• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات مهدي  غضنفری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نوآوري در ترکيب فرآيند تفکرتئوري محدوديت ها وپويايي هاي سيستمي (يک مورد کاربردي در مديريت زنجيره تامين)
    مهدي  غضنفري حسين  محمدي
    تئوري محدوديتها نوعي فلسفه مديريتي است که از يک ديدگاه سيستمي براي درک و تحليل کل سيستم استفاده مي‌کند. با اين نگرش امکان شناسايي ورفع محدوديت دريک فرآيند نظام‌مند تغيير وجود دارد. ابزارهايي که تئوري محدوديتها براي شناسايي، رفع و انتقال از شرايط نامطلوب فعلي به شرايط مط چکیده کامل
    تئوري محدوديتها نوعي فلسفه مديريتي است که از يک ديدگاه سيستمي براي درک و تحليل کل سيستم استفاده مي‌کند. با اين نگرش امکان شناسايي ورفع محدوديت دريک فرآيند نظام‌مند تغيير وجود دارد. ابزارهايي که تئوري محدوديتها براي شناسايي، رفع و انتقال از شرايط نامطلوب فعلي به شرايط مطلوب آتي استفاده مي‌کند، فرآيند تفکر نام دارد. فرايند تفکر تئوري محدوديت‌ها شامل مجموعه‌اي از ابزار‌ها‌ي پنج‌گانه منطقي است که اين ابزار‌ها‌ ساختار سيستمي و نطام مند را براي درک موقعيت‌هاي جاري و تعيين استراتژي مطلوب جهت رسيدن به اهداف مطلوب ايجاد کرده‌اند.. اما همواره اين نياز وجود دارد که تاثير عوامل مختلف در فرآيند تغيير بصورت حلقه‌هاي بازخوردي و در بلندمدت بررسي شود. از اينرو در اين مقاله براي پوشش اين ضعف پيشنهاد مي‌شود که از متدلوژي پويايي‌هاي سيستمي استفاده شود. در واقع هدف اصلي اين مقاله توصيف و نمايش چگونگي ترکيب متدلوژي‌هاي تئوري محدوديت‌ها با پويايي‌هاي سيستمي باتوجه به فرضيات و زيربناي فلسفي آنهاست. براي نحوه بکارگيري ترکيب اين دو رويکرد نيز از يک مورد مطالعاتي در زنجيره تامين که بسيار کليدي است، يعني مديريت موجودي استفاده کرديم. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد که ترکيب اين دو رويکرد از لحاظ زيربناي نظري، مکمل مناسبي براي درک مسئله ارائه مي‌دهند و موجب تحليل مسائل از يک ديدگاه سيستمي و نطام‌مند مي‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحلیل مانایی سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و ارائه یک مدل ARIMA برای پیش بینی آن
    صمد کاظمی پوریا سوری مهدي  غضنفري میرسامان  پیشوایی
    در این پژوهش برای تعیین مانایی یا غیر مانایی داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1359 تا 1391 به قیمت های ثابت سال 1383، پس از کشف روند تغییرات داده های سری زمانی و تعیین مرتبه خود رگرسیو، میانگین متحرک و میانگین متحرک خودرگرسیو سری زمانی، آزمون ریشه چکیده کامل
    در این پژوهش برای تعیین مانایی یا غیر مانایی داده های سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1359 تا 1391 به قیمت های ثابت سال 1383، پس از کشف روند تغییرات داده های سری زمانی و تعیین مرتبه خود رگرسیو، میانگین متحرک و میانگین متحرک خودرگرسیو سری زمانی، آزمون ریشه واحد را روی داده های سری زمانی انجام می دهیم و عدم مانایی سری مشخص می شود. در ادامه با انجام آزمون دیکی فولر تکمیل شده، مشخص می شود که سری زمانی تنها یک ریشه واحد دارد. پس از حصول اطمینان از داشتن تنها یک ریشه واحد، مدل فرایند خودرگرسیون انباشته با میانگین متحرک را برای این سری زمانی برآورد می کنیم. سپس کفایت مدل را با آزمون پورتمن تیو بررسی کرده و تصادفی خالص بودن سری زمانی مشخص می شود. در نهایت با استفاده از مدل به دست آمده، مقادیر آینده داده های سری زمانی را در دو فاصله اطمینان 80 و 95 درصد از سال 1392 تا 1401 پیش بینی می کنیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - استراتژی ارزیابی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین ناب/چابک در جهت توسعه صنعت سیمان کشور با مدل AHP-Fuzzy
    مهدي  غضنفري سید علی بنی هاشمی
    در سال های اخیر، مدیریت زنجیره تأمین توجه بسیاری از دانشگاهیان و صنعتگران را به خود جلب کرده است. فلسفه وجودی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت یکپارچه سازی جریان مواد، اطلاعات و محصولات، از تأمین کنندگان اولیه تا مشتری نهایی است. شرایط در حال تغییر دنیای رقایت، باعث شده، ساز چکیده کامل
    در سال های اخیر، مدیریت زنجیره تأمین توجه بسیاری از دانشگاهیان و صنعتگران را به خود جلب کرده است. فلسفه وجودی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت یکپارچه سازی جریان مواد، اطلاعات و محصولات، از تأمین کنندگان اولیه تا مشتری نهایی است. شرایط در حال تغییر دنیای رقایت، باعث شده، سازمان ها جهت افزایش کارآمدی و پاسخگویی، به مفاهیم زنجیره تأمین ناب و چابک روی آورند. استراتژی ناب بودن با مفاهیمی چون مدیریت کیفیت جامع و تولید به موقع مرتبط است و بیشتر بر استفاده بهینه منابع از طریق کاهش و حذف اتلاف تأکید دارد. استراتژی چابکی نیز با تولید انعطاف پذیر و تولید انبوه سفارشی مرتبط است. هدف از نگارش این مقاله، شناسایی و ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور با استفاده از دو پارادایم زنجیره تأمین ناب و زنجیره تأمین چابک و سپس بررسی اثربخشی عملکرد زنجیره تأمین می باشد. به همین منظور، با بررسی ادبیات تحقیق، معیارهای مورد نظر جمع آوری گردید و در نهایت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت به عنوان مهم ترین معیار، بهبود مستمر به عنوان مهمترین زیرمعیار و در نهایت استراـژی زنجیره تأمین ناب، مهمترین استراتژی در زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - رتبه بندی متدولوژیهای تعیین اهداف دولت الكترونيك با رویکردMADM فازی
    علیرضا علی احمدی فاطمه  ثقفي مهدي  غضنفري
    دولتهای سراسر جهان به دلایل متعدد از جمله دستیابی به ارائه خدمات با ارزش افزوده بیشتر برای شهروندان، دولت و سایر ذینفعان و ایجاد یک حاکمیت خوب به پیاده سازی دولت الکترونیکی روی آورده اند. از آنجا که دو موضوع مهم مستتر در واژه دولت الکترونیک یعنی مفهوم دولت و الکترونیکی چکیده کامل
    دولتهای سراسر جهان به دلایل متعدد از جمله دستیابی به ارائه خدمات با ارزش افزوده بیشتر برای شهروندان، دولت و سایر ذینفعان و ایجاد یک حاکمیت خوب به پیاده سازی دولت الکترونیکی روی آورده اند. از آنجا که دو موضوع مهم مستتر در واژه دولت الکترونیک یعنی مفهوم دولت و الکترونیکی شدن با پیشرفت فناوری و گذشت زمان دچار تحول خواهد شد. بدون تردید شناخت آینده دولت الکترونیک به منظور ترسیم چشم انداز دولت الکترونیک آینده نگر و دخیل کردن آن در نقشه راه پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشور می تواند باعث اثر بخشی بیشتر عملکرد و کاهش هزینه ها باشد. دراین راستا از جمله مهمترین اقدامات تدوین اهداف دولت الکترونیکی از دیدگاه ذینفعان و از جمله از منظر شهروندان است. در این مقاله هدف آن است که برای تعیین اهداف دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان روش مناسبی تعیین و پیشنهاد شود تا اهداف مورد انتظار شهروندان از دولت الکترونیکی آینده استخراج شود. برای این کار ابتدا معیارهای مورد نیاز برای داشتن دیدگاه آینده نگر تعیین می شود. سپس روشهای تبیین اهداف آینده نگر به اختصار معرفی و ارزیابی شده و با استفاده از نظرسنجي از خبرگان و بکار گیری رویکرد رتبه‌بندي فازي، با اولویت ترین روش‌ هدفگذاری معرفی می شود. نتایج حاکی از آن است که دو روش تفکر ارزشی و رویش نظریه ها با لاترین امتیازها را کسب کرده اند. نتایج این مقاله می تواند به عنوان نقشه راهی برای تعیین اهداف آینده نگر در سایر حوزه های فناوری اطلاعات نیز مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - کاربرد تئوری محدودیت ها در شناسایی و رفع مشکلات ریشه ای سازمانی (يک مطالعه موردي)
    مهدي  غضنفري حسين  محمدي کامران  شهانقی
    تئوري محدوديتها يک نگرش سيستمي است که با درک روابط علت و معلولي و تمرکز بر گلوگاههاي سيستم، روشي را براي شناسايي، اولويت بندي و حل مسائل غير فيزيکي ارائه مي کند. اين روش فرآيند تفکر نام دارد و از تعدادي نمودار منطقي به نام درخت تشکيل شده است با بررسي جامع مقالات ارائه ش چکیده کامل
    تئوري محدوديتها يک نگرش سيستمي است که با درک روابط علت و معلولي و تمرکز بر گلوگاههاي سيستم، روشي را براي شناسايي، اولويت بندي و حل مسائل غير فيزيکي ارائه مي کند. اين روش فرآيند تفکر نام دارد و از تعدادي نمودار منطقي به نام درخت تشکيل شده است با بررسي جامع مقالات ارائه شده در زمينه کاربردهاي مختلف فرآيندتفکر در مسائل مختلف دو نياز اساسي احساس شد. اول استفاده بسيار کم از گروههاي هاي احتياطات قانوني همزمان با ايجاد درخت هاي فرآيند تفکر جهت اعتبار سنجي درخت هاي ايجاد شده و دوم کاربرد همزمان ابزارهاي درخت واقعيت جاري، نمودار ابر تبخير شونده ، درخت واقعيت آتي و شروط شاخه هاي منفي مي باشد. از اينرو براي اولين بار سعي شده است تا اين دو خلاء مهم پوشش داده شوند هدف از اين مقاله اين است تا نشان دهد که چگونه مديران وتصميم گيرندگان مي‌توانند از نمودارهاي منطقي فرايند تفکر تئوري محدوديت‌ها جهت شناسايي و حل مسائل سازماني استفاده نمايند. همچنين پس از تشريح ابزارها و مراحل فرآيند تفکر از يک مثال واقعي در حوزه اداري براي درک بيشتر موضوع استفاده شده است. در اين مورد دو روش درخت واقعيت جاري و ابرهاي تبخير شونده(ابر تناقض اصلي) براي شناسايي مسائل و دلايل اصلي اثرات نامطلوب مشاهده شده در سازمان بکار گرفته شده است. زماني که مشکلات ريشه اي مشخص شدند، اقداماتي براي از بين بردن آنها و در نتيجه حل مشكل سيستم تعيين مي شود. اما پيش از اجرا بايستي تاثيرات اين اقدامات ديده شود. در واقع درخت واقعيت آتي يك ابزار منطقي ساخت و آزمايش راه حلهاي بالقوه پيش از اجراي آنهاست. اما بايد توجه داشت که همراه با هر تغيير پيشنهادي، اين امکان وجود دارد که شروط شاخه هاي منفي به وجود آيد. يعني روابط علي بين يک اقدام اصلاحي و هر اثر منفي که به طور منطقي مي‌تواند از آن اقدام اصلاحي ايجاد شود شناسايي شود. از اينرو براي شناسايي اين اثرات منفي نمودار شروط شاخه هاي منفي نيز ترسيم شده است. همزمان سعي شده است تا از گروههاي احتياطات قانوني براي اعتبار سنجي نهادها و ارتباط هاي موجود آنها در زمان ايجاد درختان استفاده شود.نتايج بدست آمده بدليل تمرکز به مسائل و مشکلات اصلي و ريشه اي به جاي مشکلات ظاهري مشاهده شده، موجب تمرکز بر رفع مشکلات ريشه اي مي شود و ازاينرو سازمان صرفه جويي هاي قابل توجه اي را در زمان و هزينه بدست خواهد آورد و توانايي ارائه استراتِي هاي بلند مدت را بدست خواهد آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - فراترکيب روش شناسی تحقیق در عملیات نرم در مطالعات حکمراني
    علیرضا  علی احمدی مهدي  غضنفری غلامرضا سلیمی حسین محمدی محمدباقر  عالی
    انسان و نحوه حضور و ایفای نقش وی در عرصه های مختلف موضوع اصلی حکمرانی است . فلذا بررسی موضوعات مختلف حکمرانی بایستی با توجه به این عامل صورت گیرد . علوم اجتماعی و انسانی استفاده از دیدگاه سیستمی و انواع آن بخصوص روش شناسی نرم را در چند دهه گذشته از علوم مهندسی یاد گرف چکیده کامل
    انسان و نحوه حضور و ایفای نقش وی در عرصه های مختلف موضوع اصلی حکمرانی است . فلذا بررسی موضوعات مختلف حکمرانی بایستی با توجه به این عامل صورت گیرد . علوم اجتماعی و انسانی استفاده از دیدگاه سیستمی و انواع آن بخصوص روش شناسی نرم را در چند دهه گذشته از علوم مهندسی یاد گرفته است . هدف این مطالعه بررسی قابلیت های انواع روش های تحقیق در عملیات نرم در مطالعات حکمرانی طراحی شده و با توجه به سوالات پژوهش بر اساس روش متخذه ( رویکرد کیفی با استفاده از روش فراترکیب) در بازه زمانی 2000 تا 2021 مشخص شد که استفاده از روش های نرم رو به افزایش بوده و در این میان از «روش شناسی سیستم های نرم، برنامه ریزی مبتنی بر سناریو و مدل سیستم های زیینده » برای مطالعات حکمرانی ،حکمرانی شرکتی،حکمرانی امور عمومی و حکمرانی فن آوری اطلاعات استفاده شده است . بررسی های انجام شده منجر به استخراج الگویی برای انتخاب نوع روش تحقیق نرم برای مطالعات حکمرانی شد؛ بنابراین با توجه به اینکه این مطالعه با این ابعاد تاکنون در کشور انجام نشده و نیز منجر به طراحی الگو نشده است از تازگی برخوردار است . همچنین مشخص شد که از روش هایی چون روش شناسی برنامه ریزی با رویکرد عرش تا فرش ، آینده پژوهی، تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک و روش آشکارسازی و آزمون مفروضات استراتژیک در مطالعات حکمرانی کمتر استفاده شده است . پرونده مقاله