راهنمای تدوین مقاله


راهنمایی تدوین مقاله

1. مقالات تايپ شده در قالب نرم افزار WORD  و PDF  با فرمت يک ستونه باشد.

2. خلاصه مقاله شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان ، چکيده و کليد واژه علاوه بر نگارش فارسي به لاتين هم بايد ترجمه شده باشد. و در انتهای مقاله آورده شود. حتما نام نویسنده مسئول مقاله مشخص شود. با درج شماره تلفن

3.آدرس پست الکترونيکي دانشگاهی نويسنده و يا نويسندگان حتما درج شود.

4.فونت متن چکيده یاقوت 11 باشد

5.فونت متن مقاله یاقوت 12 باشد.

6.فاصله پارگرافها Multiple 1.2  باشد.

7.تيترهاي اصلي فونت نازنین14  باشد.

8.تيترهاي فرعي 13 نازنین باشد.

9.شماره گذاری تیترها باید با نقطه فاصله گذاری شود . مثال:     2. 2.

10.فاصله از سمت راست 5. 2 سانتی متر

11.فاصله از چپ صفحه 2.5 از صفحه A4 باشد.

12.فاصله از سمت بالا 2 سانتی متر

13.فاصله از پايين صفحه 5 .2  سانتی متر از صفحه A4 باشد.

14.کليه پي نوشتها در آخر مقاله آورده شود. و شماره آنها از يک شروع و به آخرين پي نوشت ختم شود.

15.عناوين جداول در بالاي هر جدول نوشته شود.( تذکر شماره جداول داخل پرانتز گذاشته شود).

16.عناوين اشکال در پايين آنها نوشته شود.(تذکر شماره اشکال داخل پرانتز گذاشته شود).

17.مقاله را از طریق سامانه modiriyatfarda.ir  ارسال فرمائيد.

18. در صورتی که مقاله تایید شود با دریافت هزینه چاپ میشود.

 

در ضمن این نشریه در پايگاه  اينترنتي مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري به آدرس www.ricest.ac.ir هم نمایه میشود.

  

نشریه مدیریت فردا