی شانون، مقدار ویکور خاکستری هر شرکت مشخص شد. این مقدار برای شرکت بیمه ملت (0.9334) بیش‌ترین میزان و برای شرکت بیمه دانا (0) کم‌ترین میزان را بدست آورده است. بر همین اساس بیمه دانا رتبه اول، بیمه ایران رتبه دوم، بیمه البرز رتبه سوم، بیمه آسیا رتبه چهارم و بیمه ملت رتبه پنجم را بدست آورده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های فرآوری کننده کشمش شهرستان ملایر)
    میرزاحسن  حسینی محمدجواد آذرشاهی
    مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در اجرای استراتژی تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت اجرا شده است. این تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی ـ پیمایشی و مقطعی است که با رویکر کمی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری آن شرکت‌های فرآوری کننده‌ی کشمش شهرستان ملایر به تعداد چکیده کامل
    مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در اجرای استراتژی تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت اجرا شده است. این تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی ـ پیمایشی و مقطعی است که با رویکر کمی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری آن شرکت‌های فرآوری کننده‌ی کشمش شهرستان ملایر به تعداد 60 واحد فعال بوده‌اند که از میان آنها 57 شرکت به صورت تصادفی ساده براساس فرمول کوکران برای جوامع محدودانتخاب شده‌اند. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی مسیری ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شد. یافته‌های این تحقیق مؤید تأثیر معنادار یکپارچگی درونی بر یکپارچگی با مشتری، یکپارچگی با عرضه‌کنندگان و تولید به هنگام می‌باشد. همچنین شواهد به دست آمده نشان داد که یکپارچگی با مشتریان و یکپارچگی با عرضه‌کنندگان بر تولید به هنگام و عملکرد شرکت و تولید به هنگام بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارند. شواهدی از تأثیر معنادار یکپارچگی درونی بر عملکرد شرکت مشاهده نشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در آموزش‌وپرورش شهرستان اندیمشک
    فرهاد کیانفر
    هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان اندیمشک می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف از زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشي می‌باشد. جامعه آمار چکیده کامل
    هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان اندیمشک می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف از زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشي می‌باشد. جامعه آماري پژوهش را كليه مديران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدائي، دوره متوسط اول، دوره متوسطه دوم در شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 196 نفر می‌باشد. از این تعداد130 نفر از مدیران و معاونین مدرسه از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با استفاده از جدول مرگان –گرجسی انتخاب شد که از این تعداد درنهایت 110 پرسشنامه جمع‌آوری و قابلیت تحلیل نهایی داشت. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها سه پرسشنامه استانداردشده تهیه شد. روایی پرسشنامه‌ها به دلیل استاندارد بودن آن‌ها مورد تائید نهایی قرار گرفت. همچنین در مورد پایائی پرسشنامه با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرون باخ محاسبه شد که پرسشنامه مدیریت دانش با ضریب آلفای کرون باخ 74/0، پرسشنامه فرهنگ‌سازمانی رابینز با ضریب 88/0 و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر با ضریب 78/0 مشخص گردید. یافته‌های حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تک نمونه‌ای جهت بررسی نرمال بودن نمرات مقیاس‌های متغیرهای اصلی پژوهش و (تحلیل مسیر) جهت تعیین رابطه علّی مستقیم بین متغیرها و همچنین ضريب همبستگي پیرسون و رگرسيون چند متغيره که با کمک نرم‌افزارهای AMOS18و SPSS23 مورد تحلیل قرار گرفت و درنهایت نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی و مدیریت دانش با توانمندسازی و فرهنگ‌سازمانی با مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد و بین مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی با نقش میانجیگری توانمندسازی رابطه غیرمستقیم و معنی‌داری وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - طراحی الگوی دیده‌بانی منابع انسانی با تاکید برالزامات و چالشهای آن
    سعید  جعفری نیا یوسف وکیلی اکبر  حسن پور فریبرز شادبخت
    این مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف طراحی الگوی دیده‌بانی منابع انسانی با تاکید بر الزامات و چالش‌های پیاده سازی آن در ستاد وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های توسعه‌ایی قرار داشت که با رویکرد کیفی و کمّی اجراء شد. به منظور دستیابی به هدف چکیده کامل
    این مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف طراحی الگوی دیده‌بانی منابع انسانی با تاکید بر الزامات و چالش‌های پیاده سازی آن در ستاد وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های توسعه‌ایی قرار داشت که با رویکرد کیفی و کمّی اجراء شد. به منظور دستیابی به هدف فوق، پس از مطالعه پیشینه موضوع، در ابتدا با مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و عمیق با خبرگان، ابعاد و مولفه‌های الزامات و چالش‌های مورد نیاز برای طراحی مدل بر اساس نظریه سیستمی مشخص شد و در ادامه بمنظور تائید مدل طراحی شده از روش کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. نمونه‌ها در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به تعداد بیست نفر و در بخش کمّی به تعداد دویست نفر با معیار انتخاب نو ع و میزان تحصیلات مرتبط با منابع انسانی، حداقل ده سال سابقه کار در حوزه منابع انسانی و آشنایی با ساختار و تشکیلات انتخاب شدند، سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 مولفه‌های حاصل از مصاحبه استخراج گردید. نتایج حاصل از خروجی نرم افزار MAXQDA نشان دهنده آن بود که از میان هشتاد و سه مولفه احصاء شده اولیه، هشتاد و یک مولفه در مراحل ورود، فرآیند، خروج، نتایج و تاثیرات مورد تائید قرار گرفت و به منظور اعتبار‌یابی یافته‌های حاصل از مصاحبه از روائی تئوریکی ماکسول و روش لینکلن و گوبا در بخش کیفی استفاده گردید، همچنین پایایی داده‌های حاصل از مصاحبه به روش ضریب پایایی هولستی مقدار 0.97گزارش شد. همچنین برای ارزیابی تناسب داده جهت انجام تحلیل عاملی تائیدی آزمون KMO محاسبه شده معادل 0.712 وکای اسکوئر 8634 با درجه آزادی 16599 و ضریب آلفای 0.001 تناسب داده‌ها برای انجام تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار‌گرفت. نتایج آزمون تحلیل عاملی تائیدی سنجش معیارهای ارزیابی برازش مدل اندازه گیری بار عاملی مولفه‌ها بزرگتر از 0.7 و معیارهای ارزیابی برازش مدل ساختاری با T.value بالاتر از 1.96 در سطح معنی‌داری 0.05 و معیار R.square بالاتر از 0.67 نشان از تائید 81 مولفه احصائی در روش‌کیفی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم (SSM) و سیستم های ابتکاری انتقادی(CSH)) (مورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت)
    عیسی جبارزاده ابراهیم تیموری سعید شوال پور
    در سال‌‌هاي اخير، "شرکت‌‌هاي تازه تاسيس فناور محور"، به عنوان موتور رشد سريع اقتصادي، مورد توجه بسياري از محققان و سياست گذاران در کشور‌هاي مختلف بوده اند. ميزان بسيار بالاي رشد اشتغال زايي، فروش، صادرات و سرمايه اين شرکت‌ها، و به ويژه نقش آنها در ايجاد فرصت‌‌هاي شغلي ب چکیده کامل
    در سال‌‌هاي اخير، "شرکت‌‌هاي تازه تاسيس فناور محور"، به عنوان موتور رشد سريع اقتصادي، مورد توجه بسياري از محققان و سياست گذاران در کشور‌هاي مختلف بوده اند. ميزان بسيار بالاي رشد اشتغال زايي، فروش، صادرات و سرمايه اين شرکت‌ها، و به ويژه نقش آنها در ايجاد فرصت‌‌هاي شغلي با کيفيت بالا، اين شرکت ها را در کانون توجه سياست گذاران در بسياري از کشور‌هاي دنيا قرار داده است. بانک ها به عنوان یک نهاد مهم در تامین اعتبار شناخته می شوند که از طریق ارائه تسهیلات بانکی به بهبود روند تامین مالی و اعتباری شرکت‌های فناور محور کمک نموده و به نوعی باعث بقای آنها خواهد شد. ولی در سال های اخیر با وجود مشکلات اقتصادی بانک ها نیز تامین اعتبار شرکت ها با چالش های عدیده ای مواجه شده است از این رو با توجه به اهمیت موضوع تامین اعتبار شرکت های فناور در کشور و همچنین تنوع و گستره کارشناسان درگیر، در این مقاله برای مواجهه با دیدگاه های متضاد و رسیدن به بصیرتی مشترک به منظور ساماندهی و مدیریت اثربخش و کاراتر، ازمتامتدولوژی ترکیبی سیستم های نرم (SSM ) و رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی (CSH) استفاده شده است. که پس از تبیین نقاط مشترک دو رویکرد اشاره شده به یک تعریف مشترک و ریشه ای از مسائل و مشکلات حوزه شبکه تامین اعتبار در نظام بانکی کشور از طریق انجام مصاحبه های عمیق با کارشناسان و خبرگان این حوزه خواهیم رسید. تا پس از بررسی و کنکاش فرایند های حاکم بر نظام تامین اعتبار شرکت‌های فناور در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی پس از نقد وضعیت و حالت " است" و " باید " و نیازمندهای جدید جهت بهبود وضعیت فعلی، معیارهای بهبود فرایند مذکور استخراج گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - مدیریت انعطاف‌پذیری در زنجیره تأمین
    عبدالله آراسته ابوالفضل  خطی دیزآبادی محمد مهدی پایدار
    هدف از این مطالعه ارائه مدلی برای شناسایی و تحلیل انعطاف‌پذیری موجود بین اجزای مختلف زنجیره تأمین است. انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین معرفی شده و اهمیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این با بررسی ادبیات انعطاف‌پذیری دنبال می‌شود. در مرحله بعد ، روش‌هایی برای ارزیابی انعطاف‌پذیر چکیده کامل
    هدف از این مطالعه ارائه مدلی برای شناسایی و تحلیل انعطاف‌پذیری موجود بین اجزای مختلف زنجیره تأمین است. انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین معرفی شده و اهمیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این با بررسی ادبیات انعطاف‌پذیری دنبال می‌شود. در مرحله بعد ، روش‌هایی برای ارزیابی انعطاف‌پذیری مورد بررسی قرار می‌گیرند: تجزیه‌وتحلیل تصمیم، درخت تصمیم و اختیارات طبیعی. در این مقاله ، چگونگی تنظیم بنگاه‌ها در برابر تأثیر عدم‌قطعیت در زنجیره تأمین و مراکز مورد بررسی قرار گرفته است که چگونه آن‌ها می‌توانند از اختیارات طبیعی برای مواجهه با آن و اتخاذ رویه‌های منابع دوگانه استفاده کنند. به‌عنوان یک ارائه، یک ساختار مشترک را برای کمک به مدیران در مورد وقفه‌های پیش‌آمده پیرامون نظم بنگاه و انتخاب سیستم‌های تنظیم‌شده مشخص می‌کند. در وهله اول، این یک بررسی کلی از پاسخ‌های قابل تصور برای نظارت بر وقفه‌های احتمالی را ترتیب می‌دهد. این مقاله رویکرد ویژه منابع دوگانه را تأکید می‌کند و بیان می‌کند که اختیارات طبیعی رویکردی برای مرور کلی چنین تکنیکی بوده و رویه مناسبی را در مورد رویکرد وابسته به منبع دوگانه ایجاد می‌نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تبیین و طراحی الگوی مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر یکپارچگی با رویکرد فراترکیب در نظام بانکی کشور
    مریم فهیما داریوش غلام زاده احمد ودادی
    این مقاله با هدف طراحی و تبیین الگوی مدیریت عملکرد کارکنان بصورت یکپارچه در نظام بانکی کشور(بانک سپه) انجام گرفته است. در راستای نیل به این هدف ابتدا مقوله‌های زیربنایی مدیریت یکپارچه عملکرد شناسایی و اعتبارسنجی شده اند و در نهایت با تعیین الگوی روابط علی این عناصر، مدل چکیده کامل
    این مقاله با هدف طراحی و تبیین الگوی مدیریت عملکرد کارکنان بصورت یکپارچه در نظام بانکی کشور(بانک سپه) انجام گرفته است. در راستای نیل به این هدف ابتدا مقوله‌های زیربنایی مدیریت یکپارچه عملکرد شناسایی و اعتبارسنجی شده اند و در نهایت با تعیین الگوی روابط علی این عناصر، مدل نهایی بدست آمده است. این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربه‌گرایانه و به روش قیاسی-استقرایی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش بنیادی است و از منظر روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش‌های پیمایشی-مقطعی قرار می‌گیرد. در این تحقیق از روش‌ آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله شامل اساتید و خبرگان با تجربه مدیریتی در بانک سپه می باشند و برای نمونه‌گیری از روش گلوله ‌برفی استفاده شده است. فرایند نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت 11 نفر از مدیران ادارات مرکزی بانک سپه کشور در این مطالعه شرکت نمودند. برای شناسایی مقوله‌های زیربنایی مدیریت عملکرد کارکنان از روش فراترکیب استفاده گردیده و با استفاده از مدلسازی تفسیری-ساختاری به ارائه مدل مدیریت یکپارچه عملکرد کارکنان پرداخته شده است. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای MaxQda و MicMac انجام شده است. نتایج نشان می دهد در میان سازه‌های مدیریت یکپارچه عملکرد، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری و فرهنگ سازمانی قدرت نفوذ بالایی دارند و از تاثیرپذیری پایینی برخوردار هستند. بنابراین متغیرهای مستقل هستند. دو متغیر مدیریت دانش و مربیگری قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند، بنابراین متغیرهای پیوندی هستند. متغیرهای مدیریت عملکرد کارکنان و تحلیل و بازنگری عملکرد نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - واکاوی رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین-تبادلی با سکوت و آوای سازمانی: روی‌کرد فراتحلیل
    زهرا صادقی آرانی محمود پوربافرانی فاطمه نامیان زهرا حسین پور
    بهبود و تحول در سازمان‌ها مستلزم توانمندسازی و استفاده‌ی بهینه از دانش، مهارت، ایده‌ها و نظرات منابع انسانی سازمان است. متغیرهای سازمانی متعددی می‌تواند موجب عدم شنود (سکوت) و یا شنود (آوا) نظرات و آراء کارکنان سازمان باشد. یکی از کلیدی‌ترین عوامل اثرگذار بر سکوت یا آوا چکیده کامل
    بهبود و تحول در سازمان‌ها مستلزم توانمندسازی و استفاده‌ی بهینه از دانش، مهارت، ایده‌ها و نظرات منابع انسانی سازمان است. متغیرهای سازمانی متعددی می‌تواند موجب عدم شنود (سکوت) و یا شنود (آوا) نظرات و آراء کارکنان سازمان باشد. یکی از کلیدی‌ترین عوامل اثرگذار بر سکوت یا آوای سازمانی، سبک رهبری است. تحقیقات انجام شده به منظور پایش تأثیر سبک رهبری بر این پدیده در سازمان پراکنده بوده، نتیجه‌ی جامعی ارائه نمی‌دهند. بر این اساس، این پژوهش، با هدف فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین-تبادلی بر سکوت یا آوای سازمانی انجام گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد اندازه‌ی اثر رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین با آوای‌ سازمانی 442 هزارم و اندازه‌ی اثر رابطه‌ی سبک‌رهبری تحول‌آفرین و سبک رهبری تبادلی با سکوت سازمانی به ترتیب 430 هزارم (معکوس) و 460 هزارم (مستقیم) است. به عبارت دیگر، سبک رهبری تحول‌آفرین در سازمان محرک آوای سازمانی و بازدارنده‌ی سکوت سازمانی است و سازمان‌ها با تغییر سبک رهبری خود از رهبری تبادلی به سمت رهبری تحول‌آفرین می‌توانند شاهد مشارکت فعال کارکنان و بهره‌مندی از نظرات و ایده‌های آن‌ها باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - علم سنجی و تحلیل محتوی پژوهش ها در حوزه كارآفريني سازماني از منظر کارآفرینی فردی و گروهی در سازمان
    حسین صاحبی حمیده  رشادت جو محمد  ابویی اردکان
    توجه به مقوله ی کارآفرینی سازمانی در سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت سازمانها شناخته شده است.علیرغم اهمیت موضوع، تحقیقات در این زمینه بالاخص در تحقیقات داخلی ضعیف بوده و شکاف نظری قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. این چکیده کامل
    توجه به مقوله ی کارآفرینی سازمانی در سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت سازمانها شناخته شده است.علیرغم اهمیت موضوع، تحقیقات در این زمینه بالاخص در تحقیقات داخلی ضعیف بوده و شکاف نظری قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. این تحقیق که با روش علم سنجی ، و با استفاده از روش تحلیل استنادی ، تکنیک ارزیابانه و تحلیل محتوایی مستندات انجام شده است؛ برآن است تا مطالعات در زمینه ی کارآفرینی سازمانی را مورد بررسی قرار داده و با نظام دهی به تحقیقات گذشته به ارائه مدل مفهومي با استفاده از تحلیل محتوایی مستندات بپردازد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی مستندات ارائه شده در پایگاه داده ای اسکوپوس به تعداد 1325 مدرک شامل مقاله، کتاب و... تا سال 2019 میلادی می باشد. که با استفاده از نرم افزار Bibexcle و VOSviewer ارزیابی و مصور سازی انجام شده است. بر اساس تحلیل محتوایی مستندات؛ تحقیقات در زمینه ی «کارآفرینی سازمانی از منظر کارآفرینی فردی و گروهی در سازمان »به چهار بخش کلی تقسیم بندی شده است. بخش اول تحقیقات مرتبط با ارکان کارآفرینی سازمانی مشتمل بر نوآوری،نوسازی استراتژیک،و کسب و کار درون سازمانی می باشد.بخش دوم مربوط به کارآفرینی فردی در سازمان است که عواملی مانند گرایش کارآفرینانه،انگیزه،ایده پردازی و خلاقیت،تجربه کاری،کسب دانش و مهارت افزایی مشخص شدند.بخش سوم مربوط به کارآفرینی گروهی در سازمان است ،عواملی مانند ظرفیت جذب سازمانی،استقلال،سیستم پاداش و رفتار اثر ساز در این فرایند موثر شناسایی شدند.و نهایتا در بخش چهارم به پیشران های موثر درکارآفرینی سازمانی پرداخته شده است که مشتمل بر عوامل نهادی،عوامل ساختاری،عوامل مدیریتی و عوامل محیطی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - ارائه مدل تبیین تاثیر مدیریت دانش بر ناب سازی خدمات مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش سازمانی: موردکاوی دانشگاه‌ پیام نور
    محدثه نیکوکار رکسانا  فکری مرضیه  باباییان پور پیمان اخوان
    رویکرد ناب به دنبال حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده و مدیریت دانش به دنبال ایجاد و به‌کارگیری دانش قابل استفاده و قابل دسترس برای ایجاد ارزش می‌باشد. لذا پیش‌بینی می‌شود که مدیریت دانش در ناب سازی یک سازمان تاثیر بسزایی را داشته باشد. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه بخش خدمات چکیده کامل
    رویکرد ناب به دنبال حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده و مدیریت دانش به دنبال ایجاد و به‌کارگیری دانش قابل استفاده و قابل دسترس برای ایجاد ارزش می‌باشد. لذا پیش‌بینی می‌شود که مدیریت دانش در ناب سازی یک سازمان تاثیر بسزایی را داشته باشد. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه بخش خدمات به یک منبع اصلی در اقتصاد کشورها تبدیل شده است لکن تحقیقات در زمینه پیاده‌سازی رویکرد ناب در این بخش اندک است. لذا هدف این پژوهش بررسی اثر مدیریت دانش بر ناب سازی خدمات می‌باشد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از نظریه داده بنیاد ابعاد خدمت ناب استخراج گردید. در ادامه پرسشنامه‌ای برای سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان‌ها طراحی گردید. سپس، مدلسازی معادلات ساختاری برای نشان دادن تاثیر مدیریت دانش بر ناب‌ سازی خدمات در دانشگاه‌های پیام نور با استفاده از نرم افزار Smart PLS 2 اجرا شد. جامعه آماری در این مطالعه تمامی کارمندان، اساتید، مدیران و معاونین دانشگاه‌های پیام نور می‌باشد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 عدد پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد که 157 تای آنها تکمیل شده، تجزیه و تحلیل شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه‌گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که مدیریت دانش، در بهبود ناب سازی خدمات در دانشگاه‌ پیام نور، نقش مهمی را ایفا می‌کند. در زمینه مدیریت دانش عواملی چون رهبری مدیریت دانش، فرآیندهای سازمان، افراد و نتایج مدیریت دانش بیشترین تاثیر گذاری را بر روی ناب سازی خدمات در دانشگاه پیام نور دارند. لذا مدیران دانشگاه‌ پیام نور می‌توانند با تمرکز بر روی عوامل مذکور منجر به بهبود سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان و به دنبال آن منجر به بهبود وضعیت ناب در سازمانشان شوند. با به کارگیری این الگو، مدیران سازمان‌های خدماتی علی الخصوص مدیران دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق پیوند مدیریت دانش و ناب بستر مناسبی را جهت کاربرد آنها در مدیریت این سازمان‌ها فراهم سازند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاري¬هاي تامين اجتماعي در شهرهاي پرجمعيت مطالعه موردي استان اصفهان
    سيدحميد  قريشي سیدعلیرضا ابراهیمی
    چکيده زمينه و هدف: هر سازماني به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت هاي خود به ويژه در محيط هاي پيچيده و پويا نياز مبرم به ارزيابي دارد. از سوي ديگر فقدان نظام ارزيابي و کنترل کارايي و موفقيت در عملکرد يک سيستم و بخصوص در شهرهاي پرجمعيت ، به معناي عدم برقرار چکیده کامل
    چکيده زمينه و هدف: هر سازماني به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت هاي خود به ويژه در محيط هاي پيچيده و پويا نياز مبرم به ارزيابي دارد. از سوي ديگر فقدان نظام ارزيابي و کنترل کارايي و موفقيت در عملکرد يک سيستم و بخصوص در شهرهاي پرجمعيت ، به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازمان تلقي مي شود، که پيامدهاي آن کهولت و در نهايت مرگ سازمان است. در همين راستا پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاري هاي تامين اجتماعي در شهرهاي پرجمعيت –مطالعه موردي استان اصفهان- انجام شد. هدف اين پژوهش،کاربردي و از نوع توسعه اي و قابل تعميم به شهر هاي پرجمعيت ميباشد. روش‌شناسي: جامعه پژوهش حاضر شامل کليه خبرگان و متخصصان حوزه ي تامين اجتماعي، مديران ستادي، کارکنان و مشتريان کارگزاري هاي تامين اجتماعي استان اصفهان که در سال1398 حدود 10300 نفر گزارش گرديدند. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان373نفرتعيين گرديد. گردآوري اطلاعات به روش ميداني صورت پذيرفت و ابزارگردآوري، پرسشنامه محقق ساخته شده بود.درتجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده گرديد. از مدل سازي معادلات ساختاري براي آزمون فرضيه ها و مدل مفهومي پژوهش استفاده گرديد. يافته‌ها: يافته ها نشان داد که ديدگاه مشتريان بر ارزيابي موفقيت و کارايي عملکرد کلي در کارگزاريها، (291/2 t=، p<0.01) تاثير معني داري دارد. همچنين تاثير ديدگاه مديران ستاد بر ارزيابي موفقيت وکارايي عملکرد کلي درکارگزاريها، (988/1 t=، p<0.05)معني دار مي باشد. در حالي که تاثير ديدگاه کارکنان بر ارزيابي موفقيت و کارايي عملکرد (242/0 t=) معني دار نبود.سپس نتايج به دست آمده با رعايت ملاحظات جمعيتي و جغرافيايي به ساير استانهاي پرجمعيت قابل تعميم شد. نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت در بررسي عوامل موفقيت و کارايي در عملکرد کارگزاريهاي سازمان تامين اجتماعي، علاوه بر کارکنان و مديريت، مشتريان هم نقش به سزايي دارند در نتيجه مي توان گفت در پيشبرد اهداف سازمان نظرات مشتريان نبايد ناديده گرفته شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم (مورد مطالعه: صنايع کاشي و سراميک استان يزد)
    امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی حسین اسلامی هادی همتیان
    چکيده زمينه: صنعت کاشي و سراميک مانند ساير صنايع و شرکت ها به منظور افزايش رقابت در بازار نيازمند نيروي توانمند انساني است. لذا، هدف اين پژوهش طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد م چکیده کامل
    چکيده زمينه: صنعت کاشي و سراميک مانند ساير صنايع و شرکت ها به منظور افزايش رقابت در بازار نيازمند نيروي توانمند انساني است. لذا، هدف اين پژوهش طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد مي باشد. روش: اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده ها از نوع تحليلي-توصـيفي از شاخه پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش، خبرگان و پرسنل صنعت کاشي و سراميک استان يزد مي باشند که در ابتدا پنل خبرگان (20-15) نفر انتخاب و با روش مصاحبه نيمه ساختارمند متغيرهاي ديناميکي و کليدي مؤثر بر مدل شناسايي و ضمن جمع آوري داده هاي آماري و اطلاعات مالي با استفاده از نظر خبرگان پرسشنامه اي تهيه و با استفاده از تحليل عاملي مورد سنجش قرار گرفت. سپس با توجه جمعيت پرسنل صنايع کاشي و سراميک استان يزد (حدود 22000 نفر) و با استفاده از جدول مورگان، پرسشنامه ها ميان 373 نفر توزيع شد. در نهايت، داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار ونسيم در سه مرحله شبيه سازي و اعتبارسنجي مدل انجام گرديد. يافته ها: عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني که از نتايج مدل پيشنهادي از طريق نرم افزار ونسيم بدست آمد شامل عوامل داخل و خارج از سازماني بود که بر اين اساس به تشريح سناريوهايي در راستاي ارتقاي متغيرهاي موثر بر تعالي منابع انساني پرداخته شد. نتيجه گيري: تعالي منابع انساني با اين روند براي چند سال آينده نيز به جايگاه واقعي خود نمي رسد مديران مي توانند با افزايش توانايي کارکنان، آينده پژوهي، توجه به صادرات و کاهش نفوذ سرپرست با ارائه ي سياست هايي مانند کنترل استخدامي ها، بازاريابي قوي و مدرن و سياست رفع الگوي محدوديت رشد به اين مهم دست يابند. همچنين جذب مديراني با سبک هاي رهبري اخلاقي و داراي تجربه‌هاي اجرايي و آموزشي و پژوهشي مناسب و افزايش تعالي منابع انساني در صنعت مذکور منجر به افزايش تعهد و وفاداري به سيستم، انگيزش خدمت و در نهايت بهبود عملکرد پرسنل صنايع کاشي و سراميک مي گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - شناسایی عوامل موثر بر موفقیت صندوق های بازنشستگی ( با استفاده از تکنینک تحلیل محتوا)
    محمد کاشی محسن رسولیان
    یکی از دغدغه های اصلی و تهدید های آینده اقتصاد کشورهای در حال توسعه، عملکرد صندوق های بازنشستگی است. امروزه صندوق های بازنشستگی از سوی سیاست‌گذاران بخش دولت به عنوان یک انتخاب مناسب برای اجرای برنامه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش با هدف شناسایی عوا چکیده کامل
    یکی از دغدغه های اصلی و تهدید های آینده اقتصاد کشورهای در حال توسعه، عملکرد صندوق های بازنشستگی است. امروزه صندوق های بازنشستگی از سوی سیاست‌گذاران بخش دولت به عنوان یک انتخاب مناسب برای اجرای برنامه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر موفقیت صندوق های بازنشستگی انجام شده است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی است که به جهت پیچیدگی در شناسایی و استخراج مولفه های مورد نظر، از روش کیفی- تحلیل محتوا، استفاده شده است. جامعه مورد نظر این پژوهش شامل اساتید دانشگاهی، خبرگان و مدیران صندوق بازنشستگی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات،از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. تحلیل داده ها نشان داد که پس از ده مصاحبه، مقولات شکل گرفته و به اشباع نظری رسیده اند. دستاورد اصلی این پژوهش، شناسایی 19 عوامل موثر در 4 گروه اصلی مدیریتی؛ فنی و تخصصی؛ بیرونی و اقتصادی می باشد. که چنانچه این عوامل در تدوین خط مشی و سیاست گذاری های کشور بگونه ای مورد توجه قرار گرفته شود می تواند با یرنامه ریزی های صورت گرفته اختلال در اقتصـاد ملـي و وابستگی به آن کم و تحت کنترل باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - پیشنهاد مدل توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با در نظر گرفتن نقش رسانه‌ها
    نادر  گودینی مهرداد متانی علی  فلاح اسدالله مهرآرا
    فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ضرورت توسعه آنان برای رشد اقتصادی کشور، امری غیرقابل‌انکار است. اما متأسفانه کمبودهای نظری زیادی در حوزه‌ی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه درزمینه مدل‌های مفهومی وجود دارد. مقاله پیش رو باهدف اصلاح این نارسایی و غنی‌تر نمودن مدل‌های مفهومی چکیده کامل
    فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ضرورت توسعه آنان برای رشد اقتصادی کشور، امری غیرقابل‌انکار است. اما متأسفانه کمبودهای نظری زیادی در حوزه‌ی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه درزمینه مدل‌های مفهومی وجود دارد. مقاله پیش رو باهدف اصلاح این نارسایی و غنی‌تر نمودن مدل‌های مفهومی در مسیر توسعه‌ی این شرکت‌ها تهیه‌شده است. هدف مقاله، ارائه مدلی نظام‌مند و مفهومی در مورد توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با در نظر گرفتن نقش استراتژیک رسانه‌ها است. در ابتدا به تعاریف، مفاهیم، شاخص‌ها، ابعاد شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشینه تحقیق مربوط به آن‌ها پرداخته‌شده است. نوع پژوهش، کیفی است و بر اساس روش نظریه داده مبنا (GT) تحلیل‌شده است. مدل مفهومی برگرفته از مشاهدات میدانی و مصاحبه‌های نظام‌مند با 21 نفر از مدیران کشوری مرتبط با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و مسئولان پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد می باشد. مدل حاصل نشان می‌دهد مقوله اصلی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به نقش استراتژیک رسانه منبعث از شرایط علّی شامل آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و بازاریابی، هدایت و راهنمایی است و بر اساس راهبرد توسعه شرکت از طریق رسانه تلویزیون و اینترنت به‌عنوان پیامد فرآیند حاصل می‌شود. از سوی دیگر، شرایط زمینه‌ای همچون فرهنگ، نظارت، اقتصاد، فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین شرایط محیطی ازجمله ظرفیت دانشگاهی کشور، ظرفیت‌های بین‌المللی، سایت‌ها و وب‌سایت‌ها، دارایی‌های معنوی، قوانین، اسپانسرینگ، اینترنت، صنعت سیاست در این فرآیند موثراند. فراملی شدن محصولات، کاهش وابستگی، ارتقای سطح کیفی محصولات، سیاست‌گذاری و خط‌مشی، تصمیم سازی، تدوین استراتژی، ترویج فعالیت‌ها، مشارکت در تولید ناخالص ملی، اشتغال‌زایی‌ها، افزایش فروش محصولات به‌عنوان پیامدهای نقش رسانه‌ها در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌آیند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - طراحی مدل عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای نوپا با استفاده از متدلوژی نقشه شناختی فازی
    زینب  حسینی سید حبیب اله  میرغفوری داود عندلیب اردکانی
    كسب و كارهاي نوپا اهميـت خاصي براي اقتصاد دارند زيرا منبع مهمي از ايجاد شغل، پويايي كسب و كـار و خلاقيـت هسـتند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی با استراتژی آمیخته (کیفی و کمی) می‌باشد. در این تحقیق ابتدا از طریق م چکیده کامل
    كسب و كارهاي نوپا اهميـت خاصي براي اقتصاد دارند زيرا منبع مهمي از ايجاد شغل، پويايي كسب و كـار و خلاقيـت هسـتند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی با استراتژی آمیخته (کیفی و کمی) می‌باشد. در این تحقیق ابتدا از طریق مصاحبه 34 گروه (عوامل موفقیت کسب وکارهای نوپا) در 7 دسته با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی شناسایی و مدل انتزاعی تحقیق طراحی شد سپس به منظور بررسی وضعیت روابط بین عوامل و تعیین مُحتمل‌ترین سناریوهای تحقیق از رویکرد کمی نقشه شناختی فازی استفاده شد.نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد که مهم‌ترین دسته مدل انتزاعی تحقیق دسته عوامل تکنولوژیکی می‌باشد از طرفی مُحتمل‌ترین سناریو این بُعد به بیان این موضوع می پردازد؛ صرفاً داشتن ایده فناورانه تضمین کننده موفقیت کسب وکار نوپا نمی‌باشد چون پیاده سازی ایده مستلزم وجود تیمی متخصص (دانش محور) می‌باشد که بتوانند به سرعت نمونه اولیه ایده را به بازار ارائه دهند و با بکارگیری هوش تجاری(داده کاوی) به منظور تحلیل اطلاعات حاصل از بازخود مشتریان کشف فرصت‌های نوآورانه را برای موفقیت بیشتر کسب و کار افزایش دهند. این پژوهش با تحلیل و مورد بحث قرار دادن سناریوهای مُحتمل و ارائه پیشنهادهای کاربردی به موفقیت بیشترکسب و کارهای نوپا فناوری محور کمک می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - واکاوی شاخص های نوآوری بخشی صنعت خودرو در راستای کاهش شکاف و توسعه نظام نوآوری (مطالعه موردی : گروه صنعتی ایران خودرو )
    علی اکبر مظلومی ابوخیلی علیرضا  علی احمدی غلامرضا اسماعیلیان
    دراین تحقیق سعی گردید تا ضمن آشنایی مختصر با صنعت خودرو و مبانی و شاخص های نوآوري بخشی در یکی شرکت خودرو سازی شکاف توانمندی نوآوری بین سطح مطلوب و وضع موجود تعیین گردد. تا با این آگاهی فرصت هایی براي رشد و توسعه صنعت خودرو فراهم شده و بتوان براي برون رفت از بحرا ن و رکو چکیده کامل
    دراین تحقیق سعی گردید تا ضمن آشنایی مختصر با صنعت خودرو و مبانی و شاخص های نوآوري بخشی در یکی شرکت خودرو سازی شکاف توانمندی نوآوری بین سطح مطلوب و وضع موجود تعیین گردد. تا با این آگاهی فرصت هایی براي رشد و توسعه صنعت خودرو فراهم شده و بتوان براي برون رفت از بحرا ن و رکود در این صنعت پیشنهاداتی ارائه داد . باید توجه داشت که بخش های مختلف صنعتی در عین حالی که شباهت هایی با هم دارند، دارای ویژگیها و مختصات متفاوتی هستند و مطالعات نوآوری در بخش های صنعتی باید با لحاظ کردن این تفاوت ها انجام شود. این پژوهش از جنبه اهداف ، کاربردي بوده و با توجه به حضور محقق در این صنعت و استفاده از پرسشنامه در داخل سازمان از حیث روش پیمایشی و از نوع میدانی و مطالعه موردی می باشد.محقق در پی مفهوم سازی و پاسخ به اين سئوال است كه «وضعیت شاخص های ایجاد توانمندی نوآوری بخشی در صنعت خودرو چه هستند و فاصله این شاخص ها از سطح مطلوب به چه میزان میباشد؟.نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهدکه در چند سال اخیر روند بکار گیری نوآوري در این صنعت خودرو ایران رو به کاهش نهاده است و سطح نوآوري سازمانی در حد موثري نمی باشد. لذا تغییر سیاست گذاری و ساختار سازمانی موجود شرکت های خودرو سازی بویژه در سیستم نوآوری وتحقیق و توسعه و تغییرات در فرهنگ و نگرش هاي مدیران ،براي حرکت به سمت بکار گیری شاخص های موثر نوآوری و فناوری ضروري است. پرونده مقاله