• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات علی مبینی دهکردی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تکامل نقش شرکت صنعتی در طی همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید
    محمد علی بحرینی زارج علي  مبيني دهكردي نیما حیرتی محمدرضا  ميگون پوری
    چگونگی بهره‌مندی شرکت‌های صنعتی از فناوری‌های پیشرفته نقش مهمی در ادبیات مدیریت پیدا کرده است. شرکت‌های صنعتی علیرغم مزایای مشخص در منابع، تجربه و دانش بازار، لازم است برای افزایش مزیت‌های رقابتی خود از فناوری پیشرفته استفاده نمایند. به این منظور چگونگی همکاری شرکت صنعت چکیده کامل
    چگونگی بهره‌مندی شرکت‌های صنعتی از فناوری‌های پیشرفته نقش مهمی در ادبیات مدیریت پیدا کرده است. شرکت‌های صنعتی علیرغم مزایای مشخص در منابع، تجربه و دانش بازار، لازم است برای افزایش مزیت‌های رقابتی خود از فناوری پیشرفته استفاده نمایند. به این منظور چگونگی همکاری شرکت صنعتی با بنگاه جدید فناوری نانو به‌منظور توسعه محصول جدید و تغییرات نقش آن در فرایند همکاری مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به مطالعه موردی طولانی‌مدت شش‌ساله پنج همکاری بین شرکت‌های صنعتی با بنگاه‌های جدید فناور نانو که منجر به تولید محصول جدید نانو شده؛ پرداخته است. سهم این تحقیق در سه بخش قابل‌ارائه است. اول اینکه بهره‌مندی شرکت‌های صنعتی از فناوری پیشرفته بنگاه‌های جدید فناوری نانو، نیازمند یک فرایند تعاملی طولانی‌مدت است تا مبتنی بر هم‌افزایی قابلیت‌های فناورانه بنگاه ازیک‌طرف و همچنین منابع و قابلیت‌های شرکت صنعتی از طرف دیگر، فرایند توسعه محصول جدید طی گردد. دوم اینکه لازمه بهره‌مندی شرکت‌های صنعتی از فناوری‌های پیشرفته، انعطاف‌پذیری آن‌ها در ساختارها و راهبردهای همکاری است. سوم اینکه نقش شرکت صنعتی از یک «درخواست کننده فناوری» در ابتدای همکاری به‌مرورزمان تبدیل به یک «راهبر فرایند توسعه محصول جدید» شده و سپس بعد از شفاف شدن ابعاد فناوری و تولید محصول جدید، به یک خریدار محصول/خدمات فناوری پیشرفته تبدیل می‌شود. این مطالعه تصویر مناسبی از همکاری شرکت‌های صنعتی با بنگاه جدید فناوری نانو برای محققین، مدیران شرکت‌های صنعتی و سیاست‌گذاران ارائه می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال درحوزه فناوری های همگرا
    محمد هاشمی علي  مبيني دهكردي محمدرضا  ميگون پوری کمال سخدری
    در عصر حاضر، نوآوری های فناورانه، عامل کلیدی توسعه و پیشرفت جوامع بوده و کارآفرینی فناورانه، از طریق شناسایی و بهره برداری موثر از فرصت های فناوری، به عنوان منشا اصلی ایجاد نوآوری های تحول زا، شناخته می شود. با توجه به نوظهوري مفهوم "همگرايي" در فناوري‌های پيشرفته و ف چکیده کامل
    در عصر حاضر، نوآوری های فناورانه، عامل کلیدی توسعه و پیشرفت جوامع بوده و کارآفرینی فناورانه، از طریق شناسایی و بهره برداری موثر از فرصت های فناوری، به عنوان منشا اصلی ایجاد نوآوری های تحول زا، شناخته می شود. با توجه به نوظهوري مفهوم "همگرايي" در فناوري‌های پيشرفته و فرصت‌هاي بدیع ناشي از آن، لازم است ابعاد مختلف این پدیده، خصوصاً فرایند شناسایی فرصت، به عنوان اولین و بنیادی ترین گام از فرایند کارآفرینی فناورانه شناخته شود. اين پژوهش بر مبنای معرفت شناسی "تفسیر گرایی" و از نوع اکتشافی بوده و بر روی ادبیات فرصت کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی فناورانه، مطالعات میان رشته ای و فناوریهای همگرا، استوار می باشد. در اين پژوهش، واحد تحليل، " فرایند شناسایی فرصت" و سطح تحليل، "سازمان" بوده و مفهوم " همگرایی" به عنوان رویکرد حاكم بر پژوهش، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، روش تحقیق مورد استفاده، کیفی و استراتژی تحقیق، مطالعه چندموردی می باشد. گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده مستندات آرشیوی انجام گرفته است. نتایج پژوهش، بیانگر اهمیت فوق العاده عواملی همچون، فهم میان رشته ای، ظرفیت جذب میان رشته ای و نوع سرمایه انسانی، در فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوریهای همگرا می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - قابلیتهای پویای مدیریتی و کارآفرینی فناورانه بین الملل:تشخیص و بهره برداری فرصتهای فناورانه بین الملل در استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات
    mohammad amin keshmiri hagh محمد حسن مبارکي جهانگیر  یدالهی فارسی علي  مبيني دهكردي
    تشخیص و بهره برداری فرصتهای فناورانه بین المللی فرایند محوری در کارآفرینی فناوری بین الملل میباشد.بخاطر تغییرات رادیکال در فناوری های پیشرفته مانند فناوری اطلاعات، ایجاد و توسعه قابلیتهای پویا یکی از عوامل مهم و ضروری برای استارتاپهای فناوری پیشرفته برای خلق ارزش بین چکیده کامل
    تشخیص و بهره برداری فرصتهای فناورانه بین المللی فرایند محوری در کارآفرینی فناوری بین الملل میباشد.بخاطر تغییرات رادیکال در فناوری های پیشرفته مانند فناوری اطلاعات، ایجاد و توسعه قابلیتهای پویا یکی از عوامل مهم و ضروری برای استارتاپهای فناوری پیشرفته برای خلق ارزش بین المللی موفق از طریق بهره برداری از فرصتهای فناورانه در بازارهای بین المللی است. ایجاد و توسعه قابلیتهای پویا در کارآفرینی فناورانه مخصوصا در حوزه بین الملل یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم و در حال رشد میباشد و سوالات بسیاری در مورد چگونگی اثر گذاری و ایجاد و توسعه این قابلیتها در پیشینه تحقیقات کارآفرینی بین الملل و فناورانه برای تحقیقات آتی مطرح شده است.با استفاده از روش مطالعه موردی چندگانه و تحلیل داده های کیفی برگرفته از 12 مصاحبه نیمه ساختار یافته با استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات که در بازارهای بین الملل وارد شده اند این تحقیق نشان داد که قابلیت شناختی مدیریتی و ذهنیت بین المللی مدیریتی، سرمایه اجتماعی و قابلیت شبکه سازی مدیریتی و قابلیت یادگیری و سرمایه انسانی مدیریتی که شکل دهنده قابلیت پویای مدیریتی میباشد دارای اثر مهمی در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای فناورانه بین الملل توسط استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات دارد و استارتاپهای این حوزه باید به این قابلیتها توجه ویژه نمایند. نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای مدیران و سیاست گذاران حوزه استارتاپهای فناوری اطلاعات در جهت حضور در بازارهای بین الملل و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در انتهای مقاله نیزارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نقش‎های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه
    امیرمهدی میثمی قنبر  محمّدی الیاسی سید رضا حجازی علي  مبيني دهكردي
    اکوسیستم کارآفرینی فناورانه شامل اجزاء و روابط مختلف و پیچیده‏ای است که همگی در جهت بروز و رشد کارآفرینی فناورانه در تعامل و ایفای نقش می‏باشند. محور اصلی این اکوسیستم فرد کارآفرین فناور بوده که علاوه بر برخورداری از ویژگی‎های خاص، میبایست اقدامات مشخصی را در اکوسیستم ب چکیده کامل
    اکوسیستم کارآفرینی فناورانه شامل اجزاء و روابط مختلف و پیچیده‏ای است که همگی در جهت بروز و رشد کارآفرینی فناورانه در تعامل و ایفای نقش می‏باشند. محور اصلی این اکوسیستم فرد کارآفرین فناور بوده که علاوه بر برخورداری از ویژگی‎های خاص، میبایست اقدامات مشخصی را در اکوسیستم به انجام رساند. علیرغم اهمیت فرد کارآفرین (فناور) در اکوسیستم کارآفرینی (فناورانه)، تاکنون متون و تحقیقات مرتبط به طور جامع و دقیقی به بررسی و تبیین نقش‎های آن‎ها در اکوسیستم نپرداخته است. پژوهش کیفی جاری در تلاش است تا با اتخاذ رویکرد ساخت‎گرایی داده بنیاد، بهره‏گیری از مصاحبه‏های عمیق و همچنین داده‏های معتبر ثانویه نسبت به شناسایی و تبیین نقش‏های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه اقدام نماید. در این مطالعه 27 مسیر شکل‎گیری و توسعه کسب و کار فناورانه مورد بررسی و تحلیل عمیق قرار گرفته که منجر به 14 نقش در قالب سه گروه گردیده است. اول، گروه نقش‎های اصلی شامل مطالعه و تحقیق و توسعه، شناخت و تحلیل بازار و تجهیز منابع. دوم، گروه‎ نقش‎های پشتیبان نظیر شبکه‎سازی و تعاملات، رصد رخدادها و همکاری با افراد تخصصی دیگر. سوم، گروه نقش‎های زمینه‎ای (عام) مانند اعتمادسازی و تعامل با دیگر اجزاء اکوسیستم. این مجموعه نقش‎ها که حسب ماهیت خود در تعامل و ارتباط با دیگر اجزاء اکوسیستم هستند به تعمیق ادبیات حوزه اکوسیستم کارآفرینی (فناورانه) کمک نموده و همچنین می‎تواند مبنایی اثربخش در جهت هدایت اقدامات کارآفرینان فناور به حساب آید. پرونده مقاله