فهرست مقالات برحسب موضوع مدیریت تکنولوژی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ارزیابی و اولویت¬بندی تئوری¬های روابط ¬سازمانی مناسب در مدیریت زنجیره تأمین(SCM) با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)
   فاطمه  شخصیان سید محمد صادق  خاکسار
   یکی از عوامل موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین، کنترل و هماهنگی روابط میان سازمانی است. بررسی ادبیات حاکی از کمبود تئوری های پایه ای مناسب جهت تشریح تعاملات میان سازمانی است. یکی از راه حل های برطرف کردن این مشکل بکارگیری تئوری های مطرح در حوزه تعاملات بین سازمانی است. در ا چکیده کامل
   یکی از عوامل موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین، کنترل و هماهنگی روابط میان سازمانی است. بررسی ادبیات حاکی از کمبود تئوری های پایه ای مناسب جهت تشریح تعاملات میان سازمانی است. یکی از راه حل های برطرف کردن این مشکل بکارگیری تئوری های مطرح در حوزه تعاملات بین سازمانی است. در این تحقیق چهار تئوری اصلی روابط سازمانی تحت عناوین«تئوری کارفرما- کارگزار»، «تئوری تحلیل هزینه مبادله»، «تئوری شبکه»، و «تئوری مبتنی بر منابع» بر اساس بررسی پیشینه موضوع انتخاب شده و میزان اهمیت و اولویت آنها بر پایه معیارهای ارزیابی تئوری مناسب جهت توسعه پایه های نظری مدیریت زنجیره تأمین از جنبه روابط میان سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی با نظرخواهی از خبرگان و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شد. که در نتیجه معیارهای «واقعیت گرایی» و «سازگاری منطقی» دارای بالاترین اوزان برای تئوری های مورد بررسی شناخته شدند. طی ارزیابی تئوری ها دو تئوری تحلیل" هزینه مبادله " وتئوری مبتنی بر منابع" مرتبه بالاتری جهت بکارگیری برای ارتقای موفقیت مدیریت زنجیره تامین نسبت به دو تئوری دیگر کسب نمودند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - طراحی الگوی جامع سیاستگذاری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
   محمد تقی  امینی محمد  محمودی میمند محمدمهدی  پرهیزگار محمد رضا  مشایخ
   سیاستگذاری واژه ای است که معمولا با مفهوم دولت همراه است . هدف سیاستگذاری، همواره شتاب بخشیدن یا کند کردن جریان تغییر در یک بخش است. سیاستگذاری حوزه قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران مستلزم طراحی الگویی جامع، مانع و کامل است که محقق پس از بررسی 30 مدل سیاستگذاری، مدل فرایندی چکیده کامل
   سیاستگذاری واژه ای است که معمولا با مفهوم دولت همراه است . هدف سیاستگذاری، همواره شتاب بخشیدن یا کند کردن جریان تغییر در یک بخش است. سیاستگذاری حوزه قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران مستلزم طراحی الگویی جامع، مانع و کامل است که محقق پس از بررسی 30 مدل سیاستگذاری، مدل فرایندی یا مرحله‎ای را به عنوان مناسبترین الگو جهت دستیابی به این هدف به کار گرفته است. نظر به اینکه هدف تحقیق مبنی بر طراحی الگوی سیاستگذاری جامع قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران به منظور تأمین امنیت نرم نظام و دفع تهدید نرم است و جنگ نرم، محقق ضمن استخراج منابع قدرت نرم از دیدگاه تئوریستهای غربی و نظرات امام خمینی(ره) و امام خامنه‎ای (حفظه ا...) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع چهارگانه قدرت نرم را به عنوان معیارهای اصلی در پانل دلفی به ترتیب: 1- منبع قدرت نرم فرهنگی – اجتماعی 2- منبع قدرت نرم علم - فناوری 3- منبع قدرت نرم سیاسی (داخلی و خارجی) 4- منبع قدرت نرم اقتصادی استخراج و زیر معیارهای هر کدام از معیارها را به طور مستقل پس از چهار مرحله دلفی، احصاء نموده و الویت آنان را نسبت به هم با روش AHP تعیین گردید و در پایان نیز با روش ضریب همبستگی پیرسون رابطه معیارها و زیرمعیارهای منابع را با معیارها و زیرمعیارهای امنیت نرم سنجیده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در فاز دو الگوی سیاستگذاری که مرحله شکل‎گیری و تنظیم سیاست است، الویت بندی معیارهای اصلی چهارگانه قدرت نرم به ترتیب فرهنگی- اجتماعی، علمی- فناوری، سیاسی (داخلی و خارجی) و اقتصادی می‎باشد که بایستی توسط سیاستگذاران و استراتژی پردازان قدرت نرم، مورد توجه قرار گیرد تا سطوح سه گانه تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک سیاستگذاری نرم نظام تأمین گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - نوآوري در ترکيب فرآيند تفکرتئوري محدوديت ها وپويايي هاي سيستمي (يک مورد کاربردي در مديريت زنجيره تامين)
   مهدي  غضنفري حسين  محمدي
   تئوري محدوديتها نوعي فلسفه مديريتي است که از يک ديدگاه سيستمي براي درک و تحليل کل سيستم استفاده مي‌کند. با اين نگرش امکان شناسايي ورفع محدوديت دريک فرآيند نظام‌مند تغيير وجود دارد. ابزارهايي که تئوري محدوديتها براي شناسايي، رفع و انتقال از شرايط نامطلوب فعلي به شرايط مط چکیده کامل
   تئوري محدوديتها نوعي فلسفه مديريتي است که از يک ديدگاه سيستمي براي درک و تحليل کل سيستم استفاده مي‌کند. با اين نگرش امکان شناسايي ورفع محدوديت دريک فرآيند نظام‌مند تغيير وجود دارد. ابزارهايي که تئوري محدوديتها براي شناسايي، رفع و انتقال از شرايط نامطلوب فعلي به شرايط مطلوب آتي استفاده مي‌کند، فرآيند تفکر نام دارد. فرايند تفکر تئوري محدوديت‌ها شامل مجموعه‌اي از ابزار‌ها‌ي پنج‌گانه منطقي است که اين ابزار‌ها‌ ساختار سيستمي و نطام مند را براي درک موقعيت‌هاي جاري و تعيين استراتژي مطلوب جهت رسيدن به اهداف مطلوب ايجاد کرده‌اند.. اما همواره اين نياز وجود دارد که تاثير عوامل مختلف در فرآيند تغيير بصورت حلقه‌هاي بازخوردي و در بلندمدت بررسي شود. از اينرو در اين مقاله براي پوشش اين ضعف پيشنهاد مي‌شود که از متدلوژي پويايي‌هاي سيستمي استفاده شود. در واقع هدف اصلي اين مقاله توصيف و نمايش چگونگي ترکيب متدلوژي‌هاي تئوري محدوديت‌ها با پويايي‌هاي سيستمي باتوجه به فرضيات و زيربناي فلسفي آنهاست. براي نحوه بکارگيري ترکيب اين دو رويکرد نيز از يک مورد مطالعاتي در زنجيره تامين که بسيار کليدي است، يعني مديريت موجودي استفاده کرديم. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد که ترکيب اين دو رويکرد از لحاظ زيربناي نظري، مکمل مناسبي براي درک مسئله ارائه مي‌دهند و موجب تحليل مسائل از يک ديدگاه سيستمي و نطام‌مند مي‌شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بهبود پیشبینی زمان اتمام پروژه بر مبنای اطلاعات سیستم مدیریت ارزش کسب شده
   میثم  جعفری اسکندری سید طه حسین  مرتجی حامد  نوذری
   مدیریت ارزش کسب شده یکی از قویترین و پرکاربرد ترین تکنیک های مدیریت پروژه است که در سال های اخیر از سوی کارشناسان و مدیران پروژه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. یکی از مفاهیم توسعه ای مدیریت ارزش کسب شده، زمان بندی کسب شده میباشد که شاخص عملکردی زمان پروژه را از دقت و چکیده کامل
   مدیریت ارزش کسب شده یکی از قویترین و پرکاربرد ترین تکنیک های مدیریت پروژه است که در سال های اخیر از سوی کارشناسان و مدیران پروژه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. یکی از مفاهیم توسعه ای مدیریت ارزش کسب شده، زمان بندی کسب شده میباشد که شاخص عملکردی زمان پروژه را از دقت و صحت بالایی برخوردار کرده است. از دیگر کاربردهای ES میتوان به پیشبینی زمان اتمام پروژه اشاره کرد. در تحقیقات بسیاری نشان داده شده است که پیشبینی زمان اتمام پروژه با استفاده از ES از سایر روش های موجود برتری قابل توجهی داشته و اغلب نتایج بهتری را ارائه میکند. با وجود کاربرد وسیع مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه، اخیرا تحقیقاتی توسط ماریو ونهوک صورت گرفته است که بکارگیری این روش در تمامی پروژه ها را با تردید مواجه کرده است. در این تحقیقات نشان داده شده است که توپولوژی شبکه بر کارایی این تکنیک به شدت موثر است، بدین نحو که نتایج حاصله از این تکنیک تنها در شبکه های سری از صحت خوبی بهره مند میباشد و در شبکه های موازی دچار تردید هستند. حال آنکه بسیاری از پروژه ها توامان از ارتباطات موازی و سری استفاده میکنند. در این مقاله سعی بر آن است تا با بکارگیری روش طولانی ترین مسیر، زمان پیشبینی شده اتمام پروژه در شبکه های با توپولوژی موازی را بر مبنای اطلاعات سیستم مدیریت ارزش کسب شده و بدون افزودن حجم قابل توجه به محاسبات، بهبود بخشید. علاوه بر این، انتظار میرود مدل پیشنهادی اشکال وارده را برطرف نموده و بتواند به عنوان راه حلی مناسب برای استفاده مدیریت ارزش کسب شده در شبکه های موازی بکارگرفته شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - رویکردی استوار به طراحی شبکه¬های تأمین با تأکید بر عدم قطعیت¬های محیطی
   محمد رضا  خاجی رسول  شفایی
   در محیط های پویای کسب و کار امروز، همکاران زنجیره تأمین موفق کسانی هستند که دارای استراتژی های استوار و جامعی هستند که به آنها اجازه می دهد به محیط نامطئن و همرا با عدم قطعیت پاسخی مناسب دهند. عدم قطعیت ذاتی و ریسک های گوناگون در محیط اقتصادی یک شبکه زنجیره تأمین، می تو چکیده کامل
   در محیط های پویای کسب و کار امروز، همکاران زنجیره تأمین موفق کسانی هستند که دارای استراتژی های استوار و جامعی هستند که به آنها اجازه می دهد به محیط نامطئن و همرا با عدم قطعیت پاسخی مناسب دهند. عدم قطعیت ذاتی و ریسک های گوناگون در محیط اقتصادی یک شبکه زنجیره تأمین، می تواند تأثیراتی بر هریک از اعضای زنجیره تأمین داشته باشد. این مقاله یک مدل ریاضی جدید را برای یک شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای که شامل تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان می شود ارائه می دهد که عدم قطعیت برای تقاضا و هزینه های حمل و نقل را هم مورد توجه قرار می دهد. برای حل مدل یک رویکرد ترکیبی مشتمل بر الگوریتم های فراابتکاری ، تکنیک های بهینه سازی استوار ، و مفاهیم آماری مورد استفاده قرار گرفته و از برخی مثال های عددی برای ارزیابی عملکرد این رویکرد استفاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - سناریونگاری صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم، مبتنی بر رویکرد عدم قطعیت های کلیدی و تحلیل اثرات متقابل
   حامد امینی علی  بنیادی نایینی میرسامان  پیشوایی
   در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های شورای امنیت، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، برنامه‌ریزی برای حوزه انرژی‌های فسیلی که سال‌ها منبع درآمد اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. بخش نفت و گاز ایران در سطوح مختلف از سرمایه چکیده کامل
   در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های شورای امنیت، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، برنامه‌ریزی برای حوزه انرژی‌های فسیلی که سال‌ها منبع درآمد اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. بخش نفت و گاز ایران در سطوح مختلف از سرمایه‌گذاری تا فروش با محدودیت‌هایی روبروست که وجود یا عدم وجود آن‌ها می‌تواند سیاست‌گذاری بخش انرژی را دستخوش تغییرات عمده‌ای کند. علاوه بر این ضرورت توجه به عدم قطعیت‌های ذاتی حوزه انرژی سبب می‌گردد تا برای ارائه راهبرد، استفاده از آینده‌های بدیل بجای یک آینده قطعی ضرورت داشته باشد. مسئله‌ای که کمتر در پژوهش‌های گذشته موردتوجه قرار نگرفته است. این تحقیق بر آن است، با استفاده از روش برنامه‌ریزی سناریویی و مبتنی بر عدم قطعیت‌های کلیدی صنعت نفت و گاز ایران به خلق و توسعه سناریوهای بدیل برای این بخش بپردازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - طراحی معماری پایگاه دانش فرش دستباف (مطالعه موردی: فرش دستباف نایین)
   مهدی  کبیری نایینی سمیرا  عرب بافرانی
   پایگاه دانش قلب سیستم مدیریت دانش است و وظیفه‌ی ذخیره‌سازی و کدگذاری دانش و تخصص افراد برای انتشار و به اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری با حداقل هزینه در مواقع لزوم را برعهده دارد. نوشتار حاضر از لحاظ نظری، مطالعه موردی و از نظر هدف از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل چکیده کامل
   پایگاه دانش قلب سیستم مدیریت دانش است و وظیفه‌ی ذخیره‌سازی و کدگذاری دانش و تخصص افراد برای انتشار و به اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری با حداقل هزینه در مواقع لزوم را برعهده دارد. نوشتار حاضر از لحاظ نظری، مطالعه موردی و از نظر هدف از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل دست‌اندرکاران فرش دستباف نایین در سراسر کشور بوده‌اند که در تمامی حوزه‌های فعالیت فرش دستباف از دانش و اطلاعات کافی برخوردارند. جامعه آماری متخصصین مورد نظر 110 نفر بود که 86 نفر به روش نمونه‌گیری هدفدار و به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار‌هایی که در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: مصاحبه با خبرگان فرش و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ابعاد دانشی حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه‌‌ها. داده‌های آماری با روش‌های توصیفی و استنباطی و آزمون فریدمن در نرم‌افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد میان ابعاد دانشی مطرح در هر حوزه شامل رنگرزی، نقشه‌کشی، چله‌کشی، بافت و تجارت، به‌طور معنادارای تفاوت وجود داشته و برخی از ابعاد دانشی در هر حوزه نسبت به ابعاد دانشی دیگر از اولویت برخوردارند و آگاهی بیش‌تر در زمینه این ابعاد دانشی جهت افزایش کارآیی و موفقیت افراد ضروری می نماید. بر اساس اولویت‌بندی ابعاد دانشی هر حوزه توسط آزمون فریدمن، پایگاه دانشی برای ذخیره‌سازی دانش حوزه‌های مختلف فرش دستباف معماری شده است. پایگاه دانش معماری شده به صورت باز با قابلیت به‌روز رسانی و ویرایش، مبتنی بر وب و سیستم محور بوده و توسط شرکت فرش ایران مدیریت می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - ارزیابی و انتخاب سطح تکنولوژی در صنعت خودروسازی با استفاده از رویکرد FANP-DEMATEL-PANDA))
   دکتر عمّار  فیضی حبیب اله جوانمرد
   در عصر حاضر اندازه گیری عملکرد تکنولوژی از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمان ها است و نقش حیاتی در موفقیت آن ها ایفا می کند.با این حال تعداد زیادی از سازمان ها، فرآیندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد تکنولوژی خود را توسعه نداده و به کار نگر چکیده کامل
   در عصر حاضر اندازه گیری عملکرد تکنولوژی از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمان ها است و نقش حیاتی در موفقیت آن ها ایفا می کند.با این حال تعداد زیادی از سازمان ها، فرآیندهای رسمی برای ارزیابی عملکرد تکنولوژی خود را توسعه نداده و به کار نگرفته اند.در اندازه گیری عملکرد تکنولوژی، مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد را به واسطه اندازه های مختلف ارزیابی نمایند.هدف‌ازانجام ‌پژوهش‌حاضر ارائه‌یک ‌مدل‌ترکیبی جهت ارزیابی و انتخاب تکنولوژی مناسب درکارخانه خودروسازی پارس خودرو، شناسایی شاخص های ارزیابی‌سطح‌ تکنولوژی و وزن‌دهی و رتبه‌بندی آن‌ها با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی وتعیین شدت اثر گذاری و اثر پذیری شاخص ها با استفاده از تکنیک آزمایش و تحلیل تصمیم‌گیری(دیماتل) می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 20 نفر از مدیران ارشد تولید و فناوری اطلاعات و تکنولوژی پارس خودرو تشکیل می دهند. نتایج پژوهش حاضر می تواند دید جامعی را در خصوص ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی و تصمیم سازان و تصمیم گیران صنعت خودرو ایران قرار دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - کاربرد تئوری محدودیت ها در شناسایی و رفع مشکلات ریشه ای سازمانی (يک مطالعه موردي)
   مهدي  غضنفري حسين  محمدي کامران  شهانقی
   تئوري محدوديتها يک نگرش سيستمي است که با درک روابط علت و معلولي و تمرکز بر گلوگاههاي سيستم، روشي را براي شناسايي، اولويت بندي و حل مسائل غير فيزيکي ارائه مي کند. اين روش فرآيند تفکر نام دارد و از تعدادي نمودار منطقي به نام درخت تشکيل شده است با بررسي جامع مقالات ارائه ش چکیده کامل
   تئوري محدوديتها يک نگرش سيستمي است که با درک روابط علت و معلولي و تمرکز بر گلوگاههاي سيستم، روشي را براي شناسايي، اولويت بندي و حل مسائل غير فيزيکي ارائه مي کند. اين روش فرآيند تفکر نام دارد و از تعدادي نمودار منطقي به نام درخت تشکيل شده است با بررسي جامع مقالات ارائه شده در زمينه کاربردهاي مختلف فرآيندتفکر در مسائل مختلف دو نياز اساسي احساس شد. اول استفاده بسيار کم از گروههاي هاي احتياطات قانوني همزمان با ايجاد درخت هاي فرآيند تفکر جهت اعتبار سنجي درخت هاي ايجاد شده و دوم کاربرد همزمان ابزارهاي درخت واقعيت جاري، نمودار ابر تبخير شونده ، درخت واقعيت آتي و شروط شاخه هاي منفي مي باشد. از اينرو براي اولين بار سعي شده است تا اين دو خلاء مهم پوشش داده شوند هدف از اين مقاله اين است تا نشان دهد که چگونه مديران وتصميم گيرندگان مي‌توانند از نمودارهاي منطقي فرايند تفکر تئوري محدوديت‌ها جهت شناسايي و حل مسائل سازماني استفاده نمايند. همچنين پس از تشريح ابزارها و مراحل فرآيند تفکر از يک مثال واقعي در حوزه اداري براي درک بيشتر موضوع استفاده شده است. در اين مورد دو روش درخت واقعيت جاري و ابرهاي تبخير شونده(ابر تناقض اصلي) براي شناسايي مسائل و دلايل اصلي اثرات نامطلوب مشاهده شده در سازمان بکار گرفته شده است. زماني که مشکلات ريشه اي مشخص شدند، اقداماتي براي از بين بردن آنها و در نتيجه حل مشكل سيستم تعيين مي شود. اما پيش از اجرا بايستي تاثيرات اين اقدامات ديده شود. در واقع درخت واقعيت آتي يك ابزار منطقي ساخت و آزمايش راه حلهاي بالقوه پيش از اجراي آنهاست. اما بايد توجه داشت که همراه با هر تغيير پيشنهادي، اين امکان وجود دارد که شروط شاخه هاي منفي به وجود آيد. يعني روابط علي بين يک اقدام اصلاحي و هر اثر منفي که به طور منطقي مي‌تواند از آن اقدام اصلاحي ايجاد شود شناسايي شود. از اينرو براي شناسايي اين اثرات منفي نمودار شروط شاخه هاي منفي نيز ترسيم شده است. همزمان سعي شده است تا از گروههاي احتياطات قانوني براي اعتبار سنجي نهادها و ارتباط هاي موجود آنها در زمان ايجاد درختان استفاده شود.نتايج بدست آمده بدليل تمرکز به مسائل و مشکلات اصلي و ريشه اي به جاي مشکلات ظاهري مشاهده شده، موجب تمرکز بر رفع مشکلات ريشه اي مي شود و ازاينرو سازمان صرفه جويي هاي قابل توجه اي را در زمان و هزينه بدست خواهد آورد و توانايي ارائه استراتِي هاي بلند مدت را بدست خواهد آورد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - طراحی الگوی كارآفريني استراتژیک با رویکرد بازارگرایی و نقش آن در مزیت رقابتی پایدار ( در صنایع غدایی استان تهران)
   محمد علی سرلک علی اکبر  جوکار
   در محیط متلاطم و متغیر امروزی، شرکتها برای بقا و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقبا دارای مزیت رقابتی باشند. محصولات جدید، فناوری‌های پیشرفته، ترکیب‌های سازمانی جدید و غیره در صورتی موفقیت شرکتها را فراهم می‌کند که در خلق و ایجاد مزیت رقابتی پایدار موثر می‌باشند. مسئ چکیده کامل
   در محیط متلاطم و متغیر امروزی، شرکتها برای بقا و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقبا دارای مزیت رقابتی باشند. محصولات جدید، فناوری‌های پیشرفته، ترکیب‌های سازمانی جدید و غیره در صورتی موفقیت شرکتها را فراهم می‌کند که در خلق و ایجاد مزیت رقابتی پایدار موثر می‌باشند. مسئله مقاله حاضر در پی این است تا بررسی نماید تا نقش کارآفرینی استراتژیک را در حفظ و توسعه مزیت رقابتی پایدار بررسی نماید. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل میدانی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده‌ها از روش دلفی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . به منظور پالایش داده‌ها از نرم افزار spss و از مدل ساختاری در قالب تحلیل عاملی تأئیدی، تحلیل مسیر و نرم افزار LISREL استفاده شده است. برای این تحقیق پنج فرضیه تدوین گردید که با استفاده از تحلیل عاملی تأئیدی و تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت و هر پنج فرضیه تأئید شد.که در این میانمشخص شد که بازار گرایی از اهمیت بالاتری در مقایسه با سایر متغیرها برخوردار است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که شرکتها با به کارگیری بازار گرایی و شناسایی و ارضای نیازهای حال و آتی مشتریان، شناخت رقبا و برنامه هایشان و ایجاد هماهنگی های لازم بین بخشهای مختلف سازمان، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نمایند و از این طریق مزیت رقابتی پایدار برای خود ایجاد نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - طراحي مدل مديريتي براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها )
   بابك راهنورد كامران محمد خاني علي اكبر فرهنگي اميرحسين محمد داوودي
   اين پژوهش با هدف طراحي مدل پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها) تدوين گرديد كه روش اجراي پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي، شيوه اجراء توصيفي و نحوه گردآوري داده ها به صورت تركيبي(كيفي و كمي) است، بطوريكه در ابتدا با مطالعه ادبيات و پي چکیده کامل
   اين پژوهش با هدف طراحي مدل پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها) تدوين گرديد كه روش اجراي پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي، شيوه اجراء توصيفي و نحوه گردآوري داده ها به صورت تركيبي(كيفي و كمي) است، بطوريكه در ابتدا با مطالعه ادبيات و پيشنيه پژوهش هاي در حوزه پذيرش و انتقال فناوري رسانه مولفه ها و شاخص هاي موثر با استفاده از روش تحليل محتوا شناسايي و تعيين شدند، سپس مدل مفهومي پژوهش استخراج گرديد، همچنين در بخش كيفي پژوهش براي نهايي نمودن شاخص هاي شناسايي شده با ده نفر از خبرگان صنعت رسانه كه بصورت هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه و تغييراتي نيز در مولفه ها ايجاد شد. در بخش كمي پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 42 گويه، پس از تاييد روايي آن توسط خبرگان، در بين نمونه آماري300 نفر كه بصورت هدفمند از بين جامعه آماري پژوهش انتخاب شده بودند، توزيع و پاسخگويان 285پرسشنامه را عودت نمودند. پس از تحليل پاسخ هاي پرسشنامه با نرم افزار SPSSضريب آلفاي كرونباخ (پايايي)0.881 شد و در نهايت با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري، مدل طراحي و معرفي گرديد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - تبيين شکاف کارآفريني و تجاري سازي فناوري در همکاري صنعت و دانشگاه
   یزدان مرادی سیامک نوری
   پژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي مطالعات انجام شده در حوزه همکاري بين صنعت و دانشگاه طي سه دهه اخير انجام شده است تا از اين طريق شکاف موجود در همکاري‌هاي صنعت و دانشگاه تبيين گردد. اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و با روش تحليل تحقيقات و مطالعات گذشته صورت گرفته است و سپس ب چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي مطالعات انجام شده در حوزه همکاري بين صنعت و دانشگاه طي سه دهه اخير انجام شده است تا از اين طريق شکاف موجود در همکاري‌هاي صنعت و دانشگاه تبيين گردد. اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و با روش تحليل تحقيقات و مطالعات گذشته صورت گرفته است و سپس با دريافت نظرات خبرگان از طريق انجام مصاحبه‌هاي عميق با متخصصان هر دو نهاد دانشگاه و صنعت ادامه يافته است. انجام مصاحبه‌ها براساس کفايت نظري داده‌ها در 18 مصاحبه متوقف شد. از اين تعداد 8 نفر از اساتيد دانشگاه و صاحب‌نظر در موضوع، 3 نفر مدير عامل شرکت‌هاي صنعتي، 4 نفر از مسئولان دولتي و 3 نفر از کارشناسان و مديرعاملان شرکت‌هاي واسطه‌اي حوزه کارآفريني و تجاري‌سازي در مصاحبه ها شرکت داشتند. نتايج نشان مي دهد که اگرچه همکاري‌هاي دانشگاه و صنعت در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي، کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري مطرح مي باشد ولي به مرور زمان هر چه به زمان حال نزديک‌تر مي‌شويم سهم آموزش و در ادامه سهم پژوهش و تحقيقات کاهش يافته و تمايل براي همکاري‌هايي از نوع کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري بيشتر شده است. بررسي رويکردهاي فعلي در همکاري بين صنعت و دانشگاه،گرايش زياد به بهره‌برداري از توان بخش خصوصي وشرکت‌هاي واسطه‌اي(هاب) را خصوصاً در فعاليتعاي کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري نشان مي دهد. همچنين نقش موثر الگوهاي بومي و نيز نيروي انساني کارآفرين که داراي تعهد و حس مسئوليت نسبت به کشور، صنعت و دانشگاه مي‌باشد در مدلهاي موفق همکاري صنعت و دانشگاه مشخص شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت رهنگاری فناوری با استفاده از تکنیک مدل¬سازی ساختاری تفسیری
   افسانه احمدي سيدسپهر قاضي نوري فاطمه  ثقفي
   رشد سريع فناوري، افزایش هزینه، پیچیدگی و جهانی شدن رقابت، تطابق سرمایه گذاری‌های فناورانه با نیازهای سازمان را ضروي نموده است. لذا مديريت فناوري و نوآوری از طريق رويکردهاي ساختار يافته و انعطاف پذيری مانند رهنگاشت فناوري براي تصميم سازي براي سياستگذاران ضروری می نماید. چکیده کامل
   رشد سريع فناوري، افزایش هزینه، پیچیدگی و جهانی شدن رقابت، تطابق سرمایه گذاری‌های فناورانه با نیازهای سازمان را ضروي نموده است. لذا مديريت فناوري و نوآوری از طريق رويکردهاي ساختار يافته و انعطاف پذيری مانند رهنگاشت فناوري براي تصميم سازي براي سياستگذاران ضروری می نماید. استفاده از مزایای اجرای رهنگاری بدون شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر آن غیر ممکن است. هدف از این مقاله بکارگیری روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای تحلیل تعاملات و سطح بندی عوامل موثر بر موفقیت رهنگاری فناوری است بدین منظور ابتدا با مرور ادبیات عوامل مؤثر بر موفقیت رهنگاری فناوری شناسایی گردید سپس جهت سطح بندی این عوامل روش مدل سازی ساختاری تفسیری بکارگرفته شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه و توزيع آن در بين 17 نفر از خبرگان استفاده شد. با تحليل يافته ها، عوامل مؤثر در چهار سطح و دو خوشه دسته بندی شدند. بیشترین تاثیرگذاری مربوط به عوامل"تامین منابع مالی"، "حمایت و تعهد مدیریت ارشد"، "پذیرش رهنگاری"، "مشارکت مناسب افراد"، " دسترسی به داده ها، اطلاعات و دانش مورد نیاز " و "وجود تسهیل گر و مشاور"، می باشند. بیشترین تاثیرپذیری را عامل " کیفیت سند رهنگاشت " و " انعطاف پذیری در برابر تغییرات لازم با بروز رسانی رهنگاشت " به خود اختصاص دادند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - ارائه مدلی شاخص برای بومی‌سازی فناوری در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
   محمدعلي شفيعا علیرضا علی احمدی علی بنیادی نائینی میر حمید تقوی
   مفهوم فناوری بومی و بومی‌کردن فناوری سال‌هاست که موردبحث محافل گوناگون به‌ویژه مجامع علمی و فناوری کشورهای در حال رشد است. بابیان این واژه‌ها، اغلب ذهن‌ها به‌سوی صنعت سنتی متمرکز می‌شوند. اما در مباحث مربوط به فرآیند انتقال فناوری و لزوم برخورد آگاهانه با فناوری‌های وار چکیده کامل
   مفهوم فناوری بومی و بومی‌کردن فناوری سال‌هاست که موردبحث محافل گوناگون به‌ویژه مجامع علمی و فناوری کشورهای در حال رشد است. بابیان این واژه‌ها، اغلب ذهن‌ها به‌سوی صنعت سنتی متمرکز می‌شوند. اما در مباحث مربوط به فرآیند انتقال فناوری و لزوم برخورد آگاهانه با فناوری‌های وارداتی، مفهوم این واژه به ایجاد ساختار و زمینه‌ای برای درک و کشف دانش فنی فناوری وارداتی اشاره دارد و در واقع، مؤید تحقق فرآیندی است که شامل یادگیری، جذب و اصلاح و انطباق، توسعه داخلی و اعمال تغییرات کوچک و بزرگ و بالاخره، تسلط بر فناوری وارداتی، انجام نوآوری و اشاعه آن است. جامعه آماری این تحقیق، 40 نفر از مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت پتروشیمی می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بومی‌سازی فناوری با تکیه ‌بر ادبیات تحقیق و بررسی مطالعات پژوهشگران این حوزه و تجارب موفق بومی‌سازی فناوری در ایران با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با خبرگان صنعت پتروشیمی و روش اعتباریابی در تحقیقات کیفی استخراج شدند. در بخش کمی تحقیق، روش تصمیم گیری چندمعیاره بکار برده شده است. برای رتبه‌بندی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر هر مدل از فن تحلیل شبکه‌ای فازی، برای تعیین روابط درونی معیارها از فن دیمتل فازی و برای رتبه‌بندی مدل‌ها و انتخاب مدل برتر از تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهند که مدلی برتر از بین مدل‌های موجود بومی‌سازی فناوری برای صنعت پتروشیمی وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - بررسی اثر متغیرهای فناورانه و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)
   مهدی  جنیدی جعفری محمد  اقدسی
   در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای فناورانه شامل حمایت مدیریت ارشد از فناوری بر ایجاد مهارت های فناورانه، شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی پرداخته شده است. همچنین تأثیرات شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی را بر نوآوری سازمانی بررسی و مشاهده م چکیده کامل
   در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای فناورانه شامل حمایت مدیریت ارشد از فناوری بر ایجاد مهارت های فناورانه، شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی پرداخته شده است. همچنین تأثیرات شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی را بر نوآوری سازمانی بررسی و مشاهده می شود این متغیرها چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارند. اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق «توصيفي-پيمايشي» با نمونه‌ای متشکل از 30 بانک مورد تأیید بانک مرکزی ایران با ابزار پرسشنامه و از طریق روش معادلات ساختاری مورد بررسي قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می دهد: (1) حمایت مدیریت ارشد تأثیر مثبتی بر ایجاد مهارت های فناوری، شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی دارد. (2) شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی، مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نوآوری سازمانی، تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی می گذارند. همچنین تأیید شد که نوآوری تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی می‌گذارد. پژوهش توصیه‌هایی نیز برای متخصصان کسب‌وکار دارد، مبنی بر اینکه ایجاد شایستگی امری پیچیده بوده و یک فرایند طولانی مدت است که باید دست در دست راهبرد بلندمدت شرکت تحقق یابد. بنابراین، دخیل ساختن مدیریت از طریق طراحی راهبرد کارآفرینانه نیز موضوعی مهم و بنیادین است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - شناسایی موانع و چالش‌هاي شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری در بخش هوانوردی عمومی ایران
   بهاره نبوي فاطمه  ثقفي منوچهر منطقي مهدي محمدي
   وجود و تحقق نظام نوآوري يك عامل كليدي در توسعه نظام نواوري ملي است. از آنجا كه بخش هوافضا جزو اولويت‌هاي الف در نقشه جامع علمي كشور محسوب شده است. این مقاله در نظر دارد موانع و مشكلات شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری بخشي را در حوزه هوانوردی عمومی ایران با رویکرد "تحلیل تو چکیده کامل
   وجود و تحقق نظام نوآوري يك عامل كليدي در توسعه نظام نواوري ملي است. از آنجا كه بخش هوافضا جزو اولويت‌هاي الف در نقشه جامع علمي كشور محسوب شده است. این مقاله در نظر دارد موانع و مشكلات شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری بخشي را در حوزه هوانوردی عمومی ایران با رویکرد "تحلیل توامان کارکردی- ساختاری" شناسایی نماید. ابتدا ادبيات حوزه معرفي شده و روش تحلیل همزمان کارکردی- ساختاری ارائه مي شود. در ادامه كاركردهاي بخش از ادبيات موضوع استخراج و با كمك خبرگان در قالب پرسشنامه تكميل شده و در صنعت هوانوردي عمومي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در ادامه يافته هاي آن در پنل خبرگان ارائه و با نظر آنها، مشکلات و ضعف کارکردها و تاثير آنها در عوامل ساختاری (بازیگران، شبکه‌ها و نهادها) تحليل مي شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - اولویت بندی کارآفرینی بنادر اصلی حوزه شمال کشور بر مبنای تکنیک تکنولوژی حیاتی بعنوان یکی از روشهای مدل آینده نگاری
   حسین صاحبی پروانه  گلرد
   در دنیای کسب و کار امروز، سازمانها و بنگاههای اقتصادی که توجه ویژه به کارآفرینی و افراد کارآفرین دارند می توانند بقای خود در بازار تضمین نموده و به رقابت با سایر رقبای داخلی و خارجی بپردازند. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان مادر تخصصی دریایی کشور بخش اعظمی چکیده کامل
   در دنیای کسب و کار امروز، سازمانها و بنگاههای اقتصادی که توجه ویژه به کارآفرینی و افراد کارآفرین دارند می توانند بقای خود در بازار تضمین نموده و به رقابت با سایر رقبای داخلی و خارجی بپردازند. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان مادر تخصصی دریایی کشور بخش اعظمی از اقتصاد این حوزه را در اختیار دارد که باید همگام با نهضت جهانی کارآفرینی، برای بقا و حفظ موقعیت رقابتی خود با سایر بنادر کشورهای همسایه حرکت عظیمی را آغاز نماید. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تکنولوژی حیاتی بعنوان یکی از روشهای مدل آینده نگاری سه بندر اصلی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه شمال کشور (بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد) انتخاب و طی فرآیندی اولویت بندی گردیدند. مطابق نقشه راه تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مرور مطالعات انجام شده، شاخص های کارآفرینی فردی و سازمانی تعیین و توسط خبرگان منتخب حوزه تحقیق، تحت روایی محتوی قرار گرفت. در مرحله بعد پرسشنامه تحقیق شامل 94 سوال تهیه برای 30 نفراز متخصصین منتخب شاغل در بنادرکشور، ارسال گردید. اطلاعات و نتایج جمع آوری شده از پرسشنامه های تحقیق اعتبار سنجی شده و نتیجه 959/0 ضریب آلفای کرونباخ حکایت از سطح پایایی مطلوب پرسشنامه ها دارد. در مرحله بعد نمرات میانگین شاخص های کارآفرینی فردی و سازمانی بنادر وارد ماتریس کارآفرینی فردی و سازمانی شده و بنادر بر اساس امتیاز کلی از منظر شاخص های کارآفرینانه رتبه بندی گردیدند. نتایج نشان داد که از میان بنادر مورد مطالعه، بندر انزلی در مجموع شاخص های کارآفرینی در محدوده مطلوب ماتریس رسم شده قرار گرفته و از موقعیت خوبی برخوردار می باشد،اما با این وجود لازم است رابطه میان شاخص های کارآفرینی و میزان موفقیت بنادر در ایجاد اشتغال در آینده مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - تکامل نقش شرکت صنعتی در طی همکاری با بنگاه جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید
   محمد علی بحرینی زارج علي  مبيني دهكردي نیما حیرتی محمدرضا  ميگون پوری
   چگونگی بهره‌مندی شرکت‌های صنعتی از فناوری‌های پیشرفته نقش مهمی در ادبیات مدیریت پیدا کرده است. شرکت‌های صنعتی علیرغم مزایای مشخص در منابع، تجربه و دانش بازار، لازم است برای افزایش مزیت‌های رقابتی خود از فناوری پیشرفته استفاده نمایند. به این منظور چگونگی همکاری شرکت صنعت چکیده کامل
   چگونگی بهره‌مندی شرکت‌های صنعتی از فناوری‌های پیشرفته نقش مهمی در ادبیات مدیریت پیدا کرده است. شرکت‌های صنعتی علیرغم مزایای مشخص در منابع، تجربه و دانش بازار، لازم است برای افزایش مزیت‌های رقابتی خود از فناوری پیشرفته استفاده نمایند. به این منظور چگونگی همکاری شرکت صنعتی با بنگاه جدید فناوری نانو به‌منظور توسعه محصول جدید و تغییرات نقش آن در فرایند همکاری مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به مطالعه موردی طولانی‌مدت شش‌ساله پنج همکاری بین شرکت‌های صنعتی با بنگاه‌های جدید فناور نانو که منجر به تولید محصول جدید نانو شده؛ پرداخته است. سهم این تحقیق در سه بخش قابل‌ارائه است. اول اینکه بهره‌مندی شرکت‌های صنعتی از فناوری پیشرفته بنگاه‌های جدید فناوری نانو، نیازمند یک فرایند تعاملی طولانی‌مدت است تا مبتنی بر هم‌افزایی قابلیت‌های فناورانه بنگاه ازیک‌طرف و همچنین منابع و قابلیت‌های شرکت صنعتی از طرف دیگر، فرایند توسعه محصول جدید طی گردد. دوم اینکه لازمه بهره‌مندی شرکت‌های صنعتی از فناوری‌های پیشرفته، انعطاف‌پذیری آن‌ها در ساختارها و راهبردهای همکاری است. سوم اینکه نقش شرکت صنعتی از یک «درخواست کننده فناوری» در ابتدای همکاری به‌مرورزمان تبدیل به یک «راهبر فرایند توسعه محصول جدید» شده و سپس بعد از شفاف شدن ابعاد فناوری و تولید محصول جدید، به یک خریدار محصول/خدمات فناوری پیشرفته تبدیل می‌شود. این مطالعه تصویر مناسبی از همکاری شرکت‌های صنعتی با بنگاه جدید فناوری نانو برای محققین، مدیران شرکت‌های صنعتی و سیاست‌گذاران ارائه می‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - ارزیابی عملکرد واحد های IT در صنعت با رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و کارت امتیازی متوازن (BSC)
   محسن ناظم بکایی
   در این دنیای در حال تغییر، تکنولوژی اطلاعات(IT) برای بقای شرکت ها، یک ضرورت است، و وظایف واحد IT روز به روز مهمتر می شود. ارزیابی واحد IT برای فهم اینکه چقدر این واحد در اهداف استراتژیک و سازمانی سهیم است، کار حیاتی است. از آنجایی که واحد IT وظایف بسیاری انجام می دهد که چکیده کامل
   در این دنیای در حال تغییر، تکنولوژی اطلاعات(IT) برای بقای شرکت ها، یک ضرورت است، و وظایف واحد IT روز به روز مهمتر می شود. ارزیابی واحد IT برای فهم اینکه چقدر این واحد در اهداف استراتژیک و سازمانی سهیم است، کار حیاتی است. از آنجایی که واحد IT وظایف بسیاری انجام می دهد که به سادگی با واحد های پولی قابل سنجش نمی باشد، روش هایی ارزیابی که به تنهایی بر معیار های مالی تکیه دارد مناسب نیستند. هدف این مطالعه ایجاد یک رویکرد بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتب(FAHP) و روش امتیازات متوازن(BSC) برای ارزشیابی واحد IT در یک شرکت مورد مطالعه می باشد. مفهوم روش امتیازات متوازن برای تعریف سلسله مراتب با چهار چشم انداز عمده یعنی امور مالی، مشتری، فرایندهای کسب و کار داخلی، یادگیری و رشد به کار می رود. برای هر چشم نداز، شاخص های عملکرد انتخاب می شود. سپس یک راه حل برای تحمل ابهام و عدم اطمینان در مورد اطلاعات پیشنهاد می شود. نهایتا یک » فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی « رویکرد سیستم اطلاعاتی " FAHP" برای تسهیل فرایند حل مسئله ایجاد می شود. نتایج، یک راهنمای عمل در مورد استراتژی های بهیود عملکرد واحد، در اختیار واحدهای IT در صنعت مرود مطالعه قرار می دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال درحوزه فناوری های همگرا
   محمد هاشمی علي  مبيني دهكردي محمدرضا  ميگون پوری کمال سخدری
   در عصر حاضر، نوآوری های فناورانه، عامل کلیدی توسعه و پیشرفت جوامع بوده و کارآفرینی فناورانه، از طریق شناسایی و بهره برداری موثر از فرصت های فناوری، به عنوان منشا اصلی ایجاد نوآوری های تحول زا، شناخته می شود. با توجه به نوظهوري مفهوم "همگرايي" در فناوري‌های پيشرفته و ف چکیده کامل
   در عصر حاضر، نوآوری های فناورانه، عامل کلیدی توسعه و پیشرفت جوامع بوده و کارآفرینی فناورانه، از طریق شناسایی و بهره برداری موثر از فرصت های فناوری، به عنوان منشا اصلی ایجاد نوآوری های تحول زا، شناخته می شود. با توجه به نوظهوري مفهوم "همگرايي" در فناوري‌های پيشرفته و فرصت‌هاي بدیع ناشي از آن، لازم است ابعاد مختلف این پدیده، خصوصاً فرایند شناسایی فرصت، به عنوان اولین و بنیادی ترین گام از فرایند کارآفرینی فناورانه شناخته شود. اين پژوهش بر مبنای معرفت شناسی "تفسیر گرایی" و از نوع اکتشافی بوده و بر روی ادبیات فرصت کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی فناورانه، مطالعات میان رشته ای و فناوریهای همگرا، استوار می باشد. در اين پژوهش، واحد تحليل، " فرایند شناسایی فرصت" و سطح تحليل، "سازمان" بوده و مفهوم " همگرایی" به عنوان رویکرد حاكم بر پژوهش، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، روش تحقیق مورد استفاده، کیفی و استراتژی تحقیق، مطالعه چندموردی می باشد. گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده مستندات آرشیوی انجام گرفته است. نتایج پژوهش، بیانگر اهمیت فوق العاده عواملی همچون، فهم میان رشته ای، ظرفیت جذب میان رشته ای و نوع سرمایه انسانی، در فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوریهای همگرا می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - تاثیر منابع وریسک بر استراتژی رشد بنگاه‌ در صنایع هایتک
   محسن پارساجم محمد رضا  حمیدی زاده بهمن حاجی پور اسماعیل  فدایی نژاد
   طی سالهای گذشته حمایت‌هایی از کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها در صنایع هایتک انجام شده است. بنگاه‌های بسیاری بر مبنای نوآوری فنی، فرصتهای بازار و حمایتهای موجود ایجاد شده‌اند. تعداد کمی از آنها در طول زمان بقا پیدا کرده و توانسته‌اند رشد کنند. در حالیکه حمایت دولتی یا خلاء چکیده کامل
   طی سالهای گذشته حمایت‌هایی از کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها در صنایع هایتک انجام شده است. بنگاه‌های بسیاری بر مبنای نوآوری فنی، فرصتهای بازار و حمایتهای موجود ایجاد شده‌اند. تعداد کمی از آنها در طول زمان بقا پیدا کرده و توانسته‌اند رشد کنند. در حالیکه حمایت دولتی یا خلاء موقت در بازار ناشی از عدم ثبات می‌تواند کارآفرینان را به ایجاد بنگاه تحریک کند. اما اینکه بنگاههای نورسته بتواند رشد کرده و با رسیدن به مقیاس در گروه‌های استراتژیک صنعتی که در ان فعال هستند، قرار بگیرند و در ساختار رقابتی حضور یابند به الزامات بیشتری نیاز دارد. استراتژی رشد بنگاه یکی از این شرایط است. هدف از این پژوهش مطالعه استراتژیهای رشد بنگاه در صنایع دارای فناوری بالا می باشد. در این پژوهش فرض شده است که اول داشتن استراتژی رشد، در رشد بنگاه موثر است به این معنی که فرآیند رشد تصادفی نیست. دوم، منابع در انتخاب استراتژی رشد موثر هستند و سوم، بنگاه براساس ریسک استراتژی رشد بر می گزیند. و چهارم آنکه حاصل رشد بنگاه در صنعت هایتک افزایش سود و جذابیت است که در تداوم چرخه رشد موثرند. جامعه اماری پژوهش شامل مدیران بنگاه‌ها در صنایع پیشرفته می‌باشد. با مصاحبه حضوری و پرسشنامه اطلاعات جامعه آماری اخذ و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل گردید. هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفت. حاصل این تحقیق می تواند در اتخاذ راهبردهای حمایت از بنگاهها مورد استفاده قرار بگیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - قابلیتهای پویای مدیریتی و کارآفرینی فناورانه بین الملل:تشخیص و بهره برداری فرصتهای فناورانه بین الملل در استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات
   mohammad amin keshmiri hagh محمد حسن مبارکي جهانگیر  یدالهی فارسی علي  مبيني دهكردي
   تشخیص و بهره برداری فرصتهای فناورانه بین المللی فرایند محوری در کارآفرینی فناوری بین الملل میباشد.بخاطر تغییرات رادیکال در فناوری های پیشرفته مانند فناوری اطلاعات، ایجاد و توسعه قابلیتهای پویا یکی از عوامل مهم و ضروری برای استارتاپهای فناوری پیشرفته برای خلق ارزش بین چکیده کامل
   تشخیص و بهره برداری فرصتهای فناورانه بین المللی فرایند محوری در کارآفرینی فناوری بین الملل میباشد.بخاطر تغییرات رادیکال در فناوری های پیشرفته مانند فناوری اطلاعات، ایجاد و توسعه قابلیتهای پویا یکی از عوامل مهم و ضروری برای استارتاپهای فناوری پیشرفته برای خلق ارزش بین المللی موفق از طریق بهره برداری از فرصتهای فناورانه در بازارهای بین المللی است. ایجاد و توسعه قابلیتهای پویا در کارآفرینی فناورانه مخصوصا در حوزه بین الملل یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم و در حال رشد میباشد و سوالات بسیاری در مورد چگونگی اثر گذاری و ایجاد و توسعه این قابلیتها در پیشینه تحقیقات کارآفرینی بین الملل و فناورانه برای تحقیقات آتی مطرح شده است.با استفاده از روش مطالعه موردی چندگانه و تحلیل داده های کیفی برگرفته از 12 مصاحبه نیمه ساختار یافته با استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات که در بازارهای بین الملل وارد شده اند این تحقیق نشان داد که قابلیت شناختی مدیریتی و ذهنیت بین المللی مدیریتی، سرمایه اجتماعی و قابلیت شبکه سازی مدیریتی و قابلیت یادگیری و سرمایه انسانی مدیریتی که شکل دهنده قابلیت پویای مدیریتی میباشد دارای اثر مهمی در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای فناورانه بین الملل توسط استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات دارد و استارتاپهای این حوزه باید به این قابلیتها توجه ویژه نمایند. نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای مدیران و سیاست گذاران حوزه استارتاپهای فناوری اطلاعات در جهت حضور در بازارهای بین الملل و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در انتهای مقاله نیزارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - نقش‎های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه
   امیرمهدی میثمی قنبر  محمّدی الیاسی سید رضا حجازی علي  مبيني دهكردي
   اکوسیستم کارآفرینی فناورانه شامل اجزاء و روابط مختلف و پیچیده‏ای است که همگی در جهت بروز و رشد کارآفرینی فناورانه در تعامل و ایفای نقش می‏باشند. محور اصلی این اکوسیستم فرد کارآفرین فناور بوده که علاوه بر برخورداری از ویژگی‎های خاص، میبایست اقدامات مشخصی را در اکوسیستم ب چکیده کامل
   اکوسیستم کارآفرینی فناورانه شامل اجزاء و روابط مختلف و پیچیده‏ای است که همگی در جهت بروز و رشد کارآفرینی فناورانه در تعامل و ایفای نقش می‏باشند. محور اصلی این اکوسیستم فرد کارآفرین فناور بوده که علاوه بر برخورداری از ویژگی‎های خاص، میبایست اقدامات مشخصی را در اکوسیستم به انجام رساند. علیرغم اهمیت فرد کارآفرین (فناور) در اکوسیستم کارآفرینی (فناورانه)، تاکنون متون و تحقیقات مرتبط به طور جامع و دقیقی به بررسی و تبیین نقش‎های آن‎ها در اکوسیستم نپرداخته است. پژوهش کیفی جاری در تلاش است تا با اتخاذ رویکرد ساخت‎گرایی داده بنیاد، بهره‏گیری از مصاحبه‏های عمیق و همچنین داده‏های معتبر ثانویه نسبت به شناسایی و تبیین نقش‏های کارآفرینان فناور در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه اقدام نماید. در این مطالعه 27 مسیر شکل‎گیری و توسعه کسب و کار فناورانه مورد بررسی و تحلیل عمیق قرار گرفته که منجر به 14 نقش در قالب سه گروه گردیده است. اول، گروه نقش‎های اصلی شامل مطالعه و تحقیق و توسعه، شناخت و تحلیل بازار و تجهیز منابع. دوم، گروه‎ نقش‎های پشتیبان نظیر شبکه‎سازی و تعاملات، رصد رخدادها و همکاری با افراد تخصصی دیگر. سوم، گروه نقش‎های زمینه‎ای (عام) مانند اعتمادسازی و تعامل با دیگر اجزاء اکوسیستم. این مجموعه نقش‎ها که حسب ماهیت خود در تعامل و ارتباط با دیگر اجزاء اکوسیستم هستند به تعمیق ادبیات حوزه اکوسیستم کارآفرینی (فناورانه) کمک نموده و همچنین می‎تواند مبنایی اثربخش در جهت هدایت اقدامات کارآفرینان فناور به حساب آید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - ارزيابي جذابيت و توانمندي فناوري سیستم عامل بومی ايران از منظر كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه
   امیرعلی سیف الدین اصل فاطمه  ثقفي احسان نورزاد مقدم
   سیستم عامل، به عنوان یک فناوری برتر، کلیدی ترین زیرساخت نرم افزاری در تبادل اطلاعات الکترونیکی امن برای یک کشور محسوب می شود. از این رو در اختیار داشتن فناوری یک سیستم عامل بومی در کشور می تواند افزایش ثبات اقتصادی، اشتغال و امنیت اطلاعات را به همراه داشته باشد. برخی کش چکیده کامل
   سیستم عامل، به عنوان یک فناوری برتر، کلیدی ترین زیرساخت نرم افزاری در تبادل اطلاعات الکترونیکی امن برای یک کشور محسوب می شود. از این رو در اختیار داشتن فناوری یک سیستم عامل بومی در کشور می تواند افزایش ثبات اقتصادی، اشتغال و امنیت اطلاعات را به همراه داشته باشد. برخی کشورها مانند ترکیه، چین ، کانادا و امریکا تجربه تولید سیستم عامل را دارند. در این مقاله ارزيابي جذابيت و توانمندي فناوري سیستم عامل بومی ايران از منظر كاركردهاي نظام نواوري فناورانه در تجربه پیاده سازی آن مد نظر قرار گرفته است. ابتدا وضعيت سيستم عامل بومي مرور مي شود. شاخصهاي تعيين جذابيت و توانمندي سيستم عامل بومي از مرور ادبيات استخراج و با ابزار پرسشنامه و با نظر خبرگان اندازه گيري مي شود. سپس اثر کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه سيستم عامل بومي بر جذابيت و توانمندي ايجاد شده با روش دلفي بررسي مي شود. نتایج نشان داد سيستم عامل بومي در حال حاضر جذابيت متوسطي دارد ولي از توانمندي زير حد متوسط برخوردار است. ضمنا اين نتايج نيز حاصل از اثر كاركردهاي انتشار دانش، توسعه دانش و هدايت جستجو بوده است. سیاست‌های مسئولین و کم توجهی به این حوزه باعث کند شدن توسعه این فناوری و كاهش توانمندي در اين زمينه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - تبیین تحلیلی ـ منطقی (تعریف، پیشینه، تمایز و تشابه، انتشار و گسترش) نوآوری رایگان
   علی اصغر سعدآبادی محمد صادق  خیاطیان فاطمه  محمدی اترگله
   مفهوم نوآوری رایگان در مقایسه با سایر نوآوری ها مورد غفلت زیادی قرار گرفته است. لذا، واكاوي تعریف‌های موجود و ارائه تعريفي واضح، يكپارچه و جامع از نوآوري رایگان ضرورتي اجتناب‌ناپذیر است كه می‌تواند به برداشت و درك مشترك و منطقي از آن كمك نمايد. بدین منظور پژوهش حاضر در چکیده کامل
   مفهوم نوآوری رایگان در مقایسه با سایر نوآوری ها مورد غفلت زیادی قرار گرفته است. لذا، واكاوي تعریف‌های موجود و ارائه تعريفي واضح، يكپارچه و جامع از نوآوري رایگان ضرورتي اجتناب‌ناپذیر است كه می‌تواند به برداشت و درك مشترك و منطقي از آن كمك نمايد. بدین منظور پژوهش حاضر در پی تبیین تحلیلی ـ منطقی (تعریف، پیشینه، تمایز و تشابه، انتشار و گسترش) نوآوری رایگان است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به غنای تئوریک برای تدوین مدل نهایی2 کتاب، ۳۲ سایت مورد تایید نخبگان حوزه، حداقل ۴۱ مقاله مورد تحلیل قرار گرفت. برای دستیابی به تعریف منتخب، مولفه های تمایز و تشابه، عوامل محدودکننده انتشار و راهکارهای برطرف ساختن کمبود انتشار منتخب از روش دلفی فازی استفاده گردید. درمجموع، 16 مصاحبه طی 3 دوره دلفی با 6 خبره برای رسیدن به نقطة اشباع صورت گرفته است. از میان 6 مولفه مطرح شده برای تعریف نوآوری رایگان، سه مولفه رد و سه مولفه مورد تایید خبرگان واقع شد که در نهایت تعریف منتخب نوآوری رایگان از نظر خبرگان، نوآوری هایی است که توسط مصرف کنندگان با هزینه ی شخصی، بدون محدودیت زمانی و مکانی و به طور اختیاری توسعه یافته است. از میان 17 مولفه مطرح شده ی تمایز نوآوری رایگان از سایر نوآوری ها، عدم وجود معاملات جبرانی و مالی، عدم محافظت ها از طرح ها، توجه به کسب ارزش و پاداش از جانب خود، عدم ریسک ناشی از توزیع دانش مهم ترین مولفه های تمایز مورد تایید خبرگان محسوب شدند. در بخش دلفی فازی یافتن محدودیت های گسترش و انتشار نوآوری رایگان، در نهایت محدودیت های قانونی و حقوقی، ارزش زیاد نوآوری از نظر عموم، عدم تمایل به سرمایه گذاری بهینه، عدم اعتماد به نفس نوآوران رایگان، موانع فرهنگی و اجتماعی به ترتیب به عنوان مهمترین محدودیت های انتشار نوآوری رایگان مطرح شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - شناسایی و اولویت بندی توانایی‌های کلیدی تاثیرگذار بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع پایین دستی پتروشیمی
   عباس خمسه یداله صادقی مرزناکی مهرداد حسینی شکیب تقی ترابی
   علیرغم اهمیت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تاکنون بخش عمده‌ای از صادرات کشور در بخش صنایع پتروشیمی به مواد خام و نیمه‌صنعتی محدود بوده است که این امر به دلیل عدم توانمندی در کسب تکنولوژی مناسب در صنایع پایین‌دستی است. انتقال تکنولوژی یکی از مهم‌ترین روش‌های میانبر جه چکیده کامل
   علیرغم اهمیت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تاکنون بخش عمده‌ای از صادرات کشور در بخش صنایع پتروشیمی به مواد خام و نیمه‌صنعتی محدود بوده است که این امر به دلیل عدم توانمندی در کسب تکنولوژی مناسب در صنایع پایین‌دستی است. انتقال تکنولوژی یکی از مهم‌ترین روش‌های میانبر جهت اکتساب و توسعه تکنولوژی‌های این صنایع می‌باشد اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، آشنایی اندک مدیران با فرآیند انتقال تکنولوژی و توانایی‌های موردنیاز آن است. این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت‌بندی توانایی‌های تأثیرگذار در موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شکل‌گرفته و بدین منظور از روش ترکیبی معادلات ساختاری و فرآیند تحلیل شبکه ای بهره برده شده است. در این راستا، روایی محتوایی توسط فرم‌های CVR وCVI مورد تائید قرارگرفته و پرسشنامه نهایی توسط سیستم پرس‌لاین بین جامعه آماری توزیع و گردآوری شد و جهت بررسی صحت مدل نظری پژوهش، از تحلیل عاملی با مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارAMOS استفاده گردید. نتایج این مرحله از پژوهش حاکی از آن است که 82 شاخص در 8 عامل توانایی بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تأثیرگذار هستند و میزان تأثیرگذاری هر 8 عامل توانایی در سطح معنا‌دار می‌باشد. از سوی دیگر اولویت‌بندی توانایی‌های تأثیرگذار بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی، با فرآیند تحلیل شبکه‌ای و نرم‌افزارSuper Decisions انجام گردید که نتایج نشان‌دهنده آن است که توانایی‌های اشاعه تکنولوژی در اولویت اول اهمیت قرار دارد و توانایی‌های انطباق تکنولوژی و نیز توانایی‌های توسعه و بهبود در اولویت‌های دوم و سوم اهمیت قرار گرفتند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - ارائه الگوی خط‌مشی‌های اینترنت اشیا در ایران از طریق کاربست روش تحلیل مضمون
   لیلا حسن زاده گراوند مهدی عبدالحمید امیر ذاکری
   مقاله حاضر با نگاهی آینده نگرانه و با نظرداشت پتانسیل تأثیر فناوری‌های نوظهور نظیر اینترنت اشیاء بر کشورهای در حال توسعه شکل گرفته و با فهم چالش های کنونی اینترنت اشیاء در ایران، الگوی خط‌مشی‌های اینترنت اشیاء در کشور را ارائه کرده است. ماهیت پژوهش حاضر، کیفی اکتشافی اس چکیده کامل
   مقاله حاضر با نگاهی آینده نگرانه و با نظرداشت پتانسیل تأثیر فناوری‌های نوظهور نظیر اینترنت اشیاء بر کشورهای در حال توسعه شکل گرفته و با فهم چالش های کنونی اینترنت اشیاء در ایران، الگوی خط‌مشی‌های اینترنت اشیاء در کشور را ارائه کرده است. ماهیت پژوهش حاضر، کیفی اکتشافی است؛ در مرحله داده‌یابی، از روش‌های مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های نیمه ساخت یافته بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان حوزه اینترنت اشیاء بوده که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌ و تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه ادامه یافته است. روش تحلیل مضمون، روش داده‌کاوی این پژوهش بوده است که مصاحبه‌ها در قالب 548 مضمون پایه، 56 مضمون سازمان دهنده، و13مضمون فراگیر تحلیل شد. در انتها مضامین فراگیر در قالب خط مشی های اینترنت اشیاء در ایران صورت بندی شدند. از جمله مهمترین این خط مشی‌ها عبارتند از: تشکیل و تقویت نهادهای خط‌مشی‌پژوه اینترنت اشیاء دارای صلاحیت‌های قانونی؛ زمینه سازی جهت تولید برنامه‌های کاربردی یکپارچه و گسترده توسط گرو‌ه‌های خلاق بر پایه نظارت و حمایت دولت؛ بومی سازی اینترنت اشیا با نظرداشت فرهنگ اسلامی ایرانی و تدوین قوانین و استانداردهای داخلی اینترنت اشیاء با نظرداشت استانداردهای جهانی و نظارت فعال. عمده نوآوری های نتایج این مقاله، فراتر رفتن از الزامات، و ارائه خط مشی ها و راهکارهای عملیاتی توسعه اینترنت اشیاء است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - عارضه یابی شبکه زنجیره تامین اعتبار نظام بانکی کشور با استفاده از رویکرد فرا ترکیب تفسیری انتفادی(سیستم های نرم (SSM) و سیستم های ابتکاری انتقادی(CSH)) (مورد مطالعه تامین اعتبار شرکت های فناور از طریق بانک ملت)
   عیسی جبارزاده ابراهیم تیموری سعید شوال پور
   در سال‌‌هاي اخير، "شرکت‌‌هاي تازه تاسيس فناور محور"، به عنوان موتور رشد سريع اقتصادي، مورد توجه بسياري از محققان و سياست گذاران در کشور‌هاي مختلف بوده اند. ميزان بسيار بالاي رشد اشتغال زايي، فروش، صادرات و سرمايه اين شرکت‌ها، و به ويژه نقش آنها در ايجاد فرصت‌‌هاي شغلي ب چکیده کامل
   در سال‌‌هاي اخير، "شرکت‌‌هاي تازه تاسيس فناور محور"، به عنوان موتور رشد سريع اقتصادي، مورد توجه بسياري از محققان و سياست گذاران در کشور‌هاي مختلف بوده اند. ميزان بسيار بالاي رشد اشتغال زايي، فروش، صادرات و سرمايه اين شرکت‌ها، و به ويژه نقش آنها در ايجاد فرصت‌‌هاي شغلي با کيفيت بالا، اين شرکت ها را در کانون توجه سياست گذاران در بسياري از کشور‌هاي دنيا قرار داده است. بانک ها به عنوان یک نهاد مهم در تامین اعتبار شناخته می شوند که از طریق ارائه تسهیلات بانکی به بهبود روند تامین مالی و اعتباری شرکت‌های فناور محور کمک نموده و به نوعی باعث بقای آنها خواهد شد. ولی در سال های اخیر با وجود مشکلات اقتصادی بانک ها نیز تامین اعتبار شرکت ها با چالش های عدیده ای مواجه شده است از این رو با توجه به اهمیت موضوع تامین اعتبار شرکت های فناور در کشور و همچنین تنوع و گستره کارشناسان درگیر، در این مقاله برای مواجهه با دیدگاه های متضاد و رسیدن به بصیرتی مشترک به منظور ساماندهی و مدیریت اثربخش و کاراتر، ازمتامتدولوژی ترکیبی سیستم های نرم (SSM ) و رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی (CSH) استفاده شده است. که پس از تبیین نقاط مشترک دو رویکرد اشاره شده به یک تعریف مشترک و ریشه ای از مسائل و مشکلات حوزه شبکه تامین اعتبار در نظام بانکی کشور از طریق انجام مصاحبه های عمیق با کارشناسان و خبرگان این حوزه خواهیم رسید. تا پس از بررسی و کنکاش فرایند های حاکم بر نظام تامین اعتبار شرکت‌های فناور در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی پس از نقد وضعیت و حالت " است" و " باید " و نیازمندهای جدید جهت بهبود وضعیت فعلی، معیارهای بهبود فرایند مذکور استخراج گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - طراحی مدل سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد
   علی صفاری دربرزی حبیب  زارع احمدآبادی سیدرضا سلامی داود عندلیب اردکانی
   به دليل پيچيدگي زيادي كه نظام علم، فناوري و نوآوري دارد، طراحـي مدلی جـامع بـراي سیاست‌گذاری اين حوزه، يكي از دغدغه‌هاي مهم سياست‌گذاران و تصميم‌گيـران اسـت. بنابراین درک، فهم و استخراج روابط مابین شاخص‌های سیاست‌گذاری علم، فناوري و نوآوري ضروری است. هدف از پژوهش حاض چکیده کامل
   به دليل پيچيدگي زيادي كه نظام علم، فناوري و نوآوري دارد، طراحـي مدلی جـامع بـراي سیاست‌گذاری اين حوزه، يكي از دغدغه‌هاي مهم سياست‌گذاران و تصميم‌گيـران اسـت. بنابراین درک، فهم و استخراج روابط مابین شاخص‌های سیاست‌گذاری علم، فناوري و نوآوري ضروری است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ایجاد ارتباط میان شاخص‌ها در قالب نظام نوآوری منطقه‌ای می‌باشد. بدین منظور در گام اول با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و همچنین استفاده از نظرات خبرگان، مهم ترین ابعاد اصلی تشکیل‌دهنده مدل سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری شناسایی گردید. سپس در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد اصلی و ارائه مدل ارتباطی از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. طبق نتایج به دست آمده، 56 شاخص در هشت بعد اصلی در پنج سطح قرار گرفت. با اعتبارسنجی مدل به دست آمده با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مشخص شد که دو بعد نهادها و منابع مالی علم و فناوری پایه‌های بنیادین سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد محسوب‌شده که فرایند سیاست‌گذاری عملاً از این دو بعد شروع می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانک‏های تجاری با رویکرد بانکداری باز
   سید حسین  اورعی محمد رحیم اسفیدانی مسعود  کیماسی
   بانکداری باز پارادایم جدیدی است که به سرعت در صنعت بانکداری دنیا در حال رواج است. حرکت به سمت بانکداری باز و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های همکاری با کسب ‌وکارهای نوآورانه، به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان بانکی می‌تواند افق روشنی برای حفظ بقا و موجودیت خدمات بانکی ترس چکیده کامل
   بانکداری باز پارادایم جدیدی است که به سرعت در صنعت بانکداری دنیا در حال رواج است. حرکت به سمت بانکداری باز و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های همکاری با کسب ‌وکارهای نوآورانه، به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان بانکی می‌تواند افق روشنی برای حفظ بقا و موجودیت خدمات بانکی ترسیم نماید. لکن این امر نیازمند تغییر مدل کسب و کار سنتی بانک هاست. هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانک‏های تجاری با رویکرد بانکداری باز است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد بانک‏ها برای حضور در اکوسیستم مالی و نوع همکاری با اشخاص ثالث، چهار نوع رویکرد استراتژیک بانک‏ها و ابعاد مدل کسب و کار بانک ها در صورت انتخاب هر موقعیت، تشریح شده است. بر این اساس هر بانک یکی از نقش‏های یکپارچه‏ساز، تولیدکننده، توزیع کننده و پلتفرم را می‏تواند در قبال بانکداری باز داشته باشد. در این پژوهش از روش تحقیق مطالعه چند موردی استفاده شده است که در آن بر اساس نظر خبرگان، سه بانک به عنوان مورد مطالعه، انتخاب و ابعاد مدل کسب و کار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بانک سپه به عنوان بانکی با نقش یکپارچه ساز، بانک پاسارگاد به عنوان بانکی با نقش تولیدکننده و بانک آینده به عنوان بانکی با نقش پلتفرم به عنوان گزینه‏های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نظر خبرگان و فعالان این حوزه، هیچ بانکی در ایران نقش توزیع کننده را ندارد. ویژگی‏های ابعاد مدل کسب و کار هر بانک با توجه به رویکرد انتخابی خود به بانکداری باز و تعامل با اشخاص ثالث متفاوت است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - واکاوی شاخص های نوآوری بخشی صنعت خودرو در راستای کاهش شکاف و توسعه نظام نوآوری (مطالعه موردی : گروه صنعتی ایران خودرو )
   علی اکبر مظلومی ابوخیلی علیرضا  علی احمدی غلامرضا اسماعیلیان
   دراین تحقیق سعی گردید تا ضمن آشنایی مختصر با صنعت خودرو و مبانی و شاخص های نوآوري بخشی در یکی شرکت خودرو سازی شکاف توانمندی نوآوری بین سطح مطلوب و وضع موجود تعیین گردد. تا با این آگاهی فرصت هایی براي رشد و توسعه صنعت خودرو فراهم شده و بتوان براي برون رفت از بحرا ن و رکو چکیده کامل
   دراین تحقیق سعی گردید تا ضمن آشنایی مختصر با صنعت خودرو و مبانی و شاخص های نوآوري بخشی در یکی شرکت خودرو سازی شکاف توانمندی نوآوری بین سطح مطلوب و وضع موجود تعیین گردد. تا با این آگاهی فرصت هایی براي رشد و توسعه صنعت خودرو فراهم شده و بتوان براي برون رفت از بحرا ن و رکود در این صنعت پیشنهاداتی ارائه داد . باید توجه داشت که بخش های مختلف صنعتی در عین حالی که شباهت هایی با هم دارند، دارای ویژگیها و مختصات متفاوتی هستند و مطالعات نوآوری در بخش های صنعتی باید با لحاظ کردن این تفاوت ها انجام شود. این پژوهش از جنبه اهداف ، کاربردي بوده و با توجه به حضور محقق در این صنعت و استفاده از پرسشنامه در داخل سازمان از حیث روش پیمایشی و از نوع میدانی و مطالعه موردی می باشد.محقق در پی مفهوم سازی و پاسخ به اين سئوال است كه «وضعیت شاخص های ایجاد توانمندی نوآوری بخشی در صنعت خودرو چه هستند و فاصله این شاخص ها از سطح مطلوب به چه میزان میباشد؟.نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهدکه در چند سال اخیر روند بکار گیری نوآوري در این صنعت خودرو ایران رو به کاهش نهاده است و سطح نوآوري سازمانی در حد موثري نمی باشد. لذا تغییر سیاست گذاری و ساختار سازمانی موجود شرکت های خودرو سازی بویژه در سیستم نوآوری وتحقیق و توسعه و تغییرات در فرهنگ و نگرش هاي مدیران ،براي حرکت به سمت بکار گیری شاخص های موثر نوآوری و فناوری ضروري است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - طراحی سیستم نوآوری و جذب ایده در شبکه هوشمند انرژی الکتریکی براساس رویکرد فریمینگ و تحلیل معادلات ساختاری
   فاطمه  ثقفي حمید  لسانی روح الله حسینی مصطفی  عابدینی پاریزی
   بی‌شک، یکی از پیشران‌ها و عوامل اصلی توسعه اقتصادي هر کشوري، گسترش نوآوری‌های فناورانه است. از زمانی که شومپیتر، در کتاب معروف خود در سال 1912 ، بر نقش نوآوري به عنوان عامل رشد اقتصادي ملل تأکید نمود، اندیشمندان بسیاري در این زمینه سعی در تبیین مفهوم نوآوري و علل شکل گی چکیده کامل
   بی‌شک، یکی از پیشران‌ها و عوامل اصلی توسعه اقتصادي هر کشوري، گسترش نوآوری‌های فناورانه است. از زمانی که شومپیتر، در کتاب معروف خود در سال 1912 ، بر نقش نوآوري به عنوان عامل رشد اقتصادي ملل تأکید نمود، اندیشمندان بسیاري در این زمینه سعی در تبیین مفهوم نوآوري و علل شکل گیري آن و پیامدهاي آن در بسترهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و مدیریتی داشته اند. در این تحقیق با درک جامع از فناوری و سیستم مدیریت دانش سعی بر استخراج عوامل کلیدی در موفقیت یک سیستم مدیریت دانش به منظور بهبود عملکرد فناورانه و به تبع آن ایجاد یک سیستم جذب ایده در شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی شده است. هدف اين مقاله، طراحي يك سيستم نوآوری و جذب ایده در شبکه هوشمند انرژی الکتریکی براساس رویکرد فریمینگ و تحلیل معادلات ساختاری است. به این منظور ابتدا مدل نظری باتوجه به پیشینه پژوهش و همچنین مفهوم حسابداری ذهنی و اثر فریمینگ توسعه داده شده و پس از آن براساس نظرات یک حجم نمونه از جامعه آماری متخصصین دانشگاهی و صاحب نظران، مدل در قالب معادلات ساختاری طراحی و بهینه سازی شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - شناسایی روش مناسب انتقال تکنولوژی در صنعت باتری سازی خودرو با هدف تولید در سطح جهانی
   امیرحسین  لطیفیان رضا  توکلی مقدم محمد علی  کرامتی
   امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری سازمان ها از ویژگی های مهم استراتژی سازمان ها و سیاست های عمومی برای توسعه فناوری در سراسر جهان است. از اینرو موفقیت در جهان امروز به طور آشکار به استفاده از تکنولوژی وابسته است. یکی از زمینه های اعمال مدی چکیده کامل
   امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری سازمان ها از ویژگی های مهم استراتژی سازمان ها و سیاست های عمومی برای توسعه فناوری در سراسر جهان است. از اینرو موفقیت در جهان امروز به طور آشکار به استفاده از تکنولوژی وابسته است. یکی از زمینه های اعمال مدیریت تکنولوژی که مستلزم این جامع نگری و دورنگری است، انتقال تکنولوژی می باشد. بدین منظور در این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در صنعت باتری سازی خودرو با هدف دستیابی به تولید در کلاس جهانی، پرداخته شده است. در بخش نخست ابتدا شاخص‌های مؤثر در ارزیابی روش های انتقال فناوری در صنایع باتری سازی خودرو شناسایی و در بخش دوم ضرایب وزنی مربوط به هر یک از شاخص‌ از طریق به کارگیری روش تصمیم گیری سوارا فازی (FSWARA) محاسبه و پس از آن به منظور پیاده سازی مدل پیشنهادی روش های انتقال فناوری در صنعت ارزیابی و اولویت‌بندی نهایی آن‌ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل رابطه خاکستری-ویکور تحت محیط فازی محاسبه گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش سوارا فازی سه عامل اثرگذار در ارزیابی شیوه های انتقال فناوری در صنایع باتری سازی خودرو به ترتیب عبارتند از "بهبود سبک مدیریت"، "پیامدهای استراتژیکی" و "اثر بخشی هزینه ای". در نهایت مطابق نتایج به دست آمده از رویکرد پیشنهادی، شیوه انتقال "سرمایه‌گذاری مشترک" مناسب‌ترین روش جهت انتقال فناوری در این صنعت است و از این طریق متولیان و سیاست‌گذاران و مدیران می‌توانند فعالیت‌های خود را بر اساس این روش متمرکز کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - طراحی مدلی برای استانداردسازی فناوری نانو با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد
   مجتبی بحیرائی منوچهر منطقی عباس خمسه
   با توجه به ابهام و عدم قطعیت موجود در ماهیت فناوری نانو، تجاری سازی آن مستلزم ایجاد یک نظام تنظیم گری مناسب بوده و پیش نیاز پیاده سازی چنین چارچوبی، استانداردسازی فناوری است. از این رو، هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای استانداردسازی فناوری نانو و تبیین قضایای تئوریک حا چکیده کامل
   با توجه به ابهام و عدم قطعیت موجود در ماهیت فناوری نانو، تجاری سازی آن مستلزم ایجاد یک نظام تنظیم گری مناسب بوده و پیش نیاز پیاده سازی چنین چارچوبی، استانداردسازی فناوری است. از این رو، هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای استانداردسازی فناوری نانو و تبیین قضایای تئوریک حاکم بر آن می باشد. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی بوده که با رویکرد کیفی و رهیافت نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مدیران در سطح کلان و بنگاه بوده و از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. داده های کیفی گردآوری شده با استفاده از نرم افزار MAXQDA18 تحلیل و مدل نهایی استخراج شد. براساس تحلیل های صورت گرفته، در مراحل کدگذاری محوری 45 کد و کدگذاری گزینشی 6 مقوله شامل پیشران ها، استانداردسازی فناوری نانو، سازوکارها، پیش-نیازها، شرایط و موانع محیطی، و نتایج شناسایی شدند. نظریه حاصل نشان می دهد که استانداردسازی فناوری نانو منجر به افزایش سهم بازار، افزایش حجم تولید و تقاضا، برندسازی، افزایش کیفیت و ایمنی، خلق ثروت و مزیت اقتصادی، پیشگامی در فناوری نانو، جلب اعتماد عمومی، کاهش ریسک و عدم قطعیت فناوری و انتشار نوآوری می شود. برای دستیابی به این نتایج بر راهبردهای دیپلماسی استانداردسازی، جلب مشارکت بخش خصوصی، توسعه استانداردسازی شرکتی، بهبود و ارزشیابی نظام ملی استانداردسازی فناوری نانو، اجباری کردن برخی از استانداردها، صادرات محور کردن سیاست های استانداردسازی فناوری نانو، استانداردسازی در چرخه عمر فناوری، توسعه زیرساخت های آزمایشگاهی اندازه شناسی نانو، پژوهش وتوسعه در استانداردسازی فناوری نانو، سیاست گذاری صحیح دولت و کنترل و تضمین کیفیت محصولات تأکید می شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - تدوین ره‌نگاشت مبتنی بر یادگیری برای کاربردصنعت نسل چهارم (فناوری اینترنت اشیا) در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی
   نیلوفر امینی کلیبر فاطمه ثقفی منصوره حورعلی صدیقه رضائیان فردویی
   الگوی توسعه فناوري در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه يافته متفاوت است. توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه با جذب و یادگیری نوآوري‌هاي توليد شده در جاهاي ديگر شروع مي شود. لذا موتور محركه توسعه فناوري در كشورهاي متاخر يادگيري فناوري به جاي نوآوري است؛ به گونه اي چکیده کامل
   الگوی توسعه فناوري در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه يافته متفاوت است. توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه با جذب و یادگیری نوآوري‌هاي توليد شده در جاهاي ديگر شروع مي شود. لذا موتور محركه توسعه فناوري در كشورهاي متاخر يادگيري فناوري به جاي نوآوري است؛ به گونه اي كه محوريت فعاليت‌ها، نهادها و روابط بر يادگيري متمركز است. اتصال دنیای مجازی و دنیای واقعی از طریق فاوا، مفهومی به نام صنعت نسل4 را ایجاد کرده و علیرغم ایجاد فرصت برای ایجاد ارزش و ثروت، به یکی از چالش‌های اصلی کسب و کار تبدیل شده‌است. امروزه کاربرد صنعت نسل 4 در حوزهای مختلف رو به گسترش بوده و پیاده سازی آن مستلزم تدوین ره نگاشت است.اینترنت اشیا قادر است اشیای فیزیکی را به اشیای فیزیکی هوشمند تبدیل کند. هدف از این تحقیق، تدوین رهنگاشت مبتنی بر یادگیری برای صنعت نسل 4 و در زیرشاخه کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی است. در این مقاله از روش تدوین ره نگاشت یادگیری بنیان استفاده و فرآیند کار در هشت گام با جزئیات تشریح شد. در اجرا از دو پنل خبرگی مجزا متشکل از خبرگان صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی و خبرگان فناوری اینترنت اشیاء و روش دلفی برای همگرایی استفاده شد. نتایج این تحقیق می تواند از طرفی الگویی برای پیاده سازی آن در سایر حوزه های مرتبط باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای تخمین میزان جذب سرمایه لازم و فروش بالاتر در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی باشد . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - طراحی الگوی مناسب آموزش مجازی(غیر حضوری)بر مبنای مدیریت ارزش در مقطع ابتدایی
   احمد  حسین زاده تخت کشها محمود  صفری رضا  حسنوی
   هدف اصلی از پژوهش طراحی الگوی مناسب آموزش مجازی بر مبنای مدیریت ارزش در مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها تلفیقی و از نظر ماهیت مطالعه، آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. داده ها از طریق مصاحبه جمع‌آوری شد. کار گردآوری داده‌ها تا زمانی که چکیده کامل
   هدف اصلی از پژوهش طراحی الگوی مناسب آموزش مجازی بر مبنای مدیریت ارزش در مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها تلفیقی و از نظر ماهیت مطالعه، آمیخته (کیفی-کمی) می‌باشد. داده ها از طریق مصاحبه جمع‌آوری شد. کار گردآوری داده‌ها تا زمانی که محقق اطمینان حاصل نمود که داده جدیدی به دست نخواهد آمد و به نقطه اشباع برسد، ادامه پیدا کرد. پس از انجام مصاحبه در ادامه ابتدا الگوی طراحی شده در اختیار تعدادی از متخصصان و کارشناسان در سطوح مختلف آموزش و پرورش قرار گرفته و از اساتید هیئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد به صورت نمونه‌گیری غیر‌احتمالی هدفمند استفاده شد تا مطالعه و بررسی کنند و بعد از یک هفته نظرات و اصلاحات احتمالی آنها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. یافته ها با استفاده از روش گرندد تئوری در بخش کیفی و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای در بخش کمی به منظور بررسی مولفه ها و ابعاد الگو تحلیل شد. یافته ها نشان داد که ابعاد الگوی آموزش مجازی بر مبنای مدیریت ارزش در مقطع ابتدایی شامل ارزش های سازمانی، فعالیت یاددهی – یادگیری، مدرسه یادگیرنده، مدیریت دانش، بصیرت و مدرسه هوشمند می باشد. بر اساس بررسی نظرات متخصصان در خصوص اعتبار الگو نیز تمامی مولفه ها و ابعاد مورد تایید قرار گرفته است. کلید واژه ها: الگو، آموزش مجازی، مدیریت ارزش، مقطع ابتدایی پرونده مقاله