فهرست مقالات برحسب موضوع مدیریت تحقیق و توسعه


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسي رابطه هوش سازمانی و فراموشي سازماني هدفمند مورد مطالعه مراکز اموزش عالی استان ایلام
   محمد  تابان ولی محمد  درینی زهره  محمدیاری فاطمه  فروزش
   پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند در مراکز اموزش عالی شهر ایلام انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مراکز اموزش عالی شهر ایلام بوده که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380 نفر تعی چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند در مراکز اموزش عالی شهر ایلام انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مراکز اموزش عالی شهر ایلام بوده که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380 نفر تعیین شد. همچنین برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند بین 390 نفر توزیع گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار lisrel و spss تجزیه و تحلیل شد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که بین ابعاد هوش سازمانی (بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، روحیه، بکارگیری دانش، فشار عملکردی، اتحاد، تمایل به تغییر) و فراموشی سازمانی هدفمند در مراکز اموزش عالی شهر ایلام رابطه معنا دار وجود دارد و در میان مولفه های هوش سازمانی، به کارگیری دانش دارای بالاترین همبستگی با فراموشی سازمانی هدفمند می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات (مورد مطالعه کمیته شهروندی شهرداری اصفهان)
   فاطمه  قاسمی غلامرضا  بردبار
   با ورود مفهوم توسعه پایدار به محیط کسب و کار و سیاست، ماهیت ناپایدار الگوی های موجود توسعه و مصرف آشکار شد. بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می کوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. مروری بر تحقیقات گذشته نشان می دهد چکیده کامل
   با ورود مفهوم توسعه پایدار به محیط کسب و کار و سیاست، ماهیت ناپایدار الگوی های موجود توسعه و مصرف آشکار شد. بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می کوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. مروری بر تحقیقات گذشته نشان می دهد که اگرچه بیشترین کاربرد بازاریابی اجتماعی در بخش سلامت دیده می شود ، اما پتانسیل بالقوه ای نیز در بخش هایی مانند حفاظت از منابع، انرژی و محیط طبیعی، فرهنگ سازی و تأثیرگذاری بر اعمال و رفتار در اجتماع دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات شهری با هدف افزایش رفتار شهروندی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان اصفهانی بوده که تعداد 171 نفر از آنها به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شد. نتیجه این پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بر اساس کارت امتیاز متوازن
   غلامرضا  عنایتی مسعود  طاهری لاری حامد  ژیانی رضایی حمیدرضا  وجدی حسن  غفاری
   در این پژوهش عملکرد دانشگاه آزاد مشهد در حوزه های پنج گانه (پژوهشي، مالی، رشد و یادگیری، مشتریان و فرآیند داخلی) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور عملکرد دانشکده های دانشگاه در این پنج حوزه در نیمه اول سال 1389 نسبت به نیمه اول سال 1388 مقایسه شد. در هر حوزه با توجه چکیده کامل
   در این پژوهش عملکرد دانشگاه آزاد مشهد در حوزه های پنج گانه (پژوهشي، مالی، رشد و یادگیری، مشتریان و فرآیند داخلی) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور عملکرد دانشکده های دانشگاه در این پنج حوزه در نیمه اول سال 1389 نسبت به نیمه اول سال 1388 مقایسه شد. در هر حوزه با توجه به شاخص های تدوین شده، دانشکده برتر انتخاب و عملکرد دانشکده های دیگر نسبت به عملکرد دانشکده برتر مقایسه گردید از آنجا که مدل کارت امتیاز متوازن، به اعتقاد اکثر محققین و نویسندگان، یکی از مدل های نوین، جامع و کارا در زمینه ارزیابی عملکرد می باشد، لذا برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، از این مدل استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، به دلیل ماهیت مقایسه ای پژوهش، از مدل تاپسیس که یکی از بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه می باشد، استفاده شد. نتیجه پژوهش نشان مي دهد که در نیمه اول سال ۸۸، در مقایسه با نیمه اول سال ۸۹، عملکرد دانشگاه در حوزه مالی و فرآیند داخلی بهتر بوده است، و در سایر حوزه ها عملکرد ضعیفی داشته است پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - پيش بيني امكان رخداد حوادث با رويكرد منطق فازي بمنظور مديريت بر حوادث در قالب سيستم پشتيبان تصميم
   مفاهيم ريسك و حادثه از موضوعات تخصصي پيچيده اي هستند كه قادر ند مشكلات عديده اي را براي مديران واحدهاي صنعتي بوجود آورند. منطق فازي ابزار توانمندي است كه امروزه با ورود به حوزه هاي تخصصي متنوع، نگاههاي علمي متفاوتي را ايجاد نموده و در برخي موارد نيز اثرات قابل توجهي را چکیده کامل
   مفاهيم ريسك و حادثه از موضوعات تخصصي پيچيده اي هستند كه قادر ند مشكلات عديده اي را براي مديران واحدهاي صنعتي بوجود آورند. منطق فازي ابزار توانمندي است كه امروزه با ورود به حوزه هاي تخصصي متنوع، نگاههاي علمي متفاوتي را ايجاد نموده و در برخي موارد نيز اثرات قابل توجهي را در نتايج علمي تحقيقات كاربردي باعث شده است. اين رويكرد جديد باعث گرديده است كه مديران در حوزه هاي ريسك وحادثه با پشتوانه علمي قوي تر و قابليت اطمينان بالاتري تصميم‏سازي نمايند. در اين مقاله سعي بر اين است كه ضمن معرفي متدولوژي با رويكرد فازي در پيش بيني امكان رخداد حوادث ناشي از كار، بعنوان مطالعه‏هاي موردي، حوادث ناشي از كار با تجهيزات حمل و نقلي و ماشين آلات توليدي با اين رويكرد مورد توجه و بررسي قرار گيرند. با استفاده از قواعد فازي در پيش‏بيني سناريوهاي متنوع حادثه، ضمن در نظر گرفتن كليه متغير هاي ورودي مساله تحقيق، فضاي عدم قطعيت در مبحث مورد مطالعه به حداقل ممكن كاهش يافته و امكان پيش بيني بهتري از حادثه را در مقايسه با مفهوم كلاسيك شرايط دو ارزشي يا صفر و يك ايجاد مي نمايد. اين يك واقعيت است كه وجود شرايط غير قطعي و احتمالي در حوزه ريسك و حادثه، امكان پيش بيني و پيشگيري از بروز رخداد و نتايج نامطلوب حاصل از آن را تحت تاثير قرار ميدهد، و استفاده از اين رويكرد و متدولوژي پيشنهادي مي‏تواند در اين راستا راهگشا باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - واکاوي ابعاد و مولفه هاي مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي (يک رويکرد کيفي)
   فريبرز  رحيم نيا وجیهه  هوشیار
   در عصري که سرعت تغييرات بسيار بالاست، براي نقش هاي در حال تغيير در سازمان ها، مهارت هاي جديد مورد نياز مي باشد. مدل هاي شايستگي، ابزاري را براي تعيين آنچه که در حال و آينده مورد نياز است فراهم مي کند. شايستگي ها منجر به بهره وري و کاهش هزينه سازمان ها مي شوند. هدف تحقيق چکیده کامل
   در عصري که سرعت تغييرات بسيار بالاست، براي نقش هاي در حال تغيير در سازمان ها، مهارت هاي جديد مورد نياز مي باشد. مدل هاي شايستگي، ابزاري را براي تعيين آنچه که در حال و آينده مورد نياز است فراهم مي کند. شايستگي ها منجر به بهره وري و کاهش هزينه سازمان ها مي شوند. هدف تحقيق حاضر واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی مديران و ارائه مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي مي باشد. در اين تحقيق، شايستگي عبارتست از دانش، مهارت ها و توانايي ها و ويژگي هاي فردي که اکثر محققان آن ها را به عنوان شايستگي ها برشمرده اند و مورد نظر اکثر متخصصان منابع انساني مي باشد. جامعه آماري تحقيق، مديران يکي از بانک هاي دولتي خراسان رضوي مي باشند. بدين منظور مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با مديران انجام شد. با استفاده از روش تحليل محتوا، مصاحبه ها تحليل و مدل شايستگي مديران استخراج شد. مدل ارائه شده شامل سه سطح مي باشد. سطح اول متشکل از چهار حوزه کلي مي باشد که عبارتند از: حوزه فني، حوزه محيطي، حوزه مديريتي و حوزه فردي. سطح دوم شامل هشت بعد شايستگي مي باشد: دانش عمومي، دانش تخصصي، بازاريابي، آگاهي از محيط، اداره کردن صحيح شعبه، مديريت منابع انساني، درون فردي و ميان فردي. در نهايت، سطح سوم مدل از چهل و دو مولفه تخصصي و عملياتي شايستگي مديران در سيستم بانکي تشکيل شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)
   نیما  قاسم‌نژاد مقدم محمد  نریمانی راد
   با توجه به اهمیت مسئله رضایت شغلی و نقش آن در موفقیت سازمان، این مقوله از دیر باز مورد توجه صاحبنظران امر مدیریت قرار گرفته است، ولی به دلیل کیفی بودن مسئله اندازه‌گیری و سنجش آن بطور کارآ و دقیق امکان‌پذیر نمی‌باشد. حال در این تحقیق سعی برآنیم که یک مدل خبره‌ای برای سن چکیده کامل
   با توجه به اهمیت مسئله رضایت شغلی و نقش آن در موفقیت سازمان، این مقوله از دیر باز مورد توجه صاحبنظران امر مدیریت قرار گرفته است، ولی به دلیل کیفی بودن مسئله اندازه‌گیری و سنجش آن بطور کارآ و دقیق امکان‌پذیر نمی‌باشد. حال در این تحقیق سعی برآنیم که یک مدل خبره‌ای برای سنجش میزان رضایت شغلی با کمک ریاضییات فازی و با توجه به عوامل تعیین کننده رضایت شغلی رابینز، ارائه دهیم. در سیستم خبره فازی طراحی شده در تحقیق حاضر، ورودیها عوامل چهارگانه رابینز می‌باشند که عبارتند از: 1- کارهایی که هماورد طلب و چالشگرباشند،2- یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی، 3- شرایط مناسب کاری، 4- دوستان و همکاران مساعد. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است، اما بر اساس روش انجام کار تحقیق توصیفی است. قوانین مورد استفاده به کمک افراد خبره تدوین شده و پایگاه دانش ما را تشکیل می‌دهند، و در انتها خروجی سیستم و مدل که میزان رضایت شغلی می‌باشد، بدست می‌آید. این امر با استفاده از نرم‌افزار MATLAB انجام گرفته است. در نهایت مدل ارائه شده در یکی از شرکتهای دولتی با جامعه آماری 198 نفری و نمونه 50 نفری پیاده شده که نتایج آن بشرح زیر است:کارکنان سازمان دارای رضایت شغلی 42/0 متوسط و 58/0 بالا (در محدوده ] 1 0[) می باشد و بطور فازی می توان بیان کرد که میزان رضایت تا حدودی بالاست پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهد)
   مصطفی کاظمی سعیده  فنودی
   مزیت رقابتی برای هر سازمان خدماتی در دنیای کنونی کسب و کار ، شناخت نیازها و خواسته های مشتریان و جستجو برای تغییراتی که در آنان رخ می دهد، است. سازمان ها با شناخت درست و آگاهی از آنچه مشتریان می خواهند ، می توانند خواسته ها و انتظارات را بر آورده سازند و ارزش بیشتری برا چکیده کامل
   مزیت رقابتی برای هر سازمان خدماتی در دنیای کنونی کسب و کار ، شناخت نیازها و خواسته های مشتریان و جستجو برای تغییراتی که در آنان رخ می دهد، است. سازمان ها با شناخت درست و آگاهی از آنچه مشتریان می خواهند ، می توانند خواسته ها و انتظارات را بر آورده سازند و ارزش بیشتری برای آنان ایجاد کنند ، این تلاش ارزش ادراک شده از طرف مشتریان را افزایش می دهد و تأثیر مثبتی بر موفقیت سازمان خواهد داشت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان تهران)
   غلامرضا  طالقانی نرگس  باطبی علی  غفاری
   ادراک عدالت سازمانی ,به منظور اثربخشی عملکرد سازمانها و رضایت افراد در سازمان یک ضرورت اساسی به شمار می آید و سازمان باید در جهت تحقق این مهم ,همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد.از طرف دیگر تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتل چکیده کامل
   ادراک عدالت سازمانی ,به منظور اثربخشی عملکرد سازمانها و رضایت افراد در سازمان یک ضرورت اساسی به شمار می آید و سازمان باید در جهت تحقق این مهم ,همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد.از طرف دیگر تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می کند. پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می کند.جامعه هدف شرکت مخابرات استان تهران انتخاب و از میان 650پرسنل این شرکت 245نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی انتخاب شدند.عدالت سازمانی متغیر مستقل و تعهد سازمانی متغیر وابسته این پژوهش است.هر یک از دو مفهوم عدالت سازمانی و تعهد دارای سه بعد می باشند.این پژوهش از یک فرضیه اهم و12 فرضیه اخص تشکیل شده است.یافته ها نشان می دهد که فرضیه اهم تایید و از میان فرضیات اخص 8 فرضیه تایید شدند. نتایج نشان می دهد که میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود داردو هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد,به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر رویکرد ارزشی
   لطف الله  فروزنده دهکردی محمد علی  سرلک هادی  مولودیان
   هدف از انجام این تحقیق، طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر ارزشهای حاکم در مدیریت اسلامی است. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر چگونگی تحلیل داده ها، توصیفی می باشد. شاخصها و متغیرهای مهم تاثیر گذار بر همسویی اهداف با استفاده از مطالعات کتابخان چکیده کامل
   هدف از انجام این تحقیق، طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر ارزشهای حاکم در مدیریت اسلامی است. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر چگونگی تحلیل داده ها، توصیفی می باشد. شاخصها و متغیرهای مهم تاثیر گذار بر همسویی اهداف با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی استخراج شد و مبنای روش دلفی قرار گرفت. در این تحقیق،59 شاخص شناسایی شده در غالب پرسشنامه دلفی در اختیار 25 نفر از اساتید و متخصصان حوزه و دانشگاه در رشته مدیریت قرار گرفت که با تکرار آن در چهار دور، در نهایت 32 شاخص که تاثیر زیادی برهمسویی اهداف فردی و سازمانی داشتند مشخص و در غالب سه عامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای به عنوان عوامل مستقل، و عامل ارزشی به عنوان عاملی تعدیل گر تفکیک و مبنای طراحی مدل مفهومی تحقیق قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - مقاله علمی- پژوهشی ارائه راهبردآموزش فرهنگی-تربیتی در تعلیم و تربیت توحیدی
   حمیدرضا  حاجی بابایی
   در تعلیم و تربیت توحیدی ، انسان موجودی است دارای اختیار، که مستعد دریافت بینش عمیق(بصیرت)، هدایت و تقویت گرایش ها و شکوفا سازی استعدادهای فطری به صورت هماهنگ می باشد و تاکید پیامبر اکرم(ص) بر تکمیل مکارم اخلاق: (( انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق))(مجلسی، ج 68، ص 382)، بیا چکیده کامل
   در تعلیم و تربیت توحیدی ، انسان موجودی است دارای اختیار، که مستعد دریافت بینش عمیق(بصیرت)، هدایت و تقویت گرایش ها و شکوفا سازی استعدادهای فطری به صورت هماهنگ می باشد و تاکید پیامبر اکرم(ص) بر تکمیل مکارم اخلاق: (( انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق))(مجلسی، ج 68، ص 382)، بیانگر رسیدن انسان به قله رفیع معرفت و کمال از طریق رشد همه جانبه استعداد ها است که مهمترین هدف خلقت و رسالت است. با استناد بر این مبانی، جریان تعلیم و تربیت متناسب با ویژگی های جسمی، ذهنی و اجتماعی متعلمان هدایت و راهبری می شود. در این حالت بر اثر کیفی شدن آموزش و عمقی شدن یادگیری، محتوای تئوریک دروس، روح معنوی و پرورشی پیدا می کنند و ضمن پرورش ذهن متعلم ، نگرش او را به جهان هستی ارتقا می دهد . بدین منظور طرح راهبردی آموزش دروس مبتنی بر رویکرد فرهنگی ـ تربیتی با تكيه بر مكتب انسان ساز اسلام و معارف غني فرهنگی آن، ضمن ارتقای نقش تربیتی معلّم، ميان علم و دين، تعلیم و تربيت وجهان بینی پیوند ایجاد می کند، در نتیجه متعلمان در ارتباطي تنگاتنگ ، محتوای دروس را متناسب با فرهنگ ديني خود و در مسیر جهان بینی توحیدی دريافت می نمایند. بدین منظور با سامان دهی و اثربخشی پيام های تربيتی مستتر در متن دروس، به وسیله ی معلّم ، زمينه و بستر مناسبی جهت تربيت پذيری، مطابق با فرهنگ ناب اسلامی ـ ايرانی فراهم می آید، کریمه ی قرآنی معلم بشریت را الگوی بینش و گرایش انسان ها معرفی می نماید، ((لَقَدْ كاَنَ لَكمُ‏ْ فِي رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة)) ( احزاب 33، 21) و تربیت توحیدی را تاثیر گذار در شناخت حق و باطل و دارای نورانیت و درک عمیق و بصیرت بخش می داند، ((يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا...))(انفال8،29) و دو هدف اساسی انبیا را ((تزکیه)) و ((تعلیم)) معرفی می نماید، ((...وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَة...))(آل عمران3،164)، که این دو هدف در هدف بالاتری با یکدیگر منطبق می گردند،(( قُلْ إِنَّ صَلَاتىِ وَ نُسُكِى وَ محَْيَاىَ وَ مَمَاتىِ لِلَّهِ رَبّ‏ِ الْعَالَمِين))(انعام10، 162)، که همه چیز در جهت جهان بینی توحیدی با تکیه بر تربیت ربوبی قرار می گیرد. در چنین فرهنگی هر بینشی(بصیرت) علم است، اما هر علمی بینش نیست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل توليد با استفاده از روش شاخص ترنكوئيست (مطالعه موردي: صنايع توليد منسوجات ايران)
   مسعود  تمسكي بيدگلي مسعود  باباخاني سید محمد  سید حسینی کاظم  نقندریان
   تجربه کشورهاي توسعه یافته نشان مي دهد كه پویایی و رشد بخش صنعت، نقش بسزایی در رشد و توسعه بخشهاي دیگر و در نتیجه رشد اقتصادي در سطح کلان ایفا می کند. لذا در اکثر مطالعات مربوط به رشد اقتصادي، بخش صنعت و بخصوص بهره وري در اين بخش از بیشترین توجه در نزد محققان برخوردار اس چکیده کامل
   تجربه کشورهاي توسعه یافته نشان مي دهد كه پویایی و رشد بخش صنعت، نقش بسزایی در رشد و توسعه بخشهاي دیگر و در نتیجه رشد اقتصادي در سطح کلان ایفا می کند. لذا در اکثر مطالعات مربوط به رشد اقتصادي، بخش صنعت و بخصوص بهره وري در اين بخش از بیشترین توجه در نزد محققان برخوردار است. از طرف ديگر، بهره گیري مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود به عنوان شاخص مهمي در درجه توسعه یافتگی کشورها تلقي مي شود؛ بگونه اي كه توسعه همه جانبه بدون بهره وري و استفاده بهینه از عوامل تولید امکان پذیر نیست. در اين ميان صنايع نساجي كشور كه با مشكلات ساختاري متعددي از منظر نيروي انساني، تكنولوژي و ... روبرو مي باشند، كمتر مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلي اين مقاله اندازه گيري بهره وري و بررسي عوامل موثر بر رشد آن در صنايع توليد منسوجات ايران در دوره 86-1373 مي باشد. بدين منظور ابتدا شاخص هاي بهره وري جزئي عوامل توليد و سپس شاخص بهره وري كل عوامل ( TFP) اين رشته فعاليت صنعتي از طريق روش ديويژيا و شاخص ترنكويست محاسبه شده و سپس با استفاده از ادبيات موجود و ميزان دسترسي به داده ها، تاثير عوامل مختلف دروني و بيروني بر روي رشد TFP اين صنعت تجزيه و تحليل مي گردد. تخمين اقتصاد سنجي عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل صنايع توليد منسوجات نشان مي دهد كه متغيرهايي همچون ارزش توليدات، وابستگي به مواد اوليه خارجي، ارزش صادرات، دستمزد سرانه، اندازه بنگاه، تخصص گرايي بنگاه و هزينه هاي مصرفي دولت، بيشترين تاثير را در تغييرات بهره وري كل عوامل اين صنعت داشته اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - ارزیابی عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان، با رویکرد کارت امتیازی متوازن و به روش تحلیل سلسله مراتبی
   مهناز  همتی نوعدوست گیلانی علیرضا  المئی
   سازمان‌ها بمنظور موفقیت در پیاده‌سازی و اجرای کامل راهبرد‌ها یا مدیریت عملیات خود، نیازمند ارزیابی هدفمندند. این مقاله، مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان را، برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت امتیازی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد اس چکیده کامل
   سازمان‌ها بمنظور موفقیت در پیاده‌سازی و اجرای کامل راهبرد‌ها یا مدیریت عملیات خود، نیازمند ارزیابی هدفمندند. این مقاله، مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان را، برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت امتیازی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد است)، و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (که ابزاری برای تصمیمگیری در جهت اولویتبندی دیدگاههای عملکرد چندگانه و شاخص ها و برای ایجاد یک استاندارد واحد برای رتبهبندی گزینهها می باشد)، ارائه میکند. مهمترین مزیت آن، عدم اتکا به ارزیابی صرفاً مالی و جامع الوجوه بودن آن است. نوع این پژوهش، توصیفی-استنباطی است و نمونه برداری آن بصورت سرشماری توسط پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان در سازمان انجام شد، سپس، شاخصهای کیفی با این روش تحلیلی به مقادیر کمی تبدیل و استاندارد میشوند. در نهایت مشخص شد با ارزیابی چندبعدی حاضر شاهد یافتن وزن شاخصها و در نتیجه، تاکید بر سرمایهگذاری و برنامهریزی هدفمند روی شاخصهای با اولویت بالاتر، و تمرکز بر شاخصهای با اولویت پایینتر خواهیم بود. واژگان کلیدی : اندازهگیری عملکرد، کارت امتیازی متوازن، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیمگیری چندمعیاره، AHP، BSC. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - ميز كار متناسب مهم‌ترین عامل آنتروپومتري در اجرای سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد مدل‌سازی ساختاری
   مرضیه  باباییان پور محمد مهدی  مصطفوی دهزویی حسين  بحريني
   با استفاده از اصول آنتروپومتري در طراحي، اين امكان وجود دارد كه افراد گوناگون با ابعاد بدني متفاوت، آسايش و راحتي جسماني خود را هنگام كار در ايستگاه كار بازيابند. بدون در نظر گرفتن اين اصول در طراحي ایستگاه‌های كار، فرد ممكن است هنگام انجام وظيفه، وضعيت بدني نامناسب داش چکیده کامل
   با استفاده از اصول آنتروپومتري در طراحي، اين امكان وجود دارد كه افراد گوناگون با ابعاد بدني متفاوت، آسايش و راحتي جسماني خود را هنگام كار در ايستگاه كار بازيابند. بدون در نظر گرفتن اين اصول در طراحي ایستگاه‌های كار، فرد ممكن است هنگام انجام وظيفه، وضعيت بدني نامناسب داشته باشد، كه می‌تواند به خستگي، كاهش بهره‌وري و گاهي آسیب‌های بدني منجر شود. در اين تحقيق سعی شـده اسـت با توجه به الزامات سیستم مدیریت کیفیت به ارائه یک مدل ساختاری در زمینه تأثیرگذاری جنبه های مختـلف عوامل آنتروپومتري شـامل مناسب بودن لوازم كار، فضا براي پاها، موقعيت صفحه نمايش دستگاه، مناسب بودن ميز كار و مناسب بودن صندلي بر نظام کیفیت و بهره وری پرداخته شود. به اين ترتيب 100 نفر از مهندسان و سركارگران كارخانجات واگن سازي شهرستان زرند به سوالات پرسشنامه هاي براي سنجش ميزان آنتروپومتري و اجراي سيستم مديريت كيفيت جامع پاسخ دادند و سپس با استفاده از استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و ضرایب β استاندارد شده در مدل نهايي با توجه به میزان این ضرایب از بزرگ به کوچک اولویت بندی عوامل اثرگذار مشخص گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد ضمن این که اثر كلي آنتروپومتري بر سيستم مديريت كيفيت 662/0 مي‌باشد، از بین عوامل تأثیرگذار آنتروپومتري، مناسب بودن ميز كار، بیشترین تأثیر را بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان‌هاي تحقيقاتي پروژه محور
   مجيد  دلاوری علی  نجات بخش اصفهانی میرزا حسن  حسینی مهدی  دلاوری
   کيفيت انجام فعاليت هاي مديريت پروژه، نقشي غيرقابل انکار در موفقيت يا شکست پروژه ها دارد. بخصوص در سازمان هاي پروژه محور با پروژه هاي بزرگ، اين موفقيت يا شکست بسيار بحراني خواهد بود؛ زيرا موفقيت اين شرکت ها در گرو موفقيت پروژه هاي آن ها است. يکي از ابزارهاي مناسب براي کس چکیده کامل
   کيفيت انجام فعاليت هاي مديريت پروژه، نقشي غيرقابل انکار در موفقيت يا شکست پروژه ها دارد. بخصوص در سازمان هاي پروژه محور با پروژه هاي بزرگ، اين موفقيت يا شکست بسيار بحراني خواهد بود؛ زيرا موفقيت اين شرکت ها در گرو موفقيت پروژه هاي آن ها است. يکي از ابزارهاي مناسب براي کسب اطمينان از صحت و کيفيت انجام فعاليت هاي مديريت پروژه، ارزيابي مستمر نحوه انجام اين فعاليت ها مي‌باشد که اصطلاحاً "ارزيابي سطح بلوغ مديريت پروژه" ناميده مي‌شود در طول ساليان اخير، مدل هاي رسمي و غير رسمي مختلفي بدين منظور ارائه شده است که هر يک داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. در ايران نيز با توجه به اهميت موفقيت در پروژه هاي بزرگ تحقيقاتي و در راستاي بهبود عملکرد مديريت اين پروژه ها، تدوين مدلي خاص براي ارزيابي آن ها بسيار حياتي مي‌باشد. اين مدل بايستي ضمن جامع بودن کاملا منطبق بر ويژگي ها و شرايط خاص کشور باشد. در اين تحقيق آخرين نسخه‌هاي مدل هاي بلوغ مديريت پروژه مطرح در سطح جهان شناسايي و بررسي شده و با الگوبرداري از اين مدل ها، مدلي متناسب با نيازها و اهداف سازمان‌هاي تحقيقاتي در چهار حوزه اصلي و 16 حوزه دانش طراحي گرديد. به منظور سنجش مدل پيشنهادي پرسشنامه اي با حدود 300 سوال به تفكيك حوزه هاي دانش و گروه ‌هاي فرآيندي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از ارزيابي پرسشنامه‌هاي تکميل شده توسط فعالان حوزه مديريت پروژه، مدل پيشنهادي در اين تحقيق را تائيد مي کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - تحليل و رتبه بندي وضعيت فرهنگ سازماني و بهره وري فردي كاركنان منطبق با شرايط بومي- اسلامي (مطالعه موردي : بانك سپه)
   مريم  فهيما سيد غلامرضا  جلالي نائيني علی  بنیادی نایینی
   صاحبنظران حوزه منابع انساني معتقدند كه مدل اجرايي شناخت فرهنگ هر سازمان، بايد مبتنی بر رفتار شناسي فردي، ساختار تشكيلاتي، سيستم مديريتي، ارزيابي عملکرد و شرايط محيطي منطبق بر الگوي بومي باشد. بر اين اساس، پژوهش و تحقيقات در زمينه شاخصه هاي فرهنگ سازماني به منظور تدوين ب چکیده کامل
   صاحبنظران حوزه منابع انساني معتقدند كه مدل اجرايي شناخت فرهنگ هر سازمان، بايد مبتنی بر رفتار شناسي فردي، ساختار تشكيلاتي، سيستم مديريتي، ارزيابي عملکرد و شرايط محيطي منطبق بر الگوي بومي باشد. بر اين اساس، پژوهش و تحقيقات در زمينه شاخصه هاي فرهنگ سازماني به منظور تدوين برنامه هاي راهبردي، حائز اهميت مي باشد. از سوي ديگر، در برنامه هاي راهبردی سازمانهاي نوين جهت حفظ و ارتقاي مزيت رقابتي، الگوها و راهكارهاي افزايش سطح بهره وري، مد نظر قرار مي گيرد. در اين پژوهش شاخصهاي مهم سنجش فرهنگ سازماني و بهره وري به روش گراندد تئوري استخراج گرديده اند و به منظور پايش سطح وضعيت كنوني فرهنگ سازمانی بانک سپه با پرسشنامه مورد پيمايش قرارگرفته است. براي تحليل داده ها، از نرم افزار اس پي اس اس، ليزرل و آزمون فريدمن نسبت به بررسي معناداري، رتبه بندي عوامل استفاده شده است. مطابق نتايج اين تحقيق، سطح فرهنگ براي سازمان مورد مطالعه در شرايط مناسبی قرار دارد و ارتقاي بهره وری نيازمند برنامه ريزی يکپارچه راهبردی در سطح کلان و همچنين فردی می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان (مورد مطالعه: گمرک زاهدان)
   نورمحمد  یعقوبی علی رضا  پودینه حمید  یزدانیان مرضیه  رخشانی
   تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان صورت گرفته است. در همین راستا کلیه کارکنان گمرک در زاهدان به تعداد 106 تن به عنوان جامعه آماری انتخاب و تمامی آنها بر اساس روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق بر چکیده کامل
   تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان صورت گرفته است. در همین راستا کلیه کارکنان گمرک در زاهدان به تعداد 106 تن به عنوان جامعه آماری انتخاب و تمامی آنها بر اساس روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق بر اساس اهداف و ماهیت از نوع توصیفی و بر مبنای روش جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جمع آوری داده های لازم نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه شامل پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس (1997) صورت گرفته است . نتایج حاصل از ادبیات موضوع و یافته های حاصل از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (بجز بعد ساختاری)، و سرمایه فکری در گمرک زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بطوریکه با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری در گمرک زاهدان افزایش می یابد. همچنین سهم سرمایه اجتماعی در پیش بینی تغییرات سرمایه فکری در گمرک زاهدان 6/35 درصد می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت
   هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان است. جهت انجام این مطالعه، مجموعه ای از روشهای تحقیق بکارگرفته شده است. ابتدا جهت شناسایی عوامل نهاده ای و ستانده ای تاثیرگذار بر عملکرد، از روش مصاحبه استفاده شد. سپس داده-های چکیده کامل
   هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان است. جهت انجام این مطالعه، مجموعه ای از روشهای تحقیق بکارگرفته شده است. ابتدا جهت شناسایی عوامل نهاده ای و ستانده ای تاثیرگذار بر عملکرد، از روش مصاحبه استفاده شد. سپس داده-های مورد نیاز جهت سنجش عملکرد با روش اسناد و مدارک جمع آوری گردیده و نهایتا به منظور مطالعه جو اخلاقی سازمان و تمایل به ترک خدمت روش پیمایشی بکار گرفته شده است. همچنین تاثیر هریک از ابعاد جو اخلاقی سازمان(مسئولیت اخلاقی/اعتماد کارکنان، رفتار اخلاقی همکاران، هنجارهای اخلاقی و اقدامات اخلاقی فروش) بر تمایل به ترک خدمت و عملکرد سازمانی نیز بررسی شده است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای Deap2.1 ، SPSS.18(PASW) و Lisrel 8.1 و روش همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) استفاده گردیده است. نتایج گویای تاثیر پذیری عملکرد نمایندگی های فروش و تمایل به ترک خدمت فروشندگان از جو اخلاقی سازمان و ابعاد آن می باشد. از میان ابعاد جو اخلاقی سازمان، اقدامات اخلاقی فروش بیشترین تاثیر مثبت را بر عملکرد نمایندگی ها(0.48) و بیشترین تاثیر منفی را بر تمایل به ترک خدمت فروشندگان با ضریب استاندارد 0.72- داشته است، لذا مدیران سازمان می توانند با اتخاذ سیاستهای مشتری محور و توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان نه تنها جوی اخلاقی سازمان را تقویت نمایند بلکه تمایل به ترک خدمت فروشندگان را کاهش و عملکرد سازمان را افزایش دهند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت
   فریبرز  رحیم¬نیا زهرا  نيکخواه فرخاني
   هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان است. جهت انجام این مطالعه، مجموعه ای از روشهای تحقیق بکارگرفته شده است. ابتدا جهت شناسایی عوامل نهاده ای و ستانده ای تاثیرگذار بر عملکرد، از روش مصاحبه استفاده شد. سپس داده-های چکیده کامل
   هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان است. جهت انجام این مطالعه، مجموعه ای از روشهای تحقیق بکارگرفته شده است. ابتدا جهت شناسایی عوامل نهاده ای و ستانده ای تاثیرگذار بر عملکرد، از روش مصاحبه استفاده شد. سپس داده-های مورد نیاز جهت سنجش عملکرد با روش اسناد و مدارک جمع آوری گردیده و نهایتا به منظور مطالعه جو اخلاقی سازمان و تمایل به ترک خدمت روش پیمایشی بکار گرفته شده است. همچنین تاثیر هریک از ابعاد جو اخلاقی سازمان(مسئولیت اخلاقی/اعتماد کارکنان، رفتار اخلاقی همکاران، هنجارهای اخلاقی و اقدامات اخلاقی فروش) بر تمایل به ترک خدمت و عملکرد سازمانی نیز بررسی شده است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای Deap2.1 ، SPSS.18(PASW) و Lisrel 8.1 و روش همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) استفاده گردیده است. نتایج گویای تاثیر پذیری عملکرد نمایندگی های فروش و تمایل به ترک خدمت فروشندگان از جو اخلاقی سازمان و ابعاد آن می باشد. از میان ابعاد جو اخلاقی سازمان، اقدامات اخلاقی فروش بیشترین تاثیر مثبت را بر عملکرد نمایندگی ها(0.48) و بیشترین تاثیر منفی را بر تمایل به ترک خدمت فروشندگان با ضریب استاندارد 0.72- داشته است، لذا مدیران سازمان می توانند با اتخاذ سیاستهای مشتری محور و توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان نه تنها جوی اخلاقی سازمان را تقویت نمایند بلکه تمایل به ترک خدمت فروشندگان را کاهش و عملکرد سازمان را افزایش دهند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - مطالعه و بررسی تاثیر ارزش ویژه برند، تجربیات پیشین از برند، رضایت از برند و اعتماد به برند بر وفاداری به برند (مطالعه موردی خریداران کفش اِکو)
   ابوالقاسم  حکیمی‌پور حامد  بزرگ‌خو
   در دنیای رقابتی امروز که کالاها از نظر فیزیکی تمایز چندانی با یکدیگر ندارند یک برند (نام تجاری) معتبر می‌تواند مزیت رقابتی چشمگیری را برای شرکت‌ها ایجاد نموده و قلب و روح مخاطبان خود را تسخیر نماید. امروزه بطور گسترده پذیرفته شده که نام تجاری نقش بسیار مهمی در ایجاد، حف چکیده کامل
   در دنیای رقابتی امروز که کالاها از نظر فیزیکی تمایز چندانی با یکدیگر ندارند یک برند (نام تجاری) معتبر می‌تواند مزیت رقابتی چشمگیری را برای شرکت‌ها ایجاد نموده و قلب و روح مخاطبان خود را تسخیر نماید. امروزه بطور گسترده پذیرفته شده که نام تجاری نقش بسیار مهمی در ایجاد، حفظ و توسعه عملکرد کسب و کارها ایفا می‌کند. با توجه به سطح رقابت در بازار، یک برند قوی به شرکت کمک می‌کند تا خود را متمایز سازد. همچنین می‌توان عنوان کرد که سرمایه اصلی بسیاری از کسب و کارها برند آنهاست و در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام تجاری به بهترین شکل بهره ببریم می‌توانیم وفاداری مشتریان را که تعیین کننده سود، در طولانی مدت است برای خود جلب نماییم. آنچه که مسلم است وفاداری به برند در سایه تحقق عوامل مختلفی صورت می‌پذیرد. در این تحقیق تلاش شده که با توجه به تاثیر متغیرهای تجربیات، رضایت و اعتماد بر وفاداری به برند در مدل ساهین و دیگران (2012) و اضافه کردن ارزش ویژه برند از مدل لوئیس و لومبارت (2011) به بررسی جامع‌تری از تاثیر عوامل موثر بر وفاداری به برند پرداخته شود. مدل مفهومی مورد بررسی در این تحقیق با‌توجه به روش معادلات ساختاری بررسی شده است. جامعه نمونه این تحقیق بر روی آنها عمل نمونه‌گیری انجام شده شامل 244 نفر از مشتریانی است که به قصد خرید به 5 شعبه فروشگاه کفش اِکو در تهران مراجعه نموده‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر تایید هر چهار فرضیه تحقیق بوده و از میان 4 متغیر اثرگذار بر وفاداری به برند اِکو، متغیر تجربیات گذشته از برند دارای بالاترین ضریب مسیر و در نتیجه بیشترین تاثیر بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - تأثیر تأمین نیازهای برتر کارکنان و فرهنگ انطباق‌پذیر بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی سازمان‌های فناوری‌محور)
   محمد ابراهیم  سنجقی برزو  فرهی بوزنجانی سیدمهدی  حسینی سرخوش جمال  حاجی شفیعی
   سازمان‌های طلایه‌دار در تلاش مستمر و فزاینده برای کسب مزیت‌های راهبردی، موضوع نوآوری را از جهات گوناگون مورد توجه قرار داده و برای نیل به آن از اهرم‌های گوناگون سود می‌جویند. در این میان، اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبک رهبری تحول‌آفرین توجه صاحب‌نظران زیادی را به خود جلب چکیده کامل
   سازمان‌های طلایه‌دار در تلاش مستمر و فزاینده برای کسب مزیت‌های راهبردی، موضوع نوآوری را از جهات گوناگون مورد توجه قرار داده و برای نیل به آن از اهرم‌های گوناگون سود می‌جویند. در این میان، اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبک رهبری تحول‌آفرین توجه صاحب‌نظران زیادی را به خود جلب نموده است. از این منظر مقاله حاضر درصدد است تا تأثیر مستقیم سبک رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی را در عرصه شرکت‌های خصوصی فناوری‌محور مستقر در شهر تهران بررسی نموده و در مقایسه با اثر غیرمستقیم این سبک از طریق متغیرهای فرهنگ انطباق‌پذیر و تأمین نیازهای برتر کارکنان به مدل مطلوب خود دست یابد. نتایج حاصل از مدل‌یابی معادلات ساختاری بر پایه داده‌های گردآوری شده از جامعه هدف حاکی از آن است که سبک رهبری تحول‌آفرین تأثیر مستقیم بر نوآوری سازمانی نداشته بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق اشاعه فرهنگ انطباق‌پذیر و تأمین نیازهای برتر کارکنان بر نوآوری سازمانی در جامعه هدف اثرگذار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - آموزش حین خدمت منابع انسانی دانشگاه و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران)
   علی  بنیادی نایینی سید محسن  اقبالی
   پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثیر آموزش حین خدمت بر كيفيت زندگي كاري و عملکرد در ميان كاركنان دانشگاه علم و صنعت ایران به مرحله اجرا درآمده است. در راستاي اين هدف جامعه آماري (كليه كاركنان دانشگاه علم و صنعت ایران) که 1180 نفر بودندرا به 3 گروه کارکنان خدماتی، کارکنان ادار چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثیر آموزش حین خدمت بر كيفيت زندگي كاري و عملکرد در ميان كاركنان دانشگاه علم و صنعت ایران به مرحله اجرا درآمده است. در راستاي اين هدف جامعه آماري (كليه كاركنان دانشگاه علم و صنعت ایران) که 1180 نفر بودندرا به 3 گروه کارکنان خدماتی، کارکنان اداری و اساتید تقسیم بندی نموده ایم و از این میان، 500 نفر از كاركنان كه به صورت تصادفي ساده از روي فهرست اسامي كاركنان دانشگاه انتخاب شده بودند، به پرسشنامه هاي تحقيق پاسخ دادند. روش پژوهش همبستگي بوده و پرسشنامه هاي مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه كيفيت زندگي كاري (با 27 سوال)که بر اساس مولفه های کیفیت زندگی کاری کاسیو، مرت ون طراحی، پرسشنامه نحوه آموزش (با 19 سوال)و پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان(با 12 سوال) بود. بمنظور سنجش پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است که درآن ضریب پایایی پرسشنامه ارزیابی عملکرد 84/.، ضریب پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 88/. و ضریب پایایی پرسشنامه نحوه آموزش79/. حاصل شد. در این پژوهش بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین رابطه ی بین 3دسته متغیرمورد بررسی از آزمون همبستگی و بمنظوربررسی داشتن یا نداشتن تفاوت معنادار از تحلیل واریانس استفاده شده است. پژوهش حاضر نشان دهنده آن می باشد که"2 دسته متغیر کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دارای رابطه ی معناداری در سطح 014/. با آموزش کارکنان می باشند" ثانیا" متغیر کیفیت زندگی کاری دارای بالاترین تاثیر رگرسیونی و همبستگی می باشد" همچنین از مهمترین نتایج این پژوهش بدست آمدن رابطه ی معکوس میان سطح تحصیلات کارکنان سازمان و میزان تمایل آنان به آموزش درون سازمانی می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد ارزش ويژه برند در آموزش عالي (مورد مطالعه دانشگاه پيام نور)
   میرزا حسن  حسینی رومينا  فرهادي نهاد
   هدف تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند در آموزش عالي مي باشد. از جامعه آماري تحقيق که دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور تهران بوده اند، نمونه 423 نفر انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و در نهايت داده های حاصل از 304 دا چکیده کامل
   هدف تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند در آموزش عالي مي باشد. از جامعه آماري تحقيق که دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور تهران بوده اند، نمونه 423 نفر انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و در نهايت داده های حاصل از 304 دانشجو با استفاده از نرم افزارهاي Spss18و Amos18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه از ميان عناصر بعد آگاهي از برند در مدل تحقيق، اشتهار داراي تأثير مستقيم و معناداري بر روي ارزش ويژه برند دانشگاه مي باشد. همچنين از ميان ابعاد تصوير ذهني از برند، ارزش ادراكي و خدمات پس از فروش از بعد ويژگي هاي خدمت، شخصيت برند از بعد ويژگي هاي نمادين و در نهايت ارتباطات بين المللي از بعد ويژگي هاي عرضه كننده خدمت، تأثيرات مثبتي بر روي ارزش ويژه برند دانشگاه پيام نور دارند. بدين ترتيب با توجه به نتايج، به ترتيب ابعاد ويژگي هاي خدمت و ويژگي هاي عرضه كننده خدمت داراي بيشترين و كمترين تأثير بر ارزش ويژه برند دانشگاه هستند. بعلاوه، در تحقيق حاضر پيشنهادات كاربردي به مسئولين دانشگاه پيام نور جهت ارتقاي ارزش ويژه برند اين دانشگاه ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجهه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازی
   امیر محمد فکور ثقیه
   تحولات سریع محیط کسب وکار،گسترده شدن زنجیره های تامین درسطح جهانی وپیچیدگی روابط میان اعضاء زنجیره ،احتمال وقوع حوادث و ریسک را بالا برده و آسیب پذیری بیشترزنجیره تامین شرکتها را در پی داشته است که نتیجه آن افزایش وقفه در تولید یا ارائه خدمت به مشتریان می باشد. این روند چکیده کامل
   تحولات سریع محیط کسب وکار،گسترده شدن زنجیره های تامین درسطح جهانی وپیچیدگی روابط میان اعضاء زنجیره ،احتمال وقوع حوادث و ریسک را بالا برده و آسیب پذیری بیشترزنجیره تامین شرکتها را در پی داشته است که نتیجه آن افزایش وقفه در تولید یا ارائه خدمت به مشتریان می باشد. این روند، بکارگیری روش های نوین مدیریت ریسک را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، مدیریت ریسک زنجیره تامین با استفاده از شناسایی مهمترین نقاط آسیب زا و ارائه موثرترین توانمندی ها جهت مواجه با آنها می باشد. برای این منظور ابتدا نقاط آسیب زای شرکت تولیدی" الف " با استفاده از روش تاپسیس فازی اولویت بندی شد و در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی توانمندی های مناسب برای مواجه با آنها معرفی می شوند. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن است که مهمترین نقاط آسیب زای شرکت " الف"، عوامل بیرونی و محدودیت درمنبع یابی هستند.بنابراین شرکت باید با انتخاب مجموعه ای مناسب ازتوانمندی ها، جهت مدیریت موثر ریسک برنامه ریزی نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجهه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازی
   امیر محمد فکور ثقیه لعیا الفت
   تحولات سریع محیط کسب وکار،گسترده شدن زنجیره های تامین درسطح جهانی وپیچیدگی روابط میان اعضاء زنجیره ،احتمال وقوع حوادث و ریسک را بالا برده و آسیب پذیری بیشترزنجیره تامین شرکتها را در پی داشته است که نتیجه آن افزایش وقفه در تولید یا ارائه خدمت به مشتریان می باشد. این روند چکیده کامل
   تحولات سریع محیط کسب وکار،گسترده شدن زنجیره های تامین درسطح جهانی وپیچیدگی روابط میان اعضاء زنجیره ،احتمال وقوع حوادث و ریسک را بالا برده و آسیب پذیری بیشترزنجیره تامین شرکتها را در پی داشته است که نتیجه آن افزایش وقفه در تولید یا ارائه خدمت به مشتریان می باشد. این روند، بکارگیری روش های نوین مدیریت ریسک را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، مدیریت ریسک زنجیره تامین با استفاده از شناسایی مهمترین نقاط آسیب زا و ارائه موثرترین توانمندی ها جهت مواجه با آنها می باشد. برای این منظور ابتدا نقاط آسیب زای شرکت تولیدی" الف " با استفاده از روش تاپسیس فازی اولویت بندی شد و در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی توانمندی های مناسب برای مواجه با آنها معرفی می شوند. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن است که مهمترین نقاط آسیب زای شرکت " الف"، عوامل بیرونی و محدودیت درمنبع یابی هستند.بنابراین شرکت باید با انتخاب مجموعه ای مناسب ازتوانمندی ها، جهت مدیریت موثر ریسک برنامه ریزی نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - ارائه مدل ریاضی ارزیابی و انتخاب تأمین¬کنندگان با استفاده از تصمیم¬گیری گروهی چند شاخصه
   عزت‌اله  اصغری‌زاده محمد صادق بهروز
   دقت در ارزیابی و انتخاب صحیح تأمین کنندگان یکی از عناصر مهم و مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین بوده که نقش بسزایی در ایجاد ارزش برای مشتریان دارد. هدف از انجام این پژوهش استفاده از تصمیم گیری گروهی چندشاخصه، مدلسازی ریاضی مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین-کننده برای تأمین کنندگان چکیده کامل
   دقت در ارزیابی و انتخاب صحیح تأمین کنندگان یکی از عناصر مهم و مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین بوده که نقش بسزایی در ایجاد ارزش برای مشتریان دارد. هدف از انجام این پژوهش استفاده از تصمیم گیری گروهی چندشاخصه، مدلسازی ریاضی مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین-کننده برای تأمین کنندگان مواد اولیه شرکت صنایع فولاد مازندران می باشد. در این پژوهش پس از شناسایی و استخراج شاخص ها و زیرشاخص های اساسی ارزیابی تأمین کنندگان و وزن دهی آن ها، با استفاده از روش کوک و سیفرد که یکی از متدهای تصمیم گیری گروهی چندشاخصه است، مسئله تصمیم گیری مدلسازی ریاضی شده و با تخصیص رتبه ها به هریک از تأمین کنندگان، اولویت بندی شرکت های تأمین-کننده صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های پشتیبانی زنجیره تأمین، قیمت و کیفیت به ترتیب دارای اولویت های اول تا سوم بوده و با توجه به حل مسئله تصمیم گیری، چهار شرکت مواد نسوز تبریز، مواد نسوز آذر اصفهان، مواد نسوز ایران اصفهان و مواد نسوز امین آباد تهران به ترتیب حائز رتبه های اول تا چهارم در زمینه تأمین آجر نسوز کوره و پاتیل برای صنایع فولاد مازندران شده اند. روش تصمیم گیری و مدل ارزیابی ارائه شده در پژوهش حاضر این امکان را برای مدیران صنایع فراهم می کند تا در زمینه مدیریت زنجیره تأمین و در راستای افزایش بهره وری در تولید، بهترین تأمین کنندگان را انتخاب کرده و سبب افزایش رضایت مشتریان و کیفیت محصول گردند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - انتخاب روش مناسب تأمين مالي نوآوری¬ها با رویکرد مديريت جهادی
   میرسامان  پیشوایی سامان  احسنی زاده
   یکی از چالش های تجاری سازی ایده های خلاق و ترویج نوآوریها، تأمین مالی می باشد. زمانی که شرکت نوپا و نوآور باشد، سابقه لازم برای تأمین مالی از بازار پول و سرمایه را ندارد و همچنین طرح نوآورانه شرکت موجب افزایش ریسک موفقیت محصول در بازار می شود. از طرفی رویکرد مدیریت جهاد چکیده کامل
   یکی از چالش های تجاری سازی ایده های خلاق و ترویج نوآوریها، تأمین مالی می باشد. زمانی که شرکت نوپا و نوآور باشد، سابقه لازم برای تأمین مالی از بازار پول و سرمایه را ندارد و همچنین طرح نوآورانه شرکت موجب افزایش ریسک موفقیت محصول در بازار می شود. از طرفی رویکرد مدیریت جهادی در کشور تجربه ای موفق در حوزه مدیریتی می باشد. مسئله مورد بررسی این مقاله مربوط به این نکته است که مدیر جهادی مبتنی بر اصول و چهارچوب های مدیریت جهادی کدام یک از روش های تأمین مالی حوزه نوآوری را انتخاب می کند. ابتدا اصول و ارزش ها و ویژگی های مدیریت جهادی تشریح شده است و پس از آن سه روش نوین تأمین مالی فرشتگان کسب و کار، سرمایه گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی یا توده ای که در ادبیات مدیریت تکنولوژی جهت حل چالش مالی شرکت های نوپا و نوآور پیشنهاد شده، تشریح شده اند. رتبه بندی روش های تأمین مالی بر مبنای نظرات سه نفر از خبرگان مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره پرامیتی 2 صورت گرفته است. نتایح نشان می دهد که روش تأمین مالی جمعی یا توده ای به واسطه ارجحیت در معیارهای شایسته سالاری، مردمی بودن و غیر بروکراتیک بودن آن، تناسب بیشتری با رویکرد مدیریت جهادی دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - تاثير سکوت سازماني بر تمايل به ترک خدمت کارکنان به واسطه حمله عاطفي در ميان کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي شهر مشهد
   وجیهه  هوشیار مجيد  رحيمي قره چماق
   امروزه يکي از مشکلات رايج سازمان ها، سکوت سازماني است که با محدود کردن اظهار نظرکارکنان، سبب کاهش اثربخشي تصميم گيري هاي سازماني و مانع تحول و توسعه سازماني موثر مي شود. از طرف ديگر مساله ترک خدمت کارکنان موثر و کارآمد و نيروهاي متخصص يکي ديگراز معضلات سازماني است که بر چکیده کامل
   امروزه يکي از مشکلات رايج سازمان ها، سکوت سازماني است که با محدود کردن اظهار نظرکارکنان، سبب کاهش اثربخشي تصميم گيري هاي سازماني و مانع تحول و توسعه سازماني موثر مي شود. از طرف ديگر مساله ترک خدمت کارکنان موثر و کارآمد و نيروهاي متخصص يکي ديگراز معضلات سازماني است که براي مديران سازمان هايي که درپي حفظ، نگهداري، بهبود و بهره وري نيروي انساني خود مي باشند به صورت يک مشکل جدي مطرح بوده و توجه خاصي را مي طلبد. همچنين حمله عاطفي در محل کار نيز از مسائلي است که در سازمان ها به وجود مي آيد. حمله عاطفي در محل کار يک مجموعه از حمله هاي هيجاني سيستماتيک مي باشد. در سازمان هايي که حمله عاطفي اتفاق مي افتد، عدم توافق و مخالفت ظاهر مي شود، ناراحتي ايجاد مي شود و کارمندان به دنبال راه فرار هستند. در نتيجه سازمان کارکنان کليدي خود را ازدست مي دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير سکوت سازماني بر تمايل به ترک خدمت به واسطه حمله عاطفي مي باشد. جامعه آماري پژوهش، کارکنان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي وغير دولتي شهر مشهد مي باشد که تعداد آن ها 380نفر مي باشد. نمونه آماري نيز شامل 191 نفر مي باشد که به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه استفاده گرديد و براي آزمون فرضيات از روش معادلات ساختاري و نرم افزار پي ال اس استفاده شد. يافته هاي حاصل از آزمون فرضيات نشان داد که سکوت سازماني تاثير مثبتي بر تمايل به ترک خدمت کارکنان دارد. سکوت سازماني نيز بر حمله عاطفي تاثير مثبت دارد. همچنين نتايج نشان داد حمله عاطفي بر تمايل به ترک خدمت کارکنان تاثير مثبت دارد و حمله عاطفي نقش واسطه اي بين سکوت سازماني وتمايل به ترک خدمت ايفا مي کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - بررسی نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در صنایع خودروسازی
   سید محمد حسن  حسینی علی اکبر  حسنی
   شناخت عوامل موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، گامی مهم جهت تحقق اهداف این سیستم ها محسوب می شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل فرهنگ سازمانی موثر در استقرار موفق MIS در صنعت خودروسازی انجام شده است. به همین منظور ابتدا با انجام مرور ادبیات کامل و بهره گرف چکیده کامل
   شناخت عوامل موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، گامی مهم جهت تحقق اهداف این سیستم ها محسوب می شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل فرهنگ سازمانی موثر در استقرار موفق MIS در صنعت خودروسازی انجام شده است. به همین منظور ابتدا با انجام مرور ادبیات کامل و بهره گرفتن از نظر خبرگان، عوامل کلی فرهنگ سازمانی شناسایی و سپس تاثیر این عوامل بر موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در جامعه تحقیقی مورد نظر ارزیابی شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه مناسب با نمونه 104 تایی که طبق فرمول کوکران با ضریب خطای 5درصد به دست آمده، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. عواملی که اثری معنادار در موفقیت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت دارند مشخص شده، و در گام بعدی با بکارگیری تکنیک ANP، وزن هر کدام از این عوامل مشخص گردید. نتایج نشان داد که فرهنگ مدیریت در سازمان بیشترین سهم را در موفقیت استقرار MIS دارد. ضمن آنکه دو عامل حمایت مدیریت و کنترل و نظارت در بین عوامل سطح پایینتر، بیشترین نقش را ایفا می کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - طراحی مدل کسب و کار برای شبکه‏ای از سازمان‏های همکار
   ایمان  صادق زاده علیرضا علی احمدی
   توسعه سازمان‏های شبکه‏ای معمولاً با تولیت یک بنگاه مرکزی (مادر) پی گرفته می‏شود، بدین منظور بنگاه مادر علاوه بر تعریف راهبرد، ماهیت و سازوکارهای شبکه باید با تبیین یک مدل کسب‌وکاری استراتژی‌های خود را در سطح شبکه به اجرا درآورد اهمیت مدل کسب‌وکار در شبکه تا آنجا مهم است چکیده کامل
   توسعه سازمان‏های شبکه‏ای معمولاً با تولیت یک بنگاه مرکزی (مادر) پی گرفته می‏شود، بدین منظور بنگاه مادر علاوه بر تعریف راهبرد، ماهیت و سازوکارهای شبکه باید با تبیین یک مدل کسب‌وکاری استراتژی‌های خود را در سطح شبکه به اجرا درآورد اهمیت مدل کسب‌وکار در شبکه تا آنجا مهم است که بسیاری از صاحب‌نظران نظیر زوت و آمیت مدل کسب‌وکار را موتور استراتژی‌های مبتنی بر شبکه می‏دانند. در پژوهش حاضر، با نگاه به موضوع شبکه‏های همکاری، اقدام به طراحی مدل کسب‌وکار سازمان مادر در شبکه‏های همکاری به‌عنوان نماد شبکه شده است. در این راستا با بررسی ادبیات موضوع، مدل ارائه‌شده توسط استروالدر (2004) به‌عنوان مدل پایه انتخاب گردید و پس از افزودن چندین فاکتور مستخرج از ادبیات در بخش الزامات طراحی و شکل‌گیری شبکه‏ها، مدل کسب و کار شبکه‏ای در سه لایه تحت عنوان‏های «لایه اول-ستون‏های اصلی مدل کسب و کار شبکه‏ای»، «لایه دوم- بخش بندی ستون‏های اصلی» و «لایه سوم- مصادیق» طراحی و طی روش دلفی و در سه دور مورد قضاوت خبرگان قرار گرفت. پس از تائید مدل نهایی توسط خبرگان به‌منظور اعتبارسنجی مدل پرسشنامه‌ای جهت سنجش مدل طراحی‌شده در اختیار خبرگان دانشگاهی و مدیران دو شبکه‏ همکاری قرار گرفت. که نتایج به کاربردی و عملیاتی بودن مدل تدوین‌شده صحه می‏گذارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - مقايسه¬ي رويکردهاي سنتي تحليل پوششي داده ها و ارائه يک الگوريتم جديد به منظور انتخاب سبد سرمايه¬گذاري و کاربرد آن براي انتخاب سهام شرکت¬هاي فعال پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
   عمران محمدی
   انتخاب سبدسهام يکي از مهمترين حوزه هاي تصميم گيري سرمايه گذاري محسوب مي شود؛ سبدي از سهام که قادر باشد هم زمان بهترين نرخ بازده و ريسک سرمايه گذاري را در پي داشته باشد. البته از ديد سرمايه گذاران ممکن است عوامل مختلف ديگري بر تشکيل سبد سهام اثرگذار باشند که بايد بکارگرف چکیده کامل
   انتخاب سبدسهام يکي از مهمترين حوزه هاي تصميم گيري سرمايه گذاري محسوب مي شود؛ سبدي از سهام که قادر باشد هم زمان بهترين نرخ بازده و ريسک سرمايه گذاري را در پي داشته باشد. البته از ديد سرمايه گذاران ممکن است عوامل مختلف ديگري بر تشکيل سبد سهام اثرگذار باشند که بايد بکارگرفته شوند. اين تعدد عوامل ضرورت استفاده از ابزارهاي نوينِ تصميم گيري را نشان مي دهد. تحليل پوششي داده ها يکي از اين ابزارهاست که امروزه با گسترش علم پژوهش عملياتي داراي رويکردهاي متنوعي مي باشد. هـدف اصـلي از پـژوهش جاري، مقايسه ي رويکردهاي سنتي تحليل پوششي داده ها در انتخاب سبد سهام مي باشد که نتايج با يک الگوريتم پيشنهادي مقايسه شده است. در مدل هاي سنتي به طور متعارف نوع بازده به مقياس با يک فرض ساده کننده به صورت ثابت يا متغير در نظر گرفته مي شود. اين امر ممکن است نتايج را با خطاهاي مهمي همراه کند. در الگوريتم پيشنهادي ابتدا نوع رفتار بازده به مقياس با تحليل هاي لازمه تعيين شده و سپس مدل مناسب جهت تشخيص کارايي، مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مقاله از داده هـاي واقعـي متعلق به سازمان بورس اوراق بهادار تهران در قالب يک مطالعه موردي استفاده شده و نتايج آن تجزيه و تحليل شده اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - رویکردی نوین مبتنی برتجزیه و تحلیل آنالیز خطا و کپ¬لند جهت استخراج و اولویت بندی مخاطرات موثر بر مدت زمان تکمیل پروژه¬ها
   مجتبی  صالحی
   پروژه‏ها بر اساس مقادير تخمين‏هايي كه ناشي از در دست داشتن اطلاعات اندكي در مورد وضعيت آتي است، برنامه‏ريزي مي‏شوند كه با توجه به غيرقطعي بودن برنامه‏ريزي‏هاي انجام شده، ايجاد تاخيرات زماني و تحميل هزينه‏هاي ناشي از عدم قطعيت‏ها امري اجتناب ناپذير مي‏باشد. هدف اصلی پژوه چکیده کامل
   پروژه‏ها بر اساس مقادير تخمين‏هايي كه ناشي از در دست داشتن اطلاعات اندكي در مورد وضعيت آتي است، برنامه‏ريزي مي‏شوند كه با توجه به غيرقطعي بودن برنامه‏ريزي‏هاي انجام شده، ايجاد تاخيرات زماني و تحميل هزينه‏هاي ناشي از عدم قطعيت‏ها امري اجتناب ناپذير مي‏باشد. هدف اصلی پژوهش ارائه یک رویکرد نوین مبتنی بر تجزیه تحلیل آنالیز خطا و منطق فازی به منظور شناسایی ریسک‏های موثر بر مدت زمان انجام پروژه‏ها و رتبه‏بندی آنها با استفاده از روش تکنیک کپ لند می باشد. علاوه بر آن در این تحقیق از آنتروپی شانون به منظور محاسبه وزن شاخص ها استفاده شده است. بنابراین پس از مطالعه پژوهش‏هاي مرتبط و همچنين از طریق مصاحبه و بکارگیری تکنیک دلفی، تعدادی ریسک شناسایی شد. سپس بر اساس شاخص‏های سه گانه رسیک در FMEA (شدت اثر، احتمال وقوع، احتمال تشخیص)، سه پرسشنامه تهیه گردید که روایی آن‏ها از طریق مشورت با خبرگان تائید گردید و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش 22 نفر از سرپرستان و كارشناسان شاغل در معاونت طرح و برنامه شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی بود. با استفاده از اعداد فازی مثلثی، واژه‏های کلامی پرسشنامه‏ها به اعداد فازی تبدیل شد. سپس به روش آنتروپی شانن وزن هر کدام از شاخص‏ها محاسبه شده و با استفاده از روش های تصمیم گیری SAW، TOPSIS، ELECTRE و TAXONOMY نسبت به رتبه‏بندی ریسک‏ها اقدام گردید و در نهایت به دلیل تفاوت نسبی رتبه ها در رو ش های مختلف از تکنیک کپ لند برای ترکیب نتایج استفاده شد. در انتها برای کمک به تدوین استراتژی‏های پاسخ به ریسک‏ها، پیشنهاداتی ارائه شده است. نوآوری این تحقیق استفاده همزمان از FMEA و تکنیک آنتروپی شانون به منظور تحلیل ریسکها اهمیت ریسک ها و اعمال رتبه بندی آنها با استفاده تکنیک کپ لند می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - ارائه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و کارت امتیازی متوازن BSC-FTOPSIS
   محمد  احسانی فر کیومرث عباسی
   اين پژوهش با هدف ارائه یک رویکرد تلفیقی فازی به منظور ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن انجام گرفت است. بدین منظور ابتدابا توجه به اطلاعات حاصل شده از تجزيه و تحليل اجزای مدیریت استراتژیک،اهداف کلان، عوامل کلیدی موفقیت و شاخص های ارزیابی عملکرد، شناسایی ش چکیده کامل
   اين پژوهش با هدف ارائه یک رویکرد تلفیقی فازی به منظور ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن انجام گرفت است. بدین منظور ابتدابا توجه به اطلاعات حاصل شده از تجزيه و تحليل اجزای مدیریت استراتژیک،اهداف کلان، عوامل کلیدی موفقیت و شاخص های ارزیابی عملکرد، شناسایی شدند، سپس این شاخص ها از طريق روش تاپسيس فازي اولويت بندي گردیده تا تاثیرگذارترین شاخص ها در ارزیابی عملکرداستخراج و در قالب کارت امتیازی متوازن دسته بندی شوند.جهت دستیابی به هدف پژوهش پرسشنامه در بین 29 نفر از خبرگان، روئسا و کارشناسان کلیدی تکمیل گشت. روایی پرسشنامه از طریق نظر اساتید و خبرگان و پایایی آنتوسط ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 89/0 بدست آمد.در نهایت مدل ارائه شده در یکی از شعب بانک ملی تهران پیاده‌سازی شد.تقريباً در تمامي شاخص هاي تعريف شده با توجه به ابتکاراتی که اعمال شد، بهبود ایجاد شده است، به طوریکه شاخص كارآيي كل سازمان براي دوره برنامه ريزي شده در اول سال 94، برگرفته از نتایج سه ماه پایانی سال 93، برابر با 72.38 % بود، كه پس از گذشتن سه ماه از پياده سازي و اجراي اين مدل اين رقم در انتهای سه ماهه اول 94، به 79.16 % افزايش يافته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - بررسی تاثیر سبک حل مساله شهودی بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش تعدیلگر رفتار تسهیم دانش
   سید مرتضی غیور امیر  غفوریان شاگردی یحیی کاتب
   نوآوری در دنیای رقابتی و محیط متغیر امروز، نه تنها برای رشد سازمان‌ها، بلکه برای بقای آن‌ها نیز ضروری است. شرکت‌های فناوری اطلاعات، به دلیل سرعت بالای تغییرات در این حوزه، بیش از سایرین به نوآوری مستمر نیاز دارند و اگر نوآور نباشند، در صنعت پررقابت فناوری اطلاعات، ب چکیده کامل
   نوآوری در دنیای رقابتی و محیط متغیر امروز، نه تنها برای رشد سازمان‌ها، بلکه برای بقای آن‌ها نیز ضروری است. شرکت‌های فناوری اطلاعات، به دلیل سرعت بالای تغییرات در این حوزه، بیش از سایرین به نوآوری مستمر نیاز دارند و اگر نوآور نباشند، در صنعت پررقابت فناوری اطلاعات، به سرعت از گردونه خارج می‌شوند. کلید نوآوری نیز در رفتار نوآورانه کارکنان سازمان است. عوامل مختلفی بر رفتار نوآورانه تاثیر دارند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبک حل مساله شهودی بر رفتار نوآورانه و نقش تعدیلگر رفتار تسهیم دانش پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و متخصصان فناوری اطلاعات شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می‌باشند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه مقیاس سبک حل مساله جبری، رفتار تسهیم دانش مورا و رفتار نوآورانه جانسن ، با طیف 5 گزینه ای لیکرت (جمعا شامل 26 سوال)، استفاده گردید. نمونه گیری به روش خوشه ای صورت پذیرفت و شامل 290 نفر از کارشناسان فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. این تحقیق نشان داد سبک حل مساله شهودی بر تولید ایده، ترویج ایده و پیاده سازی ایده (ابعاد رفتار نوآورانه)، دارای تاثیر مثبت و معنادار می‌باشد و نیز رفتار اشتراک دانش رابطه میان سبک حل مساله شهودی و رفتار نوآورانه را در سه بعد تولید ایده، ترویج ایده، پیاده سازی ایده تعدیل می‌کند پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - تأثیر احساس مشتری بر ویژگی‌های محصول با رویکرد مهندسی کانسی
   غلامرضا  هاشم زاده محمدرضا بهرامی
   امروزه تولیدکنندگان باوجود رقابت‌های شديد جهت افزایش کیفیت و تأمین نظرات مشتریان خود در کنار کاهش هزینه نيازمند طراحی و ساخت محصولاتي می‌باشند كه در آن به عواطف و احساسات حقیقی کاربران توجه شده باشد. مهندسی کانسی یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای ارتقاء کیفیت محصول و رضایت چکیده کامل
   امروزه تولیدکنندگان باوجود رقابت‌های شديد جهت افزایش کیفیت و تأمین نظرات مشتریان خود در کنار کاهش هزینه نيازمند طراحی و ساخت محصولاتي می‌باشند كه در آن به عواطف و احساسات حقیقی کاربران توجه شده باشد. مهندسی کانسی یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای ارتقاء کیفیت محصول و رضایت مشتریان است که توجه ویژه‌ای بر احساسات آن‌ها در مورد محصول دارد. این مقاله ضمن معرفی مهندسی کانسی و تکنیک‌های مرتبط با آن به دنبال تبدیل احساسات و تأثیرات عاطفی بر پارامترهای طراحی بوده و ضمن بررسی مطالعات پیشین از طریق مصاحبه با مشتریان خمیردندان مریدنت، 83 لغت کانسی كه معرف احساسات مشتريان از محصول بوده شناسايي و پس از غربالگری، 23 لغت تأثيرگذار بر احساس مشتريان را در سه بخش ویژگی‌های ذاتی، ظاهري و عوامل قابل‌کنترل، جهت دستيابي به ضرايب اهميت معقول تر در روش ANP تقسیم‌بندی نموده است سپس با روش ANP و DIMATEL لغات کانسی توسط خبرگان سازمان رتبه‌بندی كه درنتیجه ویژگی‌های ذاتی مهم‌تر قلمداد شدند. در مرحله بعد جهت بررسی نقاط قوت و ضعف ازنظر مشتریان، خمیردندان مریدنت با محصولات مشابه 3 رقیب اصلی با استفاده از تکنیک ANP مقایسه و درنهایت، وزن و ميزان اهميت نهايي معيارها تعيين گرديد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - تأثير سيرت نيکوي مديران بر تعهد سازماني کارکنان (مورد مطالعه: سازمان گمرک جمهوري اسلامي ايران)
   ماهرخ  مختاران
   هدف از انجام اين مطالعه آن است که با مروري بر ادبيات پژوهشي موجود در حوزه سيرت مديران و تعهد سازماني، مدلي رگرسيوني براي بررسي تاثير سيرت نيکوي مديران بر تعهد سازماني کارکنان تدوين گردد. مدل پيشنهادي پژوهش بر اساس روابط موجود ميان متغيرهاي پژوهش و بر اساس يافته هاي محقق چکیده کامل
   هدف از انجام اين مطالعه آن است که با مروري بر ادبيات پژوهشي موجود در حوزه سيرت مديران و تعهد سازماني، مدلي رگرسيوني براي بررسي تاثير سيرت نيکوي مديران بر تعهد سازماني کارکنان تدوين گردد. مدل پيشنهادي پژوهش بر اساس روابط موجود ميان متغيرهاي پژوهش و بر اساس يافته هاي محققان پيشين تدوين شده و با استفاده از رگرسيون چندگانه به روش ريج مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارکنان گمرک جمهوري اسلامي ايران بوده است. به منظور جمع آوري داده ها، مطالعه اي ميداني روي نمونه اي شامل 106 نفر از جامعه انجام شد. داده هاي حاصل نيز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تحليل شد. يافته ها نشان مي دهد که ابعاد سيرت مديران (صداقت، شور و اشتياق، شجاعت، غمخواري، شوخ طبعي، تواضع و حکمت) تأثير مثبت و معني داري بر تعهد سازماني کارکنان دارد. همچنين، مشخص شد که ابعاد صداقت، حکمت، شوخ طبعي، تواضع، شور و اشتياق، غمخواري، و شجاعت به ترتيب بيشترين تأثير را بر تعهد سازماني کارکنان داشته اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - بررسی تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه بر پذیرش شغل با توجه به نقش تعدیلی خودپنداره سازمانی
   هاجر براتی حمیدرضا عریضی
   پذیرش شغل از سوی کارمند مبتنی بر عوامل مربوط به سازمان و شغل است. به نظر می رسد عواملی مانند مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی بر این متغیر موثر باشند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه بر پذیرش شغل با تو چکیده کامل
   پذیرش شغل از سوی کارمند مبتنی بر عوامل مربوط به سازمان و شغل است. به نظر می رسد عواملی مانند مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی بر این متغیر موثر باشند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه بر پذیرش شغل با توجه به نقش تعدیلی خودپنداره سازمانی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 120 نفر بود که به روش در دسترس انتخاب شدند و در گروه های آزمایشی گمارده شدند. برای دستکاری تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه از متن های کوتاه استفاده شد. خودپنداره سازمانی و پذیرش شغل با استفاده ازابزارهای خودگزارشی سنجیده شدند. برای تحلیل داده ها آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که خودپنداره سازمانی در رابطه مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه با پذیرش شغل نقش تعدیلی را ایفا می‌کنند. با توجه به نتایج برای افزایش پذیرش شغل، سازمان‌ها باید بر اساس خودپنداره سازمانی در متغیرهای سازمانی یعنی مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه مداخله کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - مدیریت محیط" : تحلیل عوامل سازگاری سازمانی با محیط بیرونی
   سید محمد  میرکمالی عباس  منوریان حمید فرهادی راد
   هدف اصلی این مقاله مطالعه و بررسی نقش "مدیریت محیط" به عنوان یکی از عوامل موثر بر سازگاری سازمانی دانشگاه های دولتی شهر تهران با محیط بیرونی تأثیر دارند، می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشگاههای دولتی شهر تهران بوده و داده های مورد نیاز بر اساس یک رویکرد آمیخته (روش ت چکیده کامل
   هدف اصلی این مقاله مطالعه و بررسی نقش "مدیریت محیط" به عنوان یکی از عوامل موثر بر سازگاری سازمانی دانشگاه های دولتی شهر تهران با محیط بیرونی تأثیر دارند، می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشگاههای دولتی شهر تهران بوده و داده های مورد نیاز بر اساس یک رویکرد آمیخته (روش تحقیق کمی و کیفی) استخراج، آزمون و تحلیل شده اند. در بخش کیفی بعد از تحلیل محتوای اسناد علمی و تحقیقات مرتبط، با اساتید آموزش عالی مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شده و سپس در بخش کمی با استفاده از روش دلفی اجماع کلی بین نظرات اندیشمندان حاصل شده است. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه ها به روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزارهایSPSS , Smart PLS تجزیه و تحلیل شده است. تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه نشان می دهد که 9 عامل سازمانی در مجموع 55/70 درصد واریانس سازگاری سازمانی دانشگاه را تبیین می کنند. از بین متغیرها ومولفه های مورد نظر "مدیریت محیط" مهمترین عامل بوده وبه تنهایی10 درصد واریانس سازگاری دانشگاه با محیط بیرونی را تبیین می کند. سازه "مدیریت محیط" توسط پنج نشانگر آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که این متغیرها در مجموع می توانند 71/77 درصد واریانس سازه "مدیریت محیط" را تبیین کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - بررسی تاثیر رهبري تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی
   فخریه حمیدیان پور
   تحولات جدید در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری کاریزماتیک، که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض می کرد و پیروان را وابسته به رهبری می دانست، به سمت تئوری های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می کند، انتقال یافته است چکیده کامل
   تحولات جدید در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری کاریزماتیک، که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض می کرد و پیروان را وابسته به رهبری می دانست، به سمت تئوری های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می کند، انتقال یافته است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا و کلیدی بودن عامل فرهنگ در انجام این امر موجب شد تا در این مقاله تاثیر رهبری تحول آفرین را بر روی فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار داده و چارچوبی مفهومی در این زمینه ارائه نمائیم.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت مواد غذایی آفتاب درخشان فارس می باشد که برابر با 70 نفر می باشند.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد: بین سبک رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت آفتاب درخشان فارس رابطه معنی داری وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - مدلي مناسب براي مديريت دانش جهت بهبود واحد تحقيق و توسعه در يك واحد توليدي
   مسعود  لطيفيان رضا  توکلی مقدم تقي  ترابي
   در اين مقاله، بحث مديريت دانش و تحقيق و توسعه در شركت‌هاي صنعتي و توليدي بسيار كم و محدود بيان می شود، بنابراين ضرورت مطالعه بيشتر در اين حوزه وجود دارد. در ايران اولين بار است كه تحقيقي بدين شكل صورت می گيرد. هدف از اين مقاله، ارائه مدلي است كه سبب بهبود واحد تحقيق و ت چکیده کامل
   در اين مقاله، بحث مديريت دانش و تحقيق و توسعه در شركت‌هاي صنعتي و توليدي بسيار كم و محدود بيان می شود، بنابراين ضرورت مطالعه بيشتر در اين حوزه وجود دارد. در ايران اولين بار است كه تحقيقي بدين شكل صورت می گيرد. هدف از اين مقاله، ارائه مدلي است كه سبب بهبود واحد تحقيق و توسعه به وسيله مديريت دانش شود. در ابتدا به بررسي ادبيات موضوع پرداخته و پس از مشورت با كارشناسان، اساتيد دانشگاهي و بررسي ويژگي‌هاي شركت از ميان مدل‌هاي موجود دو مدل مناسب انتخاب می-شود. در ادامه دو پرسشنامه (عمومي و تخصصي) با نظر خبرگان و اساتيد دانشگاه طراحي می شود. در ابتدا فرضيه‌هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و سپس برای اولويت‌بندي عوامل و تكنولوژي‌هاي واحد تحقيق و توسعه از روش فرآيند تحليلی سلسله مراتبی استفاده می شود. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه بيشترين تاثيرگذاري بر تكنولوژي آموزشي مي‌باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات)
   حسين  افتخاري فاطمه  ثقفي
   دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصا چکیده کامل
   دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادي و فني جامعه نيز مي‌شود. در اين پژوهش تلاش شده است تا چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي شناسايي و رتبه‌بندي شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه‌ي گردآوري داده‌ها، توصيفي از نوع پيمايشي است. ابتدا با مرور ادبيات موضوع و بهره‌گيري از نظر خبرگان و کارشناسان فعال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات و با استفاده از تکنيک دلفي، تعداد 11 متغير به عنوان چالش و 19 متغير به‌عنوان عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي، شناسايي شدند. براي اندازه گيري ميزان توافق در دلفي از ضريب هماهنگي کندال استفاده شد. در مرحله بعد عوامل فوق با آزمون فريدمن رتبه بندي شد. نتايج نشان‌داد که مهم‌ترين چالش‌ها عواملي همچون: قوانين ضعيف حفاظت ازمالکيت فکري، موانع اقتصادي (محدوديت‌هاي مالي و بودجه‌اي)، عدم وجود راهبردهاي تجاري‌سازي و همچنين مهم‌ترين عوامل موفقيت عواملي همچون: الزام اعضاي هيات علمي به برآورد قابليت تجاري تحقيقات خود در هنگام تدوين و ارايه پيشنهادهاي تحقيقاتي (توجيه تجاري)، حمايت از مالکيت معنوي، و برقراري ارتباط موثر ميان دانشگاه و صنعت هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - نگرشی نوین در تبیین نظری حکمرانی و توصیف ویژگی‌های ج.ا.ا
   بهروز  طهماسب کاظمی
   در دهه های اخیر مطالعات وسیعی در زمینه تدوین الگوی مطلوب حکمرانی در کشورها در جهت شناسایی و سنجش کمیت، کیفیت و نحوه اداره امور جوامع صورت گرفته است که هر یک با رویکردی خاص این حوزه را مورد بررسی قرار داده است. در نظام ج.ا.ا (ج.ا.ا) با وجود بیش از سه دهه انباشت تجربیات چکیده کامل
   در دهه های اخیر مطالعات وسیعی در زمینه تدوین الگوی مطلوب حکمرانی در کشورها در جهت شناسایی و سنجش کمیت، کیفیت و نحوه اداره امور جوامع صورت گرفته است که هر یک با رویکردی خاص این حوزه را مورد بررسی قرار داده است. در نظام ج.ا.ا (ج.ا.ا) با وجود بیش از سه دهه انباشت تجربیات دانشی در باب تدوین اسناد بالادستی حاکمیتی و سیاستگذاری کلان مدیریتی کشور، متأسفانه هنوز الگویی متناسب و در طراز اصول و آرما ن های ج.ا.ا برای اداره امور عمومی کشور تبیین نشده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی و ترسیم الگوی مفهومی حکمرانی ج.ا.ا تدوین شده است. براین اساس، یک الگوی نظری مطالعه امور عمومی که پس از تلفیقی از نظریه های مختلف که با شرایط و اقتضائات کشور نیز بومی سازی شده، انتخاب و براساس آن الگوی مطالعه حکمرانی ج.ا.ا اقتباس شده است. در ادامه، با مطالعه اسناد بالادستی نظام شامل قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه‌های اول تا ششم توسعه (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی)، ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص ها و ویژگی‌های الگوی حکمرانی ج.ا.ا تبیین شده است. بررسی نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد اسناد بالادستی نظام نه تنها موضوعات و شاخص های الگوهایی مانند الگوی حکمرانی خوب را مورد توجه قرار می دهد بلکه بسیار گسترده تر از این الگو به تبیین نظریه حکمرانی پرداخته است. جامعیت یافته های حاصل از چارچوب نظری ارائه شده نقص آشکار قیاس تام حکمرانی را در چارچوب حکمرانی خوب به نمایش می گذارد. در نهایت، پیشنهاد می شود محققان کشور با استفاده از این تجربیات و با به کارگیری این روش ها تلاش اندک محققان ادامه داده و نظریه حکمرانی ج.ا.ا را روز به روز بلوغ بخشیده و کامل کنند تا بتوان آن را در عرصه عمل به کار گرفت و به اهداف عالیه نظام دست یافت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - بررسی رابطه بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزشی
   سید علی اکبر احمدی علی فرهادی
   موضوع تعهد سازمانی از اوایل دهه 1950 در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده و همواره در رأس علاقه محققین قرار داشته است ( Meyer & Allen , 1997; Baruch, 1998; Mowday,1998;Buck& Watson.2002; Dixon,2002)چرا که آنان معتقد هستند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند منجر به نتایج سود چکیده کامل
   موضوع تعهد سازمانی از اوایل دهه 1950 در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده و همواره در رأس علاقه محققین قرار داشته است ( Meyer & Allen , 1997; Baruch, 1998; Mowday,1998;Buck& Watson.2002; Dixon,2002)چرا که آنان معتقد هستند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی ، بهبود عملکرد ، کاهش جابجایی و همچنین کاهش غیبت شود. عوامل موثر برتعهد سازمانی شامل عوامل محیطی (فرصت های شغلی ، فرهنگ و ...) سازمانی ( ساختار، سبک های رهبری، رضایت شغلی ، نوع شغل و...) و زمینه ای ( سن ، جنس ، وضع تأهل ، تحصیلات ، سابقه و ....)می باشند.در اين پژوهش تاثير كيفيت زندگي كاري به عنوان يک عامل درون سازماني روي تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق حكايت از وجودرابطه معني دار و مستقيم بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان دارد.و اين مطلب ازطريق آزمون همبستگي بين شاخصهاي كيفيت زندگي كاري با تعهد سازمانی کارکنان تاييد شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - بررسی رابطه بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزشی
   سید علی اکبر احمدی علی فرهادی
   موضوع تعهد سازمانی از اوایل دهه 1950 در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده و همواره در رأس علاقه محققین قرار داشته است ( Meyer & Allen , 1997; Baruch, 1998; Mowday,1998;Buck& Watson.2002; Dixon,2002)چرا که آنان معتقد هستند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند منجر به نتایج سود چکیده کامل
   موضوع تعهد سازمانی از اوایل دهه 1950 در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده و همواره در رأس علاقه محققین قرار داشته است ( Meyer & Allen , 1997; Baruch, 1998; Mowday,1998;Buck& Watson.2002; Dixon,2002)چرا که آنان معتقد هستند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی میتواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی ، بهبود عملکرد ، کاهش جابجایی و همچنین کاهش غیبت شود. عوامل موثر برتعهد سازمانی شامل عوامل محیطی (فرصت های شغلی ، فرهنگ و ...) سازمانی ( ساختار، سبک های رهبری، رضایت شغلی ، نوع شغل و...) و زمینه ای ( سن ، جنس ، وضع تأهل ، تحصیلات ، سابقه و ....)می باشند.در اين پژوهش تاثير كيفيت زندگي كاري به عنوان يک عامل درون سازماني روي تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق حكايت از وجودرابطه معني دار و مستقيم بين كيفيت زندگي كاري وتعهد سازمانی کارکنان دارد.و اين مطلب ازطريق آزمون همبستگي بين شاخصهاي كيفيت زندگي كاري با تعهد سازمانی کارکنان تاييد شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - رابطه کيفيت زندگي کاري با عملکرد سازماني با استفاده از شاخص‌هاي کارت ارزيابي متوازن (مورد مطالعه: دانشگاه علم و صنعت ایران)
   سعید  خادمیان حامد دهقانان
   عملکرد سازماني مستلزم توجه به عوامل انگيزشي کارکنان و بهبود مستمر اين عوامل مي‌‌باشد. بنابراين، کيفيت زندگي کاري از مقوله‌هايي است که بر روي مباحث مختلف سازمان از جمله بهره‌وري افراد و عملکرد سازمان، تأثيرگذار است. كارت امتيازي متوازن از روش‌هاي نوين ارزيابي عملکرد سازم چکیده کامل
   عملکرد سازماني مستلزم توجه به عوامل انگيزشي کارکنان و بهبود مستمر اين عوامل مي‌‌باشد. بنابراين، کيفيت زندگي کاري از مقوله‌هايي است که بر روي مباحث مختلف سازمان از جمله بهره‌وري افراد و عملکرد سازمان، تأثيرگذار است. كارت امتيازي متوازن از روش‌هاي نوين ارزيابي عملکرد سازمان است که در اين روش سازمان يا شركت در چهار وجه يادگيري و آموزش، فرآيندهاي داخلي، مالي و مشتري مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد .لذا با توجه به کارکنان شاغل در دانشگاه علم و صنعت ايران و نقش مؤثر آنها در عملکرد سازمان، در پژوهش حاضر بدنبال پاسخ اين سوال هستيم که آيا بين کيفيت زندگي کاري با عملکرد سازماني با استفاده از شاخص‌هاي کارت امتيازی متوازن در دانشگاه علم و صنعت ايران رابطه معني داري وجود دارد؟ روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي-پيمايشي-همبستگي و از نظر هدف تحقيق کاربردي محسوب مي‌شود. جامعه آماري تحقيق کارکنان ديپلم و بالاتر دانشگاه علم و صنعت ايران مي باشد. حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران 270 نفر محاسبه شد. روش نمونه گيري در اين تحقيق، روش تصادفي طبقه اي مي‌باشد. داده هاي تحقيق در دو بخش کتابخانه اي و ميداني گرداوري شده است، از دو پرسش‌نامه کيفيت زندگي کاري مدل والتون و ارزيابي عملکرد سازمان با طراحي محقق استفاده شده است. پايايي پرشنامه ها با استفاده از روش كرونباخ به تر تيب 907/0 و 890/0بدست آمد و همچنين روايي آنها با روش استفاده از نظرات افراد خبره مورد تأييد قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي آزمون همبستگي پيرسون با استفاده از نرم افزار ليزرل استفاده شده است. فرضيه اصلي تحقيق يعني رابطه بين کيفيت زندگي کاري و عملکرد سازمان بر اساس نتايج بدست آمده در اين پژوهش اثبات گرديد. بر اساس يافته ها، تأثير کيفيت زندگي کاري در سازمان به ترتيب بر روي لايه‌هاي مالي، رشد و يادگيري، فرايندهاي داخلي و مشتري از لايه‌هاي عملکردي سازمان بيشترين ميزان تأثيرگذاري را داشته است و بر اساس اين نتايج بايد در سازمان با برنامه‌ريزي بر روي مباحث مالي و رشد و يادگيري ازپارامترهاي کيفيت زندگي کاري يعني پرداخت منصفانه وکافي و فرصت رشد و امنيت مداوم شرايط بهبود بهره‌وري کارکنان و عملکرد سازمان را فراهم نمايد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی¬های سازمان های فرهنگی
   وجه الله قربانی زاده فتاح شریف زاده داوود حسین پور محمود مروج
   بر این باوریم که سرعت تحولات و پیچیدگی شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع، ضرورت خط مشی گذاری در سطح عمومی و سازمان ها را بیش از گذشته آشکار می سازد، در این میان توجه و اجرای فرایند خط مشی ها بسیار تعیین کننده است. تحقیقات نشان می دهد علی رغم تدوین خط مشی های مناسب، به دلایل چکیده کامل
   بر این باوریم که سرعت تحولات و پیچیدگی شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع، ضرورت خط مشی گذاری در سطح عمومی و سازمان ها را بیش از گذشته آشکار می سازد، در این میان توجه و اجرای فرایند خط مشی ها بسیار تعیین کننده است. تحقیقات نشان می دهد علی رغم تدوین خط مشی های مناسب، به دلایل عدیده، از جمله اجرای ناقص و یا نامناسب خط مشی ها نتایج به دست آمده مطلوب نیست و خط مشی ها و تصمیمات مهم به ناکامی و شکست منجر می شود به گونه ای که این نابسامانی در برنامه های فرهنگی- که از پیچیدگی مضاعفی برخوردار است- بیش از دیگر حوزه های برنامه ریزی به چشم می خورد. پژوهش حاضر به شیوه کیفی الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را با بهره گیری از استراتژی داده بنیاد مورد تبیین و بررسی قرار می دهد. گرد آوری داده ها طی مصاحبه عمیق با 23 نفر از خبرگان فرهنگی شامل: مدیران، کارشناسان، مربیان و اساتید دانشگاه ها در رشته های متفاوت و مرتبط با موضوع در سطوح مختلف مدیریتی و ستادی انجام شده است. تحلیل داده ها در سه مرحله: «کد گذاری باز»، «کد گذاری محوری» و «کد گذاری انتخابی» انجام پذیرفته است و نشان می دهد که بایسته های راهبردی خط مشی گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان راهبرد اصلی و اثر بخشی تولیدات و خدمات فرهنگی به عنوان مقوله محوری در مدل تحقیق است، برآیند این تحقیق علاوه بر رسیدن به مدل اجرای خط مشی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدل اجرای خط مشی سازمان های فرهنگی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش‌های پژوهش در ایران
   سید رضا فاطمی امین ابراهیم محمود زاده
   چالش‌های و مخاطره‌های زیادی پیش روی پروژه‌های پژوهشی هستند: ارائه کارهای به ظاهر علمی اما با محتوایی ضعیف و صوری، نبود رویکرد تقاضاگرا برای انجام پروژه‌های پژوهشی، ناکارایی در سازماندهی فعالیت‌های پژوهشی، دسترسی نامناسب به اسناد و دانش موجود، اجرایی نبودن و یا اجرایی نش چکیده کامل
   چالش‌های و مخاطره‌های زیادی پیش روی پروژه‌های پژوهشی هستند: ارائه کارهای به ظاهر علمی اما با محتوایی ضعیف و صوری، نبود رویکرد تقاضاگرا برای انجام پروژه‌های پژوهشی، ناکارایی در سازماندهی فعالیت‌های پژوهشی، دسترسی نامناسب به اسناد و دانش موجود، اجرایی نبودن و یا اجرایی نشدن دستاوردها، بی اعتمادی به پژوهش و … چه بسیار مطالعاتی که با ارائه گزارش‌های مکتوب خاتمه یافتند و راهی قفسه‌ها شدند! از طرف دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ ویژه وب دو، فرصت‌هایی برای جمع سپاری، همکاری انبوه، رایانش اجتماع، نوآوری باز و ... فراهم می‌کند که می‌تواند بخشی از چالش‌های فعالیت‌های پژوهشی را رفع کند. در این پژوهش، چالش‌های پروژه‌های پژوهشی و قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با روش تحلیل مضمون استخراج شده، سپس تاثیر استفاده از قابلیت‌های فاوا برای حل برخی از چالش‌های پژوهش با روش دیمتل بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از فاوا تاثیر قابل ملاحظه‌ای در رفع چالش‌های پژوهش دارد. هرچند استفاده از قابلیت‌های فاوا برای فعالیت‌های پژوهشی در دنیا رایج شده است، اما از این قابلیت‌ها در کشور ما به خوبی استفاده نشده است. فعالیت‌های پژوهشی در ایران نیازمند تحول و استفاده از نوآوری‌های مبتنی بر فاوا است. در کشور ما بازارهای عرضه و تقاضای فرصت‌های پژوهشی و همچنین پایگاه‌های اطلاعات منابع انسانی در مراحل مقدماتی هستند. شکل‌گیری بازارهایی مانند اینوسنتیو و پایگاه‌های منابع انسانی مانند لینکدین، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بهبود وضعیت پژوهش در کشور خواهد داشت. ارائه چنین خدماتی در قالب بخش خصوصی امکان‌پذیر و مطلوب بوده و دولت تنها باید استاندارد لازم را تدوین و اعمال نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - ارائه یک روش نوین برای تجزیه و تحلیل داده‌های رضایت مشتری (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان)
   مهناز ابراهیمی صدرآبادی علی محمد کیمیاگری سیدمهدی سیداصفهانی
   این پژوهش با هدف ارائه یک مدل ترکیبی مبتی بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی برای تحلیل داده‌های رضایت مشتری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مالکان خودروی سواری لوگان و نمونه آماری شامل177 نفر از مشتریان نمایندگی‌های پارس‌خودرو می‌باشد. محقق به همراه تیم تحقیقاتی شرکت ISQI چکیده کامل
   این پژوهش با هدف ارائه یک مدل ترکیبی مبتی بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی برای تحلیل داده‌های رضایت مشتری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مالکان خودروی سواری لوگان و نمونه آماری شامل177 نفر از مشتریان نمایندگی‌های پارس‌خودرو می‌باشد. محقق به همراه تیم تحقیقاتی شرکت ISQI ، نیازهای کنونی مشتریان کلیه خودروها از خدمات پس‌از فروش را شناسایی کرده و با طراحی پرسشنامه سنجش رضایت مشتری، میزان تأثیر هریک از متغیرها را بر روی رضایت کلی مشتریان با توجه به گروه پردرآمد ، درآمد متوسط و کم درآمد سنجیده است. عوامل تأثیرگذار بر رضایت کلی مشتریان مبتنی بر تمام گروه‌های درآمدی شامل شش متغیر به شرح: تأمین به‌موقع قطعات؛ توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو؛ سهولت دسترسی به نمایندگی؛ کیفیت سرویس‌های ادواری؛ کیفیت تعمیرات؛ هزینه پرداختی و در گروه پردرآمد شامل سه متغیر به شرح: هزینه پرداختی؛ ثبت موارد مطرح شده توسط مسئول پذیرش در زمان پذیرش؛ توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو و در گروه درآمد متوسط شامل چهار متغیر به شرح: به موقع تامین شدن قطعات در مراجعه؛ کیفیت تعمیرات؛ توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو؛ هزینه پرداختی و در گروه کم درآمد شامل چهار متغیر به شرح: توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو؛ به موقع تأمین شدن قطعات در مراجعه؛ کیفیت تعمیرات؛ سهولت دسترسی به نمایندگی‌های شرکت می‌باشد. ضمنأ در اجرای این پژوهش از نرم‌فزارهای EViews و Spss استفاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش‌های پژوهش در ایران
   ابراهیم محمود زاده سید رضا فاطمی امین
   چالش‌های و مخاطره‌های زیادی پیش روی پروژه‌های پژوهشی هستند: ارائه کارهای به ظاهر علمی اما با محتوایی ضعیف و صوری، نبود رویکرد تقاضاگرا برای انجام پروژه‌های پژوهشی، ناکارایی در سازماندهی فعالیت‌های پژوهشی، دسترسی نامناسب به اسناد و دانش موجود، اجرایی نبودن و یا اجرایی نش چکیده کامل
   چالش‌های و مخاطره‌های زیادی پیش روی پروژه‌های پژوهشی هستند: ارائه کارهای به ظاهر علمی اما با محتوایی ضعیف و صوری، نبود رویکرد تقاضاگرا برای انجام پروژه‌های پژوهشی، ناکارایی در سازماندهی فعالیت‌های پژوهشی، دسترسی نامناسب به اسناد و دانش موجود، اجرایی نبودن و یا اجرایی نشدن دستاوردها، بی اعتمادی به پژوهش و … چه بسیار مطالعاتی که با ارائه گزارش‌های مکتوب خاتمه یافتند و راهی قفسه‌ها شدند! فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ ویژه وب دو، فرصت‌هایی برای جمع سپاری، همکاری انبوه، رایانش اجتماع، نوآوری باز و ... فراهم می‌کند که می‌تواند بخشی از چالش‌های فعالیت‌های پژوهشی را رفع کند. در این پژوهش، چالش‌های پروژه‌های پژوهشی و قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با روش تحلیل مضمون استخراج شده، سپس تاثیر استفاده از قابلیت‌های فاوا برای حل برخی از چالش‌های پژوهش با روش دیمتل بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از فاوا تاثیر قابل ملاحظه‌ای در رفع چالش‌های پژوهش دارد. هرچند استفاده از قابلیت‌های فاوا برای فعالیت‌های پژوهشی در دنیا رایج شده است، اما از این قابلیت‌ها در کشور ما به خوبی استفاده نشده است. فعالیت‌های پژوهشی در ایران نیازمند تحول و استفاده از نوآوری‌های مبتنی بر فاوا است. در کشور ما بازارهای عرضه و تقاضای فرصت‌های پژوهشی و همچنین پایگاه‌های اطلاعات منابع انسانی در مراحل مقدماتی هستند. شکل‌گیری بازارهایی مانند اینوسنتیو و پایگاه‌های منابع انسانی مانند لینکدین، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بهبود وضعیت پژوهش در کشور خواهد داشت. ارائه چنین خدماتی در قالب بخش خصوصی امکان‌پذیر و مطلوب بوده و دولت تنها باید استاندارد لازم را تدوین و اعمال نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - تاثیر ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان
   فیروز افشارفر عباس عباس پور
   ابعاد و وجوه کارکردهای منابع انسانی اعم از متولیان، واحد و سیستم های منابع انسانی را تحت تأثیر قرار داده اند. متولیان منابع انسانی نقش های توینی را در عصر نوظهور بر عهده دارند هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی‎های منابع انسانی و عملکرد شرکت‌های دانش چکیده کامل
   ابعاد و وجوه کارکردهای منابع انسانی اعم از متولیان، واحد و سیستم های منابع انسانی را تحت تأثیر قرار داده اند. متولیان منابع انسانی نقش های توینی را در عصر نوظهور بر عهده دارند هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی‎های منابع انسانی و عملکرد شرکت‌های دانش بنیان از طریق ارزیابی تحقیقات مرتبط با شایستگی های منابع انسانی و عملکرد این قبیل شرکت ها است. پژوهش حاضر از لحاظ هدفی که دنبال می‌کند از نوع تحقیقات کاربردی در زمینه منابع انسانی می باشد،زیرا به یافته های آن به حل مشکلات خاص درون منابع انسانی در دهه اخیر در در معرض چالش ها و تحولات زیادی قرار داشته است. این چالش ها و تحولات همه سازمان و بهبود شرایط حاکم می نماید.از آنجا که پژوهش مورد نظر به دنبال بررسی رابطه یک به یک ابعاد شایستگی های منابع انسانی با عملکرد شرکت های دانش بنیان است، پژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد.جامعه آماری پزوهش را مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مورد مطالعه در شهر تهران تشکیل می‌دهند که به روش سرشماری از 145نفر از مدیران،داده‌های مورد نیاز از سطح جامعه مورد پژوهش جمع آوری گردیده است.نتایج حاصل نشانگر وجود همبستگی میان ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی و عملکرد دارد.همچنین بررسی‌ها نشان داد که بین پنج بعد شایستگی‌های منابع انسانی، دانش کسب و کار بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان داشته است.نتایج پزوهش حاضر می تواند در تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در خصوص مدیران و کارکنان که در عملکرد شرکت‌های دانش بنیان سهیم هستند، به کار گرفته شده و مسیر نوینی را برای پژوهش ها و تجربیات علمی برای متولیان منابع انسانی در خصوص شایستگی‌های منابع انسانی به دست دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی)
   حسن ترابی حسین  دهقانی پوده محسن  چشم براه محمدحسین کریمی گوارشکی رضا  حسنوی
   با توجه به اینکه پروژه‏های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده(CoPS ) نیازمند به منابع خاصی هست که از عهده یک سازمان خارج است؛ همکاری در قالب شبکه، مهم‏ترین رویکرد سازمان‏ها در این زمینه به حساب می‏آید. طبیعی است که قابلیت‏های شبکه همکاران نقش تعیین‏کننده‏ای در ا چکیده کامل
   با توجه به اینکه پروژه‏های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده(CoPS ) نیازمند به منابع خاصی هست که از عهده یک سازمان خارج است؛ همکاری در قالب شبکه، مهم‏ترین رویکرد سازمان‏ها در این زمینه به حساب می‏آید. طبیعی است که قابلیت‏های شبکه همکاران نقش تعیین‏کننده‏ای در این همکاری دارد، بنابر این در این مقاله با احصاء شاخص‏های اساسی این قابلیت‏ها از طریق مطالعه ادبیات و نظرسنجی از خبرگان یک سازمان تولیدکننده محصولات با سامانه‏های پیچیده، شاخص های نهایی استخراج شدند و با نظرسنجی از خبرگان و استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL، خوشه بندی در قالب مؤلفه‏ها صورت گرفت. این مؤلفه‏ها شامل شایستگی همکاران (مشتمل بر دانش و مهارت، به‏روز بودن، داشتن استانداردها و توانایی مالی)، قابلیت انجام وظیفه (شامل کیفیت انجام پروژه، زمان انجام آن و مسئولیت‏پذیری در حین و پس از اتمام پروژه) و قابلیت تطبیق (شامل تطبیق ارزش‏ها، انعطاف در خروجی ها و تطبیق در زمان) می‏شود. نتایج آزمون فرض‏ها نشان داد که قابلیت شایستگی اثر مثبت و تعیین کننده‏ای بر قابلیت انجام وظیفه و قابلیت انجام وظیفه اثر مشابهی بر قابلیت تطبیق پذیری دارد، اما رابطه معناداری به صورت مستقیم، بین قابلیت شایستگی و تطبیق پذیری وجود ندارد، هر چند که به صورت غیر مستقیم در ارتباط هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - ارائه مدل همکاری مبتنی بر سطح آمادگی فناوری در پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی)
   حسن ترابی حسین  دهقانی پوده محسن  چشم براه محمدحسین کریمی گوارشکی رضا  حسنوی
   با توجه به اهمیت محصولات با سامانه های پیچیده در ارائه ی قابلیت فناورانه سازمان و تفاوتهای موجود بین این دسته از محصولات و محصولات عادی، تعیین مدلی برای همکاری در تحقیق و توسعه ی آنها ضروری است. پیچیدگی این محصولات، نیاز به استفاده از توانمندی های بیرونی و عدم توانایی چکیده کامل
   با توجه به اهمیت محصولات با سامانه های پیچیده در ارائه ی قابلیت فناورانه سازمان و تفاوتهای موجود بین این دسته از محصولات و محصولات عادی، تعیین مدلی برای همکاری در تحقیق و توسعه ی آنها ضروری است. پیچیدگی این محصولات، نیاز به استفاده از توانمندی های بیرونی و عدم توانایی سازمان در تأمین منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و تخصص لازم، استفاده از قابلیتهای شبکه همکاران را به گزینه ای مطلوب بدل میسازد. در این مقاله با مروری بر ادبیات این محصولات و همکاری فناورانه شامل نوع و انگیزه همکاران، مدلی توسعه داده شد که از مصاحبه عمیق با 18 نفر از خبرگان سازمان بهره برده است. مدل مذکور با استفاده از نگاشت شناختی فازی و با رویکرد مبتنی بر سطح آمادگی فناوری (TRL ) ارائه شده است. با توجه به این مدل، مراحل انجام پروژه به سه دسته سبز (قابل واگذاری به شبکه همکاران)، زرد (قابل واگذاری با رعایت ملاحظات) و قرمز (غیر قابل واگذاری) تقسیم میشود. نقش هر یک از اعضای شبکه همکاران و راهبرد همکاری با آنها به این ترتیب تبیین شده است: شرکتهای مشاوره ای و دانشگاهها در قالب قرارداد تحقیق و توسعه، اعضای هیئت علمی در قالب اکتساب آموزشی، پروژه های تعریف شده برای کسر خدمت سربازی در قالب برونسپاری و شرکتهای دانش بنیان در قالب کمک هزینه تحقیقاتی و قرارداد تحقیق وتوسعه. از سویی هم جایگاه مراکز توسعه فناوری و مراکز طراحی با توجه به نظام نوآوری ملی به عنوان سندی بالادستی، مشخص شده است. قابل توجه است که روایی مدل ارائه شده، توسط فهرست ویژگی های نظریه خوب، مورد تأیید قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - رتبه‌بندي و سطح‌بندی ميزان پيشرفت و توسعه یافتگی استانهای کشور با رويكرد عدالت سرزميني در هر يك از عرصه‌هاي "اجتماعي، فرهنگي و سياسي"، "اقتصادي و توليدي" و"زيربنايي و فني"
   عزیز صادقی عصمت مسعودی
   ميزان برخورداري از عوامل گوناگون از قبیل عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، نابرابري‌هاي منطقه‌اي را ايجاد يا آن را تشديد مي‌كند. توجه به رهيافت توسعه متوازن و همه جانبه استان‌های کشور، كاهش ناهمگوني و نابرابري و برقراري عدالت سرزميني، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي چکیده کامل
   ميزان برخورداري از عوامل گوناگون از قبیل عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، نابرابري‌هاي منطقه‌اي را ايجاد يا آن را تشديد مي‌كند. توجه به رهيافت توسعه متوازن و همه جانبه استان‌های کشور، كاهش ناهمگوني و نابرابري و برقراري عدالت سرزميني، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي تحقق هدف‌هايي كه بر حسب ويژگي‌هاي ساختاري، امكانات و محدوديت‌هاي هر استان، تغيير مي‌كنند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصيات هر استان با توجه به جايگاه آن در كل کشور است. در اين پژوهش، جايگاه استان‌هاي مختلف كشور در بخشهاي « اجتماعی، فرهنگی و سیاسی »، «اقتصادي و توليدي» و «زيربنايي و فني»، از نظر سطح پيشرفت و توسعه يافتگي براساس روش K-meansبه عنوان يكي از روشهاي «تحليل خوشه‌اي»مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته‌اند. نتايج و يافته‌هاي حاصل از رتبه‌بندي استان‌ها به تفکیک شاخص‌های مورد بررسی برای 31 استان کشور، بيانگر کسب جایگاه‌های متفاوت استان‌ها می‌باشد. با تعيين سطوح ا پيشرفت استانها در سطوح پنجگانه، ضمن مشخص شدن وضعيت برخورداري استان‌ها از منابع، امكانات و تسهيلات در هر بخش، اولویت‌های استانها برای دستیابی به توسعه همه جانبه و متوازن مورد ارزیابی قرار مي‌گيرد. بطور مثال درحاليكه استان اصفهان از نظر زيرساختها بسيار توسعه يافته تلقي مي‌گردد، از نظر شاخصهاي اقتصادي يا حتي شاخصهاي اجتماعي در حال توسعه تلقي مي‌شود. يا استان تهران با اينكه از نظر شاخصهاي زيربنايي و شاخصهاي اقتصادي، استاني توسعه يافته است در عين حال از نظر شاخصهاي اجتماعي بسيار توسعه نيافته تلقي شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   53 - ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت
   کامبیز حمیدی سید علی اکبر احمدی کرم اله  دانش فرد اصغر  سیف
   هدف اصلی در این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های و ارائه الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش انجام گرفته از نظر نوع آمیخته ترکیبی به شیوه توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی بود. داده های تحقیق شامل اسناد، مدارک متون چکیده کامل
   هدف اصلی در این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های و ارائه الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش انجام گرفته از نظر نوع آمیخته ترکیبی به شیوه توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی بود. داده های تحقیق شامل اسناد، مدارک متون و نتایج حاصل از مصاحبه با 12 نفر و ارائه پرسشنامه در سه مرحله با استفاده از تکمیک دلفی به تعداد 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی بود که بصورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های کیفی از بررسی اسناد و ادبیات مرتبط و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته استفاده گردید. سئوال های پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون آترید و استرلینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس تعداد چهار مضمون فراگیر(، 15 مضمون سازمان دهنده (بُعد) از 89 مضمون پایه(مولفه) مرتبط با الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران شناسایی و استخراج گردید. جهت اعتبار سنجی عوامل استخراجی پس از انجام سه مرحله دلفی 76 مورد از مولفه ها تائید و 13 مورد از آن ها رد شدند. دو مورد نیز بنابه نظر خبرگان پژوهش به موارد اضافه گردید. الگوی مستخرج با استفاده از نرم افزار SmartPLS2 مورد ارزیابی و پس از اصلاح و حذف 14 مورد دیگر از سوالات مدل مورد برازش و تائید قرار گرفت. در این مدل همزمان کوشیده شده است به اکثر عوامل موجود مطرح در ارزیابی خط مشی های توسعه منابع انسانی پرداخته شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   54 - ارتقاء شخصیت برند براساس متغیرهای تأثیرگذار بر برند
   سعید میر علی رشیدپور
   پژوهش حاضر با هدف ارتقاء شخصيت برند بر اساس متغيرهاي تأثيرگذار بر برند با استفاده از رویکرد ISM انجام پذیرفت. اين پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی- استقرایی است که از نظر هدف، كاربردي و از حيث ماهيت و روش، توصيفي پيمايشي می باشد. جام چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف ارتقاء شخصيت برند بر اساس متغيرهاي تأثيرگذار بر برند با استفاده از رویکرد ISM انجام پذیرفت. اين پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی- استقرایی است که از نظر هدف، كاربردي و از حيث ماهيت و روش، توصيفي پيمايشي می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی، 15 نفر از خبرگان در دانشگاه هستند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و تا سرحد اشباع اطلاعات مورد نیاز و کفایت نظری مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوري اطلاعات متون بر اساس تکنیک تحلیل محتوا است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه ماتریس ISMاست که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفت. در بخش کیفی، داده های بدست آمده از تکنیک تحلیل محتوا و در بخش کمی پژوهش، داده ها با استفاده از نرم افزار Matlab تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر معرفی ابعاد هشت گانه موثر در ارتقاء شخصیت برند است که در قالب مدل نهایی پژوهش معرفی گردید. این ابعاد عبارتند از: شخصیت برند، عملکرد برند، آمیخته بازاریابی، طراحی برند، فناوری و شبکه های اجتماعی، مشتری، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   55 - تبیین نقش بیمه در توسعه نهادهای مالی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب با استفاده از روش های رگرسیونی داده های تابلویی پویا و تخمین گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)
   محمد نصر اصفهانی تیمور محمدی
   یکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، بازارهای مالی مناسب مي باشد. طبق ادبیات اقتصادی، وجود بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. همچنين ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با چکیده کامل
   یکی از مهمترین اولویت های کلیدی برنامه ریزی کشورها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، بازارهای مالی مناسب مي باشد. طبق ادبیات اقتصادی، وجود بازارهای مالی کارا می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. همچنين ارزیابی متغیر بیمه که می تواند با وجود بازارهای مالی مناسب اثر مستقیم و غیر مستقیمی بررشد اقتصادی کشورها داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی بیمه و ساختار نظام مالی چهل کشور منتخب با استفاده از داده های تابلویی برای دوره زمانی 2000 تا 2012 مي باشد. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق متغیرهای نشان دهنده ساختار نظام مالی در برخی موارد اثر معنادار و در برخی از گروه کشورها اثر بی معنی بر رشد اقتصادی دارند. به علاوه شاخص توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته دارد؛ اما این اثر ناچیز و غیر قابل ملاحظه می باشد. همچنین این متغیر در کشورهای منطقه منا نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اندازه ضریب اثرگذاری متغیرهای ساختار مالی در گروه های مختلف متفاوت است. علاوه بر آن، یافته های تحقیق نشان داد که متغیر نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی تنها برای گروه کشورهای پیشرفته دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد. در صورتیکه همین متغیر برای گروه کشورهای امریکایی تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   56 - تحلیل نقش فرهنگ سازمانی در بروز رفتارهای کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرسنندج
   سید محمد موسوی جد حیدر محمدی آرمان احمدی زاد
   داشتن روحیه و رفتار کارآفرینی برای شرکت های کوچک و متوسط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، تا بتوانند خود را با شرایط و تغییرات محیطی وفق دهند. این رفتار باید در دل فرهنگ آن سازمان نهادینه شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آ چکیده کامل
   داشتن روحیه و رفتار کارآفرینی برای شرکت های کوچک و متوسط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، تا بتوانند خود را با شرایط و تغییرات محیطی وفق دهند. این رفتار باید در دل فرهنگ آن سازمان نهادینه شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر سنندج تشکیل می دهند که اسامی شرکت های کوچک و متوسط به تعداد ۱۲۰ شرکت توسط شرکت شرکهای صنعتی سنندج اعلام شد. که با توجه به تعداد شرکت ها و استفاده از جدول مورگان تعداد ۹۲ از صاحبان این صنایع کوچک متوسط به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شد. ﭘﺲ از تکمیل پرسشنامه‌ها، داده ﻫﺎی گردآوری شده ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي SPSS در دو حوزه توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و ﺗﺤﻠﻴﻞ قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی با رفتارهای کارآفرینانه ارتباط دارد. ولی مدیران این کسب و کارها در میان ابعاد فرهنگ سازمانی بیش ترین بها را به ارزش های بنیادین داده و همچنین از نظر آن ها هدف گذاری رابطه ی معکوسی با رفتارهای کارآفرینانه داشت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   57 - طراحی الگوی اثربخش برای تعدیل تورم ساختاری اقتصاد
   سید حسن قوامی
   تورم پدیده منفی و یکی از معضلات عمده در اقتصاد است. بررسی روند گذشته نشان می‎دهد که اقتصاد ایران همواره از این مشکل رنج برده و تاکنون حل مسئله تورم در ایران موفقیت آمیز نبوده است.در شرایط فعلی که تحریم‎های اقتصادی نیز بر ایران تحمیل شده است حل مشکل تورم راهکار و چکیده کامل
   تورم پدیده منفی و یکی از معضلات عمده در اقتصاد است. بررسی روند گذشته نشان می‎دهد که اقتصاد ایران همواره از این مشکل رنج برده و تاکنون حل مسئله تورم در ایران موفقیت آمیز نبوده است.در شرایط فعلی که تحریم‎های اقتصادی نیز بر ایران تحمیل شده است حل مشکل تورم راهکار ویژه ای نیاز دارد. تجربه تاریخی و روند گذشته نشان می دهد که برای حل تورم راهکارهای مرسوم و تجربه شده در کشور پاسخگو نمی باشد. این تحقیق با طراحی یک مدل مفهومی به دنبال راهکار جدید و متمایز از گذشته بوده و نشان داده است اجرای شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی از طریق عملیاتی کردن مولفه‎های آن می تواند این معضل تاریخی اقتصاد ایران را تعدیل و بلکه برطرف سازد و به بیان دیگر حل مشکل تورم ساختاری با اجرای مولفه های اقتصاد مقاومتی است . چرا که اجرای مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی بر اساس سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی در نهایت منجر به انتقال منابع از فعالیت های غیر مولد و سفته بازی به فعالیت‎های تولیدی می شود . با این تحول مثبت، بخش تولید رونق گرفته و در نتیجه تولید ناخالص داخلی از رشد فزاینده ای برخوردار خواهد شد و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش تورم را به دنبال خواهد داشت. این روند با طراحی یک الگوی مفهومی تبیین شده است که داراي پشتوانه نظري و تئوريكي در اقتصاد كلان است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   58 - طراحی چارچوب جامع پایداری در بانکداری: رویکرد فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری
   عماد نوبهار محمود دهقان نیری عادل آذر علی  رجب زاده قطری
   امروزه بانک ها از سوی ذینفعان متنوع برای در نظر گرفتن مسائل پایداری در فعالیت های خود تحت‌فشار قرارگرفته‌اند. از همین رو توجه به پایداری و مسئولیت های اجتماعی در بانکداری روزبه‌روز رو به افزایش است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی به‌منظور پایدارسازی بانک چکیده کامل
   امروزه بانک ها از سوی ذینفعان متنوع برای در نظر گرفتن مسائل پایداری در فعالیت های خود تحت‌فشار قرارگرفته‌اند. از همین رو توجه به پایداری و مسئولیت های اجتماعی در بانکداری روزبه‌روز رو به افزایش است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی به‌منظور پایدارسازی بانک های ایران می باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب کدهای باز مربوط به پایداری در صنعت بانکداری به تعداد 268 کد از مقالات و پژوهش های مرتبط استخراج شدند و کدهای باز به دست آمده، 59 کد بسته را تشکیل دادند سپس این کدهای بسته بر اساس شباهت در مفاهیم در 10 تم مشارکت اقتصادی، عوامل مالی، مصرف انرژی،اقدامات محیط‌زیستی، مشارکت در جامعه، توسعه منابع انسانی، ارتباط با مشتری، محصولات و خدمات، مسائل حقوق بشری و حکمرانی قرارگرفته و نهایتاً در چهار مقوله پایداری اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و حکمرانی دسته‌بندی شدند. برای سطح‌بندی و تعیین رابطه بین تم ها از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. بر اساس نتایج، تم مسائل حقوق بشر در پایین ترین سطح قرار گرفت و به‌عنوان پایه و اساس پایداری بانک اولویت بندی شد. همچنین تم های مسائل حقوق بشر، توسعه منابع انسانی، محصولات و خدمات و ارتباط با مشتریان در ناحیه مستقل نمودار میک مک قرار گرفتند که نشان‌دهنده نقش کلیدی و نفوذ این عوامل بر سایر عوامل در پایدارسازی بانک ها می باشد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   59 - شناسایی مؤلفه های سيستم مديريت عملكرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري
   علی اصغر پورعزت حسین ایمانی آرین قلی پور عادل آذر
   یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت منابع انسانی، دستیابی به سلامت نظام اداری است. سلامت اداری وضعیتی است که در آن فساد اداری در یک سازمان به میزان قابل قبولی کاهش یافته باشد و یکی از نشانه های سلامت اداری، استفاده صحیح از منابع، به‌خصوص منابع انسانی است. چنان‌چه مدیریت و چکیده کامل
   یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت منابع انسانی، دستیابی به سلامت نظام اداری است. سلامت اداری وضعیتی است که در آن فساد اداری در یک سازمان به میزان قابل قبولی کاهش یافته باشد و یکی از نشانه های سلامت اداری، استفاده صحیح از منابع، به‌خصوص منابع انسانی است. چنان‌چه مدیریت و سازمان بتواند با ارزیابی عملکرد کارکنان ریشه بسیاری از تخلفات اداری را شناسایی نماید خواهد توانست موجبات ارتقاء سلامت اداري را فراهم آورد. لذا به‌دلیل اهمیت و نقشی که سیستم مديريت عملكرد در ارتقاء سلامت اداری دارد، در پژوهش حاضر درصدد شناسایی مؤلفه‌های سيستم مديريت عملكرد كاركنان در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري در سازمان‌هاي دولتي هستيم. پژوهش حاضر در چارچوب رويكرد كيفي و با استفاده از روش تحليل تم صورت گرفته است و براي استخراج مؤلفه‌هاي سيستم مديريت عملكرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري با متخصصان سازمان اداري و استخدامي كشور با استفاده از شيوه نمونه‌گيري هدفمند مصاحبه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه‌هاي سيستم مديريت عملكرد در راستاي ارتقاء سلامت نظام اداري در قالب 7 تم اصلي، 19 تم فرعي و 54 مفهوم استخراج شد كه تم‌هاي اصلي عبارت بودند از شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت‌محوری، اخلاق‌محوری، قانون‌محوری، بازدارندگی و حرفه‌ای‌گرایی. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   60 - تحلیل ارتباط معیارهای سرمایه¬گذاری در توسعه فناوری مبتنی بر طرح، پروژه و پرتفوی با استفاده از ISM و DEMATEL
   محمدعلی افشارکاظمی محمد صادق بهروز حامد صوفی
   امروزه موفقیت در زمینه توسعه فناوری، مفهومی چندبُعدي است که با پویایی و پیچیدگی های محیطی مرتبط می باشد. از این رو شناسایی شاخص های عملکردی بنیادین جهت سرمایه گذاری در زمینه توسعه فناوری حائز اهمیت است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش دست یابی به تحلیل دقیق کمی و کیف چکیده کامل
   امروزه موفقیت در زمینه توسعه فناوری، مفهومی چندبُعدي است که با پویایی و پیچیدگی های محیطی مرتبط می باشد. از این رو شناسایی شاخص های عملکردی بنیادین جهت سرمایه گذاری در زمینه توسعه فناوری حائز اهمیت است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش دست یابی به تحلیل دقیق کمی و کیفی در مورد تعامل شاخص های کلیدی با یکدیگر در مسیر تصمیم گیری صحیح برای سرمایه گذاری در زمینه توسعه فناوری است. در این پژوهش، معیارهای موفقیت با رویکردی جدید از نقطه نظر تمایز پروژه، طرح و پرتفوی شناسایی، دسته بندی و اهمیت آنها از طریق پرسشنامه سنجش شده است. در ادامه روابط بین معیارها با دو رویکرد کیفی و کمی از طریق مدلسازی ساختاری تفسیری و تکنیک DEMATEL، با بهره گیری از نظرات خبرگان صنعتی و دانشگاهی در دو گروه مجزا، تعیین و مورد تحلیل قرار گرفته و و با مقایسه نتایج دو گروه، تفاوت دیدگاه ها در قضاوت های خبرگان دانشگاهی و صنعتی مشخص شده است. دستیابی به مدل کیفیِ تحلیلی در رابطه با نحوه تعامل شاخص ها، تعیین مقادیر مربوط به شدت تأثیرگذاری، تأثیرپذیری و اهمیت هر یک از آن ها بر اساس میزان تعاملات از نظرخبرگان دانشگاهی و صنعتی و در نهایت تعیین میزان تطابق قضاوت های این دو گروه، از جمله دستاوردهای پژوهش می باشد. تجزیه و تحلیل های صحیح بر اساس نتایج کیفی و کمی پژوهش، می تواند مبنایی باشد برای تصمیم گیران جهت تدوین سناریوهای مختلف در راستای انجام سرمایه گذاری های موفق در زمینه توسعه فناوری. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   61 - مدل عمومی چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه در سازمان‌های تحقیقاتی با رویکرد مهندسی سیستم‌ها
   محمد  فروزنده عباس طهماسبی سید طه حسین مرتجی
   تدوین مدل چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌های تحقیقاتی به شمار می‌رود. بطوریکه استفاده از یک مدل استاندارد، منجر به ایجاد زبان مشترک بین سازمان و فراهم‌کنندگان بیرونی محصولات، خدمات و فرایندهای سازمان می‌شود. هدف از این مقاله ارائه یک چکیده کامل
   تدوین مدل چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌های تحقیقاتی به شمار می‌رود. بطوریکه استفاده از یک مدل استاندارد، منجر به ایجاد زبان مشترک بین سازمان و فراهم‌کنندگان بیرونی محصولات، خدمات و فرایندهای سازمان می‌شود. هدف از این مقاله ارائه یک مدل چرخه‌عمر عمومی برای تحقیق و توسعه در سازمان‌های تحقیقاتی است که مورد تائید مجریان، ناظران و ممیزان مختلف قرار بگیرد. مدل ارائه شده در این پژوهش مبنایی را برای ارزیابی فعالیت‌های مجریان فراهم ساخته و ارزیابی و ممیزی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را تسهیل می‌نماید. مدل ارائه شده در این پژوهش دارای 4 بعد، 17 مولفه،3 نقطه کلیدی تصمیم و 156 شاخص است. ابعاد مدل شامل فرایندهای نیازسنجی، طراحی و ساخت نمونه، مهندسی ساخت و مدیریت تولید، و بهره‌برداری و پشتیبانی است. روایی پرسشنامه محقق‌ساخته توسط 9 نفر از خبرگان موضوع مورد بررسی قرار گرفته و 3 سؤال حذف گردیده است. همچنین در بررسی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.982 به دست آمده است. این نتایج، کلیه فرضیه‌های تحقیق را مورد تأیید قرار داده و رتبه مولفهها در هر بعد نیز مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده، بعد نیازسنجی از اهمیت بیشتری در چرخه‌عمر تحقیق و توسعه سازمان‌های تحقیقاتی برخوردار است. استفاده از مدل این تحقیق سازمان‌های تحقیقاتی را قادر به پیاده‌سازی اثربخش فرایندهای مورد نیاز برای تحقیق و توسعه نموده و به مدیران و ذینفعان سازمان تحقیقاتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری کمک می‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   62 - الگوی روابط بین پیشایندهای رهبری شبکه‎ای
   روح اله شریفی حسن الوداری رضا رسولی محمد منتظری
   توسعه تئوری رهبری شبکه‎ای در حوزه فعالیت‎های دانشگاه‎ها یک گام مهم در جهت توسعه ادبیات شبکه‎ها محسوب می‎شود. در این راستا، پژوهش حاضر کوشیده است تا ضمن شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام نور، شبکه روابط علت و معلولی میان این پیشایندها را با استفاده از تکن چکیده کامل
   توسعه تئوری رهبری شبکه‎ای در حوزه فعالیت‎های دانشگاه‎ها یک گام مهم در جهت توسعه ادبیات شبکه‎ها محسوب می‎شود. در این راستا، پژوهش حاضر کوشیده است تا ضمن شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام نور، شبکه روابط علت و معلولی میان این پیشایندها را با استفاده از تکنیک ديمتل فازی کاوش نماید. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها، توصيفي است. برای گردآوری داده‎ها از نظر خبرگان که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده گردید و حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه 12 نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه پیام نور با مرتبه علمی حداقل دانشیار و 10 سال سابقه علمی از مناطق ده گانه دانشگاه پیام نور تعیین شد. پس از شناسایی پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور از دل پیشینه موضوع، برای تعیین وضعیت روابط علّی میان این عوامل از فن دیمتل فازی طی 6 گام استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که از میان 10 پیشایند استخراج شده از ادبیات، توانمندسازی بنیادی ترین عامل در سامانة پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور محسوب می شود. همچنین دو عامل توانمندسازی و پویایی رهبری، اثرگذارترین عوامل در میان دیگر پیشایندهای رهبری شبکه‎ای در دانشگاه پیام‎نور بوده، و در نقطة مقابل آن، اثرپذیرترین شاخص‎ها، فرهنگ و روحیه مشارکت هستند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیران دانشگاه پیام نور در راستای پیاده‎سازی و اعمال بهینه رهبری شبکه‎ای بایستی به توانمندسازی و پویایی رهبری به عنوان دو عامل اصلی تاثیرگذار توجه ویژه‎ای داشته باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   63 - رسانه اجتماعی و ایجاد ارزش: نقش رضایت تعامل
   سید امیر حسین مدنی ابوالفضل دانایی غلامرضا  جندقی
   تنوع روش‌هایی که مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی با برند درگیر می‌شوند به چالشی برای مدیران برند تبدیل شده است. چالشی که چگونه شبکه های اجتماعی با رویکردی استراتژیک بکار گرفته شده و چه مقدار تولید محتوا صورت گیرد تا تعاملات شرکت و مشتری به ایجاد ارزش برای سازمان منجر چکیده کامل
   تنوع روش‌هایی که مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی با برند درگیر می‌شوند به چالشی برای مدیران برند تبدیل شده است. چالشی که چگونه شبکه های اجتماعی با رویکردی استراتژیک بکار گرفته شده و چه مقدار تولید محتوا صورت گیرد تا تعاملات شرکت و مشتری به ایجاد ارزش برای سازمان منجر شود. به همین دلیل، این که برندها می بایست تا چه حد روی رضایت تعامل در رسانه اجتماعی و نقش آن بر روی ایجاد ارزش برای سازمان تمرکز نمایند سوال مهمی است. در این پژوهش محققین به منظور یافتن پاسخ برای این سوال، از آمارهای توصیفی و استنباطی جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از استفاده پرسشنامه بهره خواهند برد. همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در کنار مدل معادلات ساختاری به منظور تحلیل استنباطی داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن بوده است که رضایت بالای مصرف‌کنندگان در تعاملات نام تجاری در رسانه های اجتماعی بر ایجاد ارزش طول عمر مشتری بالاتر برای نام تجاری به طور معناداری موثر است. همچنین، رضایت بالای مصرف کنندگان در تعاملات نام تجاری در رسانه های اجتماعی بر ایجاد ارزش نفوذ مشتری بالاتر برای نام تجاری، بر ایجاد ارزش دانش مشتری بالاتر برای نام تجاری و در ایجاد ارزش دانش مشتری موثر بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   64 - مدلسازی معادلات ساختاری عوامل ارتقاء ربط عملی تحقیقات سازمانی در بخش دولتی ایران
   حمید اروند محمدجواد حضوری
   مساله و هدف: هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدلی بومی ارتقاء ربط عملی تحقیقات سازمانی در بخش دولتی ایران می باشد. روش: با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال ارائه مفهوم سازی و تکمیل نظری پدیده مورد مطالعه می باشد از حیث هدف بنیادین بوده و راهبرد تحقیق، آمیخته از نوع اکتش چکیده کامل
   مساله و هدف: هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدلی بومی ارتقاء ربط عملی تحقیقات سازمانی در بخش دولتی ایران می باشد. روش: با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال ارائه مفهوم سازی و تکمیل نظری پدیده مورد مطالعه می باشد از حیث هدف بنیادین بوده و راهبرد تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی (کیفی – کمی) می باشد. در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد کلاسیک (رهیافت گلیزر) و در مرحله کمی از رهیافت پیمایشی استفاده شده است. برای گرداوری داده ها در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه ساختارمند و در مرحله کمی از پرسشنامه استفاده گردیده است. روش تحلیل در مرحله کیفی کدگذاری داده ها و در مرحله کمی مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS می باشد. یافته ها: در مرحله کیفی « معنابخشی به محتوا » به عنوان مقوله اصلی شناسایی گردیده و مقوله های زیست بوم پژوهشی و خبرگی پژوهشگر به عنوان عوامل زمینه ای ، مقوله های مهارت مدیریت پژوهش، جایگاه پژوهش در تصمیم سازی کاربر و سلامت پژوهش به عنوان عوامل حاکمیتی و مقوله های اقناع بهینه کاربر و عملگرایی در طرح پژوهش به عنوان عوامل رفتاری محقق، مرتبط با مقوله اصلی استخراج گردیدند. در مرحله کمی نیز تحلیل های آماری حاکی از تایید مدل تحقیق و روابط فرضیه سازی شده میان متغیرها است. نتیجه گیری: چنین نتیجه گیری گردید که در اوج حساسیت های جامعه علمی و مدیریتی کشور نسبت به موضوع شتاب علمی، بکارگیری مدل تحقیق می تواند ربط عملی تحقیقات سازمانی و شتاب علمی بخش دولتی را ارتقا بخشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   65 - تاثیر خدمات ارائه شده از سوی کارکنان برمقاصد رفتاری مشتریان با نقش میانجی رضایت آنان (موردمطالعه: مشتریان بیمه رازی)
   حمید رضا مسعودی
   هدف تحقيق حاضر، بررسي تاثیر خدمات ارائه شده از سوی کارکنان برمقاصد رفتاری مشتریان با نقش میانجی رضایت آنان در بین مشتریان بیمه رازی در شهر قزوین است. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه با طیف پنج گزینه‌اي لیکرت، برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، چکیده کامل
   هدف تحقيق حاضر، بررسي تاثیر خدمات ارائه شده از سوی کارکنان برمقاصد رفتاری مشتریان با نقش میانجی رضایت آنان در بین مشتریان بیمه رازی در شهر قزوین است. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه با طیف پنج گزینه‌اي لیکرت، برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، برای سنجش روایی از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق را مشتریان بیمه رازی در شهر قزوین تشکيل داده‌اند، روش نمونه‌گیری در دسترس و حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر در نظر گرفته‌ شده است. به منظور توصیف يافته‌ها، ازجداول توزیع فراواني و همچنین نمودارهای میله‌ای و شاخصهای مرکزی نظیر میانگین و همچنین شاخصهای پراکندگي نظیر انحراف معیار و واريانس بهره گرفته شده است. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزارSPSS22 و LISREL8.54، برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی جهت تأیید روایی سوالات و از فن مدلیابی معادلات ساختاری جهت بررسی برازش مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده استفاده گردید. نتایج نشان داد که خدمات اصلی ارائه شده از سوی کارکنان به میزان23/0 بر رضایت مشتریان، خدمات ارتباطی ارائه شده از سوی کارکنان به میزان 42/0 بر رضایت مشتریان و همینطور رضایت مشتریان36/0 بر قصد رفتاری مشتریان (نیات رفتاری) تاثیر دارد. همچنین 5/14 درصد اثرکل خدمات اصلی ارائه شده از سوی کارکنان بر مقاصد رفتاری مشتریان و5/28 درصد اثر کل خدمات ارتباطی ارائه شده از سوی کارکنان بر مقاصد رفتاری مشتریان از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی رضایت مشتریان تبیین می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   66 - مدل‌سازی نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی شبکه بانکی در ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان کشور
   بهاره بهزادی محمد رضا  حمیدی زاده مریم  خوشنویس
   امروزه نوآوری مبنای کارآفرینی و خلق ارزش و نیز ارائه خدمات بانکی با ارزش‌افزوده بالا است و این خود یکی از عوامل اصلی توسعه در شبکه بانکی و ارتقای توان‌مندی مزیت رقابتی و عملکرد بانک‌ها محسوب می شود. لذا هدف مقاله مدل‌سازی نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی بر پایه عملکرد اقت چکیده کامل
   امروزه نوآوری مبنای کارآفرینی و خلق ارزش و نیز ارائه خدمات بانکی با ارزش‌افزوده بالا است و این خود یکی از عوامل اصلی توسعه در شبکه بانکی و ارتقای توان‌مندی مزیت رقابتی و عملکرد بانک‌ها محسوب می شود. لذا هدف مقاله مدل‌سازی نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی بر پایه عملکرد اقتصاد کلان کشور برای تبیین کارکردهای نوآوری آنها در شبکه بانکی کشور است. برای دستیابی به این هدف با تدوین یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی،تعامل ساختاری رفتارهای نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی 10 بانک منتخب بر عملکرد اقتصاد کلان کشور طی دوره زمانی 1388 الی 1397 بررسی گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع ماهیت، نوع داده ها و روش گردآوری آنها، توصیفیِ علّی و تحلیلی مبتنی بر مدل‌سازی و فنون اقتصادسنجی و تکنیک گشتاورهای تعمیم ‌یافته سیستمی است. در این پژوهش متغیرهای رشد اقتصادی و ارزش کل صادرات، متغیرهای وابسته و متغیرهای نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی شبکه بانکی با نقش تبیین‌گری عملکرد اقتصادی ارزبابی کردند. مطابق نتایج پژوهش، نوآوری تکنولوژیکی با اثر مثبت 09/0 درصدی و متغییر نوآوری بازاریابی با تأثیر مثبت 54/0 درصدی باعث افزایش رشد اقتصادی، همچنین نوآوری تکنولوژیکی با تأثیر مثبت 08/0 درصدی و نوآوری بازاریابی با تأثیر مثبت 07/0 درصدی باعث افزایش کل صادرات در شبکه بانکی گردیده است. لذا نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری بازاریابی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی و ارزش کل صادرات کشور داشته است، بنابراین، پنج فرضیه تحقیق مطابق کارکرد بانک‌ها و شرایط داده‌ها، مورد تایید قرار گرفتند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   67 - مدیریت شکلگیری تئوری حوزه عمومی هابرماس در شبکههای اجتماعی اینستاگرام و تلگرام
   علی اسدنژاد علی  جعفری ناهید  کردی
   هدف تحقیق حاضر مدیریت شکلگیری تئوری حوزه عمومی هابرماس در شبکههای اجتماعی اینستاگرام و تلگرام است. روش تحقيق از نوع زمينهيابي و پيمايشي است. این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی واز لحاظ هدف تحقیقات کاربردی است. در اين تحقيق، بعد از انجام مطالعات كتابخانه‌اي و تدوين كامل و چکیده کامل
   هدف تحقیق حاضر مدیریت شکلگیری تئوری حوزه عمومی هابرماس در شبکههای اجتماعی اینستاگرام و تلگرام است. روش تحقيق از نوع زمينهيابي و پيمايشي است. این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی واز لحاظ هدف تحقیقات کاربردی است. در اين تحقيق، بعد از انجام مطالعات كتابخانه‌اي و تدوين كامل و جامع ادبيات نظري و پيشينه تحقيق، پرسشنامه‌اي در راستاي نظريات مرتبط با پژوهش و سئوالات و فرضيه‌هاي تحقيق طراحي و تدوين شده و در ميان پاسخگويان توزيع شده است. جامعه آماری این تحقیق را مخاطبان (کاربران فضای مجازی) تشکیل می‌دهند که تعداد آنها 621/674/8 میلیون نفر برآورد و بر اساس فرمول کوکران، نمونه آماری آن برابر با 384 نفر است. لذا در این پژوهش با تبعیت از این فرمول 384 نفر به عنوان نمونه آماری اقدام به تکمیل پرسشنامه شده است. و با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند نسبت به انتخاب نمونه مورد مطالعه اقدام، و دادههاي تحقيق با روش همبـستگي پیرسون مـورد تحليـل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که که بیشترین تاثیر به ترتیب در مرتبه اول دسترسی به اینترنت (42/0 = β) مرتبه دوم نقد منطقی و عقلانی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شبکههای اجتماعی (تلگرام و انیستاگرام) ( 39/0= β) مرتبه سوم گفتگوی دو سویه و آزاد مخاطبان (همگان) با مسئولین دولتی در شبکههای اجتماعی (تلگرام و انیستاگرام) (38/0 = β) مرتبه چهارم استفاده از شبکههای اجتماعی (تلگرام و اینستاگرام) (17/0 = β) داشتهاند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   68 - شناسایی عوامل موثر بر موفقیت صندوق های بازنشستگی ( با استفاده از تکنینک تحلیل محتوا)
   محمد کاشی محسن رسولیان
   یکی از دغدغه های اصلی و تهدید های آینده اقتصاد کشورهای در حال توسعه، عملکرد صندوق های بازنشستگی است. امروزه صندوق های بازنشستگی از سوی سیاست‌گذاران بخش دولت به عنوان یک انتخاب مناسب برای اجرای برنامه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش با هدف شناسایی عوا چکیده کامل
   یکی از دغدغه های اصلی و تهدید های آینده اقتصاد کشورهای در حال توسعه، عملکرد صندوق های بازنشستگی است. امروزه صندوق های بازنشستگی از سوی سیاست‌گذاران بخش دولت به عنوان یک انتخاب مناسب برای اجرای برنامه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر موفقیت صندوق های بازنشستگی انجام شده است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی است که به جهت پیچیدگی در شناسایی و استخراج مولفه های مورد نظر، از روش کیفی- تحلیل محتوا، استفاده شده است. جامعه مورد نظر این پژوهش شامل اساتید دانشگاهی، خبرگان و مدیران صندوق بازنشستگی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات،از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. تحلیل داده ها نشان داد که پس از ده مصاحبه، مقولات شکل گرفته و به اشباع نظری رسیده اند. دستاورد اصلی این پژوهش، شناسایی 19 عوامل موثر در 4 گروه اصلی مدیریتی؛ فنی و تخصصی؛ بیرونی و اقتصادی می باشد. که چنانچه این عوامل در تدوین خط مشی و سیاست گذاری های کشور بگونه ای مورد توجه قرار گرفته شود می تواند با یرنامه ریزی های صورت گرفته اختلال در اقتصـاد ملـي و وابستگی به آن کم و تحت کنترل باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   69 - پیشنهاد مدل توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با در نظر گرفتن نقش رسانه‌ها
   نادر  گودینی مهرداد متانی علی  فلاح اسدالله مهرآرا
   فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ضرورت توسعه آنان برای رشد اقتصادی کشور، امری غیرقابل‌انکار است. اما متأسفانه کمبودهای نظری زیادی در حوزه‌ی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه درزمینه مدل‌های مفهومی وجود دارد. مقاله پیش رو باهدف اصلاح این نارسایی و غنی‌تر نمودن مدل‌های مفهومی چکیده کامل
   فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ضرورت توسعه آنان برای رشد اقتصادی کشور، امری غیرقابل‌انکار است. اما متأسفانه کمبودهای نظری زیادی در حوزه‌ی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه درزمینه مدل‌های مفهومی وجود دارد. مقاله پیش رو باهدف اصلاح این نارسایی و غنی‌تر نمودن مدل‌های مفهومی در مسیر توسعه‌ی این شرکت‌ها تهیه‌شده است. هدف مقاله، ارائه مدلی نظام‌مند و مفهومی در مورد توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با در نظر گرفتن نقش استراتژیک رسانه‌ها است. در ابتدا به تعاریف، مفاهیم، شاخص‌ها، ابعاد شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشینه تحقیق مربوط به آن‌ها پرداخته‌شده است. نوع پژوهش، کیفی است و بر اساس روش نظریه داده مبنا (GT) تحلیل‌شده است. مدل مفهومی برگرفته از مشاهدات میدانی و مصاحبه‌های نظام‌مند با 21 نفر از مدیران کشوری مرتبط با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و مسئولان پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد می باشد. مدل حاصل نشان می‌دهد مقوله اصلی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به نقش استراتژیک رسانه منبعث از شرایط علّی شامل آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و بازاریابی، هدایت و راهنمایی است و بر اساس راهبرد توسعه شرکت از طریق رسانه تلویزیون و اینترنت به‌عنوان پیامد فرآیند حاصل می‌شود. از سوی دیگر، شرایط زمینه‌ای همچون فرهنگ، نظارت، اقتصاد، فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین شرایط محیطی ازجمله ظرفیت دانشگاهی کشور، ظرفیت‌های بین‌المللی، سایت‌ها و وب‌سایت‌ها، دارایی‌های معنوی، قوانین، اسپانسرینگ، اینترنت، صنعت سیاست در این فرآیند موثراند. فراملی شدن محصولات، کاهش وابستگی، ارتقای سطح کیفی محصولات، سیاست‌گذاری و خط‌مشی، تصمیم سازی، تدوین استراتژی، ترویج فعالیت‌ها، مشارکت در تولید ناخالص ملی، اشتغال‌زایی‌ها، افزایش فروش محصولات به‌عنوان پیامدهای نقش رسانه‌ها در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌آیند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   70 - ارزیابی تاثیر توانایی مدیریت، روابط سیاسی و بحرانهای مالی بر مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
   عبدالمجید کوزه گر کالیجی عباس  پورآقاجان محمد  عباسیان
   درجهان امروز هیچ کشوری نمی تواند از پیشرفت برخوردار باشد مگر اینکه از نظام بانکی مالی روزآمد وکارایی برخوردار باشد؛ زیرا که امروزه نقش بانک ها که قبلا شامل واسطه گری مالی بود به بسیاری از زمینه ها از جمله تخصیص منابع و مدیریت ریسک بنگاه ها در نظام اقتصادی، انجام و تسهیل چکیده کامل
   درجهان امروز هیچ کشوری نمی تواند از پیشرفت برخوردار باشد مگر اینکه از نظام بانکی مالی روزآمد وکارایی برخوردار باشد؛ زیرا که امروزه نقش بانک ها که قبلا شامل واسطه گری مالی بود به بسیاری از زمینه ها از جمله تخصیص منابع و مدیریت ریسک بنگاه ها در نظام اقتصادی، انجام و تسهیل معاملات مالی پیچیده و ... گسترش یافته است بر همین اساس نیز پژوهشگر به ارزیابی تاثیر توانایی مدیریت، روابط سیاسی و بحرانهای مالی بر مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناست. روش ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و تخمین رگرسیون 2sls استفاده گردید تحقیق حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی و پس رویدادی است. تحقیق توصیفی، نوعی پژوهش بنیادی است و از روش استدلال و تحلیل بنیادی استفاده می کند و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام می گیرد اطلاعات مربوط به 11 بانك در دوره زماني 9 ساله از سالهای 1388 لغایت 1396 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تا ارتباط بين متغيرها براي آزمون فرضيه تحقيق بررسي شود. نتایج نشان دهنده این مسلئه است که توانایی مدیریت قادر به تاثیر بر ریسکهای اعتباری و مدیریت ریسک های اعتباری، ریسک نقدینگی ریسک عملیاتی و ریسک ورشکستگی نمی باشد. متغیر روابط سیاسی با شاخصهای مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات معوق ارتباط معني داري وجود ندارد. مدیریت سیاسی و نفوذ دولتی بر ریسک نقدینگی تاثیر گذار است. روابط سیاسی بر ریسکهای عملیاتی اثرات معنی داری ندارد مدیریت سیاسی و نفوذ دولتی بر ریسک ورشکستگی تاثیر گذار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   71 - بررسي تاثير اجحاف در محيط کار بر سايش اجتماعي کارکنان با نقش ميانجي نقض قرارداد روان¬شناختي
   اکبر بهمنی
   از عوامل مؤثر بر بروز پديده‌هايي مانند رفتارهاي انحرافي ،بدبيني و عدم رضايت شغلي در سازمان ادراک کارکنان به عدم تحقق وعده‌هاي داده‌شده توسط سازمان است که با نقض قراردادهاي روان‌شناختي اتفاق مي‌افتد، يکي از عوامل اثرگذار بر اين پديده وجود اجحاف حاصل از بي‌عدالتي و رفتار چکیده کامل
   از عوامل مؤثر بر بروز پديده‌هايي مانند رفتارهاي انحرافي ،بدبيني و عدم رضايت شغلي در سازمان ادراک کارکنان به عدم تحقق وعده‌هاي داده‌شده توسط سازمان است که با نقض قراردادهاي روان‌شناختي اتفاق مي‌افتد، يکي از عوامل اثرگذار بر اين پديده وجود اجحاف حاصل از بي‌عدالتي و رفتارهاي سرپرستان در محيط کار است، بر اين اساس هدف پژوهش حاضر تحليل تأثير اجحاف در محيط کار بر نقض قرارداد روان شناختي با نقش ميانجي سايش اجتماعي انجام شده است ، پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردي و براساس نحوه گردآوري داده‌ها توصيفي است و شيوه اجراي آن پيمايشي محسوب ميگردد. جامعه آماري پژوهش حاضر کارکنان شرکتي يک سازمان دولتي به تعداد 400 نفر مي باشد که با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماري با استفاده از جدول جوامع محدود 196 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري داده هاي اوليه و اطلاعات جهت تأييد يا رد فرضيه هاي پژوهش از روش‌هاي ميداني استفاده شده است. از ميان روش‌هاي متعددي که براي تعيين اعتبار اندازه‌گيري وجود دارد روايي صوري و روايي محتوايي براي اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.براي سنجش پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي استفاده شد. در اين پژوهش داده هاي جمع آوري شده توسط پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel براي انجام تحليل هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که اجحاف در کار به ميزان 41/0 بر سايش اجتماعي؛ به ميزان 71/0 بر نقض قرارداد روان شناختي و در نهايت سايش اجتماعي با ضريب مسير 69/0 بر نقض قرارداد روانشناختي در سطح اطمينان 95 درصد تاثير معناداري دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   72 - مهندسی همزمان سه بعدی تولید انبوه محصولات حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی بارویکرد AHP فازی
   محمد  فروزنده
   یکی از موضوعات و مشکلات پیش روی چرخه تحقیقات دفاعی مساله یکپارچه سازی طراحی و تولید می‌باشد. نهادهای تحقیقات محصولی را طراحی می‌کنند که بدون همکاری نهاد مهندسی ساخت انجام می‌شود. نهاد ساخت در تولید محصول طراحی شده زبان مشترک نداشته و لذا تولیدی اتفاق نمی افتد. طراحی بدو چکیده کامل
   یکی از موضوعات و مشکلات پیش روی چرخه تحقیقات دفاعی مساله یکپارچه سازی طراحی و تولید می‌باشد. نهادهای تحقیقات محصولی را طراحی می‌کنند که بدون همکاری نهاد مهندسی ساخت انجام می‌شود. نهاد ساخت در تولید محصول طراحی شده زبان مشترک نداشته و لذا تولیدی اتفاق نمی افتد. طراحی بدون در نظر گرفتن ملاحظات تولید و تامین فقط برای طراح زیبا به نظر می‌رسد ولی سازمان تولید کننده در برخی موارد یا توانایی تولید آنرا ندارد یا در تامین برخی قطعات دچار مشکل می‌شود. این تحقیق به موضوع هماهنگی طراحی، تولید و تامین پرداخته که با بررسی ادبیات موضوع شاخصهای کلیدی آن در سطح پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی استخراج شده و در نهایت با مدلهای تصمیم گیری رتبه بندی شدند. این تحقیق برای اولین بار مهندسی همزمان سه بعدی در صنایع دفاعی را بررسی کرده و برای یکپارچگی طراحی، تولید وتامین مدلی ارائه می‌دهد. شاخصهای این موضوع در 4 معیار ساختار و معماری محصول، مدیریتی، کیفیت و همکاری سازمانی تفکیک شده‌اند که معیار ساختار و معماری محصول بیشترین اهمیت را دارد. در این تحقیق از روش AHP فازی استفاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   73 - راهبردهای حفظ و نگهداشت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی
   سعید  خادمیان سیدمجتبی  محمودزاده حامد دهقانان محمد صالح ترکستانی
   مدیریت منابع انسانی در مرحله جذب، توانمندسازی و حفظ و بهبود بهره وری و اثربخشی سازمان تاثیر می‌گذارد. با توجه به ماهیت شرکت های دانش بنیان و منابع انسانی شاغل در این شرکت ها، شناسایی راهبردهایی جهت نگهداشت این افراد دانشی در درون سازمان امری ضروری است تا سازمان بتواند ب چکیده کامل
   مدیریت منابع انسانی در مرحله جذب، توانمندسازی و حفظ و بهبود بهره وری و اثربخشی سازمان تاثیر می‌گذارد. با توجه به ماهیت شرکت های دانش بنیان و منابع انسانی شاغل در این شرکت ها، شناسایی راهبردهایی جهت نگهداشت این افراد دانشی در درون سازمان امری ضروری است تا سازمان بتواند با استفاده از توانمندی و خبرگی این افراد به اهداف مدنظر خود دست پیدا کند. روش پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی است که بخش کیفی به تحلیل ادبیات موضوع و مصاحبه های انجام پذیرفته با مدیران عامل شرکتهای دانش بنیان پرداخته و در بخش کمی نیز به تحلیل عاملی تاییدی مولفه های متغیرهای شناسایی شده پرداخته شده است. متغیرهای اصلی موثر بر نگهداشت کارکنان کلیدی در شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی: حقوق و مزایا، سهیم کردن در سود شرکت و پاداش و سهامدار کردن کارکنان کلیدی، استقلال کاری، تعادل زندگی کاری، شغل انگیزشی و رضایت شغلی، تعهد سازمانی، چشم انداز و اهداف، حمایت مدیریت و رهبری، فرصت یادگیری و پیشرفت شغلی، فرهنگ و ارتباطات سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری. نتایج نشان میدهد همه مولفه ها و راهبردهای شناسایی شده بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها بر روی حفظ و نگهداشت منابع انسانی کلیدی موثر بوده است ولیکن راهبردهای سازمانی بیشترین تاثیر را بر روی حفظ و نگهداشت نشان داده است و همچنین مولفه حقوق و مزایا در راهبردهای جبران خدمات، مولفه فرصت یادگیری و پیشرفت در راهبردهای سازمانی و شغل انگیزشی و رضایت شغلی در راهبردهای شغلی بیشترین میزان تاثیر را برای سازمان داشته است. پرونده مقاله