• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات Farnaz  Barzinpour

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه الگوي مفهومي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فکري و دانش مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي در صنعت پتروشيمي)
    فرناز  برزین پور عبدالکريم  سباعي
    عدم اجراي مديريت دانش در پروژه ها، منجر به پراکندگي دانش و از بين رفتن يادگيري سازماني مي شود. در اين مقاله، با توجه به اهميت مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور، يک الگوي مديريت دانش مبتني بر شش سطح سلسله مراتبي ارائه شده است که بيانگر مقاطع زماني انجام مديريت دانش چکیده کامل
    عدم اجراي مديريت دانش در پروژه ها، منجر به پراکندگي دانش و از بين رفتن يادگيري سازماني مي شود. در اين مقاله، با توجه به اهميت مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور، يک الگوي مديريت دانش مبتني بر شش سطح سلسله مراتبي ارائه شده است که بيانگر مقاطع زماني انجام مديريت دانش و نيز گستردگي دانش مورد نظر جهت کشف، کسب و تسهيم دانش است. سطح صفر، معادل بازنگري هاي پسا پروژه اي است. از آنجا که با گذشت زمان، ارزش بالقوه‌ي استفاده‌ي مجدد از دانش يک رويداد در پروژه تقليل مي‌يابد، در سطح دوم الگو، دانش فرايندهاي برنامه ريزي و فرايندهاي پياده سازي(اجرا، کنترل و نظارت) پروژه در طول هر فاز پروژه مديريت مي شود و اين امر بيانگر ارزش زماني دانش است. با توجه تأکيد الگو بر دانش مديريت پروژه، سطح سوم در برگيرنده ده حوزه دانشي مديريت پروژه است. سطح چهار، بيانگر ارتباط ابعاد الگوي مديريت دانش و سرمايه فکري سازمان است. جايگاه نفشه هاي دانش در سطح پنجم الگو نمود پيدا کرده است. در ادامه يک نقشه راه پياده سازي مشتمل بر ده گام ارائه شده است. از انجا که نقشه راه پيشنهادي ريشه در مفاهيم و ويژگي هاي الگوي پيشنهادي مديريت دانش دارد، مي تواند پياده سازي آن را در سازمان هاي پروژه محور تسهيل نموده و مديريت به هنگام دانش، کاهش هزينه‌هاي پروژه و تسهيل يادگيري سازماني را به همراه داشته باشد. پژوهش در يک سازمان پروژه محور خصوصي انجام يافته است که گستره بزرگي از خدمات مهندسي، تامين و تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه اندازي را در پروژه هاي پتروشيمي، نفت و گاز ارائه مي دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی چارچوب جامع ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش
    فرناز  برزین پور پيمان  اخوان مهران  کرمي
    با وجود آنکه بسياري از تجارب شکست‌ در پياده‌سازي مدیریت دانش، ريشه در آماده نبودن سازمان‌ها دارد؛ موضوع ارزيابي آمادگي سازمان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیقات انجام شده پیشین نیز، با داشتن خلاءها و محدودیتهای فراوان، بیشتر در جستجوی فاکتورهای موثر بر آمادگی ب چکیده کامل
    با وجود آنکه بسياري از تجارب شکست‌ در پياده‌سازي مدیریت دانش، ريشه در آماده نبودن سازمان‌ها دارد؛ موضوع ارزيابي آمادگي سازمان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیقات انجام شده پیشین نیز، با داشتن خلاءها و محدودیتهای فراوان، بیشتر در جستجوی فاکتورهای موثر بر آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش از طریق انجام مطالعات موردی بوده و چارچوبی عملیاتی و منسجم ارائه نداده اند. این تحقیق با طراحی ارائه و چارچوبی عملیاتی، گامهایی برای اجرای ارزیابی آمادگی سازمان‌ها، معرفی کرده و در هر گام، رهنمونهایی را برای پوشش محدودیتها و خلاءهای تحقیقات پیشین؛ ارائه کرده است. توجه به منابع مختلف در استخراج فاکتورهای موثر بر آمادگی؛ لزوم توجه به تفکیک فاکتورهای بازدارنده و پیش برنده؛ و ضرورت تفکیک موضوع ارزیابی آمادگی بر حسب ابعاد و فرآیندهای مختلف چرخه مدیریت دانش، از یافته های این تحقیق است. به منظور بررسی اعتبار نتایج و روابط موجود در چارچوب پیشنهاد شده، با نمونه گیری گلوله برفی، و به کمک ابزار پرسش نامه، نظر جامعه خبرگان اخذ شده و از طریق ابزار آماری مناسب تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحلیل بیانگر توافق عمومی خبرگان بر اعتبار چارچوب پیشنهادی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه رویکرد جامعی بر مدیریت بحران شهری بر اساس نقشه آسیب‌پذیری و پهنه‌بندی خطر مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران
    وحید  اسماعیلی کیاسج فرناز  برزین پور کامران  شهانقی
    بلاياي طبيعي همواره در طول دوران حيات کره زمين وجود داشته و خواهند داشت. با پیشرفت جوامع بشری، مناطق مسکونی و کلان‌شهرها نیز نسبت به اثرات و پیامدهای مخرب ناشی از وقوع بحران‌ها مصون نبوده‌اند. آسیب‌پذیری جوامع، علاوه بر گستردگی و شدت بحران‌ها، وجود زیرساخت‌های مناسب شهر چکیده کامل
    بلاياي طبيعي همواره در طول دوران حيات کره زمين وجود داشته و خواهند داشت. با پیشرفت جوامع بشری، مناطق مسکونی و کلان‌شهرها نیز نسبت به اثرات و پیامدهای مخرب ناشی از وقوع بحران‌ها مصون نبوده‌اند. آسیب‌پذیری جوامع، علاوه بر گستردگی و شدت بحران‌ها، وجود زیرساخت‌های مناسب شهری و سازه‌های مستحکم، به برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه و ایجاد آمادگی مناسب در سازمان‌های متولی مدیریت بحران نیز بستگی فراوانی دارد. وقوع بحرانی مانند زلزله، معمولا منجر به ایجاد آسیب‌های ثانویه‌ای در مناطق شهری می‌شود که هر یک از آن‌ها به دلایل روشنی اتفاق می‌افتند و پیامدهای مشخصی به دنبال خواهند داشت. شناسایی تمامی این دلایل و پیامدها، منجر به ایجاد نقشه‌ای از آسیب‌پذیری در مناطق شهری می‌شود که می‌تواند مبنای ایجاد برنامه‌های پیشگیرانه باشد. از طرفی، یکی از مؤثرترین و کاراترین روش‌های برنامه‌ریزی برای آمادگی و مقابله با شرایط بحرانی در سازمان‌های متولی مدیریت بحران، طراحی زنجیره‌های امداد و تعیین مسئولیت‌ها بر اساس داده‌های ناشی از مطالعات آسیب‌پذیری منطقه است. لذا، در این مقاله سعی خواهد شد تا رویکردی برای استفاده از داده‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی و استخراج دانش خبرگان سازمان‌های مسئول در مناطق شهری ارائه گردد تا به کمک آن ضمن ایجاد نقشه‌های پهنه‌بندی خطر و آسیب‌پذیری‌ عملکردی منطقه شهری، به طراحی فازهای پیشگیری، آمادگی و واکنش مدیریت بحران پرداخته شود. برای ایجاد درک بهتری از نحوه عملکرد رویکرد پیشنهادی، از منطقه یک شهرداری شهر تهران به عنوان مطالعه موردی استفاده شده و نتایج حاصل از مطالعه بر روی آسیب‌پذیری ناشی از بروز زلزله در این منطقه ارائه خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی زنجیره تأمین پایدار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی در صنعت خودرو)
    فرناز  برزین پور ناصر غقوری هادی صاحبی
    در طول سال‌های اخیر، اهمیت عملکردهای زیست محیطی و اجتماعی صنایع در کنار عملکرد اقتصادی آن‌ها باعث شکل‌گیری رویکرد و مفهوم جدیدی با عنوان پایداری گردیده است. در دنیای رقابتی کنونی، صنایع مختلف، هر یک برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ و بقای خود، نیازمند حرکت به‌سوی رویک چکیده کامل
    در طول سال‌های اخیر، اهمیت عملکردهای زیست محیطی و اجتماعی صنایع در کنار عملکرد اقتصادی آن‌ها باعث شکل‌گیری رویکرد و مفهوم جدیدی با عنوان پایداری گردیده است. در دنیای رقابتی کنونی، صنایع مختلف، هر یک برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ و بقای خود، نیازمند حرکت به‌سوی رویکرد پایداری هستند. مسأله اساسی این است که اجرای این رویکرد به‌سادگی امکان‌پذیر نبوده و در این راه موانع متعددی وجود دارد. بر این اساس، جهت رفع آن‌ها نیاز به شناسایی و آگاهی از عوامل کلیدی موفقیت در این زمینه است. هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت خودرو است. تحقیق حاضر، رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری را جهت ایجاد مدلی ساختاری از عوامل کلیدی موفقیت، ارائه می‌دهد. پس از مرور ادبیات موضوع، تعداد 16 عامل کلیدی موفقیت بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان تأیید نهایی گردیده‌اند. در میان این عوامل، در نتایج نهایی عامل«حمایت، تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد» به عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین و عامل«آگاهی از مزیت‌های رقابتی» به عنوان وابسته‌ترین عامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین پایدار شناخته شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - انتخاب سبد سهام تحت محدودیت های معاملاتی و عدم قطعیت داده ها با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II
    پژمان پیکانی عمران محمدی فرناز  برزین پور علیرضا جندقیان
    سبد سرمایه گذاری مجموعه یا ترکیبی از دارایی های مالی و غیر مالی می باشد که ممکن است توسط یک فرد و یا سازمان انجام شود و چگونگی تشکیل و بهینه سازی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نکات بسیار مهم در فرآیند سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی که در نظر گرفتن آن موجب تطابق ه چکیده کامل
    سبد سرمایه گذاری مجموعه یا ترکیبی از دارایی های مالی و غیر مالی می باشد که ممکن است توسط یک فرد و یا سازمان انجام شود و چگونگی تشکیل و بهینه سازی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نکات بسیار مهم در فرآیند سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی که در نظر گرفتن آن موجب تطابق هر چه بیشتر مدل با دنیای واقعی و افزایش کارآمدی آن می گردد، در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در بازار های مالی است. لذا هدف از این پژوهش، ارایه یک مدل دو هدفه انتخاب سبد سرمایه با قابلیت پیاده سازی در شرایط عدم قطعیت داده های مالی می باشد که بدین منظور از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده شده است. لازم به ذکر است که بازده و ارزش در معرض خطر مشروط به عنوان اهداف مدل در نظر گرفته شده اند و محدودیت های معاملاتی تعداد سهام مجاز و حدود خرید هر سهم نیز به مدل اضافه گردیده اند. هم چنین با توجه به پیچیدگی مدل ارائه شده، از الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II به منظور حل مدل پیشنهادی پژوهش بهره گرفته شده است. در نهایت نیز مدل با استفاده از داده های واقعی مربوط به 100 و 200 سهم از بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی سال 1396، اجرا و حل گردید که نتایج حاکی از کارآمدی رویکرد پیشنهادی به منظور تشکیل سبد سهام با توجه به مطلوبیت ها و محدودیت های سرمایه گذار در شرایط عدم قطعیت داده های مالی می باشد. پرونده مقاله