جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990513248724 تاثیر خدمات ارائه شده از سوی کارکنان برمقاصد رفتاری مشتریان با نقش میانجی رضایت آنان (موردمطالعه: مشتریان بیمه رازی)
حمید رضا مسعودی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)