• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل رابطه بین استراتژی سازمان و شایستگی بر ارزش و یکتایی سرمایه انسانی
    مریم  اخوان شیرین طالبی
    در دنيای رقابتی امروز دستيابی به مقاصد راهبردی بدون داشتن استراتژی سازمان امکان‎پذير نيست. در یک دهه اخیر مدیریت سازمان‌ها تشخیص داده‌اند که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش، منابع انسانی از بالاترین اهمیت برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر استرات چکیده کامل
    در دنيای رقابتی امروز دستيابی به مقاصد راهبردی بدون داشتن استراتژی سازمان امکان‎پذير نيست. در یک دهه اخیر مدیریت سازمان‌ها تشخیص داده‌اند که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش، منابع انسانی از بالاترین اهمیت برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر استراتژی آینده نگر و استراتژی دفاعی سازمان بر شایستگی، ارزش سرمایه انسانی و یکتایی سرمایه انسانی انجام شده است. که در نوبه خود اولین پژوهش در صنعت بانکداری با توجه به ابعاد بیان شده می باشد . این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. نمونه انتخاب شده توسط فرمول کوکران 351 نفر می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی پر شده است. جهت آزمودن روابط از پرسش نامه لیکرت استفاده گردید که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشانگر مثبت و معنادار بودن تمامی روابط و فرضیه ها می باشد. که در نهایت به معنی تایید تاثیر استراتژی شرکت بر شایستگی و سرمایه انسانی بانک صادرات ایران در شهر تهران می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - قابلیتهای پویای مدیریتی و کارآفرینی فناورانه بین الملل:تشخیص و بهره برداری فرصتهای فناورانه بین الملل در استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات
    mohammad amin keshmiri hagh محمد حسن مبارکي جهانگیر  یدالهی فارسی علي  مبيني دهكردي
    تشخیص و بهره برداری فرصتهای فناورانه بین المللی فرایند محوری در کارآفرینی فناوری بین الملل میباشد.بخاطر تغییرات رادیکال در فناوری های پیشرفته مانند فناوری اطلاعات، ایجاد و توسعه قابلیتهای پویا یکی از عوامل مهم و ضروری برای استارتاپهای فناوری پیشرفته برای خلق ارزش بین چکیده کامل
    تشخیص و بهره برداری فرصتهای فناورانه بین المللی فرایند محوری در کارآفرینی فناوری بین الملل میباشد.بخاطر تغییرات رادیکال در فناوری های پیشرفته مانند فناوری اطلاعات، ایجاد و توسعه قابلیتهای پویا یکی از عوامل مهم و ضروری برای استارتاپهای فناوری پیشرفته برای خلق ارزش بین المللی موفق از طریق بهره برداری از فرصتهای فناورانه در بازارهای بین المللی است. ایجاد و توسعه قابلیتهای پویا در کارآفرینی فناورانه مخصوصا در حوزه بین الملل یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم و در حال رشد میباشد و سوالات بسیاری در مورد چگونگی اثر گذاری و ایجاد و توسعه این قابلیتها در پیشینه تحقیقات کارآفرینی بین الملل و فناورانه برای تحقیقات آتی مطرح شده است.با استفاده از روش مطالعه موردی چندگانه و تحلیل داده های کیفی برگرفته از 12 مصاحبه نیمه ساختار یافته با استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات که در بازارهای بین الملل وارد شده اند این تحقیق نشان داد که قابلیت شناختی مدیریتی و ذهنیت بین المللی مدیریتی، سرمایه اجتماعی و قابلیت شبکه سازی مدیریتی و قابلیت یادگیری و سرمایه انسانی مدیریتی که شکل دهنده قابلیت پویای مدیریتی میباشد دارای اثر مهمی در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای فناورانه بین الملل توسط استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات دارد و استارتاپهای این حوزه باید به این قابلیتها توجه ویژه نمایند. نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای مدیران و سیاست گذاران حوزه استارتاپهای فناوری اطلاعات در جهت حضور در بازارهای بین الملل و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در انتهای مقاله نیزارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌درون‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان
    حمیده جمالی مجید اسماعیل پور فخریه حمیدیان پور
    زمینه: امروزه نظام‌های مختلف اجتماعی با چالش‌های پیچیده و فزاینده‌ای رو به رو هستند؛ تغییرات با سرعت زیادی روی می‌دهند، شکل‌های متفاوتی از رقابت در حال پیدایش است. یکی از رویکرد‌های سازمان‌ها برای پاسخ به چالش‌های فزاینده، کارآفرینی است. کارآفرینی در سازمان محصول مدیریت چکیده کامل
    زمینه: امروزه نظام‌های مختلف اجتماعی با چالش‌های پیچیده و فزاینده‌ای رو به رو هستند؛ تغییرات با سرعت زیادی روی می‌دهند، شکل‌های متفاوتی از رقابت در حال پیدایش است. یکی از رویکرد‌های سازمان‌ها برای پاسخ به چالش‌های فزاینده، کارآفرینی است. کارآفرینی در سازمان محصول مدیریت موثر منابع انسانی در داخل سازمان است. هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌ درون ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و سرپرستان سازمان‌های دولتی مستقر در شهر بوشهر می‌باشد و برای جمع آوری داده ها از نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. تعداد 163 پرسشنامه از جامعه آماری پژوهش گردآوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار پی ال اس است. یافته‏ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر مدیریت منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد و متغیر توانمندسازی کارکنان نیز بر کارآفرینی درون سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از سوی دیگر متغیرهای آموزش، پاداش، روابط کار و مدیریت ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارند ولی متغیر استخدام با دارا بودن ضریب کم بر متغیر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت اندکی دارد و این تاثیر معنادار نمی باشد. نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش، جبران خدمات، روابط کار و مدیریت ارزیابی عملکرد با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بر کارآفرینی درون سازمانی تاثیر دارند. لذا مدیران سازمان ها برای افزایش کارآفرینی درون سازمانی بایستی به کارکردهای مدیریت منابع انسانی بیشتر توجه و دقت کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی الگوی بهبود خرید آنلاین با استفاده از تکنیک مدلسازي ساختاري تفسيري
    آمنه کیارزم لطف الله  فروزنده دهکردی محمد محمودی میمند میرزاحسن  حسینی
    این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین با توجه به فرایند تصمیم‌ گیری مشتری انجام گرفته است. بدین منظور از روش کتابخانه ای و بررسی ادبیات موجود و همچنین تکنیک تحلیل محتوی کیفی برای شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین استفاده شده است. در مرحله بعد با چکیده کامل
    این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین با توجه به فرایند تصمیم‌ گیری مشتری انجام گرفته است. بدین منظور از روش کتابخانه ای و بررسی ادبیات موجود و همچنین تکنیک تحلیل محتوی کیفی برای شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک مدل سازي ساختاري تفسيري ISM، روابط بين شاخص هاي موثر بر بهبود خرید آنلاین تعریف شده است. برای تعریف این روابط، از نظرات 16 نفر خبره در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات کمک گرفته شد. این افراد بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی شناسایی شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که مدل بدست آمده شامل 7 متغیر کیفیت کانال، کیفیت وب‌ سایت، ویژگی‌ های محصول، تبلیغات، کیفیت معامله، رضایت مشتریان الکترونیکی و بهبود خرید آنلاین می باشد، که در این میان متغیرهای کیفیت وب‌ سایت، ویژگی‌ های محصول و کیفیت معامله به دلیل توان نفوذ بالا و وابستگی کم در کسب وکار آنلاین نقش بنیادین دارند و بعد از آن، متغیرهای کیفیت کانال، تبلیغات و رضایت مشتریان الکترونیکی در مرکز توجه قرار می‌ گیرند. در نهایت متغیر هدف مطالعه یعنی بهبود خرید آنلاین در سطح سوم با کمترین توان نفوذ و بیشترین وابستگی قرار دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تحلیل نقش فرهنگ سازمانی در بروز رفتارهای کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرسنندج
    سید محمد موسوی جد حیدر محمدی آرمان احمدی زاد
    داشتن روحیه و رفتار کارآفرینی برای شرکت های کوچک و متوسط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، تا بتوانند خود را با شرایط و تغییرات محیطی وفق دهند. این رفتار باید در دل فرهنگ آن سازمان نهادینه شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آ چکیده کامل
    داشتن روحیه و رفتار کارآفرینی برای شرکت های کوچک و متوسط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، تا بتوانند خود را با شرایط و تغییرات محیطی وفق دهند. این رفتار باید در دل فرهنگ آن سازمان نهادینه شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر سنندج تشکیل می دهند که اسامی شرکت های کوچک و متوسط به تعداد ۱۲۰ شرکت توسط شرکت شرکهای صنعتی سنندج اعلام شد. که با توجه به تعداد شرکت ها و استفاده از جدول مورگان تعداد ۹۲ از صاحبان این صنایع کوچک متوسط به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شد. ﭘﺲ از تکمیل پرسشنامه‌ها، داده ﻫﺎی گردآوری شده ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي SPSS در دو حوزه توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و ﺗﺤﻠﻴﻞ قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی با رفتارهای کارآفرینانه ارتباط دارد. ولی مدیران این کسب و کارها در میان ابعاد فرهنگ سازمانی بیش ترین بها را به ارزش های بنیادین داده و همچنین از نظر آن ها هدف گذاری رابطه ی معکوسی با رفتارهای کارآفرینانه داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سرمایه رابطه ای: کلید موفقیت در دستیابی به مزیت رقابتی
    پرستو  سلطانی سکینه شاهی یدالله مهرعلیزاده
    هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سرمایه فکری و راهکارهای بهبود آن در یکی از سازمان های تابع وزارت نیرو بود. روش پژوهش، آمیخته تبیینی بود. در بخش کمی از روش پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کمی کلیه کارکنان معاونت های سازمان ب چکیده کامل
    هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سرمایه فکری و راهکارهای بهبود آن در یکی از سازمان های تابع وزارت نیرو بود. روش پژوهش، آمیخته تبیینی بود. در بخش کمی از روش پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کمی کلیه کارکنان معاونت های سازمان بودند که 298 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با 12نفر از مدیران باسابقه 15 سال به بالا، مصاحبه نیمه ساختمند صورت گرفت. ابزار این تحقیق، پرسشنامه و مصاحبه و تحلیل اسناد بود. در بخش کمی، از پرسشنامه استاندارد بونتیس استفاده گردید که پایایی آن در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ، 79/. بدست آمد. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، از طریق کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های کمی نشان داد که میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد وضعیت موجود شاخص های رابطه ای، انسانی و ساختاری از میانگین مورد انتظار بیشتر بوده است. همچنین یافته های کیفی حاکی از این است که شاخص های سرمایه ی رابطه ای و انسانی درسازمان از وضعیت نسبتا مطلوبی در سازمان برخوردارند. در نهایت راهکارهایی نظیر شناسایی استعدادهای کارکنان و استفاده بهینه از توانایی های آنها، داشتن برنامه مناسب برای جانشین پروری کارکنان و ایجاد یک سیستم جامع ارتباط با مشتریان ارائه شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - توسعه مدلی جهت ارزیابی عوامل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بخش سلامت (مطالعه موردی: استقرار سیستم‌ برنامه‌ریزی منابع بیمارستانی در بیمارستان‌های دولتی استان سمنان)
    سید محمد حسن حسینی ابراهیم خالقیان محمد میرباقری جم
    امروزه حرکت به‌سوی فن‌آوری‌های نوین برای سازمان‌ها امری انکارناپذیر است. اما سازمان‌ها می‌بایست پیش از انتقال فن‌آوری، همه جوانب ورود فن‌آوری به سازمان خود را مورد بررسی قرار دهند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بخش سلامت پرداخته و در این میان استقرا چکیده کامل
    امروزه حرکت به‌سوی فن‌آوری‌های نوین برای سازمان‌ها امری انکارناپذیر است. اما سازمان‌ها می‌بایست پیش از انتقال فن‌آوری، همه جوانب ورود فن‌آوری به سازمان خود را مورد بررسی قرار دهند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بخش سلامت پرداخته و در این میان استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بیمارستانی (HRP) در بیمارستان‌های دولتی استان سمنان به عنوان مطالعه موردی بررسی می‌شود. لذا جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان بیمارستان‌های دولتی استان سمنان بوده که طی یک سال گذشته از سیستم اطلاعات منابع بیمارستانی استفاده کرده‌اند. تعداد کل افراد جامعه آماری مورد مطالعه حدود 600 نفر می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران و با لحاظ خطای 7% اندازه نمونه 147 برای انجام تحقیق حاضر بدست آمد. لذا تعداد 200 پرسش‌نامه بین افراد حائز شرایط توزیع و در نهایت تعداد 150 پرسش‌نامه کامل و سالم دریافت شد. توصیف داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS و برای آزمون معادلات ساختاری از نرم‌افزار Smart PLS 3 استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر، یک مدل بومی شده پذیرش فن‌آوری را در حوزه سلامت ارائه می‌کند. ضمن آنکه تحلیل عاملی در فاصله اطمینان 95% نشان داد که روان‌سازی فرآیندهای بیمارستانی بر سودمندی درک شده و تمایل به استفاده از فن‌آوری اطلاعات و سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع بیمارستانی موثر است. همچنین تسهیل‌کننده‌های سازمانی می‌توانند موجب افزایش سهولت استفاده درک ‌شده از این سیستم‌ها می‌شوند. در نهایت امنیت این سیستم‌ها نیز منجر به افزایش تمایل کارکنان به استفاده از آن خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی عوامل تأثیرگذار در مشارکت عمومی-خصوصی در طرح‌های زیرساخت عمران شهری و ارائه الگوی مناسب. موردمطالعه: شهرداری تهران.
    اسماعیل غفاری کرم اله دانش فرد غلامرضا  معمارزاده طهران
    مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) روشی جدید برای گسترش خدمات عمومی از طریق بخش خصوصی است. PPP در تأمین زیرساخت‌های باکیفیت بالا در بسیاری از کشورهای جهان رایج می باشد. یکی از دلایل اصلی استفاده از توافق‌نامه‌های PPP، بهبود بهره‌وری و کیفیت در ارائه خدمات عمومی و همچنین تقویت س چکیده کامل
    مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) روشی جدید برای گسترش خدمات عمومی از طریق بخش خصوصی است. PPP در تأمین زیرساخت‌های باکیفیت بالا در بسیاری از کشورهای جهان رایج می باشد. یکی از دلایل اصلی استفاده از توافق‌نامه‌های PPP، بهبود بهره‌وری و کیفیت در ارائه خدمات عمومی و همچنین تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گران است؛ که این مهم باید در ایران موردتوجه بیشتری قرار گیرد. این تحقیق باهدف شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های زیرساختی عمران شهری در شهرداری تهران و ارائه الگوی آن انجام‌شده است. روش تحقیق در این پژوهش کاربردی، میدانی، اکتشافی، توصیفی و علی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ذینفعان داخلی و خارجی می باشند که به نحوی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی عمران شهر تهران تأثیرگذار هستند. در این مطالعه، با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر نظرات کارشناسان و ادبیات تحقیق داده‌ها جمع‌آوری و از طریق تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه-های زیرساخت عمران شهری تهران و مدل مربوط به آن استخراج شد. نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد که هفت عامل در موفقیت مشارکت دولتی و خصوصی در مدل ما مؤثر است که عبارت‌اند از: 1- فرآیندها و رویه های شفاف 2- دانش، مهارت و حمایت مدیران 3- حمایت و مشوق های قانونی 4- سلامت نظام اداری 5- ثبات و حمایت سیاسی 6- ظرفیت‌سازی 7- خط‌مشی و سیاست‌گذاری. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - شناسایی و سطح بندی مهمترین عوامل موثر بر موفقیت برند محصولات کسب و کار های دانش بنیان صنعتی با استفاده ازتکنیک ISM (شاهد تجربی: واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان)
    حسنعلی آقاجانی عبدالحمید  صفایی قادیکلایی میثم شیر خدایی حسن واحدی
    چکیده باتوجه‌ به اهمیت موفقیت برند در کسب و کارهای کوچک و متوسط و بالخصوص در شرکت های دانش بنیان صنعتی ، این تحقیق با هدف شناسایی و سطح بندی عوامل اثرگذار بر موفقیت برند شرکت های دانش بنیان صنعتی در واحد های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، با بکارگیری روش چکیده کامل
    چکیده باتوجه‌ به اهمیت موفقیت برند در کسب و کارهای کوچک و متوسط و بالخصوص در شرکت های دانش بنیان صنعتی ، این تحقیق با هدف شناسایی و سطح بندی عوامل اثرگذار بر موفقیت برند شرکت های دانش بنیان صنعتی در واحد های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، با بکارگیری روش ISM انجام شد. بدین منظور با استفاده از نظرات چهارده نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان سازمان های مورد مطالعه، عوامل اثر گذار موفقیت برند شرکت های دانش بنیان، مورد بررسی قرار گرفتند و پس از پالایش نهایی هشت عامل انتخاب شد. در گام بعدی ، این عوامل توسط تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری، سطح بندی شدند. در نهایت از بین عوامل موثر بر موفقیت برند شرکت های دانش بنیان، سابقه شرکت و نوع مالکیت ، در سطح اول و به عنوان تاثیرگذارترین عامل قرار میگیرد.در سطح بعدی ویژگی های برند،قرار دارد. سطح سوم شامل سهم بازار،سطح چهارم به اندازه شرکت و سهم بازار اختصاص دارد و در نهایت تاثیر پذیرترین عوامل، ارتباطات و برنامه های بازاریابی می باشند که در سطح پنجم قرار میگیرد.این سطح بندی باعث میشود تا شرکت های دانش بنیان بتوانند بر اساس آن، برای موفقیت برند محصولات خود، استراتژی های لازم را تدوین و گام به گام با پیشرفت در هر سطح، به هدف نهایی خود نزدیک تر شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - طراحی الگوی مدیریت دانش مبتنی بر رویکرد نوآوری باز در مراکز دانشگاهی
    رضا  حسنوی ابراهیم مسیبی معصومه اولادیان
    تحولات سریع علم و فناوری در دنیای امروز موجب شده تا دانش به عنوان راهبردی ترین منبع و واجد بیشترین ارزش در سازمان ها به ویژه مراکز دانشگاهی گردد.از طرفی دانش زمانی می‌تواند موجب مزیت رقابتی شود و بر عملکرد سازمانی تأثیر گذار باشد که با مفهوم نوآوری باز همراه شود. به کار چکیده کامل
    تحولات سریع علم و فناوری در دنیای امروز موجب شده تا دانش به عنوان راهبردی ترین منبع و واجد بیشترین ارزش در سازمان ها به ویژه مراکز دانشگاهی گردد.از طرفی دانش زمانی می‌تواند موجب مزیت رقابتی شود و بر عملکرد سازمانی تأثیر گذار باشد که با مفهوم نوآوری باز همراه شود. به کارگیری نوآوری باز در مراکز دانشگاهی به منظور جمع آوری داده‌های ناب از محیط داخلی و خارجی و تبدیل آن به دانش به منظور بقا در محیط بسیار متغیر امروزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و در چنین وضعیتی، یکی از ابزارهایی که می‌تواند دانشگاه‌ها را در تحقق اهداف خویش یاری کند به کارگیری مدیریت دانش با رویکرد نوآوری باز است.درراستای هدف تحقیق یعنی طراحی الگوی مدیریت دانش مبتنی بر رویکرد نوآوری باز برای مراکز دانشگاهی،با استفاده از روش تحقیق کیفی ، اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختار یافته با چهارده نفر از خبرگان این حوزه تحلیل و با بهره مندی از ادبیات موضوع و نتایج به دست آمده از تحلیل اطلاعات،ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی مدیریت دانش با رویکرد نوآوری باز در مراکز دانشگاهی مشتمل بر چهار بعد فناوری، فرآیند و ساختار، فرهنگ ، سرمایه انسانی و کار ، دوازده مولفه و چهل وچهار شاخص احصاء گردیده و با برقراری ارتباط منطقی میان این ابعاد و مؤلفه‌ها، الگوی تحقیق مشخص شد.سپس الگو، ازطریق پرسشنامه طراحی شده و مبتنی بر نظرات پنجاه و شش نفر از افراد آگاه به موضوع به منظور اعتبار سنجی مورد آزمون قرار گرفت . نتایج آزمون‌های آماری انجام ‌گرفته بیانگر تایید مدل مدیریت دانش مبتنی بر رویکرد نوآوری باز در مراکز دانشگاهی توسط خبرگان می‌باشد . : مدیریت دانش، نوآوکلیدواژه‌هاری، نوآوری باز، مراکز دانشگاهی پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: شهر تهران)
    مینا شهامت نژاد بابک ضیاء مجید اشرفی فریدون آزما
    هدف پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار شهر تهران است. پژوهش حاضر رویکردی کیفی دارد و از نظریه برخاسته از داده استفاده می‌کند. پس از انتخاب 14 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی شهری و زنان با روش نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده‌ها گردآو چکیده کامل
    هدف پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار شهر تهران است. پژوهش حاضر رویکردی کیفی دارد و از نظریه برخاسته از داده استفاده می‌کند. پس از انتخاب 14 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی شهری و زنان با روش نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده‌ها گردآوری و سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و در نهایت 4 شاخص اصلی به همراه 41 زیر شاخص شناسایی و نتایج تائید می‌کند مقوله اصلی فرآیند مدل از عوامل علی: نبود تبعیض، حمایت خانواده، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، تدوین قوانین حمایت کننده، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، ارائه تسهیلات و ترویج فرهنگ کارآفرینی، زیرساختها، روش ها و فرآیندها و نوآوری های اجتماعی و عوامل مداخله‌گر:حمایت بخش خصوصی و دولت، حضور رسانه، نظام تعلیم و تربیت، رفع موانع و مجوزها، انجمن های مردم نهاد، مشوق های بیرونی و حمایت از ایده ها و افکارهای نو، موازی کاری های نهادهای حمایتی، نوسانات اقتصادی، سرمایه های اجتماعی، بازاریابی خدمات و تبلیغات و عوامل زمینه‌ای: رفتار کارآفرین، اعتماد و باور به توانایی زنان، تجربه و مهارت، مشوق درونی، فرهنگ جامعه، نظارت و ارزیابی، تدوین بخش نامه های حمایتی، هماهنگی بین بانوان، شبکه و مهارتهای ارتباطی و مردمی شکل‌گرفته و از طریق راهبردهای تدوین سیاست ها و برنامه های آموزشی، برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی بانوان، تشکیل واحد حمایت از بنگاه های اقتصادی، توسعه و شکوفایی فرصت ها و تدوین قوانین حمایت کننده، آموزش و توسعه کارآفرینی و ایجاد ثبات اقتصادی دولت به پیامدهای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اشتغال بانوان، انگیزه و اشتیاق به کارآفرینی، راه اندازی و توسعه کارآفرینی و امنیت سرمایه گذاری در بین زنان منجر می‌شود. نتایج پژوهش اطلاعات محققان را در زمینه اهداف، چالش‌ها و پیامدهای مدل توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار افزایش می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی (موردمطالعه: سازمان خرید در بخش دولتی)
    حامد  رضائی علیرضا علی احمدی
    ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در مدیریت است. اهمیت ارزیابی عملکرد به حدی است که به باور برخی، از ملزومات اساسی سازمان‌ها و مدیران است. به‌عبارتی‌دیگر، اگر نتوان عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرارداد، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. هدف از انجام این پژوهش چکیده کامل
    ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در مدیریت است. اهمیت ارزیابی عملکرد به حدی است که به باور برخی، از ملزومات اساسی سازمان‌ها و مدیران است. به‌عبارتی‌دیگر، اگر نتوان عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرارداد، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی است جامعه آماری این تحقیق اساتید و خبرگان حوزه ارزیابی عملکرد سازمانی، زنجیره تأمین و حوزه‌های آماد و پشتیبانی به تعداد 30 نفر بود. همچنین حجم نمونه به روش سرشماری انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش دلفی از پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی به ترتیب 96/0 و 91/0 استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های استخراج‌شده با تلفیقی از آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و نمودارها آمده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، نرم‌افزار Smart PLS و الگوی معادلات ساختاری مورداستفاده قرار گرفت. در پژوهش حاضر سعی شد تمام عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد سازمانی لجستیک بررسی شود بدین منظور 6 مؤلفه اصلی و 30 مؤلفه فرعی در 101 آیتم سنجیده شد نتایج نشان داد به ترتیب مؤلفه‌های، زیرساخت و ورودی، رشد و یادگیری، نتایج و پیامدها، رضایت ذینفعان، مالی و فرآیندها به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی ارزیابی عملکرد سازمانی لجستیک تأیید و با توجه به برازش کلی الگو، الگوی نهایی در سطح قوی گزارش شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - رویکردی سیستمی برای طراحی مدل بازاریابی سازمان پروژه محور مبتنی بر استراتژی فرصت های متنوع (مطالعه موردی)
    عظیم الله  زارعی رضا بهبود عادل آذر
    سازمان ها را با توجه به ماهیت و نوع کار در سطح کلان به دو دسته پروژه محور و غیر پروژه محور تقسیم بندی می-کنند. کسب و کارهای مبتنی بر پروژه دارای نقطه شروع و پایان مشخص هستند و پس از تحویل پروژه به مالکان به انتها می رسند. از این رو بازاریابی در این نوع سازمان ها با هدف چکیده کامل
    سازمان ها را با توجه به ماهیت و نوع کار در سطح کلان به دو دسته پروژه محور و غیر پروژه محور تقسیم بندی می-کنند. کسب و کارهای مبتنی بر پروژه دارای نقطه شروع و پایان مشخص هستند و پس از تحویل پروژه به مالکان به انتها می رسند. از این رو بازاریابی در این نوع سازمان ها با هدف ادامه حیات سازمان از طریق جستجوی پروژه های جدید برای تولید یک محصول یا ارائه خدمات اهمیت فراوانی دارد. اما بازاریابی در سازمان های پروژه محور با در نظر گرفتن هزینه بالای شرکت در مناقصات، فضای رقابتی شدید، دانش فنی و تکنولوژی پیچیده و متنوع از حساسیت بالایی برخوردار است. این مقاله به مطالعه فرایند بازاریابی در سازمان پروژه محور پرداخته و با توجه به پیچیدگی این مسئله و حضور ذینفعان متعدد در ارائه مدل بازاریابی برای این نوع سازمان از رویکرد متدولوژی سیستم های نرم استفاده شده است. مراحل هفت گانه طراحی مدل به کمک این رویکرد به تشریح بیان شده، عوامل داخلی و خارجی موثر بر فرایند بازاریابی و عناصر مشارکت کننده با تعیین نقش هر یک معرفی و در انتها تغییرات پیشنهادی لازم همچون بازنگری اساسنامه سازمان، اقدام برای اخذ رتبه پیمانکاری در سایر حوزه های صنعتی، تدوین و تصویب مدرک استراتژی کسب، تشکیل واحد مستقل تحقیق و توسعه و ایجاد تفاهم نامه همکاری با شرکت های صاحب تکنولوژی به ذینفعان درگیر در شرایط مسئله با هدف بهبود عملکرد سیستم و افزایش اثربخشی فرایند بازاریابی ارائه شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - الگوی شبکه ای مسائل خط‌مشی گذاری حاشیه نشینی در ایران مبتنی بر تکنیک دیمتل
    حسین اصلی پور هادی خان محمدی لیلا شمس
    امروزه يكي از مهمترين نتايج شهرنشيني، پيدايش و گسترش پدیده حاشینه‌نشینی (سکونتگاه های غيررسمي) خارج از برنامه رسمی توسعه شهری است. پدیده حاشیه‌نشینی به دلیل ویژگی های خاص کالبدی، اجتماعی و قانونی، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری تلقی می شوند. به همین دلیل چکیده کامل
    امروزه يكي از مهمترين نتايج شهرنشيني، پيدايش و گسترش پدیده حاشینه‌نشینی (سکونتگاه های غيررسمي) خارج از برنامه رسمی توسعه شهری است. پدیده حاشیه‌نشینی به دلیل ویژگی های خاص کالبدی، اجتماعی و قانونی، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری تلقی می شوند. به همین دلیل اتخاذ تدابیر ویژه ای براي ساماندهی وضعيت کنونی و جلوگیری از گسترش آن در آينده، بایستی در دستور كار مدیران و دولتمردان قرار بگیرد. پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل ارتباط میان چالش ها و مسائل گوناگون حاشیه‌نشینی، با استفاده از تکنیک دیمتل به عنوان استراتژی تصمیم گیری نرم، روابط بین مسائل خط مشی‌گذاری این پدیده را شناسایی و ساختار دهی می نماید. نتایج حاصله، حاکی از وجود مشکلات اصلی چون از بین رفتن جامعه مهاجرفرست (مبدا) و کمبود خدمات شهری در سکونتگاه های غیر رسمی دارد. این دو چالش با اولویت وزنی متوسط در مدل، از چالش های دیگر درون مدل کمتر تاثیر می پذیرند و بر آنها به شدت اثر می گذارند، رفع این دو چالش بزرگ که بر بیش از 90 درصد سایر عوامل موجود در مدل، با شدت های بالا و به صورت مستقیم تاثیرگذارند، کمک بسیاری به حل بسیاری از چالش ها خواهد کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - رسانه اجتماعی و ایجاد ارزش: نقش رضایت تعامل
    سید امیر حسین مدنی ابوالفضل دانایی غلامرضا  جندقی
    تنوع روش‌هایی که مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی با برند درگیر می‌شوند به چالشی برای مدیران برند تبدیل شده است. چالشی که چگونه شبکه های اجتماعی با رویکردی استراتژیک بکار گرفته شده و چه مقدار تولید محتوا صورت گیرد تا تعاملات شرکت و مشتری به ایجاد ارزش برای سازمان منجر چکیده کامل
    تنوع روش‌هایی که مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی با برند درگیر می‌شوند به چالشی برای مدیران برند تبدیل شده است. چالشی که چگونه شبکه های اجتماعی با رویکردی استراتژیک بکار گرفته شده و چه مقدار تولید محتوا صورت گیرد تا تعاملات شرکت و مشتری به ایجاد ارزش برای سازمان منجر شود. به همین دلیل، این که برندها می بایست تا چه حد روی رضایت تعامل در رسانه اجتماعی و نقش آن بر روی ایجاد ارزش برای سازمان تمرکز نمایند سوال مهمی است. در این پژوهش محققین به منظور یافتن پاسخ برای این سوال، از آمارهای توصیفی و استنباطی جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از استفاده پرسشنامه بهره خواهند برد. همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در کنار مدل معادلات ساختاری به منظور تحلیل استنباطی داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن بوده است که رضایت بالای مصرف‌کنندگان در تعاملات نام تجاری در رسانه های اجتماعی بر ایجاد ارزش طول عمر مشتری بالاتر برای نام تجاری به طور معناداری موثر است. همچنین، رضایت بالای مصرف کنندگان در تعاملات نام تجاری در رسانه های اجتماعی بر ایجاد ارزش نفوذ مشتری بالاتر برای نام تجاری، بر ایجاد ارزش دانش مشتری بالاتر برای نام تجاری و در ایجاد ارزش دانش مشتری موثر بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - بررسی تاثیر مدیریت استعداد آینده محور بر موفقیت مسیر شغلی؛ تبیین نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر(مورد مطالعه: مشاغل پروژه ای نفت و گاز جنوب)
    محمد جعفری سیده نسیم موسوی علی شریعت نژاد رضا ولی نژاد
    اگر بخواهیم دنیای مشاغل امروز را با یک جمله توصیف کنیم، باید بگوییم که دنیای امروز دنیای مشاغل موقت است. در دنیای مشاغل موقت، افرادی که در مشاغل پروژه ای مشغول به کار هستند، برای تضمین موفقیت مسیر شغلی خود، همواره باید توانمندی-ها، مهارت ها و قابلیت های خود را با استفاد چکیده کامل
    اگر بخواهیم دنیای مشاغل امروز را با یک جمله توصیف کنیم، باید بگوییم که دنیای امروز دنیای مشاغل موقت است. در دنیای مشاغل موقت، افرادی که در مشاغل پروژه ای مشغول به کار هستند، برای تضمین موفقیت مسیر شغلی خود، همواره باید توانمندی-ها، مهارت ها و قابلیت های خود را با استفاده از مدیریت استعداد آینده محور و رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر، به روز نگه دارند. از-این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت استعداد آینده محور بر موفقیت مسیر شغلی کارکنان با نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 384 نفر از کارکنان مشاغل پروژه ای شرکت های نفت و گاز جنوب هستند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای در دسترس، اعضای نمونه آن انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart Pls2 و Spss 19 استفاده شد. نتایج بررسی فرضیه ها حاکی از تایید فرضیه های پژوهش و نتیجه کلی به این صورت است که افرادی که در مشاغل پروژه ای و موقت به مانند کارکنان پروژه های شرکت های نفت و گاز جنوب مشغول به کار هستند، باید با تکیه بر مدیریت استعداد آینده محور و بروز رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر، موفقیت مسیر شغلی و قابلیت استخدام در پروژه های بعدی را تضمین نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - ارائه الگوی ارتقاء مزیت رقابتی کسب‏ وکارها از طریق آموزش‏ عالی
    زهرا  محمدی نصرآبادی زهرا  طالب یعقوب  انتظاری عصمت مسعودی
    پژوهش حاضر باهدف فراترکیب ادبیات گسترده در مورد ارتقاء مزیت‏رقابتی کسب‏وکارها از طریق آموزش‏عالی انجام گرفته تا چارچوب جامعی از نقش آموزش‏عالی در ارتقاء مزیت‏رقابتی کسب‏وکارها ارائه نماید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با روش کیفی فراترکیب یا سنتز پژوهی انجام شده ا چکیده کامل
    پژوهش حاضر باهدف فراترکیب ادبیات گسترده در مورد ارتقاء مزیت‏رقابتی کسب‏وکارها از طریق آموزش‏عالی انجام گرفته تا چارچوب جامعی از نقش آموزش‏عالی در ارتقاء مزیت‏رقابتی کسب‏وکارها ارائه نماید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با روش کیفی فراترکیب یا سنتز پژوهی انجام شده است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی 1991– 2018 است. در زمینه موضوع مورد نظر 150 پژوهش ارزیابی و در نهایت 28 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید، پس از تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوطه با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در مجموع 200 کد، 82 مفهوم و 17مولفه کلیدی طی فرایند جست‏وجو و ترکیب نظام‏مند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون معادلات ساختاری تأیید گردید. نتایج تحلیل نشان داد مهمترین مولفه‏های کلیدی جامعه یادگیری، محیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط حقوقی، تولید دانش، سرمایه انسانی، تحقیقات، فناوری اطلاعات ، سرمایه اجتماعی، اجرای قراردادها، نظام مالیات، رژیم نهادی، جذب دانش، حکمرانی خوب، بهره‏وری کل نهاده‏ها، کیفیت محصولات، نوآوری است که در سه رده عوامل زمینه‏ای، میانی و مستقل دسته‏بندی شدند و در نهایت پس از طی 6 مرحله پژوهش الگوی ارتقاء مزیت‏رقابتی کسب‏وکارها از طریق آموزش‏عالی ارائه گردید. مراکز آموزش‏عالی رقابت‏پذیر در بستری از جامعه یادگیری پویا، نظام اقتصادی آزاد و نظام سیاسی مردم سالار، از طریق کمک به تولید دانش، انباشت سرمایه انسانی، انباشت سرمایه اجتماعی و تعاملات نوآورانه با صنعت، دولت و جامعه مدنی، به ارتقاء مزیت‏رقابتی و رقابت‏پذیری کسب‏وکارها کمک می‏کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - مدلسازی بانکداری جامع با تاکیدبر توانمندسازی کارکنان
    حمیدرضا کاظمی ناصر حمیدی بابک حاجی کریمی
    امروزه، صنایع به ویژه صنعت بانکداری، با محیط بسیار پیچیده‌تری نسبت به دهه‌ی قبل روبه رو می‌باشند و برای کسب وحفظ مزیت رقابتی، ناگزیرند به تغییری متناسب با تغییرات محیط تن دهند. سیستم بانکداری سنتی، کارایی لازم را نداردو بانکداری جامع، خدماتی متنوع‌تر را برای مشتریان متن چکیده کامل
    امروزه، صنایع به ویژه صنعت بانکداری، با محیط بسیار پیچیده‌تری نسبت به دهه‌ی قبل روبه رو می‌باشند و برای کسب وحفظ مزیت رقابتی، ناگزیرند به تغییری متناسب با تغییرات محیط تن دهند. سیستم بانکداری سنتی، کارایی لازم را نداردو بانکداری جامع، خدماتی متنوع‌تر را برای مشتریان متنوع‌تر به همراه خواهد داشت. باتوجه به پارادایم انسان گرای بنیادی در تحلیل نظریه های اجتماعی وتاکید بر موثربودن نیروی انسانی توانمند در اجرای صحیح بانکداری جامع در کشورمان هدف از این پژوهش ارائه مدل بانکداری جامع با تاکید بر توانمندسازی ومهارت افزایی کارکنان بانک می باشد.در این تحقیق از روش دلفی فازی جهت انتخاب خبرگان وطبقه بندی پاسخ آنها ودر نهایت اجماع پاسخها استفاده شد. سناریوهای بانکداری جامع در سه سطح عملیاتی پائین،متوسط وبالا مشخص گردید که با استفاده از روش گراف فازی جهت شروع مراحل دیمتیل فازی در اختیار خبرگان قرار گرفت.سپس از روش هیبریدی دیمتیل فازی وگراف فازی،روابط عوامل 11گانه در بانکداری جامع نسبت به هم مشخص گردید ودر مرحله بعدی ضرایب حاصل از گراف فازی در اختیار خبرگان قرار گرفت ومراحل ساختاردهی به عوامل توسط دیمتیل فازی انجام پذیرفت.نتایج این پژوهش پس از ارائه مدل نشان می دهد عواملی نظیر توانایی کارکنان در تصمیم گیری؛پذیرش مسولیت در اجرای تصمیم؛دسترسی به ابزارهای مرتبط با تصمیم گیری ومنابع خود کارآمدی کارکنان در توانمند سازی کارکنان واجرای صحیح بانکداری اختصاصی ؛شرکتی؛کسب وکار وسرمایه گذاری موثر است ومهارتهای احساس شایستگی ؛انگیزش ؛مشارکت پذیری؛احساس موثر بودن؛فناوری اطلاعات در بانکداری خرد ومجازی وعوامل آموزش وپاداش در تمامی انواع بانکداری جامع موثر هستند. پرونده مقاله