جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139602131444355871 ارائه مدلی شاخص برای بومی‌سازی فناوری در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
محمدعلي شفيعا
علیرضا علی احمدی
علی بنیادی نائینی
میر حمید تقوی
2 13960425557526997 شناسایی معیارهای ارزیابی رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن ایران با استفاده از تکنیک‌آزمایش وتحلیل‌تصمیم‌گیری(DEMATEL)- دلفی فازی
ناصر پورصادق
رشید ذوالفقاری زعفرانی
امیر رضایی
3 1396100213394119843 شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی و ارایه الگوی مرتبط با استفاده از رویکرد تحقیق ترکیبی
محمدحسین عبدالرحیمیان
سیدجلال صادقی شریف
رویا دارابی
تقی ترابی
4 13970121194049101570 واکاوی رفتار بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد تصمیم‌گیری ابتکاری (مورد مطالعه: کارآفرینان نوپای صنایع نانو و بایو فناوری استان تهران)
عبدالله احمدی کافشانی
پوریا نوری
5 13980117178472 طراحی و تدوین مدل تصمیم گیری رفتاری سرمایه گذاران با توجه نقش آمیخته بازاریابی مالی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری
حمید رضا شکری زاده
ججت الله صادقی
جمال برزگری خانقاه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)