فهرست مقالات برحسب موضوع مدیریت شهری


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ظهور ارتباطات مجازی و الزامات نوین در شیوه های مدیریت و برنامه¬ریزی شهر فردا
   رضا  خیرالدین امید  خزائیان
   گذار به عصر ارتباطات و اطلاعات که بسیاری از اندیشمندان، آن را واقعیت هزاره سوم دانسته اند، چیزی بسیار فراتر و بنیادی تر از تصورات عامیانه مبنی بر گسترش رایانه ها و فضاهای مجازی است. در این عصر، بخش عمده ای از ارتباطات درون و بین شهری، بطور روزافزون از طریق فناوریهای ارت چکیده کامل
   گذار به عصر ارتباطات و اطلاعات که بسیاری از اندیشمندان، آن را واقعیت هزاره سوم دانسته اند، چیزی بسیار فراتر و بنیادی تر از تصورات عامیانه مبنی بر گسترش رایانه ها و فضاهای مجازی است. در این عصر، بخش عمده ای از ارتباطات درون و بین شهری، بطور روزافزون از طریق فناوریهای ارتباطات مجازی صورت می گیرد که عملا از ویژگیهای محیط فیزیکی و مسافت بین مبدا و مقصد کاملا مستقل بوده و به علاوه، به شیوه ای کاملا نامحسوس و نامرئی عمل می نماید. پیشرفتهای چشمگیر در حوزه ارتباطات مجازی و کاهش شدید محدودیتهای مسافتی و زمانی سفر، ضمن آنکه منطق نوینی به نام «فضای جریانها» را بر جغرافیای جهانی مسلط ساخته ، شهر امروز را با دو ماهیت جدایی ناپذیر فیزیکی و مجازی تعریف نموده است. حال، پرسش اساسی آن است که در چنین شرایطی، روشهای رایج در مدیریت و برنامه ریزی امور شهری که عمدتا به ماهیت فیزیکی شهر توجه دارند، تا چه حد می توانند در توجیه و هدایت گرایشهای نوین شهر فیزیکی-مجازی امروز، کارآمد باشند؟ به همین منظور، در این پژوهش، با رویکردی ریشه ای و روشی تحلیلی-توصیفی، ابتدا با مطالعه اصول بنیادین جامعه صنعتی (که بسیاری از روشهای کنونی مدیریت و برنامه ریزی، برآمده از آن عصر هستند)، تلاش شده است تا ویژگیهای اساسی و کلی الگوهای رایج، استخراج شود. سپس، با روشی کیفی و قیاس تطبیقی میان این ویژگیها و تحولات صورت گرفته در عصر ارتباطات مجازی در هرکدام از این اصول (که در واقع، اصول جامعه عصر ارتباطات می باشند)، میزان سازگاری آنها با شرایط کلی عصر ارتباطات، مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که الگوهای رایج، در بیشتر موارد، با اصول جامعه عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات مجازی، همخوانی چندانی نداشته و این امر، می تواند از دلایل اساسی عدم کارایی مطلوب این روشها در برخورد با شهر امروز به شمار آید. این موارد در قالب آسیب شناسی و در چند محور کلی (مفهوم، روش شناسی، شاخص شناسی) مطرح شده است و در پایان، از جمع بندی این بخش، الزاماتی که در بازنگری روشهای رایج، با این رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد، بیان شده است پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مدل مفهومی چابک سازی زنجیره ی تامین سازمانهای خدماتی با استفاده ازروش نگاشت مفهومی فازی
   رکسانا  فکری مهدی  احمدی مرضیه  باباییان پور
   نوآوري هاي فن آوری و نيازهاي در حال تغيير مشتريان، سازمان ها و شركت های امروزی را با رقابت زياد و محيطی نامطمئن مواجه کرده است. سریعترین راه تطبیق با چنین محیط متلاطم و نامطمئنی، جهت گیری به سمت چابک سازی سازمان است. سازمانهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از ا چکیده کامل
   نوآوري هاي فن آوری و نيازهاي در حال تغيير مشتريان، سازمان ها و شركت های امروزی را با رقابت زياد و محيطی نامطمئن مواجه کرده است. سریعترین راه تطبیق با چنین محیط متلاطم و نامطمئنی، جهت گیری به سمت چابک سازی سازمان است. سازمانهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از اين رو، بررسي گسترده اي با هدف تدوین مدل مفهومی چابک سازی زنجیره تامین سازمانهای خدماتی در ادبيات موضوع صورت گرفت و با استفاده از نظر تکمیلی خبرگان شاخص های اولیه تاثیر گذار بر چابکی زنجيره تأمين سازمانهای خدماتی شناسايي و سپس در ارزیابی اهمیت هر عامل در قالب پرسشنامه، از نظرات کارشناسی ایشان بهره برداری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحليل عاملي اکتشافی از ميان شاخصهاي شناسايي شده، 11 عامل اصلی براي چابک سازی زنجيره ي تأمين سازمانهای خدماتی معرفی گردید. این عوامل عبارتند از: یکپارچه سازی مناسب اجزای زنجیره تامین خدمات، ارتقا کیفیت و انعطاف خدمات، حساسیت و پاسخگویی به بازار، طراحی و توسعه مشتری محور خدمات، توسعه مهارتهای کارکنان و رضایت گیرنده خدمات، اتخاذ استراتژی نوآورنه و حل مسایل استرتژیک، توسعه ارائه خدمات، برنامه ریزی منعطف و پویا، توجه به وضعیت مالی سازمان و بازار هدف، بکارگیری زیرساخت های مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات، به روز کردن اطلاعات تامین کنندگان و رقبا. با بکارگیري این عوامل مدیران واحدهاي خدماتی میتوانند قدرت پاسخگویی ارائه خدمات را افزایش داده و سهم بیشتری از بازارهاي رقابتی را در اختیار بگیرند. نهایتا با استفاده از روش نگاشت مفهومی این مولفه های غالب موثر و مدل علّی روابط آنها تدوین و آثار مستقیم و غیر مستقیم این عوامل بر چابکی زنجیره تامین سازمانهای خدماتی بررسی گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - مدیریت عملیات امداد رسانی در شرایط اضطرار با استفاده از مفهوم تور پوششی و امکان ارسال مستقیم
   حسین  جمالی مهدی  بشیری رضا  توکلی مقدم
   یکی از مفاهیمی که در مدیریت نوین مطرح می باشد، مدیریت پایدار است که در آن جنبه های اجتماعی (و انسانی) و زیست محیطی در کنار جنبه اقتصادی مد نظر قرار می گیرند. در این خصوص برای یکی از جنبه های اجتماعی میتوان آمادگی برای امداد رسانی چابک در شرایط اضطرار را مطرح نمود. برای چکیده کامل
   یکی از مفاهیمی که در مدیریت نوین مطرح می باشد، مدیریت پایدار است که در آن جنبه های اجتماعی (و انسانی) و زیست محیطی در کنار جنبه اقتصادی مد نظر قرار می گیرند. در این خصوص برای یکی از جنبه های اجتماعی میتوان آمادگی برای امداد رسانی چابک در شرایط اضطرار را مطرح نمود. برای دستیابی به مدیریت چابک در چنین شرایطی، تعمیمی از مسأله تور پوششی ظرفیت داربا امکان امداد رسانی مستقیم به نقاط آسیب دیده، با پنجره های زمانی سخت ارائه شده است. در این مسأله نقاط حادثه دیده یا توسط پایگاه مرکزی و پایگاههای امداد برپا شده پوشش داده می شوند و یا در صورت عدم پوشش توسط این پایگاهها باید از طریق پایگاه امداد مرکزی و توسط وسایل حمل و نقل خاص، امداد رسانی مستقیم به آنها صورت گیرد.هدف این مقاله، تعیین مجموعه ای بهینه از پایگاههای امداد برپا شده و استقرار تیم های امداد رسان از پایگاه امداد مرکزی در این پایگاهها و همچنین اعزام تیم های امداد رسان به نقاط حادثه دیده ای است که تحت پوشش هیچ پایگاه امدادی قرار ندارند، به طوریکه کمترین هزینه را در برداشته و در سریع ترین زمان ممکن اتفاق افتد. یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای این مساله ارائه شده و الگوریتم ژنتیک برای حل آن در اندازه های متوسط و بزرگ پیشنهاد شده است. نتایج بررسی مثالهای عددی مختلف، حاکی از صحت مدل و کارایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - طراحی و تبیین مدل حاکمیت عمومی: با استفاده از روش رویش نظریه ها مورد مطالعه سازمان های دولتی استان فارس
   طاهره  فیضی علیرضا  موغلی مسعود  گرامی پور رضا  زارع
   امروزه شهروندان احساس جدایی و بیگانگی از سازمان های دولتی می کنند و بر این باورند که مقامات و کارگزاران دولتی به منافع شخصی خویش چشم دوخته و از مردم فاصله گرفته اند. یک سازمان دولتی را نمی توان تنها بر اساس خوب بودن خدماتش مورد قضاوت قرار داد، بلکه سازمان بایستی از لحاظ چکیده کامل
   امروزه شهروندان احساس جدایی و بیگانگی از سازمان های دولتی می کنند و بر این باورند که مقامات و کارگزاران دولتی به منافع شخصی خویش چشم دوخته و از مردم فاصله گرفته اند. یک سازمان دولتی را نمی توان تنها بر اساس خوب بودن خدماتش مورد قضاوت قرار داد، بلکه سازمان بایستی از لحاظ مسئولیت های سیاسی، محیطی و اجتماعی نیز خوب باشد. نسل جدیدی از اصلاحات سازمان های دولتی اخیراً شروع شده است که حاکمیت عمومی نام گذاری می شود. این مقاله، مبتنی بر پژوهش کیفی با استفاده از راهبرد مفهوم سازی داده بنیاد به مطالعه ی عوامل مؤثر بر شکل گیری حاکمیت عمومی در سازمان های دولتی استان فارس می پردازد. در این راستا با 32 تن از مدیران ارشد سازمان های دولتی استان فارس به عنوان نمونه و به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار اطلس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمرکززدایی اداری به عنوان شرایط علی و در تعامل با پاسخگویی عمومی به عنوان پدیده ی محوری و اعتماد عمومی به عنوان راهبرد باعث شکل گیری و پیامد حاکمیت عمومی می شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - ارزیابی سیاست¬های مواجهه با بحران حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» با رویکرد پویایی¬شناسی سیستم
   علیرضا  لاری جابر  مهرکار میرسامان  پیشوایی
   دریاچه ی ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه ی ایران و دومین دریاچه ی شور جهان به شمار می رود. این زیست‌بوم دربرگیرنده ی تعداد زیادی از گونه های گیاهی و جانوری می باشد. دریاچه ی ارومیه در شمال غربی ایران واقع شده و از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بسزایی برای ساکنین منطقه برخ چکیده کامل
   دریاچه ی ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه ی ایران و دومین دریاچه ی شور جهان به شمار می رود. این زیست‌بوم دربرگیرنده ی تعداد زیادی از گونه های گیاهی و جانوری می باشد. دریاچه ی ارومیه در شمال غربی ایران واقع شده و از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بسزایی برای ساکنین منطقه برخوردار است. متأسفانه در سال های اخیر به علت مشکلات مختلف و پیچیده، تراز آب دریاچه به‌شدت کاهش‌یافته و ادامه ی حیات دریاچه به مخاطره افتاده است چنانچه طیِ 10 سال اخیر حدود نیمی از مساحت دریاچه به دشت های نمک تبدیل‌شده است. پژوهش های بسیاری در حوضه ی آبریز ارومیه انجام‌شده ولی اکثر آن ها از مدل سازی پویایی حوضه ی آبریز به‌عنوان یک سیستم، در افق درازمدت عاجز می باشند. در این مقاله در راستای تبيين بحران درياچه اروميه به تبیین عوامل مؤثر در کاهش تراز آب دریاچه ی ارومیه پرداخته شده است. علاوه بر این، مدل شبیه سازی حوضه ی آبریز دریاچه با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم ها توسعه داده شده است. مدل توسعه داده شده از طريق مقايسه با داده‌های تاريخي اعتبارسنجي شده و نتايج شبيه‌سازی نشان‌دهنده ی دقت بالای مدل (حدود 97%) مي‌باشد. سه سياست برای افزایش دبی ورودی و تراز آبی دریاچه پیشنهاد و مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان‌دهنده ی آن است که سياست ترکیبی اثربخشي بيشتری نسبت به دو سياست ديگر دارد. همچنین پس از اعمال سیاست های پیشنهادی، پیش بینی برای حجم دریاچه تا سال 1405 براساس مدل پیشنهادی صورت گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - سنجش رضايتمندی و ارايه راهكارهاي ايجاد رضايت در مشتريان شركت آب منطقه ای با رويكرد حفاظت از منابع آب (منطقه مورد تحقيق : خراسان رضوي)
   مریم  حسن نژاد ناصر  شاهنوشی فروشانی حجت  هریوندی
   امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است، به طوریکه رضایت مشتری یکی از اصلی ترین ابعاد نظام های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی سازمان می باشد. در این میان شرکتها چکیده کامل
   امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است، به طوریکه رضایت مشتری یکی از اصلی ترین ابعاد نظام های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی سازمان می باشد. در این میان شرکتهای دولتی نظیر شركتهاي آب منطقه‎اي از اين قاعده مستثني نیستند. در مطالعه حاضر ضمن بررسی میزان رضایت مشتریان شرکت آب منطقه-ای خراسان رضوی با رویکرد حفاظت از منابع آب و با استفاده از شاخص رضایتمندی مشتریان (CSI)، به ارائه راهکارهای ایجاد و افزایش رضایت مشتریان پرداخته شده است. براساس نتایج حاصل از مطالعه، میزان رضایتمندی کلی مشتریان از شرکت حدود 60 درصد بوده که در این میان بالاترین میزان رضایت مربوط به مولفه پاسخگویی به شکایات و مشکلات می باشد. هم چنین با استفاده از ماتریس تجزیه و تحلیل عملکرد اهمیت، نقاط قوت و ضعف شرکت در این زمینه شناسایی شد. نتایج نشان داده که شرکت در اکثر مولفه های رضایتمندی طراحی شده در مطالعه دارای ضعف نسبی است. در ادامه براساس نقاط ضعف شناسایی شده در شرکت، راهکارهای مدیریتی جهت ایجاد و افزایش رضایتمندی مشتریان ارائه گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ترکیب سیستم دانش پایه و تحلیل فرآیند شبکه ای برای برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 تهران
   میثم  جعفری سید حسین  سیدی حامد  نوذری
   کارت امتیازی متوازن و معیارهای کنترل عملکرد، برای اولین بار توسط کاپلان و نورتون (1992) توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن یک دید جامع از عملکرد کلی و اهداف استراتژیک سازمان را فراهم می کند. کارت امتیازی متوازن‏ معیارهای مالی را با شاخص های عملکرد کلیدی برای ایجاد نمای چکیده کامل
   کارت امتیازی متوازن و معیارهای کنترل عملکرد، برای اولین بار توسط کاپلان و نورتون (1992) توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن یک دید جامع از عملکرد کلی و اهداف استراتژیک سازمان را فراهم می کند. کارت امتیازی متوازن‏ معیارهای مالی را با شاخص های عملکرد کلیدی برای ایجاد نمایی که ارزیابی جنبه های مالی و غیرمالی را همزمان در نظر می گیرد، ادغام می نماید. به این دلیل که برنامه ریزی استراتژیک یک نیاز واقعی در تجارت است این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی به کارت امتیازی متوازن و سیستم های دانش پایه استفاده می کند که در نهایت از روش تحلیل فرآیند شبکه ای (ANP) استفاده می کند . این سیستم استراتژی های عملیاتی، مدیریتی یا شرکتی را با چشم اندازهای جنبه های رشد و یادگیری ، فرآیندهای داخلی، رضایت مشتری و عملکرد مالی انتخاب و مرتب می کند. همچنین این سیستم تصمیم گیرنده را در مشخص کردن وزن استراتژی های خاص کمک می کند. کارت امتیازی متوازن براساس سیستم دانش پایه برنامه ریزی استراتژیک اتوماتیک و کارا را تسهیل می کند. مدل توسعه داده شده در شهرداری منطقه 4تهران پیاده سازی شده که در انتها نتایج آن ارایه می شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بررسی عوامل موثر بر تقويت هوش فرهنگی مدیران شهری در تعاملات فرهنگي با شهروندان
   مجتبی  امیری منیر  عزیزی غلامرضا  طالقانی
   هدف اين پژوهش بررسي هوش فرهنگي در سطح يك شهر است، شهري چون تهران كه خرده فرهنگ‌هاي بسيار متفاوت را در خود جاي داده است. با افزايش مهاجراني با هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي متفاوت از سايرمناطق كشور به شهر تهران ، مديران شهري به عنوان برنامه ريزان و اداره‌كنندگاه شهر، به شناخ چکیده کامل
   هدف اين پژوهش بررسي هوش فرهنگي در سطح يك شهر است، شهري چون تهران كه خرده فرهنگ‌هاي بسيار متفاوت را در خود جاي داده است. با افزايش مهاجراني با هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي متفاوت از سايرمناطق كشور به شهر تهران ، مديران شهري به عنوان برنامه ريزان و اداره‌كنندگاه شهر، به شناخت و تقويت توانايي هوش فرهنگي نياز دارند تا تعامل بهتري با شهرونداني با فرهنگ‌هاي متفاوت و حتي با كاركنان خود شهرداري كه داراي فرهنگي متفاوتي هستند داشته باشند. مديران شهري به جهت قرار گرفتن در محيطي كه با خرده‌فرهنگ‌هاي متفاوت سروكار دارد بايد مهارت هوش فرهنگي را كسب نمايند. با گسترش شهرها و افزایش مهاجرت‌ها، جوامع به ترکیبی از فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های نژادی و قومی تبديل شده‌اند. در کلان شهری همچون تهران به دلیل تعدد فرهنگ های متفاوت شهروندان، مدیران شهری باید توان کنش سازنده و اثربخش در این محیط چند فرهنگی را داشته باشند تا بتوانند رضایت شهروندان را کسب کنند. در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده های جمع‌آوری شده از پرسشنامه ها از روش‌هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش پرداخته‌ایم. با توجه به نتايج آماري به دست آمده با نرم‌افزار R، مشخص شد كه بيشترين تاثير بر هوش فرهنگي به ترتيب متعلق است به ابعاد: شناختي، رفتاري، فراشناختي، و انگيزشي. در هوش فرهنگی ، قوی‌ترین شاخص بعد انگیزشی و ضعیف‌ترین شاخص بعد فراشناختی است. ابعاد رفتاری و شناختی عملکرد مشابهی در ارتباط با هوش فرهنگی دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - تعیین عوامل برگزاری جلسات اثر بخش در شرکت گاز استان اصفهان
   علی  نصر اصفهانی علی  شاعئمی برزکی مجتبی  فرخی
   هدف اين پژوهش تعیین عوامل برگزاري جلسات موثر در شرکت گاز استان اصفهان مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه افراد شرکت کننده در جلسات مختلف شرکت گاز استان اصفهان مي باشد که بر این اساس تعداد 22 جلسه فعال با تعداد 200 نفر به عنوان جامعه آماري تعيين گرديد. بر اساس جدول مو چکیده کامل
   هدف اين پژوهش تعیین عوامل برگزاري جلسات موثر در شرکت گاز استان اصفهان مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه افراد شرکت کننده در جلسات مختلف شرکت گاز استان اصفهان مي باشد که بر این اساس تعداد 22 جلسه فعال با تعداد 200 نفر به عنوان جامعه آماري تعيين گرديد. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه آماري127 نفر تعيين گرديد. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. سنجش روايي پرسشنامه از روش روايي صوري با استفاده از نظرات اساتيد گروه مديريت دانشگاه اصفهان و برخي از کارشناسان شرکت گاز استان اصفهان صورت پذيرفت. براي تعيين پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که آلفاي محاسبه شده برابر با 89/0 محاسبه گرديد. براي سنجش فرضيه هاي پژوهش از آزمون T تک نمونه اي از طريق نرم افزار SPSS استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان داد که در بين عوامل برگزاري جلسات موثر، تمامي عوامل در شرکت گاز استان اصفهان در حد مطلوب قرار ندارند و ميزان برنامه ريزي، آمادگي براي شروع جلسه، هدايت جلسه، نتيجه گيري و پيگيري جلسه در حد مناسبي قرار ندارند(3= μ). نتيجه حاصل از آزمون فريدمن نشان داد که از بين عوامل برگزاري جلسات موثر از نظر پاسخ دهندگان برنامه ريزي قبل از جلسه داراي بالاترين اولويت و نتيجه گيري داراي کمترين اولويت مي باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری: نقش میانجی¬گری رضایت شغلی
   مهدی  حقیقی کفاش زهره  دهدشتی شاهرخ حسن  غریبی
   هدف تحقیق حاضر، انجام یک مطالعه تجربی در بخش خدمات(بانک پارسیان) به منظور بررسی روابط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلی و رابطه آنها با رضایت مشتری است که از مدل پانتواکیز و بورنتا(2013) استفاده شده است. در این مدل رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری با ت چکیده کامل
   هدف تحقیق حاضر، انجام یک مطالعه تجربی در بخش خدمات(بانک پارسیان) به منظور بررسی روابط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلی و رابطه آنها با رضایت مشتری است که از مدل پانتواکیز و بورنتا(2013) استفاده شده است. در این مدل رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی بررسی می شود. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 234 نفر به صورت خوشه ای تصادفی از کارکنان شعب بانک پارسیان در شهر تهران انتخاب شد. ابزار گردآوری داده پرسش‏نامه استاندارد با ۲1 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل از وجود ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری و رضایت شغلی حکایت دارد. به طور کلی، توانایی بانک پارسیان برای راضی کردن مشتریان خود به طور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق توانایی مستمر موثر و کارآمد کارکنان بانک و رضایت شغلی کارکنان در ارتباط است (05/0>p). پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - ارائه رویکرد جامعی بر مدیریت بحران شهری بر اساس نقشه آسیب‌پذیری و پهنه‌بندی خطر مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران
   وحید  اسماعیلی کیاسج فرناز  برزین پور کامران  شهانقی
   بلاياي طبيعي همواره در طول دوران حيات کره زمين وجود داشته و خواهند داشت. با پیشرفت جوامع بشری، مناطق مسکونی و کلان‌شهرها نیز نسبت به اثرات و پیامدهای مخرب ناشی از وقوع بحران‌ها مصون نبوده‌اند. آسیب‌پذیری جوامع، علاوه بر گستردگی و شدت بحران‌ها، وجود زیرساخت‌های مناسب شهر چکیده کامل
   بلاياي طبيعي همواره در طول دوران حيات کره زمين وجود داشته و خواهند داشت. با پیشرفت جوامع بشری، مناطق مسکونی و کلان‌شهرها نیز نسبت به اثرات و پیامدهای مخرب ناشی از وقوع بحران‌ها مصون نبوده‌اند. آسیب‌پذیری جوامع، علاوه بر گستردگی و شدت بحران‌ها، وجود زیرساخت‌های مناسب شهری و سازه‌های مستحکم، به برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه و ایجاد آمادگی مناسب در سازمان‌های متولی مدیریت بحران نیز بستگی فراوانی دارد. وقوع بحرانی مانند زلزله، معمولا منجر به ایجاد آسیب‌های ثانویه‌ای در مناطق شهری می‌شود که هر یک از آن‌ها به دلایل روشنی اتفاق می‌افتند و پیامدهای مشخصی به دنبال خواهند داشت. شناسایی تمامی این دلایل و پیامدها، منجر به ایجاد نقشه‌ای از آسیب‌پذیری در مناطق شهری می‌شود که می‌تواند مبنای ایجاد برنامه‌های پیشگیرانه باشد. از طرفی، یکی از مؤثرترین و کاراترین روش‌های برنامه‌ریزی برای آمادگی و مقابله با شرایط بحرانی در سازمان‌های متولی مدیریت بحران، طراحی زنجیره‌های امداد و تعیین مسئولیت‌ها بر اساس داده‌های ناشی از مطالعات آسیب‌پذیری منطقه است. لذا، در این مقاله سعی خواهد شد تا رویکردی برای استفاده از داده‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی و استخراج دانش خبرگان سازمان‌های مسئول در مناطق شهری ارائه گردد تا به کمک آن ضمن ایجاد نقشه‌های پهنه‌بندی خطر و آسیب‌پذیری‌ عملکردی منطقه شهری، به طراحی فازهای پیشگیری، آمادگی و واکنش مدیریت بحران پرداخته شود. برای ایجاد درک بهتری از نحوه عملکرد رویکرد پیشنهادی، از منطقه یک شهرداری شهر تهران به عنوان مطالعه موردی استفاده شده و نتایج حاصل از مطالعه بر روی آسیب‌پذیری ناشی از بروز زلزله در این منطقه ارائه خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - تحلیل استراتژیک رضایت شهروندان از کیفیت خدمات پارک¬های شهری شیراز با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت
   علی محمدی علی بنیادی نائینی کمیل فتاحی مهین ثابت سروستانی
   احساس رضایت شهروندان از خدماتی که شهرداری ارائه می دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه درآن ها برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت آن ها است. در حال حاضر، در ایران شهرداری به عنوان سازمانی نیمه دولتی، ارائه دهنده خدمات مرتبط با پارک ها و فضاهای سبز شهری اس چکیده کامل
   احساس رضایت شهروندان از خدماتی که شهرداری ارائه می دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه درآن ها برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت آن ها است. در حال حاضر، در ایران شهرداری به عنوان سازمانی نیمه دولتی، ارائه دهنده خدمات مرتبط با پارک ها و فضاهای سبز شهری است. درک ابعاد مهم رضایت از ارائه این خدمات و میزان رضایت شهروندان از آن ها می تواند به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در برنامه ریزی های آینده برای تخصیص بودجه محدود خود کمک کند، از این رو هدف این پژوهش مدلسازی و تحلیل بخشی رضایت شهروندان ساکن شیراز از کیفیت خدمات پارک های شهری این شهر با روشی کمی مبتنی بر برنامه ریزی خطی به نام روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (موسا) است. بنابراین پس از شناسایی ابعاد موثر بر رضایت شهروندان از پارک های شهری ساختار سلسله مراتبی آن ترسیم شد. سپس از این ساختار برای طراحی پرسشنامه رضایت سنجی استفاده شد در نهایت داده های حاصل از پرسشنامه نیز با روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان ساکن شیراز است که از پارک های شهری این شهر استفاده می کنند. نمونه‌گیری به روش چندمرحله ای و ابزار گردآوری داده ها پرسش‌نامه است. نتایج پژوهش نشان داد، ابعاد موثر بر رضایت شهروندان از کیفیت خدمات پارک های شهری شامل زیبایی و جنبه های بصری، امکانات رفاهی، تسهیلات و خدمات، ایمنی بهداشتی و فیزیکی، ایمنی اجتماعی و روانی و مدیریت پویای پارک است، که با توجه به این ابعاد بیشترین سطح رضایت مربوط به پارک جنت و کمترین آن مربوط به پارک کوهپایه است. همچنین منحنی-های عملکرد نیز نشان دادند که شهرداری شیراز در اکثر شاخص های مورد بررسی عملکرد ضعیفی دارد که نیاز به برنامه ریزی صحیح برای رفع نقاط ضعف خود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - مکانیابی تسهیلات انتقال پسماند با در نظر گرفتن صف ماشین های جمع آوری و ملاحظات زیست محیطی- اجتماعی. مطالعه موردی: شهرتهران
   آرمین  جبارزاده
   کمینه سازی هزینه خدمات و اثرات سوء بر محیط زیست و اجتماع از مسائل مهم در مديريت پسماند است. در این راستا، مکانیابی ايستگاه های انتقال و مراکز دفن پسماند اهمیت ویژه ای دارد. مطالعة حاضر به منزلة پژوهش كاربردي با استفاده از رويكرد تحلیل سلسله مراتبی در تصميم گيري چندمعيار چکیده کامل
   کمینه سازی هزینه خدمات و اثرات سوء بر محیط زیست و اجتماع از مسائل مهم در مديريت پسماند است. در این راستا، مکانیابی ايستگاه های انتقال و مراکز دفن پسماند اهمیت ویژه ای دارد. مطالعة حاضر به منزلة پژوهش كاربردي با استفاده از رويكرد تحلیل سلسله مراتبی در تصميم گيري چندمعياره با در نظر گرفتن معیار های زیست محیطی و اجتماعی در چهار سطح منفعت، فرصت، هزینه و ریسک برای مکان های پیشنهادی و بهره-گیری از نتایج آن در مدل سازي چندهدفه به ارائة چارچوب نويني در شناسايي مكان بهينة دفن و ايستگاه هاي انتقال پسماند پرداخته است .مدل پیشنهادی، دو هدف کمینه سازی هزینه های حمل و نقل و بیشینه سازی امتیاز زیست محیطی - اجتماعی مکان های منتخب را با در نظر گرفتن محدودیت طول صف انتظار ماشین های جمع آوری پسماند در ایستگاه انتقال دنبال می کند و با روش وزن دهی حل شده است. اين فرايند در شهر تهران براي شناسايي مكان بهينة مرکز دفن و ايستگاه انتقال پسماند جدید، اجرا گردیده است و با توجه به موقعيت مکان های پیشنهادی، منطقه قلعه نو جهت احداث مرکز دفن و منطقه مهر آباد جهت احداث ایستگاه انتقال انتخاب شده اند که كارايي جمع آوري پسماند را بيشتر و هزينة حمل و نقل و اثرات زیست محیطی - اجتماعی را کمتر نموده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی و اثر آن بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)
   یوسف رمضانی فریبرز رحیم نیا سعید  مرتضوی غلامرضا ملک زاده
   اهمیت فرهنگ در بکارگیری توانائیهای افراد در سازمان غیر قابل انکار است. این تحقیق در تلاش است تا در بستر حقیقی سازمان در جامعه ایرانی، مولفه های فرهنگ سازمانی حاکم بر شهرداری مشهد را شناسایی و اثر آن را بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی بررسی نماید. روش تحقیق در این مط چکیده کامل
   اهمیت فرهنگ در بکارگیری توانائیهای افراد در سازمان غیر قابل انکار است. این تحقیق در تلاش است تا در بستر حقیقی سازمان در جامعه ایرانی، مولفه های فرهنگ سازمانی حاکم بر شهرداری مشهد را شناسایی و اثر آن را بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی بررسی نماید. روش تحقیق در این مطالعه قوم نگاری است. در این تحقیق با ورود به یک سازمان محلی و استفاده از ابزارهای مشاهده و مصاحبه به شناخت فرهنگ سازمانی آن پرداخته شد و از تحلیل اطلاعات 11 مولفه شامل؛احترام به شعائر و ارزشهاي مذهبي،تبعیت پذیری،رفتارهاي رسمي، هويت سازماني، نمادهاي فيزيکي، فرد محوری، شعار تکريم ارباب رجوع، درآمدزايي، تاکید بر قوانين سازمانی، مقاومت در برابر مدیران بیگانه وزبان،در پنچ سطح مصنوعات (زبان) مصنوعات (نمادها) مصنوعات (الگوهای رفتاری)، ارزشها و مفروضات و باورهای اساسی بدست آمد. جهت تأیید استحکام داده‌ها در بخش کیفی این پژوهش از قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، قابلیت وابستگی و قابلیت انتقال استفاده شد. در بخش کمی نیز جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها از دو روش روایی محتوا و روایی سازه بهره گرفته شد و جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها نیز از آلفای کرونباج استفاده شد(پرسشنامه فرهنگ سازماني 701/0، پرسشنامه توانمند سازي 857/0). همچنین نتایج، اثر معنادار فرهنگ سازمانی بر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی را نشان می دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - ارائه روش تلفيقي ارزيابي سريع با تحليل پوششي داده¬ها جهت ارزيابي عملکرد شهرداري‌ها (مورد مطالعه: در شهرداری اصفهان )
   روزبه قوسی علي نداف پور
   میزان پاسخگویی اثربخش و بهبود کارآمد فعالیت های متنوع شهرداری، نیازمند ارزیابی است. از طرفی با توجه به کمبود منابع و امکانات در سازمان‌ها و بالاخص در شهرداری‌ها، استفاده مناسب و بهره‌ور از این منابع اهمیت بالایی پیدا می‌کند و بدین منظور مدیران جهت بررسی وضعیت واحدهاي سا چکیده کامل
   میزان پاسخگویی اثربخش و بهبود کارآمد فعالیت های متنوع شهرداری، نیازمند ارزیابی است. از طرفی با توجه به کمبود منابع و امکانات در سازمان‌ها و بالاخص در شهرداری‌ها، استفاده مناسب و بهره‌ور از این منابع اهمیت بالایی پیدا می‌کند و بدین منظور مدیران جهت بررسی وضعیت واحدهاي سازماني بایستی بتوانند به ارزیابی دوره‌ای آن بپردازند. لذا محقق در این پژوهش به ارایه روش تلفیقی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و ارزیابی سریع پرداخته است. بدين منظور در ابتدا با استفاده از نظرخواهي از خبرگان، به تعيين شاخص هاي ارزيابي سریع در شهرداري ها پرداخته و در ادامه با استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها به ارزيابي عملکرد آن-ها پرداخته شد، سپس با تحلیل حساسیت بر روی ورودی های مدل تحلیل پوششی داده ها ، به اولویت بندی شاخص های ارزیابی سریع و در انتها با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل اولویت‌بندی مناطق شهرداری انجام گردید. در پایان براي بررسي قابليت اجرايي روش پيشنهادي در اين پژوهش، شهرداري اصفهان به عنوان مطالعه موردي انتخاب شد. پس از انجام مراحل فوق، در ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری اصفهان با تحلیل پوششی داده ها به روش بی سی سی ورودی محور، تعداد مناطق کارا، شش منطقه‌ي 4، 5، 8، 13، 14 و 15 و در روش حل مسأله به روش ترکیبی با بازده به مقیاس متغیر تعداد مناطق کارا، چهار منطقه شامل 4، 5، 8، 13، 14 و 15 تعیین گردید و پس از تحلیل حساسیت در متغیرهای ورودی در روش بی سی سی، تاثیر متغیر مدیریت پیچیدگی و تنوع روشها و بهبود مستمر و در روش اس بی ام نیز متغیر مدیریت اثر بخش بیشتر از سایر موارد بوده است. نتایج حاصل از اولویت بندی واحدهای سازمانی با رویکرد ارزیابی سریع به روش شباهت به گزینه ایده‌آل نیز نشان داد که منطقه 11 رتبه اول را بدست آورد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - تاثیرفناوری اطلاعات در تمرکززدایی از پایتخت و مدیریت بهینه شهر تهران
   علی نعیمی صدیق آرمان ساجدی نژاد
   تمرکززدایی با مفهوم انتقال و یا واگذاری قدرت و اختیارات تصمیم‌گیری از مراکز قدرت و نهادهای وابسته به‌آن دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. یکی از بهترین و راهبردی ترین راه در مورد کاهش مشکلات پایتخت متمرکز تهران بحث تمرکززدایی است. بنابراین تمرکززدایی چکیده کامل
   تمرکززدایی با مفهوم انتقال و یا واگذاری قدرت و اختیارات تصمیم‌گیری از مراکز قدرت و نهادهای وابسته به‌آن دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. یکی از بهترین و راهبردی ترین راه در مورد کاهش مشکلات پایتخت متمرکز تهران بحث تمرکززدایی است. بنابراین تمرکززدایی نه‌تنها باعث پیشرفت، رشد و توسعه اجتماعی شهرها و مراکز کشور می‌گردد، بلکه باعث اداره بهتر پایتخت نیز می‌گردد. در این تحقیق به‌این موضوع پرداخته خواهد شد که مدیریت فناوری اطلاعات باعث می‌گردد که این مهم با کمترین چالش و هزینه انجام گیرد و چگونه باعث خواهد گردید که اداره شهر تهران راحت‌تر از گذشته گردد. بدین ترتیب در این مقاله با رویکرد میان‌رشته‌ای ابتدا جاذبه‌های شهر تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی وزن هر یک از عوامل مشخص می‌شوند و رتبه‌بندی صورت می‌گیرد و در نهایت عواملی شناسایی خواهد شد که می‌توان با توسعه فناوری اطلاعات از میزان مراجعات به شهر تهران کاهید و به عبارت دیگر این جاذبه‌ها برای شهرهای دیگر کشور نیز در دسترس باشد. مقایسه‌های زوجی عوامل مختلف که کدامیک بر دیگری ترجیح دارند توسط افراد متخصص سازمان‌های دولتی و خصوصی صورت گرفته است و یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده اینست که نه تنها فناوری اطلاعات تاثیر شگرفی در کاهش ترافیک و اداره بهینه شهر تهران دارد بلکه باعث تسهیم منابع و امکانات شهر تهران با شهرهای مختلف کشور می‌گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - شناسایی فرآیندهای کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران)
   مهرداد آقا محمد علی کرمانی حیدر بیرانوند عطیه بزرگی پور
   مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار یک روش‌شناسی نظام‌مند به‌منظور شناسایی، طراحی/ بازطراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه‌گیری، پایش و کنترل فرآیندهای کسب‌وکار، به‌منظور ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان با چابکی بالاتر است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت بسیار بالای شناسایی فرآیندها به عن چکیده کامل
   مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار یک روش‌شناسی نظام‌مند به‌منظور شناسایی، طراحی/ بازطراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه‌گیری، پایش و کنترل فرآیندهای کسب‌وکار، به‌منظور ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان با چابکی بالاتر است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت بسیار بالای شناسایی فرآیندها به عنوان سنگ بنای طراحی و بهبود مستمر فرآیندهای کسب‌وکار، به ارائه یک رویکرد جدید و بسیار کارا جهت شناسایی فرآیندهای سازمان پرداخته است. معماری فرآیندهای سازمانی عنوان این رویکرد می‌باشد. در ادامه، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است و سه مورد از فرآیندهای اصلی آن شناسایی‌شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که با استفاده از این روش، امر شناسایی و کشف فرآیندهای سازمان با دقت و کارایی فوق‌العاده بالایی صورت پذیرفته و در قالبی کاملاً استاندارد ارائه می‌گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - مدلی برای تغییر ساختارهای حاکمیتی برای اجرای حکومت دینی مبتنی بر ولایت ‏فقیه
   سید حاتم مهدوی نور
   مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت اسلامی قیام کردند. امروز در دنیا گفتمان غالب ‏دموکراسی است و به این منظور ماهیت حکومت ایران، جمهوری اسلامی شد که از لحاظ شکلی دموکراسی و از لحاظ محتوا ‏اسلامی است. با توجه به بی‌تجربه بودن کشورهای اسلامی در دموک چکیده کامل
   مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت اسلامی قیام کردند. امروز در دنیا گفتمان غالب ‏دموکراسی است و به این منظور ماهیت حکومت ایران، جمهوری اسلامی شد که از لحاظ شکلی دموکراسی و از لحاظ محتوا ‏اسلامی است. با توجه به بی‌تجربه بودن کشورهای اسلامی در دموکراسی نظام‌های حاکمیتی غربی برای اجرای دموکراسی ‏پذیرفته شد. برای اسلامی کردن آن ولی فقیه در رأس و شورای نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی شد. حال بعد از ‏حدود چهار دهه ضروری است در ساختارهای حاکمیتی بازنگری شود و در صورت وجود ایراد نظامی مبتنی بر دین و متناسب با ‏شرایط مکان و زمان برای اجرای قوانین دینی که در رأس آن ولی فقیه در زمان غیبت قرار دارد طراحی شود.‏ در این پژوهش مبتنی بر مبانی دینی، ویژگی‌های مردم ایران و خصوصیات حکومت اسلامی مدلی برای اجرای حکومت دینی ‏مبتنی بر ولایت فقیه ارائه شده است. از روش تحلیل محتوا برای به دست آوردن مبانی‌ای که در طراحی ساختارهای حاکمیتی به ‏آن توجه شود استفاده شده است. روش پژوهش برای به دست آوردن خصوصیات مردم ایران تحلیل ۱۰۰۰ ساعت فیلم از رفتار ‏مردم در حین رانندگی، از خیابان رد شدن و ... است که نگارنده از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ در موقعیت‌های مختلف ضبط کرده ‏است و برای یافتن ویژگی‌های حکومت دینی (اسلامی) پرسش‌نامه‌ای بین ۳۰ نفر از خبرگان مدیریتی و دینی که به صورت گلوله ‏برفی انتخاب شدند توزیع و با ستفاده از ای‌اچ‌پی تحلیل و رتبه‌بندی شد. برای تحقق این ویژگی‌ها با توجه به مبانی دینی و ‏ویژگی‌های مردم نظامی طراحی شد که با مصاحبه با ده از از خبرگان مدیریتی و دینی اصلاح شد.‏ پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - مطالعه رفتار سوختگیری و تمایلات رانندگان به منظور طراحی زیرساخت جایگاه های سوختگیری هیدروژن (مطالعه موردی: شهر مشهد)
   احسان لطفی رضا شیخ بزرگمهر اشرفی
   هدف از این مقاله ارائه یک مدل بهینه سازی برای برنامه ریزی راهبردی مختص ایستگاه های سوختگیری هیدروژن در یک شهر (شهر مشهد) در شرایط در دست نداشتن داده های مبدأ و مقصد (OD) است. مدل ما این مدل دو شرط را در نظر می گیرد: حداکثر کردن ترافیک (مسیرهای رفت و آمد) تحت پوشش ایستگا چکیده کامل
   هدف از این مقاله ارائه یک مدل بهینه سازی برای برنامه ریزی راهبردی مختص ایستگاه های سوختگیری هیدروژن در یک شهر (شهر مشهد) در شرایط در دست نداشتن داده های مبدأ و مقصد (OD) است. مدل ما این مدل دو شرط را در نظر می گیرد: حداکثر کردن ترافیک (مسیرهای رفت و آمد) تحت پوشش ایستگاه های سوختگیری منتخب و به حداقل رساندن متوسط فاصله ساکنان تا نزدیکترین ایستگاه سوختگیری هیدروژن. چون فرض می شود که داده های OD را در اختیار نداریم، از تجمع ایستگاه ها در مناطق دارای بالاترین ترافیک شهر با قید جدیدی ممانعت به عمل می آید که اطلاعات توزیع ایستگاه های سوختگیری فعلی را مد نظر قرار می دهد. این مدل برای شهر مشهد با مساحتی در حدود 3 هزار کیلومترمربع و جمعیت 3 میلیون نفری به کار گرفته شد. در این کار از نتایج نظرسنجی از بیش از 200 راننده مشهدی (غیر تاکسیران) در مورد ترجیحات سوختگیری فعلی شان، تمایلشان به استفاده از وسایل نقلیه با سوخت هیدروژن و حداقل نیازشان (با توجه به حداکثر فاصله تا پمپ و تعداد ایستگاه های موجود در شهر) برای ایجاد شبکه ای از ایستگاه های سوختگیری جایگزین استفاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - طراحی الگوی تعدیل منابع انسانی در سازمان های محلی (مورد مطالعه: شهرداری های استان اصفهان)
   محسن  صانعی
   پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی پیرامون تعدیل کارکنان در سازمان های محلی (نوعی مطالعه موردی در شهرداری های استان اصفهان) و بررسی تأثیر پذیری تعدیل کارکنان و ابعاد آن از عوامل ساختاری، رفتاری و فردی صورت پذیرفته است. روش انجام این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است روش گر چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی پیرامون تعدیل کارکنان در سازمان های محلی (نوعی مطالعه موردی در شهرداری های استان اصفهان) و بررسی تأثیر پذیری تعدیل کارکنان و ابعاد آن از عوامل ساختاری، رفتاری و فردی صورت پذیرفته است. روش انجام این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است روش گردآوری اطلاعات، به صورت آمیخته (کمی و کیفی) می باشد جامعه آماری پژوهش در مرحله اول (رویکرد کیفی) 22 نفر از صاحب نظران و خبرگان که دارای اطلاعات مناسبی پیرامون موضوع تعدیل کارکنان هستند، می باشد که با بکارگیری چند دور روش دلفی و استفاده از منطق فازی برای ایجاد همگرایی بالاتر میان نظرات کارشناسان، الگویی پیرامون تعدیل کارکنان و عوامل اثر گذار بر تعدیل، طراحی گردید. سپس در بخش کمی، جهت آزمون الگوی مذکور، پرسشنامه ای طراحی و پس از بررسی اعتبار پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، در اختیار تعدادی از مدیران که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالیِ قضاوتی از میان مدیران دوایر و واحدهای شهرداری های استان اصفهان انتخاب گردیده بودند، قرار گرفت. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین عناصر مدل بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفته و تأثیر عوامل فردی، رفتاری و ساختاری بر تعدیل، تأثیر متقابل عوامل رفتاری و ساختاری بر یکدیگر و همچنین تأثیر عوامل فردی بر عوامل ساختاری و رفتاری، مستقیم و معنادار می باشد. در این راستا شهرداری ها می توانند با در نظر گرفتن شاخص های ذکر شده برای ابعادِ سه عاملِ مطرح در این پژوهش، تصمیماتی منطقی و کارشناسی شده پیرامون زمان تعدیل، واحد و یا افراد تعدیل شونده و منابع مؤثر در تعدیل، اتخاذ نمایند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - تعیین روش ارزیابی عملکرد حمل‌ونقل شهری با ترکیب روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل فرآیند شبکه‌ای
   سید علی سرکشیکیان علیرضا معینی علیرضا علی احمدی میرسامان پیشوایی
   این پژوهش به دنبال طرح‌ریزی نظام پایش عملکرد برای حمل‌ونقل شهری پس از ترسیم چشم‌انداز مطلوب آن است. با بررسی روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد، طراحی نظام پایش عملکرد برای حمل‌ونقل شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن صورت پذیرفت. اولویت‌بندی وجوه و شاخص‌های کارت امتیازی م چکیده کامل
   این پژوهش به دنبال طرح‌ریزی نظام پایش عملکرد برای حمل‌ونقل شهری پس از ترسیم چشم‌انداز مطلوب آن است. با بررسی روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد، طراحی نظام پایش عملکرد برای حمل‌ونقل شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن صورت پذیرفت. اولویت‌بندی وجوه و شاخص‌های کارت امتیازی متوازن نیز با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه‌ای انجام گرفت. به منظور تعیین محتوا و تایید نتایج و تکمیل پرسشنامه‌ها توسط تیم خبرگان، از روش گروه‌های اسمی استفاده گردید. برای تعیین اهداف و همچنین شاخص‌های ارزیابی عملکرد، ادبیات موضوع، مطالعات داخلی و خارجی، سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی کشور در حمل‌ونقل بررسی گردید. در نهایت حمل‌ونقل پایدار، عادلانه، ایمن، اقتصادی، سریع، راحت و با حداکثر بهره‌وری و حداقل اثرات نامطلوب بر روی انسان و محیط زیست مهمترین ارزش‌ها و اهداف تعیین شد. آموزش و فرهنگ‌سازی، مدیریت تقاضای سفر و متوسط سطح سواد و تجربۀ مدیران نیز به ترتیب، به عنوان مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت حمل‌ونقل در شهرهای کشور انتخاب شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - طراحی راهکارهای برون رفت از آسیبهای موجود قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقاء اثربخشی آن
   محسن صرامی ابراهیم عزیزی
   در این مقاله قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلاتی که در راه اجرای آن و همچنین کمبودها و تعارضات قانونی بعضی از مواد آن با سایر قوانین جاری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. قانون نظام صنفی قانونی فراگیر است و تمام افراد جامعه به چکیده کامل
   در این مقاله قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلاتی که در راه اجرای آن و همچنین کمبودها و تعارضات قانونی بعضی از مواد آن با سایر قوانین جاری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. قانون نظام صنفی قانونی فراگیر است و تمام افراد جامعه به نوعی با آن در زندگی خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر بوده و خدمتگزاری بخش خصوصی را به صورت آسان و منظم سامان می دهد. حال چنانچه این قانون خود دارای مشکلاتی باشد به خدمت رسانی به مردم لطمه وارد کرده و موجب زیان و بی نظمی در جامعه می‏گردد. بنابراین بررسی و ارتقای این قانون جزء مواردی ضروری می باشد. روش تحقیق این مقاله ترکیبی کمی و کیفی بوده و در انجام آن از پیمایش و فنون دلفی و روشهای جمع آوری داده کیفی نظیر مصاحبه و مشاهده استفاده گردیده است. این مقاله 16 مورد از مهمترین مفاد قانونی که دارای اشکال است را مورد بررسی قرار داده و مواردی را برای بهتر شدن این مفاد ارائه نموده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - بهينه ‏سازي مسائل حمل و نقل حوزه مديريت شهري با استفاده از مسئله جهت‏ يابي با افق زماني وابسته
   مهدی جعفریان عزیزاله جعفری رامین ُصادقیان
   مدل سازي و ارائه رويکردهاي حل جهت بهينه سازي اقتصادي و زماني مسائل مختلف موجود در حوزه حمل و نقل شهري از مهمترين و پرچالش ترين مباحث موجود در فضاي برنامه ريزي و مديريت شهري است. طيف وسيعي از پژوهش هاي داخلي و خارجي، مسائلي از جمله حمل و نقل هاي عمومي و مديريت ترافيک شهر چکیده کامل
   مدل سازي و ارائه رويکردهاي حل جهت بهينه سازي اقتصادي و زماني مسائل مختلف موجود در حوزه حمل و نقل شهري از مهمترين و پرچالش ترين مباحث موجود در فضاي برنامه ريزي و مديريت شهري است. طيف وسيعي از پژوهش هاي داخلي و خارجي، مسائلي از جمله حمل و نقل هاي عمومي و مديريت ترافيک شهري، جمع آوري و مديريت پسماند، امداد و نجات و حتي گردشگري شهري را در اين حوزه مد نظر قرار مي دهند و معتقدند ماحصل چنين پژوهش هايي کاهش چشمگير هزينه ها، افزايش سرعت و تسهيل جابجايي ها در شهر، کاهش آلودگي ها و مضرات زيست محيطي و حرکت به سمت پايدارسازي شهرها مي باشد. از اين رو مقاله حاضر حالت خاصي از مسئله کلاسيک و مشهور جهت يابي را که از قابليت تطبيق بالايي با مسائل حمل و نقل شهري برخوردار بوده و در آن افق زماني متاثر از وقايع، اتفاقات و شرايط بوجود آمده حين بازديد هر يک از رئوس مي باشد، مدل سازي نموده و با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري مبتني بر مفاهيم حريصانه به حل آن پرداخته است. به منظور بررسي نحوه عملکرد الگوريتم، تعداد 85 مسئله تصادفي در 7 دسته توليد شده و الگوريتم پيشنهادي جهت حل اين مسائل بکار گرفته شده اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - بررسي ارتباط ميان رضايت مشتريان و شكايت و اعتماد مشتريان در شهرداري تهران
   حميدرضا فولادگر عباس  سقايي
   از آنجا كه در همه مدل‌هاي نوين كيفيت، رضايت مشتري پيش نياز دستيابي به اهداف مالي است. در اختيار داشتن يك شاخص قابل اعتماد براي سنجش رضايت مشتريان و تحليل نتايج آن مي‌تواند تصويري جامع از عملكرد شركت و امكان برنامه‏ريزي و تصميم‏گيري به موقع براي مديران فراهم نمود. در مد چکیده کامل
   از آنجا كه در همه مدل‌هاي نوين كيفيت، رضايت مشتري پيش نياز دستيابي به اهداف مالي است. در اختيار داشتن يك شاخص قابل اعتماد براي سنجش رضايت مشتريان و تحليل نتايج آن مي‌تواند تصويري جامع از عملكرد شركت و امكان برنامه‏ريزي و تصميم‏گيري به موقع براي مديران فراهم نمود. در مدل‏هاي مختلف موجود در اندازه‏گيري رضايت مشتري، بين شكايت و اعتماد مشتريان و رضايت آنان از خدمات بررسي‏هاي مختلفي صورت گرفته است. با توجه به جايگاه شهرداري ها در ارايه خدمات شهري و تفكرات و جهت‏گيري‏هاي مختلف مديريت شهري، در اين تحقيق سعي شده است تاثير رضايت مشتريان بر شكايت و اعتماد مشتريان از خدمات شهرداري تهران مورد بررسي قرار گيرد. نتايج اين بررسي مي تواند رهيافتي مناسب از دلايل اعتماد و شكايات مشتريان ارايه نموده و به مديران كمك نمايد تا رضايت مشتريان را از خدمات شهرداري‏ها ارتقاء بخشند. با توجه به اينكه اين پژوهش دو جامعه آماري دارد. در بخش اول كه بصورت مصاحبه‏هاي عميق و گروه كانون انجام شد. 38 نفر از اعضاي جامعه شامل مديران و كارشناسان خبره شهرداري و مراجعه كنندگان براي شناسايي عوامل مورد مصاحبه قرار گرفتند. و در بخش دوم به منظور جمع آوري داده‏ها تعداد 450 عدد پرسشنامه توزيع شد كه 420 پرسشنامه با داده‏هاي قابل استفاده بازگشت داده شد. روش تجزيه و تحليل داده‏ها با استفاده از معادلات ساختاري بوده و ارزيابي آن‏ها به روش تحليل عامل تاييدي به كمك نرم افزار Lisrel و همچنين بررسي‏هاي مقايسه‏اي از طريق نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه متغيرهاي انتظارات مشتريان، كيفيت ادراك شده از خدمات و تصوير ذهني آنان اثر مثبت و معني‏داري بر رضايت مشتريان شهرداري تهران دارند. و همچنين رضايت مشتري اثر مثبت و معني داري بر اعتماد و ارتباط منفي با شكايات دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - ارائه الگوی راهبردی توسعه امنیت ساختمان‌ها در برابر زلزله
   نعمت‌اله  انوری سهیلا  بورقانی فراهانی
   مدیریت راهبردی به عنوان یکی از کاراترین حوزه‌های مدیریت، به توسعه علوم تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و ارزیابی تصمیم با دیدگاه بلندمدت پرداخته و تغییرات ایجاد شده در این حوزه حاکي از جنبه‌هايی است که می‌تواند گام مهمي در جهت تحقق و دستيابي به اهداف هر کوشش ساختاریافته ‌باشد. ف چکیده کامل
   مدیریت راهبردی به عنوان یکی از کاراترین حوزه‌های مدیریت، به توسعه علوم تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و ارزیابی تصمیم با دیدگاه بلندمدت پرداخته و تغییرات ایجاد شده در این حوزه حاکي از جنبه‌هايی است که می‌تواند گام مهمي در جهت تحقق و دستيابي به اهداف هر کوشش ساختاریافته ‌باشد. فرموله کردن و تدوين راهبرد يکي از ضروری‌ترین و درعین حال پرچالشترین مقوله‌هاي مديريت در حوزه‌های کاربردی در چند دهه گذشته بوده است. یکی از حوزه‌های کاربردی بسیار مهم را می‌توان رویارویی با بلایای طبیعی دانست. موقعیت جغرافیایی کشور ایران علیرغم آنکه موجب بهره مندی آن از منابع و ثروت های طبیعی و زیرزمینی شده، در معرض یکی از مخرب ترین و غیرقابل پیش بینی ترین پدیده های طبیعی یعنی زلزله نیز هست. بعبارت دیگر در میان خطرات طبیعی که کشور را تهدید می‌کند، زلزله اصلی‌ترین و مهم‌ترین آنهاست. زلزله پديده‌اي است طبيعي كه خود‌به‌خود نتايج نامطلوب و ناگواري در پي ندارد، بلكه آنچه از آن فاجعه مي‌سازد، عدم مدیریت صحیح و دورنگر و عدم آمادگي جهت مقابله با سوانح ناشي از آن است. جوامع توسعه یافته با پیش‌بینی تدابیر لازم بخش اعظم خسارت‌های زلزله را مهار کرده و زلزله را دیگر بلا نمی‌شناسند. لکن در ایران زلزله همچنان یک حادثه مخاطره‌آمیز است. با توجه به هدف این تحقیق، تدوین یک الگوی راهبردی برای رویارویی با یکی از مهم‌ترین پدیده‌های مخرب در دنیای واقعی یعنی زلزله مورد توجه قرار دارد. در این تحقیق سعی شده است که با بررسی ماهیت پدیده زلزله و جوانب اقتصادی و انسانی آن، با تکیه بر مفاهیم معرفی شده در الگوهای رایج مدیریت راهبردی، یک الگوی کارا ارائه شود. روش انجام این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و برای انجام آن از منابع تحقیقاتی اسنادی (چاپی و الکترونیکی) بهره گرفته شده است. می‌توان روش کلی انجام این تحقیق را ترکیبی از روش‌های کیفی توصیفی دانست. این تحقیق با به‌کارگیری منابع جامع و روزآمد موجود به منظور برنامه‌ریزی راهبردی و با محوریت جامع‌ترین و کاراترین مدل‌های مدیریت راهبردی به انجام رسیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - شناسایی عوامل تأثیرگذار در مشارکت عمومی-خصوصی در طرح‌های زیرساخت عمران شهری و ارائه الگوی مناسب. موردمطالعه: شهرداری تهران.
   اسماعیل غفاری کرم اله دانش فرد غلامرضا  معمارزاده طهران
   مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) روشی جدید برای گسترش خدمات عمومی از طریق بخش خصوصی است. PPP در تأمین زیرساخت‌های باکیفیت بالا در بسیاری از کشورهای جهان رایج می باشد. یکی از دلایل اصلی استفاده از توافق‌نامه‌های PPP، بهبود بهره‌وری و کیفیت در ارائه خدمات عمومی و همچنین تقویت س چکیده کامل
   مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) روشی جدید برای گسترش خدمات عمومی از طریق بخش خصوصی است. PPP در تأمین زیرساخت‌های باکیفیت بالا در بسیاری از کشورهای جهان رایج می باشد. یکی از دلایل اصلی استفاده از توافق‌نامه‌های PPP، بهبود بهره‌وری و کیفیت در ارائه خدمات عمومی و همچنین تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گران است؛ که این مهم باید در ایران موردتوجه بیشتری قرار گیرد. این تحقیق باهدف شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های زیرساختی عمران شهری در شهرداری تهران و ارائه الگوی آن انجام‌شده است. روش تحقیق در این پژوهش کاربردی، میدانی، اکتشافی، توصیفی و علی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ذینفعان داخلی و خارجی می باشند که به نحوی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی عمران شهر تهران تأثیرگذار هستند. در این مطالعه، با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر نظرات کارشناسان و ادبیات تحقیق داده‌ها جمع‌آوری و از طریق تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه-های زیرساخت عمران شهری تهران و مدل مربوط به آن استخراج شد. نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد که هفت عامل در موفقیت مشارکت دولتی و خصوصی در مدل ما مؤثر است که عبارت‌اند از: 1- فرآیندها و رویه های شفاف 2- دانش، مهارت و حمایت مدیران 3- حمایت و مشوق های قانونی 4- سلامت نظام اداری 5- ثبات و حمایت سیاسی 6- ظرفیت‌سازی 7- خط‌مشی و سیاست‌گذاری. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: شهر تهران)
   مینا شهامت نژاد بابک ضیاء مجید اشرفی فریدون آزما
   هدف پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار شهر تهران است. پژوهش حاضر رویکردی کیفی دارد و از نظریه برخاسته از داده استفاده می‌کند. پس از انتخاب 14 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی شهری و زنان با روش نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده‌ها گردآو چکیده کامل
   هدف پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار شهر تهران است. پژوهش حاضر رویکردی کیفی دارد و از نظریه برخاسته از داده استفاده می‌کند. پس از انتخاب 14 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی شهری و زنان با روش نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده‌ها گردآوری و سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و در نهایت 4 شاخص اصلی به همراه 41 زیر شاخص شناسایی و نتایج تائید می‌کند مقوله اصلی فرآیند مدل از عوامل علی: نبود تبعیض، حمایت خانواده، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، تدوین قوانین حمایت کننده، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، ارائه تسهیلات و ترویج فرهنگ کارآفرینی، زیرساختها، روش ها و فرآیندها و نوآوری های اجتماعی و عوامل مداخله‌گر:حمایت بخش خصوصی و دولت، حضور رسانه، نظام تعلیم و تربیت، رفع موانع و مجوزها، انجمن های مردم نهاد، مشوق های بیرونی و حمایت از ایده ها و افکارهای نو، موازی کاری های نهادهای حمایتی، نوسانات اقتصادی، سرمایه های اجتماعی، بازاریابی خدمات و تبلیغات و عوامل زمینه‌ای: رفتار کارآفرین، اعتماد و باور به توانایی زنان، تجربه و مهارت، مشوق درونی، فرهنگ جامعه، نظارت و ارزیابی، تدوین بخش نامه های حمایتی، هماهنگی بین بانوان، شبکه و مهارتهای ارتباطی و مردمی شکل‌گرفته و از طریق راهبردهای تدوین سیاست ها و برنامه های آموزشی، برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی بانوان، تشکیل واحد حمایت از بنگاه های اقتصادی، توسعه و شکوفایی فرصت ها و تدوین قوانین حمایت کننده، آموزش و توسعه کارآفرینی و ایجاد ثبات اقتصادی دولت به پیامدهای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اشتغال بانوان، انگیزه و اشتیاق به کارآفرینی، راه اندازی و توسعه کارآفرینی و امنیت سرمایه گذاری در بین زنان منجر می‌شود. نتایج پژوهش اطلاعات محققان را در زمینه اهداف، چالش‌ها و پیامدهای مدل توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار افزایش می‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - ارزیابی‌تأثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه‌ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی شهر اصفهان)
   یزدان شیرمحمدی رمضان   غلامی اواتی مریم محمدی مقدم
   امروزه شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصتی برای سازمان‌ها و مقاصد گردشگری بوده و با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، سازمان‌ها همواره به دنبال ایجاد راهکارهایی براي دستیابی به این‌گونه مشتریان هستند. از جمله؛ تعاملات مشتري با مشتري از اهمیت بسیاري نزد بازاریابان برخوردار گردیده چکیده کامل
   امروزه شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصتی برای سازمان‌ها و مقاصد گردشگری بوده و با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، سازمان‌ها همواره به دنبال ایجاد راهکارهایی براي دستیابی به این‌گونه مشتریان هستند. از جمله؛ تعاملات مشتري با مشتري از اهمیت بسیاري نزد بازاریابان برخوردار گردیده است تا جایی که عده‌ای معتقدند که تعاملات مثبت میان مشتریان با یکدیگر از جمله مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های ایجاد وفاداري به سازمان است. پژوهش حاضر نیز به دنبال ارزیابی‌تأثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه‌ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره‌ی تحقیقات توصیفی - پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران اروپایی شهر اصفهان در شش ماهه اول سال 1398 هستند که با روش نمونه‌گیری ساده و از طریق فرمول کوکران تعداد آن‌ها 370 نفر برآورد گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار اس، پی اس، اس و آموس انجام و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه‌ها نیز از روش رگرسیونی استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که لذت درک مقصد گردشگری، احساس سودمندی، هیجان درک شده مقصد گردشگری، جذابیت مقصد گردشگری و زیبایی‌شناختی تبلیغات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی بر بازدید از مقصد گردشگری به واسطه تبلیغات دهان‌ به ‌دهان الکترونیکی، شباهت درک شده گردشگر با مقصد گردشگری، تعامل با مقصد گردشگری، وفاداری نگرشی و وفاداری کنشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - به سمت حکمروایی خوب شهری: بایدهای نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری در بازنمایی متخصصان ایرانی ( نمونه موردی شهر تهران)
   غلامرضا کاظمیان حسین اصلی پور آرش تقی پوراختری
   رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن بصورت فرآیند‌انباشتی، ساختار‌فضایی شهر را طی دهه‌ها شکل می‌دهد. دراین مسیر فعالیت‌های جاری، از طریق ساخت‌وساز بر روی بافت‌شهری رسوب کرده، و فرم‌‌شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود، و توسعه می‌دهد. از آنجاییکه متولی سا چکیده کامل
   رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن بصورت فرآیند‌انباشتی، ساختار‌فضایی شهر را طی دهه‌ها شکل می‌دهد. دراین مسیر فعالیت‌های جاری، از طریق ساخت‌وساز بر روی بافت‌شهری رسوب کرده، و فرم‌‌شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود، و توسعه می‌دهد. از آنجاییکه متولی ساخت‌وساز در مقیاس شهر، مدیریت‌شهری است؛ و مدیریت حکمروایانه ساخت‌وساز شهری موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه‌پایدار محسوب می‌شود؛ مساله این پژوهش«چیستی بایدهای مدیریت ساخت‌وساز شهری[تهران] در آثار علمی متخصصان ایرانی» قرار گرفته‌است. در این راستا توصیفات‌علمی متخصصان‌کشور از واقعیات و مطلوبیات مدیریت فضای کالبدی شهر [تهران]، به عنوان وجهه‌ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش‌گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل‌مضمون از روش کیفی می‌رود. در این‌راستا از میان789 ماخذ بروز‌یافته در پایگاه‌های‌علمی کشور،65 عدد بصورت روش‌‌مند نمونه‌گیری شد. نتایج این پژوهش‌ بنیادین نشان‌داد که در نظر متخصصان‌ایرانی، نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری‌تهران، برای توصیف شدن در قالب «حکمروایی ساخت‌وساز شهری»، باید ماهیتی قابل‌احترام، قابل‌اعتماد و قابل‌اعتنا داشته‌باشد؛ به‌این‌معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در‌پی«حل مسائل کالبدی و فضایی شهر‌تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده‌ای پایدار و قابل‌استطاعت» برآمده؛ و این‌مسیر را با «اتکا به ظرفیت‌های درون‌زا و مبتنی بر ارزش‌های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع‌گرا»و در «مواجهه با چالش‌های قانونی-اجرایی مدیریت شهری‌تهران» می‌پیماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - اثر محيط خدمات بر رفتار مخرب مشتري با توجه به سطح آسيب‌پذيري مشتري در رستوران‌هاي شهر يزد
   علیرضا رجبی پور میبدی رقیه قوچانی مریم  احمدی زهرانی
   هدف پژوهش حاضر شناسايي اثر محيط خدماتي بر رفتارهاي مخرب مشتري با توجه نقش تعديل‌کننده آسيب‌پذيري مشتري در رستوران هاي شهر يزد در سال 1399‏ بود. روش پژوهش حاضر يک پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است که با استفاده از روش نمونه‌گيري در دسترس حجم نمونه 250 مشارکت‌کننده در نظر گ چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر شناسايي اثر محيط خدماتي بر رفتارهاي مخرب مشتري با توجه نقش تعديل‌کننده آسيب‌پذيري مشتري در رستوران هاي شهر يزد در سال 1399‏ بود. روش پژوهش حاضر يک پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است که با استفاده از روش نمونه‌گيري در دسترس حجم نمونه 250 مشارکت‌کننده در نظر گرفته شد. ابزار ‏جمع‌آوري داده‌ها پرسشنامه‌هاي استاندارد بودند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش معادلات ساختاري در بررسي روابط ساختاري بين متغيرهاي محيط خدماتي مشتري، آسيب‌پذيري مشتري و رفتار مخرب مشتري استفاده شد. به‌طور خلاصه نتايج مربوط به اثرات مستقيم مؤلفه‌هاي محيط خدماتي (چيدمان و طراحي، فضاي داخلي، نماي بيروني و همراهي مشتري) با رفتارهاي مخرب مشتري نشان داد که مؤلفه چيدمان و طراحي‏ و فضاي داخلي رستوران با آسيب‌پذيري مشتري معني‌دار است. مؤلفه نماي بيروني رستوران و همراهي مشتري با آسيب‌پذيري نيز معني‌دار نيست. مؤلفه آسيب‌پذيري‏ ‏با رفتارهاي مخرب مشتري معني‌دار است. نتايج مربوط به اثرات غيرمستقيم نشان داد که مؤلفه چيدمان و طراحي و همراهي مشتري با رفتارهاي مخرب مشتري با توجه به نقش واسطه‌اي‎ آسيب‌پذيري مشتري معني‌دار است و درنتيجه فرضيه ‏مورد تائيد نيست.‏ اما مؤلفه نماي بيروني با رفتارهاي مخرب مشتري با توجه به نقش واسطه‌اي‎ آسيب‌پذيري‏ مشتري معني‌دار نيست. نتايج مربوط به اثرات تعديل‌کننده آسيب‌پذيري مشتري در پيش‌بيني رفتارهاي مخرب مشتري با توجه مؤلفه‌هاي محيط (چيدمان و طراحي، فضاي داخلي، نماي بيروني و همراهي مشتري) با رفتارهاي مخرب مشتري ‏معني‌دار نيست. پرونده مقاله