جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139510081032314355 برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات يزد
2 1396111313263050598 بررسی تاثیر برند کارفرما بر بهره وری نیروی انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد
یونس نظری
مجید رمضان
محمد ابراهیم سنجقی
مسیح ابراهیمی
3 13971219178133 تحلیل و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر سازه مفهومی مدیریت استعداد در صنایع خلاق
سیدمحمدصادق داودی
علی سبحانی متین
مهدی حمزه پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)